UJI

Publicitat i Relacions Públiques

Última modificació: 18/04/2019 | Font: InfoCampus

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques tenen en l’actualitat una gran importància estratègica, tant des d’un punt de vista econòmic, com social i cultural. Entenem la comunicació publicitària com una manera de generar progrés en les societats a través de les idees i del pensament creatiu, més enllà de la mera concepció comercial dels termes “publicitat” i “relacions públiques” àmpliament superats per les investigacions actuals que ens situen en una visió global de la comunicació en les organitzacions. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques tenen en l’actualitat una gran importància estratègica, tant des d’un punt de vista econòmic, com social i cultural. Aquest grau ofereix una visió global de la comunicació estratègica en les organitzacions que va més enllà dels tradicionals conceptes de “publicitat” i “relacions públiques” àmpliament superats tant en l’àmbit acadèmic com en el professional.

La comunicació és una eina fonamental en tota societat, ja que és motor de l’economia, crea tendències, difon cultura, divulga valors... Ser un professional en publicitat i relacions públiques implica ser un especialista de la comunicació i de les seues tècniques que ha de tenir sempre present el paper fonamental que la comunicació i la imatge tenen en tot tipus d’organització, marca i/o producte.

Els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques proporcionen una formació especialitzada en la creació, disseny i producció de la comunicació corporativa i publicitària, donant especial rellevància al pensament estratègic i creatiu, i especialment, als canvis produïts per la revolució tecnològica. La seua finalitat és formar professionals capaços d’abordar les diverses facetes publicitàries i de les relacions públiques: creació i producció publicitària i de les relacions públiques, investigació i planificació, gestió de comptes, comunicació corporativa, etc. També han de ser capaços d’analitzar els fenòmens publicitaris i de creació d’imatge contemporanis, amb especial atenció als relacionats amb la “societat de la comunicació i la informació”.

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques a l’UJI permeten oferir a l’alumnat les possibilitats d’integració professional en aquest context, amb l’explicació dels passos que s’han de seguir per al desenvolupament professional, tant per al treball per compte d’altri com per al treball per compte propi, més encara si s’atenen els enormes esforços realitzats per la institució per a crear fortes relacions amb el sector professional, tant d’àmbit nacional (per exemple a través del Seminari de Creativitat en Viu que organitza juntament amb la multinacional de comunicació més important del món, McCann WorldGroup), com provincial (l’UJI ha impulsat l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació de Castelló, AD Comunica).

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques estan dirigits a exercir, entre altres, els llocs i funcions següents:

 • Direcció de comunicació: s’encarrega de coordinar, mantindre i millorar les relacions amb el públic (tant intern com extern) d’una organització i de consolidar una imatge positiva d’aquesta.
 • Assessorament – consultoria estratègica de comunicació: definir els objectius i les estratègies més òptimes, tenir visió de futur, ser proactiu en la planificació, etc.
 • Investigació, planificació i compra de mitjans: determinar l’estratègia mediàtica més òptima i adquirir els espais publicitaris més eficaços per als objectius del client.
 • Creació i redacció publicitària, realització de campanyes publicitàries originals, impactants, noves i eficaces.
 • Cap de protocol, figura fonamental en qualsevol institució pública i peça clau en les organitzacions privades, professional de les relacions diplomàtiques, detallista i responsable d’una part essencial de la imatge corporativa.
 • Disseny de campanyes publicitàries, de màrqueting promocional, màrqueting directe,street-marketing i la resta de tendències actuals.
 • Gestió de la comunicació corporativa, responsable de l’adequada coordinació i coherència entre la imatge interna i externa d’una organització.

Els objectius del grau en Publicitat i Relacions Públiques són, entre altres:

 • Fomentar la capacitat crítica, analítica i interpretativa, aportant els coneixements de les tècniques d’investigació i procediments de treball necessaris per a transformar les necessitats de la clientela en solucions de comunicació eficients.
 • Ensenyar un coneixement bàsic i general dels principals punts d’inflexió que configuren el panorama actual de la tasca del professional de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques. Els coneixements han de ser sempre rellevants per a la comprensió del fenomen de la comunicació i de la seua funció en la societat contemporània.
 • Ensenyar les maneres de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions públiques per a l’elaboració de campanyes de comunicació.
 • Proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que conformen i s’interrelacionen en el sistema de la comunicació, especialment publicitària i les relacions públiques, per a la seua aplicació a la realitat de les organitzacions i per al desenvolupament d’una actitud estratègica. Aquesta formació els capacitarà per a la presa de decisions i la implementació d’estratègies de comunicació coherents, per mitjà d’una creativitat eficaç, mesurant posteriorment els seus resultats i extraient les conclusions oportunes.
 • Desenvolupar en l’estudiantat la capacitat per comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en el seu exercici professional.

Per tot el que s’ha esmentat, la Universitat Jaume I busca formar i consolidar en cada promoció de graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques, professionals caracteritzats per acumular intuïció, amb capacitat d’anàlisi i síntesi, aptitud per a avaluar, habilitat per aportar solucions intel·ligents i creatives, talent per a desenvolupar estratègies noves i formats innovadors, i amb capacitat d’adaptació al canvi continu.

 

Susana Miquel Segarra 

Vicedegana del grau en Publicitat i Relacions Públiques

smiquel@uji.es

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Escola de Comunicació

Un dels valors més rellevants té a veure amb l’alta exigència en els continguts pràctics de les assignatures, de manera que l’alumnat, des de l’inici del grau, experimenta maneres de treballar molt semblants a la realitat professional. Aquesta intenció es potencia amb seminaris, com el de Publicitat Exterior o el de Creativitat en Viu. Aquests seminaris es realitzen en col·laboració amb l’Associació Nacional d’Agències de Publicitat Exterior i amb l’agència de publicitat multinacional McCann WorldGroup, respectivament.

Presència dels nostres estudis i alumnat en el sector publicitari

La vinculació amb les associacions professionals és constant, exemple d’això és la col·laboració entre l’UJI i l’Associació Espanyola d’Agències de Comunicació Publicitària (AEACP) gràcies a la qual el nostre alumnat té via directa amb festivals tan importants com El Sol, Festival Iberoamericano de Publicidad, o entre l’UJI i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (ComunitAd), on l’alumnat també participa en el Festival de «La Lluna». Altres associacions el vincle de les quals amb l’UJI és directe, ja que formem part com a associats o com a membres electes de les juntes de govern, són l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA), l’Associació de Directius de Comunicació (Dircom), l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació a Castelló (ADComunica) o el Col·legi Oficial de Publicitaris de la Comunitat Valenciana, entre altres.

 

Segona titulació

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques poden obtenir un segon títol de grau en Comunicació Audiovisual si superen 48 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la comunicació audiovisual i realitzen les pràctiques externes, el treball de final de grau i els 6 crèdits ECTS de reconeixement. També poden obtenir un segon títol de grau en Periodisme si superen 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit del periodisme i realitzen les pràctiques externes, el treball de final de grau i els 6 crèdits ECTS de reconeixement. 

Instal·lacions capdavanteres

El laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) de l’UJI disposa d’unes modernes instal·lacions dotades amb els darrers equipaments tecnològics i que són una referència a la universitat espanyola en el camp de les ciències de la comunicació. El LABCOM (www.labcom.uji.es) està dotat amb un plató de televisió, sis estudis de ràdio, un plató i un laboratori de fotografia, tres aules multimèdia dotades amb ordinadors iMAC i nombrosos llocs d’edició de vídeo no lineal. 

Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària. 

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Jaume I ofereix una formació innovadora, de qualitat i orientada a l’exercici professional. Aquest grau posa a l’abast de l’estudiantat un pla d’estudis que combina una visió global sobre el camp de la comunicació amb l’estudi i aprofundeix en la teoria de la comunicació publicitària i de relacions públiques, l’estructura del sector i les seues tecnologies, la producció i la realització publicitàries. Aquests aspectes es desenvolupen de forma pràctica a les instal·lacions del laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) i capaciten de manera immillorable els futurs i futures professionals de la publicitat i les relacions públiques.

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Jaume I han d’adquirir competències professionals com a creatius publicitaris, responsables de serveis al client, investigadors, planificadors i compradors de mitjans, planificadors estratègics, directors de comunicació i consultors estratègics, així com capacitat d’elaboració de tot tipus de productes en els diversos àmbits de la publicitat.

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques poden obtenir un segon títol de grau en Comunicació Audiovisual superant 48 ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la comunicació audiovisual i realitzant les pràctiques externes, el treball fi de grau i els 6 ECTS de reconeixement. També poden obtenir un segon títol de grau en Periodisme superant 60 ECTS de matèries específiques de l’àmbit del periodisme i realitzant les pràctiques externes, el treball fi de grau i els 6 ECTS de reconeixement.

El laboratori de ciències de la comunicació  (LABCOM) de l’UJI disposa d’unes modernes instal·lacions dotades amb els darrers equipaments tecnològics i que són una referència a la universitat espanyola en el camp de les ciències de la comunicació. El LABCOM (www.labcom.uji.es) està dotat amb un plató de televisió, sis estudis de ràdio, un plató i un laboratori de fotografia, tres aules multimèdia dotades amb ordinadors iMac i nombrosos llocs d’edició de vídeo no lineal.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 42 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Optatives (OP) 24 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 14,96 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 897,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

 

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques poden obtenir un segon títol de grau en Comunicació Audiovisual superant 48 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la publicitat i realitzant les pràctiques externes, el treball de final de grau i 6 crèdits ECTS optatius. També poden obtenir un segon títol de grau en Periodisme superant 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit del periodisme i realitzant les pràctiques externes, el treball de final de grau i 6 crèdits ECTS optatius.

 

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Publicitat i Relacions Públiques compta amb el Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM).

En aquest laboratori es troben les següents instal·lacions:

 • Taller de fotografia. Inclou un plató de fotografia, dissenyat per a prestar servei com a plató de televisió auxiliar, i que té adjunt un magatzem de fotografia, un laboratori de fotografia, per al processament i positivat de materials fotogràfics; finalment un taller de preimpressió gràfica, concebut per al tractament digital d’imatges fotogràfiques, maquetació de textos i disseny de pàgines web, amb capacitat per a producció multimèdia.
 • Taller de ràdio, doblatge i producció musical. Consta dels següents espais de feina: estudi de ràdio, que inclou quatre controls i quatre locutoris, dos autocontrols i una continuïtat de ràdio, dissenyat per al manteniment d’emissions regulars de ràdio, i l’estudi de doblatge i producció musical, amb un control i una sala de gravació, amb capacitat per a poder realitzar postproduccions de so complexes per a vídeo, subtitulació en vídeo i DVD, doblatge professional i enregistrament multipista de grups musicals.
 • Taller de vídeo i televisió. Inclou un plató de televisió amb la possibilitat de tindre dos sets o espais de treball simultanis, i unes grades, magatzem de decorats, dos camerinos, cinc sales d’edició de vídeo, amb capacitat per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo, un control de realització, per a la producció de programes de televisió en directe o enregistrats, i una continuïtat de televisió dissenyada amb un equipament que permet transportar-la fora de les instal·lacions, canvi de formats de vídeo i emissions regulars de televisió, tres sales d’edició de vídeo, per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo.
 • Taller de producció multimèdia. Consta de tres sales de producció multimèdia per a la preparació de produccions audiovisuals, l’aprenentatge de programes d’edició d’àudio i vídeo, disseny de pàgines web i la producció de CD / DVD-ROM multimèdia:
  1. La sala de producció multimèdia núm. 1 està dissenyada principalment per a donar suport a les produccions radiofòniques, com ara l’edició d’arxius i documents sonors mitjançant eines informàtiques.
  2. La sala de producció multimèdia núm. 2 està condicionada per a donar suport especialment a les produccions videogràfiques i televisives.
  3. La sala de producció multimèdia núm. 3 s’utilitza especialment per a donar suport a produccions videogràfiques i televisives.
 • Altres espais complementaris; tres sales d’Electronic New Gathering (ENG) per a l’organització i gestió dels equips de préstec i dos seminaris per a impartir classes demostratives sobre els equips, realització de cursos de doctorat, realització de cursos externs, etc.

 

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Publicitat i Relacions Públiques

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Club de Creativos (cdec)

Festival El Sol (publicitat)

Festival El Chupete (publicitat infantil)

Premis a l’eficàcia (publicitat màrqueting)

Premis Laus (disseny i publicitat)

Premis Ratón (publicitat interactiva)

Premis AEMP (màrqueting promocional)

FIAP (publicitat)

El Ojo de Iberoamérica (publicitat)

Festival Drac (publicitat)

Premis Ratón (publicitat interactiva)

Premis Imán (màrqueting directe)

Clio Awards (publicitat)

Festival de Cannes (publicitat i màrqueting)

London Festival (publicitat)

One Show (publicitat)

Cresta Awards (publicitat)

New York Festivals (publicitat, màrqueting i disseny)

Epica (publicitat)

Eurobest (publicitat)

Portal de comunicació

Portal de gabinets

Portal d’esdeveniments

Portal d’esdeveniments

Gabinet de comunicació

Gabinet de comunicació

 

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

-InfoCampus (Oficina de Información y Registro) ofrece atención personalizada de forma presencial, telefónica y telemática. Está ubicado en los locales 14 y 15 del Ágora universitaria. Su misión es centralizar la difusión de la información de la universidad de forma fiable, completa y actualizada, y asistir al registro.
En InfoCampus se puede consultar toda la información académica relacionada con los estudios universitarios, alojamiento, vida universitaria, etc.,  y plantear todo tipo de consultas, quejas y sugerencias.  

Herramientas:

 • Portal del nuevo estudiantado: es el canal de referencia informativa para el nuevo estudiantado de grado, máster y doctorado.
 • Portal del estudiantado: es el canal de referencia informativa para el estudiantado de grado, máster y doctorado
 • Bolsa de alojamiento: servicio de investigación de viviendas que ofrece la Universidad
 • Tablón de anuncios: para publicar anuncios clasificados, de acuerdo con las categorías que se señalan: audiovisuales, compra-venta, deportes, informática, intercambios, libros y apuntes, ocio, trabajo y otros.
 • Buzón UJI: es el canal abierto de comunicación de la Universitat Jaume I. Mediante el Buzón UJI y a través de Internet cualquier persona, sea miembro de la comunidad universitaria o no, puede realizar consultas o plantear quejas, sugerencias o felicitaciones a los servicios y departamentos de la UJI.
 • Asistencia a registro: para dejar constancia oficial de la presentación de cualquier documento a la Universidad.

Consulta el horario de atención de InfoCampus (Oficina de Información y Asistencia a Registro)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Un important nombre de publicitaris i directors de comunicació d’àmplia trajectòria i prestigi visiten cada any el grau en Publicitat i Relacions Públiques i el postgrau de Noves Tendències en Comunicació. Amb tot això aconseguim que el graduat i graduada en Publicitat i Relacions Públiques per l’UJI, conega a la perfecció no sols el funcionament de la seua professió, sinó també la seua realitat actual i quines són les principals companyies i noms propis que lideren aquest sector. Gràcies a aquest esforç, l’oferta en quart curs del pràcticum és cada vegada més completa i ambiciosa, de manera que cada vegada més, alumnes graduats per l’UJI en Publicitat i Relacions Públiques, treballen en les millors agències i companyies de comunicació del sector.

Els principals perfils professionals per als quals capacita el grau en Publicitat i Relacions Públiques són:

- Direcció de comunicació d’una empresa o institució

- Consultoria estratègica de comunicació corporativa i marca

- Direcció de comptes o responsables de serveis al client

- Planificació estratègica (planner)

- Planificació de mitjans

- Àmbit de la creació: direcció creativa executiva

- Àmbit de la creació: direcció d’art

- Àmbit de la creació: redacció (copy)

- Àmbit de la creació: direcció de producció (producer)

Community manager

- Generació de continguts

Social media

 

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques, en principi, són tots aquells relacionats amb la comunicació, com ara:

a) Empreses externes a l’organització

- Agències de mitjans

- Agències de publicitat

- Agències de relacions públiques

- Agències de màrqueting directe

- Agències de patrocini

- Agències de promocions

- Agències d’esdeveniments

- Consultores de comunicació

b) Integrats en l’organització

- Departament de comunicació de qualsevol empresa i institució

- Departament de màrqueting i comunicació

- Departaments comercials dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio, cinema…)

Més informació 

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Característiques que hauria de tenir un futur estudiant del Grau en Publicitat i Relacions Públiques:

 • Interès i gust per la imatge i la seva capacitat comunicativa
 • Interès per la llengua (lectura i escriptura)
 • Ser conscient de la capacitat i el poder de la comunicació
 • Gust per la bona publicitat i les bones accions de Relacions Públiques
 • Ganes d'aprendre i desenvolupar les potencialitats personals
 • Esperit crític, analític i estratègic
 • Interès per temes socials i culturals
 • Ment oberta, creativa i original
 • Saber treballar en equip

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Publicitat i Relacions Públiques pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

 

 

 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

       •    En el grau en Publicitat i Relacions Públiques s’ofereixen 90 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

 • Per exemple, si en Publicitat i Relacions Públiques s’han oferit 90 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,520, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

•        Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-  A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Publicitat i Relacions Públiques, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Anàlisi i recerca d'audiències, a través de les eines i fonts d'informació que proporciona el mercat, per a la selecció de mitjans i suports justificats en l'estratègia de mitjans per a una correcta difusió publicitària. Negociació i compra dels mateixos. Avaluació de resultats
CE02 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Publicitat i Relacions Públiques
CE03 - Aplicació pràctica en el món de les Agències dels coneixements i habilitats adquirides en els estudis de Publicitat i Relacions Públiques
CE04 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Publicitat i Relacions Públiques en el procés d'aplicació i/o recerca
CE05 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Publicitat i Relacions Públiques en la relació directa amb el món empresarial
CE06 - Capacitat per a definir i gestionar els pressupostos de comunicació per a la correcta imputació dels seus costos
CE07 - Capacitat relacional i d'indagació per a establir una interacció fluida i competent entre l'anunciant i l'agència, analitzant les característiques funcionals de la campanya i el seu desenvolupament operatiu
CE08 - Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge, realització de les peces publicitàries bàsiques i supervisió de la seua producció definitiva
CE09 - Capacitat i habilitat per a exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge corporativa d'una empresa
CE10 - Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals que s'encarreguen de l'atenció al client de l'agència, assistint-li de manera continuada abans, durant i després de la realització de les seues accions de comunicació, prestant assessorament en temes de comunicació
CE11 - Capacitat i habilitat per a exercir les funcions que desenvolupa el departament de mitjans d'una agència i en major mesura en les diferents àrees que interactuen en les denominades agències de mitjans
CE12 - Capacitat i habilitat per a l'exercici liberal de la professió i la docència prestant assessorament a agències de comunicació o als seus clients en matèries vinculades amb la comunicació en qualsevol de les seues formes
CE13 - Capacitat i habilitat per a establir el pla de comunicació: fixar els objectius de comunicació, definir el públic objectiu, plantejar les estratègies i controlar el pressupost de comunicació
CE14 - Capacitat i habilitat per a identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa, afegint valor als seus productes i serveis i reforçant la reputació de la mateixa
CE15 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos
CE16 - Capacitat i habilitat per a responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme o empresa. La seua labor es fonamenta a establir els contactes amb els diferents públics, tan interns com a externs, així com de la planificació, control i gestió del pla de comunicació anual
CE17 - Capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives, en els diferents mitjans o sistemes mediàtics combinats i interactius (multimèdia), especialment per a aplicar-les al món de la comunicació, amb especial èmfasi en la creació de nous suports
CE18 - Coneixement, anàlisi i desenvolupament de tècniques de comunicació, de recerca motivacional i d'avaluació dels efectes psicosocials de la comunicació social
CE19 - Coneixement de l'estructura dels mitjans publicitaris: les seues característiques, tipologies i problemàtiques
CE20 - Coneixement de l'ètica i deontologia professional de la publicitat i de les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic, que afecta tant a la pràctica com a la conducta ètica que ha de presidir el quefer del professional
CE21 - Coneixement de l'evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, formes i processos de la comunicació publicitària
CE22 - Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació publicitària, de les relacions públiques i corporatives en l'empresa pública i privada
CE23 - Coneixement de la metodologia de desenvolupament dels plans de mitjans com a canalitzadors d'efectivitat entre els públics i els anunciants
CE24 - Coneixement de les estratègies i processos encaminats a la creació i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació
CE25 - Coneixement de les tècniques de recerca i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de R.P., mitjans, suports i públics
CE26 - Coneixement dels mètodes del pensament creador i la seua aplicació en el procés de comunicació publicitària: escoles, mètodes i tècniques
CE27 - Coneixement dels mètodes i tècniques de comunicació corporativa especifiques per a la presa de decisions en les àrees de comunicació en general i de publicitat en les empreses i institucions
CE28 - Coneixement dels processos d'elaboració dels missatges publicitaris: mètodes, tècniques creatives i els sistemes d'anàlisis de les campanyes
CE29 - Coneixement dels processos de recerca i interrelacions entre els subjectes de les activitats comunicatives i desenvolupament dels fonaments conceptuals de l'adreça estratègica aplicats a la comunicació per objectius para, des d'un plantejament metodològic, assistir als operadors de l'eficàcia comunicativa
CE30 - Coneixement del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça, especialment de la gestió del coneixement i dels intangibles de l'empresa, dels mercats i dels productes financers
CE31 - Coneixement del disseny i desenvolupament de les estratègies i aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en les institucions i empreses públiques i privades, estudiant la metodologia necessària per a analitzar l'estat corporatiu, avaluar-ho mitjançant auditoria i dissenyar una estratègia específica
CE32 - Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària i de R.P. Estudi dels principis ètics i de les normes deontològiques de la publicitat i de les relacions públiques
CE33 - Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i de les relacions públiques i dels seus processos i estructures organitzatives
CE34 - Coneixement teòric i pràctic de les tècniques de gestió i administració de les empreses de comunicació
CE35 - Coneixement teòric-pràctic dels elements, formes i processos dels llenguatges publicitaris i d'altres formes de comunicació, utilitzant per a açò les llengües oficials de l'Estat i les estrangeres, especialment l'anglesa
CE36 - Coneixement i anàlisi dels processos psicològics bàsics en la comunicació i en el consumidor i models psicològics específics desenvolupats per a la comunicació i la persuasió
CE37 - Coneixement i anàlisi econòmica i social de les empreses de publicitat i de relacions públiques: aspectes jurídics fiscals i de relacions laborals, la seua relació amb el mercat, finançament i sistemes d'informació, comunicació específica dels mercats i productes financers
CE38 - Coneixement i estudi dels processos de màrqueting relacional i les seues tècniques específiques: posicionament, segmentació, procediments d'anàlisis i mesurament de l'eficàcia, entre unes altres
CE39 - Coneixement i estudi dels processos psicosocials, cognitius i emocionals de la comunicació

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria del Periodisme (FBB)

Teoria de la Imatge (FBB)

Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (FBB)

Documentació Informativa (OB)

Llengua Espanyola / Catalana per a Comunicadors (FB)

Història del Món Actual (FBB)

Fonaments de Teoria de la Comunicació (OB)

Anglès Professional per a Comunicadors (FB)*

Dret de la Comunicació (FBB)

Teoria i Tècnica de la Fotografia (OB)

Segon curs

Tecnologia de la Comunicació (OB)

Gèneres Periodístics (OB)

Ètica i Deontologia Professional (FB)

Empreses de Comunicació (OB)

Crítica Publicitària (OB)

Narrativa Audiovisual (OB)

Estructura Social Contemporània (FBB)

Eines Informàtiques per a Comunicadors (FB)**

Fonaments del Màrqueting (OB)

Redacció Publicitària (OB)

Tercer curs

Estructura del Sistema Comunicatiu (OB)

Producció Audiovisual (OB)

Estratègies de la Comunicació (OB)

Creativitat I (OB)

Comunicació Corporativa i Gestió de Marca (OB)

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió (OB)

Creativitat II (OB)

Estratègies de Publicitat i Relacions Públiques (OB)

Sociologia del Consum (OB)

Empreses de Publicitat i de Relacions Públiques (OB)

Quart curs

Planificació de Mitjans (OB)

Comunicació per a la Igualtat (OB)

Direcció de Comunicació (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Comunicació Política

Comunicació Financera

Indústries Culturals

Tècniques d’Investigació Social Aplicada

Psicologia de la Comunicació

Teoria i Història de l’Art Contemporani

Història Social de la Comunicació

Tècniques de Venda

Protocol i Gestió d’Esdeveniments

Publicitat Exterior

Vídeo Empresarial

Gestió de Comptes

Psicologia de la Publicitat

Màrqueting Directe i Interactiu

Tecnologies de la Xarxa Internet

Màrqueting en el Punt de Venda

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència  en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, que conté una especialitat en Direcció Estratègica de la Comunicació.

Així mateix, amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

L'article 59 dels Estatuts de l’UJI estableix que la Junta de Facultat haurà de crear un òrgan d'assessorament denominat comissió de titulació (CT) amb la finalitat de facilitar l'organització i coordinació dels ensenyaments de cadascun dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En compliment d'això, la FCHS  s'ocuparà de la constitució de la comissió de titulació del grau en Publicitat i Relacions Públiques. 


Aquestes comissions de titulació van sorgir a partir de l'any 1998 amb l'aprovació dels Estatuts de la Universitat, encara que en la pràctica aquests òrgans ja funcionaven des del moment de creació de l’UJI sota el nom de comissions interdepartamentals de titulació (CIT). La pretensió d'atendre totes les titulacions en només tres centres va fer veure molt ràpidament la necessitat de crear una estructura intermèdia entre les carreres i els seus òrgans de govern que poguera d'una banda escurçar la "distància" entre unes i els altres i, per una altra, atendre a les peculiaritats organitzatives de cada titulació.


Les comissions de titulació són "òrgans d'assessorament" encarregats de facilitar l'organització i la coordinació de l'ensenyament de cadascun dels estudis adscrits. En teoria, les CT comissions de titulació no tenen per tant caràcter decisori ni executiu, ni tenen dotació econòmica. En la pràctica, no obstant això, han demostrat ser instruments molt eficaços d'organització i coordinació dels ensenyaments propis de les titulacions i han gaudit com és el cas de la CT comissió de titulació de l'actual titulació llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, de total autonomia a l'hora de prendre decisions en temes concernents a la planificació acadèmica de la titulació com a establiment d'horaris o calendari d'exàmens.
D'acord amb l'Article 59.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, la comissió de titulació del grau en de Publicitat i Relacions Públiques estarà formada per representants de tots els departaments que impartiran docència en el títol i una representació de l'estudiantat que exerciran els delegats de curs, i la presidirà el vicedegà o vicedegana de titulació (denominació actual de l'anterior director o directora de titulació).


Les competències de les comissions de titulació, segons l'article 19 de la normativa de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, són les següents: 
1. Proposar al Deganat una terna de noms triats entre el professorat a temps complet que imparteix docència en cada titulació com a candidats al Vicedeganat corresponent. 
2. Efectuar l'informe tècnic per dur a terme l'estimació o desestimació de petició de convalidació/adaptació.
3. Fer la proposta, a la Junta de Facultat, de les activacions o desactivacions d'assignatures optatives.
4. Elaborar la proposta d'horaris i el calendari d'exàmens. 
5. Dur a terme el seguiment del Pla d'Ordenació Docent de la titulació i emetre un informe al Deganat de la Facultat en què es valore la seua adequació a les necessitats de la titulació. L'informe s'ha de realitzar abans de l'inici del curs acadèmic corresponent al Pla d'Ordenació Docent proposat.
6. Debatre i fer propostes per a la coordinació de temaris i criteris docents. 
7. Buscar solucions per a aquelles incidències relacionades amb la docència corresponent. 
Quant al nomenament i competències del vicedegà o vicedegana del títol de graduat o graduada la titulació del grau en Publicitat i Relacions Públiques, es recullen en els articles 19 i 24 del Reglament de la Junta de Centre de la FCHS on es disposa que la comissió de titulació proposa a la Junta de FCHS, d'entre el professorat amb dedicació a temps complet i especialitzat en els estudis que s'imparteixen en la titulació, un vicedegà o vicedegana de titulació que ha de ser triat per la Junta i nomenat pel rector/a. Les seues competències són: 
a) Vetllar per la qualitat docent i coordinar l'ensenyament de les matèries impartides en el títol de graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques.
b) Vetllar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d'incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la titulació. 
c) Procurar l'actualització dels plans d'estudis per garantir la seua adequació a les necessitats socials. 
d) Promoure l'orientació professional de l'estudiantat. 
e) Coordinar i supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes, així com els intercanvis d'estudiants amb titulacions equivalents d'altres universitats. 
f) Suggerir al deganat la proposta que ha d'elevar-se al Rectorat sobre els tutors d'intercanvi.
g) Proposar al Deganat el nomenament del secretari o secretària de la comissió de titulació. 
h) Qualsevol altra competència que li delegue el Deganat o la Direcció, o li confereixen els Estatuts i les normes dictades del seu desenvolupament.
Amb independència dels instruments de coordinació abans ressenyats, seran engegats projectes d'innovació educativa destinats a: 
1. Coordinar les programacions docents de les matèries i la transversalitat amb altres àrees de coneixement. 
2. Coordinar i gestionar les metodologies docents.
3. Coordinar i gestionar les pràctiques de laboratori (essencialment de caràcter audiovisual). 
4. Coordinar els mètodes d'avaluació.
5. Altres tipus de coordinació (entre equips docents, amb secundària, amb professionals, amb altres títols oficials, etc.).

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

 

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

SeminarisEs tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

 

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d’un producte que permeten valorar competències professionals (reportatges, documentals, espots, programes informatius, etc.). Opcionalment el professorat pot plantejar la defensa oral del prototip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l’anàlisi i la resolució d’una situació professional per a realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta la guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Tots els alumnes del grau tindràn l'oportunitat de triar el seu lloc de pràctiques entre una gran oferta d'organitzacions situades a Castelló, València, Alacant, Madrid, Barcelona i altres destinacions nacionals. A més, també tenen l'oportunitat de fer pràctiques a l'estranger a través del programa Erasmus+ Pràctiques.

Tipus d’entitats i empreses receptores

Tenint en compte l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I i, sobretot, el perfil professional que s’exigeix a un graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques, les àrees de treball més apropiades on pot desenvolupar les pràctiques són:

- Agències de publicitat (departaments creatius, de comptes, d’investigació, de planificació de mitjans)

- Agències de relacions públiques

- Estudis de disseny gràfic

- Agències de mitjans (departaments de planificació, d’investigació de mitjans i suports, o de comptes)

- Mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa)

- Departaments de comunicació:

- Empreses del sector privat

- Entitats bancàries

- Partits polítics

- Entitats o institucions públiques amb departaments de comunicació o gabinets de relacions públiques (Generalitat, diputacions, ajuntaments, universitats, Cambra de Comerç, etc.).

 

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus+ Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus+ Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

 

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic , amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Johannes-Gutenberg Universität Mainz
Mainz (Alemanya)

Aalborg University
Aalborg Dinamarca

Université de Lorraine
Nancy (França)

Università degli Studi di Teramo
Teramo (Itàlia)

Universidade da Beira Interior
Covilhã (Portugal)

University Maia Institute
Sao Pedro de Avioso (Portugal)

Izmir University of Economics
Izmir (Turquia)

Panteion University of Social and Political Sciences
(Grècia)

Université d'Angers
Angers (Francia)

Han University of Applied Sciences
(Països Baixos)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Oklahoma (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray (Estats Units)

Coe College, IA
Iowa (Estats Units)

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Sookmyung Women’s University
(Corea)

La Trobe University
(Austràlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad Nacional de Colòmbia 
Sedes Bogotà i Palmira (Colòmbia)

Pontifícia Universidad Javeriana 
Bogotà (Colòmbia)

Universidad Católica del Uruguay
Montevideo (Uruguai)

 

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat Rovira i Virgili
Tarragona

Universidad del País Vasco
Bizcaia

Universidad de Málaga
Màlaga

Universidad Rey Juan Carlos
Móstoles (Madrid)

Universitat d’Alacant
Alacant

Universidad de Valladolid
Valladolid

Universidad San Jorge
Saragossa

Universidad de Vigo
Vigo

 

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Per a cursar l'assignatura Treball de Final de Grau, l'alumnat ha de tenir superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques (exclosos els crèdits corresponents a Pràctiques Externes i els del mateix TFG).

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Per ampliar aquesta informació es pot consultar el manual d'instruccions per a la realització del treball de final de grau que elabora el grau en Publicitat i Relacions Públiques.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Susana Miquel Segarra (smiquel@uji.es​)

Vicedegana del Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Coordinació per al seguiment de la qualitat

 

Eva Breva Franch franch@uji.es 

Coordinació acadèmica de grau

 

Carlos Fanjul Peyró (fanjul@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

 

Consuelo Balado Albiol balado@uji.es 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

María Teresa Benlloch Osuna

benlloch@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Magdalena Mut Camacho

mcamacho@uji.es

 

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=206

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=206

Altres

Valora la teua elecció

Arribat a aquest punt, pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o una estudianta de Publicitat i Relacions Públiques ha de tenir, et presentem el qüestionari següent. Per a complimentar-lo, pots respondre a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Creus que eres bon/a comunicador/a?     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tens molta imaginació?    1)  2)  3)  4)  5)

3. Creus que eres creatiu/iva?    1)  2)  3)  4)  5)

4. Sents interès pels temes socials i culturals?     1)  2)  3)  4)  5)

5. Eres una persona amb capacitat de persuasió?     1)  2)  3)  4)  5)

6. La teua memòria auditiva i visual és bona?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tens interès pel comportament i els hàbits de consum de la societat?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Et consideres una persona amb la ment oberta?     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tens capacitat d’observació i d’atenció pels detalls?     1)  2)  3)  4)  5)

10. T’agrada treballar en equip?     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– la creativitat, la comunicació, la imaginació... ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones interessades a la comunicació i la creativitat, amb bona expressió oral i escrita, amb capacitat de reflexió i argumentació.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Aleshores, ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: plantejat objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:    

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

- Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

- Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

- Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 

 Recorda que:

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

 

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per orientar-te:

PARLA AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

 

Recorda que, quan acabes, ha de fer clic on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

 

 

 

Preguntes més freqüents

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

1. Què és el grau en Publicitat i Relacions Públiques? 

El grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Jaume I ofereix una formació innovadora, de qualitat i orientada a l'exercici professional. Aquest grau posa a l'abast de l'estudiantat un pla d'estudis que combina una visió global sobre l'àmbit de la comunicació amb l'estudi i aprofundeix en la teoria de la comunicació publicitària i de relacions públiques, l'estructura del sector i les seues tecnologies, la producció i la realització publicitàries. Aquests aspectes es desenvolupen de manera pràctica en les instal·lacions del Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) i capaciten de manera immillorable els futurs i futures professionals de la publicitat i les relacions públiques.

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Jaume I han d'adquirir competències professionals com a creatius publicitaris, responsables de serveis al client, investigadors, planificadors i compradors de mitjans, planificadors estratègics, directors de comunicació i consultors estratègics, així com la capacitat d'elaborar tot tipus de productes en els diversos àmbits de la publicitat.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre en el qual s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, el grau en Publicitat i Relacions Públiques compta amb el Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) que disposa de pàgina web: http://www.labcom.uji.es/

Aquest laboratori disposa de les següents instal·lacions:

- Taller de fotografia. Inclou un plató de fotografia, dissenyat per prestar servei com a plató de televisió auxiliar, i que té adjunt un magatzem de fotografia, un laboratori de fotografia, per al processament i positivat de materials fotogràfics; finalment un taller de preimpressió gràfica, concebut per al tractament digital d'imatges fotogràfiques, maquetació de textos i disseny de pàgines web, amb capacitat per a producció multimèdia.

- Taller de ràdio, doblatge i producció musical. Consta dels següents espais de feina: estudi de ràdio, que inclou quatre controls i quatre locutoris, dos autocontrols i una continuïtat de ràdio, dissenyat per al manteniment d'emissions regulars de ràdio, i l'estudi de doblatge i producció musical, amb un control i una sala de gravació, amb capacitat per poder realitzar postproduccions de so complexes per a vídeo, subtitulació en vídeo i DVD, doblatge professional i gravació multipista de grups musicals.

- Taller de vídeo i televisió. Inclou un plató de televisió amb la possibilitat de tenir dos sets o espais de treball simultanis, i unes grades, magatzem de decorats, dos camerinos, cinc sales d'edició de vídeo, amb capacitat per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo, un control de realització, per a la producció de programes de televisió en directe o gravats, i una continuïtat de televisió dissenyada amb un equipament que permet el seu transport fora de les instal·lacions, canvi de formats de vídeo i emissions regulars de televisió, tres sales d'edició de vídeo, per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo.

- Taller de producció multimèdia. Consta de tres sales de producció multimèdia, per a la preparació de produccions audiovisuals, l'aprenentatge de programes d'edició d'àudio i vídeo, disseny de pàgines web i la producció de CD / DVD-ROM multimèdia:

a) La sala de producció multimèdia número 1 està dissenyada principalment per a donar suport a les produccions radiofòniques com l'edició d'arxius i documents sonors mitjançant eines informàtiques,

b) La sala de producció multimèdia número 2 dóna suport especialment a les produccions videogràfiques i televisives.

c) La sala de producció multimèdia número 3 donar suport especialment a produccions videogràfiques i televisives.

- Altres espais complementaris. Tres sales d'Electronic New Gathering (ENG) per a l'organització i gestió dels equips de préstec. Dos seminaris que serveixen per a impartir classes demostratives sobre els equips, realització de cursos de doctorat, realització de cursos externs, etc.

4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisions a sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 
 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I
Matrícula temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Què és el programa individualitzat de segona titulació? 

Els programes individualitzats de segona titulació són aquells en els quals un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.


1. Aquest grau possibilita una segona titulació:

Grau en Comunicació Audiovisual: s’han de superar 48 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la publicitat, realitzar les pràctiques externes, el Treball de Final de grau i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement. 

Grau en Periodisme: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit del periodisme, realitzar les pràctiques externes, el Treball de Final de Grau i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.


2. Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:


- Tenir un rendiment acadèmic excepcional i haver superat, com a mínim, el 80% dels crèdits de la primera titulació. A més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vulga acollir-se a un programa individualitzat de segona titulació ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació, l'estudiantat s'ha de matricular i demanar el reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:

12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:

13. En què consisteixen les pràctiques externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i  estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina pel pla d'estudis del grau que es cursa. 


Més informació sobre l'Estada en Pràctiques del grau en Publicitat i Relacions Públiques.

14. Què és el Treball de Final de Grau? 

El Treball de Final de grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense incloure-hi les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

Els titulats i titulades en el grau en Publicitat i Relacions Públiques poden continuar la seua formació cursant el: 

 • Màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, el qual conté una especialitat en Direcció Estratègica de la Comunicació.

  A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

  Més informació:

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Direcció de comunicació d’una empresa o institució.

- Consultoria estratègica de comunicació corporativa i marca.

- Direcció de comptes o responsables de serveis al client.

- Planificació estratègica (planner).

- Planificació de mitjans.

- Àmbit de la creació: direcció creativa executiva.

- Àmbit de la creació: direcció d’art.

- Àmbit de la creació: redacció (copy).

- Àmbit de la creació: direcció de producció (producer).

- Gestor de comunitats en línia (Community manager).

- Generació de continguts

- Mitjans de comunicació socials (Social media)

Més informació:

17. Qui és la vicedegana de la titulació? 

Susana Miquel Segarra
Departament de Ciències de la Comunicació
Facultat de Ciències Humanes i Socials
Despatx HC1116DD

Telèfon: 964 72 98 77
Correu electrònic: smiquel@uji.es

18. On puc informar-me? 
Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus