Organització dels estudis

13/09/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs:

Formació bàsica (FB): 60  crèdits ECTS

Segon curs:

Formació bàsica (FB): 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 48 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 25,5 crèdits ECTS

Optatives (OP): 16,5 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE): 6 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG): 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Mecànica. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Enginyeria Mecànica per la Universitat Jaume I

- Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

- Certificat d’estudis universitaris inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

 Els graduats o graduades en Enginyeria Mecànica poden obtenir un segon títol:

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s'han de cursar 82,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials.
  • Grau en Enginyeria Elèctrica: s'han de cursar 102 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica.

Possibilitat d'obtenir títol internacional:

Estudis internacionals d'enginyeria EURUJI amb l'INSA de Lyon o Toulouse (França).

Informació proporcionada per: InfoCampus