Competències MECES, genèriques i específiques

23/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Publicitat i Relacions Públiques, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Anàlisi i recerca d'audiències, a través de les eines i fonts d'informació que proporciona el mercat, per a la selecció de mitjans i suports justificats en l'estratègia de mitjans per a una correcta difusió publicitària. Negociació i compra dels mateixos. Avaluació de resultats
CE02 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Publicitat i Relacions Públiques
CE03 - Aplicació pràctica en el món de les Agències dels coneixements i habilitats adquirides en els estudis de Publicitat i Relacions Públiques
CE04 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Publicitat i Relacions Públiques en el procés d'aplicació i/o recerca
CE05 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Publicitat i Relacions Públiques en la relació directa amb el món empresarial
CE06 - Capacitat per a definir i gestionar els pressupostos de comunicació per a la correcta imputació dels seus costos
CE07 - Capacitat relacional i d'indagació per a establir una interacció fluida i competent entre l'anunciant i l'agència, analitzant les característiques funcionals de la campanya i el seu desenvolupament operatiu
CE08 - Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge, realització de les peces publicitàries bàsiques i supervisió de la seua producció definitiva
CE09 - Capacitat i habilitat per a exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge corporativa d'una empresa
CE10 - Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals que s'encarreguen de l'atenció al client de l'agència, assistint-li de manera continuada abans, durant i després de la realització de les seues accions de comunicació, prestant assessorament en temes de comunicació
CE11 - Capacitat i habilitat per a exercir les funcions que desenvolupa el departament de mitjans d'una agència i en major mesura en les diferents àrees que interactuen en les denominades agències de mitjans
CE12 - Capacitat i habilitat per a l'exercici liberal de la professió i la docència prestant assessorament a agències de comunicació o als seus clients en matèries vinculades amb la comunicació en qualsevol de les seues formes
CE13 - Capacitat i habilitat per a establir el pla de comunicació: fixar els objectius de comunicació, definir el públic objectiu, plantejar les estratègies i controlar el pressupost de comunicació
CE14 - Capacitat i habilitat per a identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa, afegint valor als seus productes i serveis i reforçant la reputació de la mateixa
CE15 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos
CE16 - Capacitat i habilitat per a responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme o empresa. La seua labor es fonamenta a establir els contactes amb els diferents públics, tan interns com a externs, així com de la planificació, control i gestió del pla de comunicació anual
CE17 - Capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives, en els diferents mitjans o sistemes mediàtics combinats i interactius (multimèdia), especialment per a aplicar-les al món de la comunicació, amb especial èmfasi en la creació de nous suports
CE18 - Coneixement, anàlisi i desenvolupament de tècniques de comunicació, de recerca motivacional i d'avaluació dels efectes psicosocials de la comunicació social
CE19 - Coneixement de l'estructura dels mitjans publicitaris: les seues característiques, tipologies i problemàtiques
CE20 - Coneixement de l'ètica i deontologia professional de la publicitat i de les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic, que afecta tant a la pràctica com a la conducta ètica que ha de presidir el quefer del professional
CE21 - Coneixement de l'evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, formes i processos de la comunicació publicitària
CE22 - Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació publicitària, de les relacions públiques i corporatives en l'empresa pública i privada
CE23 - Coneixement de la metodologia de desenvolupament dels plans de mitjans com a canalitzadors d'efectivitat entre els públics i els anunciants
CE24 - Coneixement de les estratègies i processos encaminats a la creació i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació
CE25 - Coneixement de les tècniques de recerca i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de R.P., mitjans, suports i públics
CE26 - Coneixement dels mètodes del pensament creador i la seua aplicació en el procés de comunicació publicitària: escoles, mètodes i tècniques
CE27 - Coneixement dels mètodes i tècniques de comunicació corporativa especifiques per a la presa de decisions en les àrees de comunicació en general i de publicitat en les empreses i institucions
CE28 - Coneixement dels processos d'elaboració dels missatges publicitaris: mètodes, tècniques creatives i els sistemes d'anàlisis de les campanyes
CE29 - Coneixement dels processos de recerca i interrelacions entre els subjectes de les activitats comunicatives i desenvolupament dels fonaments conceptuals de l'adreça estratègica aplicats a la comunicació per objectius para, des d'un plantejament metodològic, assistir als operadors de l'eficàcia comunicativa
CE30 - Coneixement del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça, especialment de la gestió del coneixement i dels intangibles de l'empresa, dels mercats i dels productes financers
CE31 - Coneixement del disseny i desenvolupament de les estratègies i aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en les institucions i empreses públiques i privades, estudiant la metodologia necessària per a analitzar l'estat corporatiu, avaluar-ho mitjançant auditoria i dissenyar una estratègia específica
CE32 - Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària i de R.P. Estudi dels principis ètics i de les normes deontològiques de la publicitat i de les relacions públiques
CE33 - Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i de les relacions públiques i dels seus processos i estructures organitzatives
CE34 - Coneixement teòric i pràctic de les tècniques de gestió i administració de les empreses de comunicació
CE35 - Coneixement teòric-pràctic dels elements, formes i processos dels llenguatges publicitaris i d'altres formes de comunicació, utilitzant per a açò les llengües oficials de l'Estat i les estrangeres, especialment l'anglesa
CE36 - Coneixement i anàlisi dels processos psicològics bàsics en la comunicació i en el consumidor i models psicològics específics desenvolupats per a la comunicació i la persuasió
CE37 - Coneixement i anàlisi econòmica i social de les empreses de publicitat i de relacions públiques: aspectes jurídics fiscals i de relacions laborals, la seua relació amb el mercat, finançament i sistemes d'informació, comunicació específica dels mercats i productes financers
CE38 - Coneixement i estudi dels processos de màrqueting relacional i les seues tècniques específiques: posicionament, segmentació, procediments d'anàlisis i mesurament de l'eficàcia, entre unes altres
CE39 - Coneixement i estudi dels processos psicosocials, cognitius i emocionals de la comunicació

Informació proporcionada per: InfoCampus