Preguntes més freqüents Grau en Periodisme

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

1. Què és el grau en Periodisme? 

És un títol que ofereix una formació innovadora, de qualitat i orientada a l'exercici professional del periodisme. El pla d'estudis combina una visió global sobre l'àmbit de la comunicació amb l'estudi específic dels gèneres periodístics, els programes informatius en ràdio i televisió, el fotoperiodisme, el periodisme especialitzat i el ciberperiodisme.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre en el qual s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

En concret, el grau en Periodisme compta amb el Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM). Aquest laboratori disposa de les següents instal·lacions:

- Taller de fotografia.
Inclou un plató de fotografia, dissenyat per prestar servei com a plató de televisió auxiliar, i que té adjunt un magatzem de fotografia, un laboratori de fotografia, per al processament i positivat de materials fotogràfics; finalment un taller de preimpressió gràfica, concebut per al tractament digital d'imatges fotogràfiques, maquetació de textos i disseny de pàgines web, amb capacitat per a producció multimèdia.

- Taller de ràdio, doblatge i producció musical. 
Consta dels següents espais de feina: estudi de ràdio, que inclou quatre controls i quatre locutoris, dos autocontrols i una continuïtat de ràdio, dissenyat per al manteniment d'emissions regulars de ràdio, i l'estudi de doblatge i producció musical, amb un control i una sala de gravació, amb capacitat per a poder-hi realitzar postproduccions de so complexes per a vídeo, subtitulació en vídeo i DVD, doblatge professional i gravació multipista de grups musicals.

- Taller de vídeo i televisió.
Inclou un plató de televisió amb la possibilitat de tenir dos sets o espais de treball simultanis, i unes grades, magatzem de decorats, dos camerinos, cinc sales d'edició de vídeo, amb capacitat per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo, un control de realització, per a la producció de programes de televisió en directe o gravats, i una continuïtat de televisió, dissenyada amb un equipament que permet el seu transport fora de les instal·lacions, canvi de formats de vídeo i emissions regulars de televisió, i tres sales d'edició de vídeo, per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo.

- Taller de producció multimèdia. 
Consta de tres sales de producció multimèdia per a la preparació de produccions audiovisuals, l'aprenentatge de programes d'edició d'àudio i vídeo, disseny de pàgines web i la producció de CD/DVD-ROM multimèdia:

a) La sala de producció multimèdia número 1 està dissenyada principalment per donar suport a les produccions radiofòniques ,com l'edició d'arxius i documents sonors mitjançant eines informàtiques.

b) La sala de producció multimèdia número 2 dóna suport especialment a les produccions videogràfiques i televisives.

c) La sala de producció multimèdia número 3 dóna suport especialment a produccions videogràfiques i televisives.

- Altres espais complementaris: 
Tres sales d'Electronic New Gathering (ENG) per a l'organització i gestió dels equips de préstec. 
Dos seminaris que serveixen per a impartir classes demostratives sobre els equips, realització de cursos de doctorat, realització de cursos externs, etc.

4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés)
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5.  Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisions sobre els d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat nomès disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Què és el programa individualitzat de segona titulació: 

Els programes individualitzats de segona titulació són aquells en els quals un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.


1. Aquest grau possibilita una segona titulació:

Grau en Publicitat i Relacions Públiques: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la publicitat, realitzar el Treball de Final de XGrau, les pràctiques externes i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.

Grau en Comunicació Audiovisual: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la comunicació audiovisual, realitzar el Treball de Final de Grau, les pràctiques externes i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.


2. Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que complisca els requisits següents:


- Tenir un rendiment acadèmic excepcional i haver superat, com a mínim, el 80% dels crèdits de la primera titulació. A més, la comissió de titulació del segon títol pot establir-hi criteris addicionals.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de segona titulació ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació cal fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:

12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:

13. En què consisteixen les pràctiques externes? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball autònom per part de l'alumnat sota la supervisió d'un tutor o tutora que ha de mostrar, de manera integrada, l'adquisició de coneixements i competències rebudes al llarg del pla d'estudis. Es podrà concretar en una d'aquestes tres modalitats: la realització d'un producte periodístic, que s'haurà de dissenyar i finalitzar, l'elaboració d'un projecte professional de tipus empresarial per a fomentar l'esperit emprenedor i l'autotreball o en la iniciació a la recerca científica en l'àmbit del periodisme.

14. Què és el Treball de Final de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les pràctiques externes.

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

Els titulats i titulades en el grau en Periodisme poden continuar la seua formació cursant el màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, el qual conté una especialitat en Comunicació Política en l'Era Digital.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Les possibles eixides professionals del grau en Periodisme són molt diverses, encara que es poden destacar les següents:

- Periodista en premsa escrita, ràdio, televisió o portals d'Internet.
- Director de mitjans de comunicació periodístics.
- Cap de gabinet de premsa o director de comunicació d'empreses o institucions públiques.
- Editor de continguts informatius en Internet.
- Gestor de portals web d'informació.
- Consultor i investigador en periodisme.

Més informació:

17. Qui és el vicedegà de la titulació? 

Hugo Doménech Fabregat
Departament de Ciències de la Comunicació
Despatx: HC1135DD
Telèfon: 964 729 909  
Correu electrònic:hdomenec@uji.es 

18. On puc informar-me? 
Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus