UJI

Coordinació docent

L'article 59 dels Estatuts de l’UJI estableix que la Junta de Facultat haurà de crear un òrgan d'assessorament denominat comissió de titulació (CT) amb la finalitat de facilitar l'organització i coordinació dels ensenyaments de cadascun dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En compliment d'això, la FCHS  s'ocuparà de la constitució de la comissió de titulació del grau en Publicitat i Relacions Públiques. 


Aquestes comissions de titulació van sorgir a partir de l'any 1998 amb l'aprovació dels Estatuts de la Universitat, encara que en la pràctica aquests òrgans ja funcionaven des del moment de creació de l’UJI sota el nom de comissions interdepartamentals de titulació (CIT). La pretensió d'atendre totes les titulacions en només tres centres va fer veure molt ràpidament la necessitat de crear una estructura intermèdia entre les carreres i els seus òrgans de govern que poguera d'una banda escurçar la "distància" entre unes i els altres i, per una altra, atendre a les peculiaritats organitzatives de cada titulació.


Les comissions de titulació són "òrgans d'assessorament" encarregats de facilitar l'organització i la coordinació de l'ensenyament de cadascun dels estudis adscrits. En teoria, les CT comissions de titulació no tenen per tant caràcter decisori ni executiu, ni tenen dotació econòmica. En la pràctica, no obstant això, han demostrat ser instruments molt eficaços d'organització i coordinació dels ensenyaments propis de les titulacions i han gaudit com és el cas de la CT comissió de titulació de l'actual titulació llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, de total autonomia a l'hora de prendre decisions en temes concernents a la planificació acadèmica de la titulació com a establiment d'horaris o calendari d'exàmens.
D'acord amb l'Article 59.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, la comissió de titulació del grau en de Publicitat i Relacions Públiques estarà formada per representants de tots els departaments que impartiran docència en el títol i una representació de l'estudiantat que exerciran els delegats de curs, i la presidirà el vicedegà o vicedegana de titulació (denominació actual de l'anterior director o directora de titulació).


Les competències de les comissions de titulació, segons l'article 19 de la normativa de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, són les següents: 
1. Proposar al Deganat una terna de noms triats entre el professorat a temps complet que imparteix docència en cada titulació com a candidats al Vicedeganat corresponent. 
2. Efectuar l'informe tècnic per dur a terme l'estimació o desestimació de petició de convalidació/adaptació.
3. Fer la proposta, a la Junta de Facultat, de les activacions o desactivacions d'assignatures optatives.
4. Elaborar la proposta d'horaris i el calendari d'exàmens. 
5. Dur a terme el seguiment del Pla d'Ordenació Docent de la titulació i emetre un informe al Deganat de la Facultat en què es valore la seua adequació a les necessitats de la titulació. L'informe s'ha de realitzar abans de l'inici del curs acadèmic corresponent al Pla d'Ordenació Docent proposat.
6. Debatre i fer propostes per a la coordinació de temaris i criteris docents. 
7. Buscar solucions per a aquelles incidències relacionades amb la docència corresponent. 
Quant al nomenament i competències del vicedegà o vicedegana del títol de graduat o graduada la titulació del grau en Publicitat i Relacions Públiques, es recullen en els articles 19 i 24 del Reglament de la Junta de Centre de la FCHS on es disposa que la comissió de titulació proposa a la Junta de FCHS, d'entre el professorat amb dedicació a temps complet i especialitzat en els estudis que s'imparteixen en la titulació, un vicedegà o vicedegana de titulació que ha de ser triat per la Junta i nomenat pel rector/a. Les seues competències són: 
a) Vetllar per la qualitat docent i coordinar l'ensenyament de les matèries impartides en el títol de graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques.
b) Vetllar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d'incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la titulació. 
c) Procurar l'actualització dels plans d'estudis per garantir la seua adequació a les necessitats socials. 
d) Promoure l'orientació professional de l'estudiantat. 
e) Coordinar i supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes, així com els intercanvis d'estudiants amb titulacions equivalents d'altres universitats. 
f) Suggerir al deganat la proposta que ha d'elevar-se al Rectorat sobre els tutors d'intercanvi.
g) Proposar al Deganat el nomenament del secretari o secretària de la comissió de titulació. 
h) Qualsevol altra competència que li delegue el Deganat o la Direcció, o li confereixen els Estatuts i les normes dictades del seu desenvolupament.
Amb independència dels instruments de coordinació abans ressenyats, seran engegats projectes d'innovació educativa destinats a: 
1. Coordinar les programacions docents de les matèries i la transversalitat amb altres àrees de coneixement. 
2. Coordinar i gestionar les metodologies docents.
3. Coordinar i gestionar les pràctiques de laboratori (essencialment de caràcter audiovisual). 
4. Coordinar els mètodes d'avaluació.
5. Altres tipus de coordinació (entre equips docents, amb secundària, amb professionals, amb altres títols oficials, etc.).

Informació proporcionada per: InfoCampus