Preguntes més freqüents Grau en Enginyeria Mecànica.

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Què és el grau en Enginyeria Mecànica?

El grau en Enginyeria Mecànica s'implanta en substitució de la titulació de l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica, de manera que els futurs graduats i les futures graduades posseiran les atribucions professionals, reconegudes per llei, de l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. Amb la finalitat d'aconseguir un professional polivalent dins de l'àmbit industrial, l'ensenyament de grau combina una formació generalista en els diferents àmbits industrials amb una formació més específica en enginyeria mecànica, estructures, fabricació i enginyeria tèrmica i de fluids.

Els graduats i les graduades en Enginyeria Mecànica adquiriran competències que els oferiran un ventall molt ampli d'eixides professionals. D'aquesta manera, podran enfrontar-se amb èxit a treballs que inclouen des de la redacció i direcció de projectes, passant per la gestió de la producció, del manteniment i de personal, fins a la recerca i el desenvolupament tecnològic o el disseny de productes, màquines i processos productius. Totes aquestes tasques les podran dur a terme sense cap limitació dins de l'àmbit mecànic (disseny de màquines i la seua fabricació, d'estructures industrials, d'instal·lacions tèrmiques i de fluids) però també, de manera limitada, d'altres especialitats.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Aules específiques: de dibuix.
- Laboratoris específics de la titulació.


4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés).
- PAU per a persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha algun programa de reforç per a l'estudiantat amb alt rendiment acadèmic? Grups Euruji-ARA

El projecte Euruji, pioner en les universitats espanyoles des de fa més de 10 anys, forma enginyers i enginyeres d'alt nivell, amb un programa eminentment pràctic i d'alta qualitat, basat en la idea original del programa Eurinsa de l'INSA de Lió, la prestigiosa cadena francesa d'escoles públiques d'enginyers. El programa consisteix en la realització d'un primer cicle d'enginyeria de dos anys de duració i amb un marcat accent internacional.

L'alumnat s'integra en un mateix programa d'estudis, on a més d'aprendre els coneixements tècnics de la base pròpia de l'enginyeria, amb assignatures comunes a les de la resta de grups de primer i de segon curs dels diferents graus d'enginyeria de l'àmbit industrial, també aprèn diferents idiomes (anglès i francès) i conviu amb companys i companyes de cultures diferents.

Des del curs 2011/12, el grup Euruji forma part dels grups d'alt rendiment acadèmic (grups ARA), que pretenen reforçar el potencial dels alumnes més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris. Així, l'estudiantat més brillant i amb les millors aptituds disposarà de suport i diversos avantatges conduents a què obtinguen el més alt rendiment acadèmic possible.

Més informació6. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


7. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions en els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


8. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.9. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


10. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet dels graus: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).

Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

 

11. Requisits de matrícula

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre d'incompatibilitats entre assignatures, de manera que quan l'estudiantat es matricula d'assignatures d'un curs, que apareixen en aquest quadre, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures incompatibles amb aquestes, que no haja superat dels cursos o semestre precedents.


12. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


13. Què és el programa de doble títol?

L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant algun dels programes següents.

1. Programa individualitzat de doble titulació
Els programes individualitzats de doble titulació són aquells en els quals l'estudiantat d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.
Els graus que possibiliten aquests dobles títols són:
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica.

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que complisca els requisits següents:
- Tenir un rendiment acadèmic excepcional i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la primera titulació. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.
- Accedir a la segona titulació mitjançant el reconeixement de 30 crèdits ECTS. El reconeixement d'aquests crèdits ha d'estar avalat per un informe de la comissió de titulació del segon títol.
L'estudiantat que vulga acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.


14. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat


15. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per professorat de la Universitat i per personal professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques en el grau en Enginyeria Mecànica.


16. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

En quart curs, l'alumnat pot triar entre quatre itineraris:

- Itinerari d'intensificació en màquines.
- Itinerari d'intensificació en fabricació.
- Itinerari d'intensificació en estructures.
- Itinerari d'intensificació en instal·lacions.

Més informació. 

 

17. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

En el Treball de Final de Grau no et pots matricular fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les pràctiques externes. Addicionalment, per a defensar el TFG, l'estudiantat ha d'haver superat la totalitat d'assignatures del pla d'estudis. 

 

18. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Les graduades i els graduats en Enginyeria Mecànica podran obtenir les atribucions professionals completes de l'Enginyeria Industrial cursant el màster en Enginyeria Industrial, que s'implantarà a l'UJI aviat.

També poden continuar la seua formació cursant altres màsters que ofereix l'UJI, com:
- Màster universitari en Enginyeria Industrial.
- Màster universitari en Disseny i Fabricació.
- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació.
- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
- Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
- Màster universitari en Gestió de la Qualitat
- Màster universitari en Física Aplicada.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació


19. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Àmbits de treball:
Aquests professionals poden realitzar el seu treball en quasi tots els sectors industrials i econòmics, i poden exercir les seues funcions, principalment, en els departaments de projectes, producció i comercialització.

Els llocs de treball més habituals els trobem:
- En empreses del sector mecànic.
- Formant part d'equips multidisciplinaris en indústries de sectors com ara:
indústria alimentària, indústria de l'automòbil, indústria química, indústria elèctrica, indústria electrònica i robòtica industrial.
- Exercici lliure (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).
- Empreses de serveis.
- Administració pública.
- Ensenyament.
- Recerca.

Tasques professionals
Aquests graduats i graduades poden treballar en qualsevol lloc de treball tècnic relacionat amb el món industrial o de les instal·lacions. Dins d'aquests àmbits, algunes tasques concretes serien:
- Disseny i manteniment mecànic de màquines.
- Disseny, instal·lació, programació, control i direcció de sistemes i equipaments relacionats amb la construcció de màquines.
- Definició del procés de fabricació de productes mecànics.
- Estructures i construccions industrials.
- Manteniment de màquines i instal·lacions elèctriques.
- Disseny i manteniment d'instal·lacions tèrmiques industrials.
- Disseny de peces i elements que componen les màquines.
- Manteniment d'instal·lacions de climatització.
- Manteniment de sistemes informatitzats.
- Manteniment de sistemes de control d'edificis.
- Anàlisi i prevenció de fallades de materials.
- Disseny assistit per ordinador.
- Sistemes d'inspecció i control de la qualitat.
- Logística i gestió d'operacions.
- Revisió i certificació d'instal·lacions.
- Seguretat i salut en el lloc de treball.
- Oficina tècnica (projectes d'instal·lació de gas, aigua calenta, calefacció, aire condicionat, etc.).

Més informació.


19. Qui és la vicedirecció de la titulació?

Rodrigo Llopis Doménech

Correu electrònic: rllopis@uji.es


20. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus