UJI

Pla d’estudis

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Física I (FBB)

Química (FBB)

Informàtica (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Càlcul II (FBB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Electrotècnia (OB)

Empresa (FBB)

Mecànica de Fluids (OB)

Electrònica (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Tercer curs

Sistemes Automàtics (OB)

Disseny de Màquines (OB)

Màquines i Instal·lacions Tèrmiques (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Enginyeria Gràfica (OB)

Teoria d’Estructures (OB)

Disseny de Màquines (OB)

Estructures i Construccions Industrials (OB)

Màquines i Instal·lacions de Fluids (OB)

Tecnologies de Fabricació (OB)

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Enginyeria de Materials (OB)

Màquines i Instal·lacions Elèctriques (OB)

Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)*

Optativa 2 (OP)*

Optativa 3 (OP)

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN MÀQUINES

16,5 crèdits ECTS

- Projecte de Màquines*

- Dinàmica de Màquines i Vibracions*

- Manteniment de Màquines

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN FABRICACIÓ

16,5 crèdits ECTS

- Disseny per a Fabricació I Muntatge*

- Planificació de Processos de Fabricació*

- Manteniment i Operació de Sistemes de Fabricació

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN ESTRUCTURES

16,5 crèdits ECTS

- Càlcul d’Estructures Avançat*

- Càlcul d’Estructures de Formigó Armat. Fonamentacions*

- Manteniment d’Estructures i Construccions

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN INSTAL·LACIONS

16,5 crèdits ECTS

- Instal·lacions de Climatització i Refrigeració*

- Instal·lacions de Transport de Fluids*

- Revisió i Certificació d’Instal·lacions

Consulteu oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau (PE/TFG) s’ha d’haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB) (sense comptar aquesta matèria en el còmput del percentatge).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus