Treball de final de grau

08/07/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per cursar l'assignatura Treball de Final de Grau, l'alumnat haurà de tenir superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del pla d'estudis del grau en Periodisme.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar  cap a una de les següents tres línies: a) Iniciació a la investigació científica en l'àmbit del periodisme; b) Desenvolupament de projectes professionals de creació d'iniciatives o empreses periodístiques; c) Elaboració de productes periodístics finalitzats. 

Quant al procediment general, independentment de la línia escollida per l'alumnat, cal destacar els següents aspectes: 

-PROJECTE: cada alumne o alumna s'ha de lliurar un projecte de treball seguint com a model la fitxa disponible per a tal efecte a l'Aula Virtual de l'assignatura. El termini per a la presentació finalitzarà en la data establerta pel coordinador o coordinadora de TFG. El lliurament haurà de fer-se en paper en la Secretaria del Departament de Ciències de la Comunicació (excepte l'alumnat que estiga realitzant estades de mobilitat fora de l'UJI, que podrà enviar-ho al responsable acadèmic del TFG).

-EN GRUP: les línies B i C permeten treballs en grup. En el cas que s'opte per aquesta opció s'haurà de justificar adequadament i detalladament la necessitat del grup i el treball assignat a cada membre en el projecte de treball. Només en els casos justificats s'autoritzaran treballs en grup.

-AVALUACIÓ DELS PROJECTES: una vegada presentats els projectes, la comissió acadèmica designada els avaluarà i aprovarà, si escau, la seua realització. En els casos en què no s'avalue positivament un projecte s'oferirà la possibilitat d'esmenar i corregir -neel contingut i tornar a presentar-ho en la següent ronda d'avaluació. 

-TUTORITZACIÓ: en el moment de l'aprovació, la comissió assignarà un tutor o tutora a cada un dels projectes de treball. Aquesta assignació es farà en funció del professorat vinculat a l'assignatura i de la línia i temàtica del projecte proposat. Al llarg del curs, l'alumne o alumna haurà de mantenir, almenys, tres reunions presencials amb el seu tutor o tutora (excepte l'alumnat que estiga realitzant estades de mobilitat fora de l'UJI, que podrà realitzar les tutories per correu electrònic). 

-ANGLÈS: segons el pla d'estudis de la titulació, una part del treball ha de presentar-se en anglès (consulta la guia docent).

-LLIURAMENT: el lliurament de la versió final del treball es realitzarà l'últim dia lectiu del segon semestre del curs. El lliurament ha de fer-se en un doble format: en un fitxer PDF i en paper, convenientment enquadernat, en la Secretaria del Departament de Ciències de la Comunicació. Les persones que estiguen realitzant estades de mobilitat fora de l'UJI han d'enviar el treball en suport paper mitjançant correu postal certificat a la Secretaria del Departament de Ciències de la Comunicació.

-DEFENSA: la defensa dels treballs es realitzarà mitjançant un acte d'exposició pública davant un tribunal examinador en la data i lloc que s'anunciaran oportunament. La comissió determinarà la composició del tribunal examinador, que estarà format per tres membres amb el rang de doctor o doctora. La comissió establirà i farà públiques amb anterioritat les característiques i format de l'acte d'avaluació (durada de la presentació, etc.).

Per a més informació:

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus