UJI

Enginyeria Mecànica

Última modificació: 10/07/2019 | Font: InfoCampus

L’objectiu general del grau en Enginyeria Mecànica és formar titulats i titulades amb preparació específica per a realitzar l’anàlisi, disseny, desenvolupament, execució i manteniment de màquines, processos i instal·lacions necessaris per al desenvolupament de la indústria i de la societat en general: sistemes mecànics (màquines, motors…), tèrmics, hidràulics, instal·lacions (transport de fluids, climatització, elèctrics…), estructures (industrials, vehicles de transport,…), etc. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Segell EUR-ACE

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

L’objectiu general del grau en Enginyeria Mecànica és formar titulats i titulades amb preparació específica per a realitzar l’anàlisi, disseny, desenvolupament, execució i manteniment de màquines, processos i instal·lacions necessaris per al desenvolupament de la indústria i de la societat en general: sistemes mecànics (màquines, motors…), tèrmics, hidràulics, instal·lacions (transport de fluids, climatització, elèctrics…), estructures (industrials, vehicles de transport,…), etc. Això implica que l’alumnat siga capaç d’entendre un ampli espectre de fenòmens físics, desenvolupar habilitats creatives en disseny tecnològic, així com habilitats analítiques i de resolució de problemes, a fi de poder aplicar els coneixements adquirits. A més, els enginyers i enginyeres mecànics actuals han de desenvolupar la seua activitat tenint en compte la repercussió econòmica i l’impacte mediambiental de la seua activitat, i no sols els aspectes tècnics d’aquesta, per la qual cosa també han de posseir coneixements en aquests àmbits.

La combinació de les competències adquirides implica que els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica tinguen una formació molt versàtil, amb preparació per a accedir a un ampli ventall d’oportunitats professionals. Com a conseqüència d’aquesta diversitat de competències, són professionals demandats en la indústria, no sols en treballs directament relacionats amb l’enginyeria.

El programa formatiu en la Universitat Jaume I es compon d’una part important de continguts bàsics. Durant el primer curs i part del segon el treball de l’alumnat s’enfoca a l’estudi de matèries bàsiques com ara matemàtiques, física, química, informàtica, expressió gràfica i empresa. A partir d’aquest punt s’inicia l’estudi de disciplines fonamentals en l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica com són mecànica, teoria de màquines, elasticitat i resistència de materials, mecànica de fluids, enginyeria tèrmica, ciència de materials, electrotècnia, electrònica, etc. Aquestes matèries proporcionen una sòlida formació científica i tècnica en Enginyeria Mecànica; també és de particular importància la realització de pràctiques de laboratori. En tercer i quart curs les matèries es fan cada vegada més tecnològiques i aplicades, ja que fomenten les capacitats d’aplicació pràctica i desenvolupament de projectes d’enginyeria: disseny de màquines, màquines i instal·lacions tèrmiques, sistemes de producció industrial, estructures i construccions industrials, màquines i instal·lacions de fluids, etc. L’aprofundiment en determinades àrees específiques com ara màquines, fabricació, instal·lacions o estructures s’aconsegueix a través de l’oferta d’assignatures optatives durant l’últim curs, la realització de pràctiques en empreses i el desenvolupament i defensa del Treball de Final de Grau.

A més de les competències científiques i tècniques pròpies del grau, els graduats i graduades han d’adquirir una sèrie de competències transversals relacionades amb l’aprenentatge autònom, la comunicació en diverses llengües, el treball en equip, la consciència sobre la responsabilitat de l’aplicació pràctica de l’enginyeria, la innovació i investigació, entre altres.

Alguns dels avantatges que comporta estudiar aquesta titulació en la Universitat Jaume I són:

 • Disposar d’un equip de professorat jove amb una bona formació i amb experiència docent en altres titulacions tècniques, com ara Enginyeria Industrial o Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, complementat per la presència de professorat associat que compagina el seu treball docent amb el treball en la indústria i que aporta la seua experiència professional a les aules.
 • Incorporar-se a una universitat nova, amb futur i dotada de magnífiques instal·lacions, tant pel que fa a les aules i aules informàtiques, com als laboratoris, que disposen dels equipaments més moderns que s’utilitzen actualment en la indústria.
 • Aprofitar el limitat nombre d’alumnat de la titulació per a aconseguir una docència en què la relació professorat-alumnat puga ser fluida i espontània.


L’estructura del grau es basa en l’Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer o enginyera tècnic industrial. Per això, les atribucions professionals que atorga en títol de graduat o graduada en Enginyeria Mecànica són equivalents a les del títol anterior d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica.

 

Rodrigo Llopis Doménech

Vicedirector del grau en Enginyeria Mecànica

Adreça de contacte: graumecanica@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Aprendràs en grups reduïts, amb tracte directe amb el professorat del grau.
 • Gaudiràs de noves i instal·lacions molt equipades: laboratoris, tallers, aules multimèdia, aules d'informàtica, programari d'enginyeria, instal·lacions esportives, entre altres.
 • Et formaràs en una de les titulacions més sol·licitades pel mercat nacional i internacional.
 • Tindràs la possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques en empreses per acostar-te al món laboral, on, a més, podràs realitzar el treball de final de grau.
 • Podràs participar en els equips de competició UJI Motosport i MotoStudent.
 • Tindràs la possibilitat de pertànyer al grup d'alt rendiment per a potenciar la teua formació en enginyeria i afermar l'anglès.
 • Podràs cursar part dels teus estudis en altres centres nacionals i internacionals, especialment dins del doble títol EURUJI amb els INSA de Lió o de Tolosa (França).
 • Optaràs a cursar una segona titulació (grau en Enginyeria Elèctrica) o accedir al màster universitari en Enginyeria Industrial per a completar la teua capacitació professional.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU). Aquest grau ofereix a l'estudiantat de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària. 
Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Enginyeria Mecànica s’implanta en substitució de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica, de manera que el futur alumnat graduat posseirà les atribucions professionals, reconegudes per llei, de l’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. Amb la finalitat d’aconseguir un professional polivalent dins de l’àmbit industrial, l’ensenyament de grau combina una formació generalista en els diferents àmbits industrials amb una formació més específica dels camps d’enginyeria mecànica, estructures, fabricació i enginyeria tèrmica i de fluids.

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica adquiriran competències que els oferiran un ventall molt ampli d’eixides professionals. D’aquesta manera, podran enfrontar-se amb èxit a treballs que inclouen, des de la redacció i direcció de projectes, passant per la gestió de la producció, del manteniment i de personal, fins a la investigació i el desenvolupament tecnològic o el disseny de productes, màquines i processos productius. Totes aquestes tasques les podran dur a terme sense cap limitació dins de l’àmbit mecànic (disseny de màquines i la seua fabricació, d’estructures industrials, d’instal·lacions tèrmiques i de fluids) però també, de forma limitada, d’altres especialitats.

Organització dels estudis

Primer curs:

Formació bàsica (FB): 60  crèdits ECTS

Segon curs:

Formació bàsica (FB): 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 48 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 25,5 crèdits ECTS

Optatives (OP): 16,5 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE): 6 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG): 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Mecànica. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Enginyeria Mecànica per la Universitat Jaume I

- Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

- Certificat d’estudis universitaris inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

 Els graduats o graduades en Enginyeria Mecànica poden obtenir un segon títol:

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s'han de cursar 82,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials.
 • Grau en Enginyeria Elèctrica: s'han de cursar 102 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica.

Possibilitat d'obtenir títol internacional:

Estudis internacionals d'enginyeria EURUJI amb l'INSA de Lyon o Toulouse (França).

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Enginyeria Mecànica s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

- Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules d’informàtica.

- Aules específiques: de dibuix...

- Laboratoris específics de la titulació.

 Al Departament   d’Enginyeria Mecànica i Construcció i al Departament d’Enginyeria de Sistemas Industrials i Disseny  es desenvolupen els següents programes d’investigació:

- BIOMECÀNICA I ERGONOMIA: biomecànica, ergonomia, eines manuals, eines motoritzades, disseny ergonòmic, pròtesi, implants, mecànica computacional, semàntica de productes, disseny emocional

- FLUIDS MULTIFÀSICS: flux bifàsic, bombolles, sondes òptiques, sondes de conductivitat, LDA, HWA, càmeres CCD, CFD.

- GRUP DE CÀLCUL D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ (GCEC): anàlisi estructural, càlcul d'estructures, elements finits, formigó, acer, dinàmica, sisme, no linealitat, enginyeria forense, anàlisi modal experimental, vibracions, computació altes prestacions, sistemes multiprocessador, llibreries de càlcul numèric, simulació.

 - GRUP D'ENGINYERIA DE RESIDUS - INGRES: models de gestió de residus urbans (RU), models de recollida selectiva de RU, aplicació dels sistemes d'informació geogràfica a la gestió de RU, ubicació d'instal·lacions, anàlisi de cicle de vida (ACV), caracterització de residus, tractament biològic dels residus, estudis de minimització de residus.

- GRUP DE TECNOLOGIA, QUALITAT I SOSTENIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ (TECASOS EDIFICACIÓ): materials ceràmics, relliscada, emissió tèrmica, anàlisi higromètric, control de qualitat en l'edificació, disseny per a la sostenibilitat en l'edificació, avaluació mediambiental dels edificis, aplicació de l'anàlisi del cicle de vida a la construcció, eficiència energètica en l'edificació, gestió de la qualitat en la construcció, gestió mediambiental en la construcció, gestió de residus de la construcció, materials de construcció respectuosos amb el medi ambient, indicadors mediambientals i de risc en la construcció.

- ENGINYERIA DEL DISSENY: enginyeria del disseny, metodologies del disseny, enginyeria del coneixement, disseny per a medi ambient, disseny sostenible, disseny centrat en l'usuari, creativitat, procés de disseny, anàlisi del cicle de vida.

- ENGINYERIA TÈRMICA: cogeneració, refrigeració, climatització, nous refrigerants, enginyeria tèrmica, eficiència energètica.

- INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE

- ISTENER (ENGINYERIA DELS SISTEMES TÈRMICS I ENERGÈTICS): energia, eficiència energètica, refrigeració, climatització, auditoria energètica, instal·lacions tèrmiques

- POLÍMERS I MATERIALS AVANÇATS (PIMA): materials, nanomaterials, biomaterials, polímer, biopolímers, resines, plàstics, films, envàs, recobriments, pintures, corrosió, enginyeria tissular.

- ENGINYERIA DE FABRICACIÓ: tecnologies de fabricació, gestió del cicle de vida del producte, fabricació integrada per ordinador (CIM), fabricació assistida per ordinador (CAD/CAU/CAM), enginyeria col·laborativa, enginyeria concurrent, disseny per a fabricació (tècniques de conformat, assemblatge, inspecció, anàlisi, reciclatge, etc.), prototipatge ràpid de producte i fabricació ràpida d'estris, fabricació flexible, sistemes integrats d'inspecció i control de qualitat.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Enginyeria Mecànica

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

 • Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.
 • Hemeroteca. Per a consultar revistes.
 • Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.
 • Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

Centre sanitari .  Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica posseeixen les atribucions professionals, reconegudes per la Llei 12/1986, de l’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. 

Àmbits de treball

Aquests professionals poden desenvolupar el seu treball en quasi tots els sectors industrials i econòmics, principalment en els departaments de projectes, producció i comercialització.

Els llocs de treball més habituals es troben en empreses del sector mecànic, on formen part d’equips multidisciplinaris en indústries de diferents sectors, com ara: indústria alimentària, indústria de l’automòbil, indústria química, indústria elèctrica, indústria electrònica i robòtica industrial, empreses de serveis, administració pública, ensenyament i investigació. També poden exercir lliurement la professió: elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etcètera.

Tasques professionals

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica poden ocupar qualsevol lloc de treball tècnic relacionat amb el món industrial o de les instal·lacions.

RESUM

Atès que és una de les professions més sol·licitades en l'actualitat, els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica cobreixen diferents perfils professionals:

•      Desenvolupament, redacció i coordinació de projectes tècnics d’enginyeria, com ara màquines i instal·lacions.

•      Direcció i coordinació d'activitats de producció, operació i manteniment.

•      Direcció d'equips, gestió, comercialització i màrqueting.

•      Responsables de medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals.

•      Recerca, formació i docència.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Els estudis del grau en Enginyeria Mecànica demanaran de l'alumnat que ingresse un alt nivell d’esforç i dedicació a l’estudi. Per això, és important que l’alumnat tinga vocació, habilitat per al raonament abstracte, creativitat i enginy, mentalitat analítica crítica, capacitat d’observació, instint de superació i constància tant en l’estudi com en el treball.

Així mateix, és desitjable que l'alumnat de nou ingrés tinga habilitats per al càlcul matemàtic i unes sòlides bases de formació en matemàtiques, física, química i dibuix tècnic. Tot això facilitarà, sens dubte, el seu adequat progrés en els estudis que es proposen.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs de ls estudiantat que curse segon de batxillerat, es considerarà la qualificació de batxillerat més la de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específicaconsta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Enginyeria Mecànica pertany a la branca d’enginyeria i arquitectura, els exercicis són:

1. Obligatori: Matemàtiques.

2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic.

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Enginyeria Mecànica s’ofereixen 80 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Enginyeria Mecànica s’han oferit 80 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,214, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 80) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar els graus que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar un determinat grau ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

- Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

- Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

- A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Enginyeria Mecànica, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, Organització i gestió d'empreses.

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
CC05 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
CC06 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
CC11 - Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

CEM01 - Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
CEM02 - Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.
CEM03 - Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
CEM04 - Coneixements i capacitats per a aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.
CEM06 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluït-mecàniques.
CEM07 - Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
CEM08 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

CPFGM01 - Ser capaç de realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, un projecte en l'àmbit de l'Enginyeria Mecànica de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

CEA01 - Coneixement dels fonaments de seguretat industrial.
CEA02 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.
CEA03 - Capacitat per a integrar-se en un context professional desenvolupant tasques de l'àmbit de l'Enginyeria Mecànica.
CEA04 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.
CEA05 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.
CEA06 - Capacitat per al càlcul, disseny i selecció de màquines i instal·lacions elèctriques.

Pla d’estudis

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Física I (FBB)

Química (FBB)

Informàtica (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Càlcul II (FBB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Electrotècnia (OB)

Empresa (FBB)

Mecànica de Fluids (OB)

Electrònica (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Tercer curs

Sistemes Automàtics (OB)

Disseny de Màquines (OB)

Màquines i Instal·lacions Tèrmiques (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Enginyeria Gràfica (OB)

Teoria d’Estructures (OB)

Disseny de Màquines (OB)

Estructures i Construccions Industrials (OB)

Màquines i Instal·lacions de Fluids (OB)

Tecnologies de Fabricació (OB)

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Enginyeria de Materials (OB)

Màquines i Instal·lacions Elèctriques (OB)

Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)*

Optativa 2 (OP)*

Optativa 3 (OP)

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN MÀQUINES

16,5 crèdits ECTS

- Projecte de Màquines*

- Dinàmica de Màquines i Vibracions*

- Manteniment de Màquines

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN FABRICACIÓ

16,5 crèdits ECTS

- Disseny per a Fabricació I Muntatge*

- Planificació de Processos de Fabricació*

- Manteniment i Operació de Sistemes de Fabricació

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN ESTRUCTURES

16,5 crèdits ECTS

- Càlcul d’Estructures Avançat*

- Càlcul d’Estructures de Formigó Armat. Fonamentacions*

- Manteniment d’Estructures i Construccions

ITINERARI D’INTENSIFICACIÓ EN INSTAL·LACIONS

16,5 crèdits ECTS

- Instal·lacions de Climatització i Refrigeració*

- Instal·lacions de Transport de Fluids*

- Revisió i Certificació d’Instal·lacions

Consulteu oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau (PE/TFG) s’ha d’haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB) (sense comptar aquesta matèria en el còmput del percentatge).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Mecànica?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Enginyeria Industrial (actuals atribucions professionals de l'Enginyer/a Industrial).
 • Màster universitari en Disseny i Fabricació.
 • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d’Idiomes.
 • Màster universitari en Gestió de la Qualitat.
 • Màster universitari en Física Aplicada.

Així mateix,  amb el grau en Enginyeria Mecànica també puc accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Es preveu aplicar un programa de coordinació amb projecció horitzontal, mitjançant la designació d'un responsable de cada curs, i projecció vertical mitjançant una comissió de titulació del Grau amb representació de les àrees de coneixement majoritàries, dels coordinadors de curs i dels responsables de pràctiques externes i del treball de final de grau, responsable del programa d'intercanvi i una representació de l'estudiantat, d'acord amb les Directrius generals de les comissions de titulació dels Graus de la Universitat Jaume I. 
Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic.


Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats. A més, durant el curs es poden realitzar reunions addicionals si s'estima oportú. 
 

La comissió de titulació de grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments. 
La comissió de titulació de grau la presideix la Vicedirecció nomenada a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió triarà entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria. 
La comissió de titulació de grau estarà formada per la Vicedirecció, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantat. La seua composició és la següent:
a) El coordinador o coordinadora dels cursos de grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu. 
b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques. 
c) El coordinador o coordinadora de programes de mobilitat. 
d) Una persona en representació de l'estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades dels grups del grau. 
e) L'ESTCE incrementarà el nombre de membres per garantir la representació adequada dels departaments implicats.
La coordinació del treball de final de grau recau preferentment en qui coordine quart curs, però la comissió de cada grau pot assignar aquesta tasca a qui coordine les estades en pràctiques, si ho estimen convenient. 


Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de les pràctiques externes, dels programes de mobilitat i del treball de finalització de grau els designa la Junta de Centre a proposta de la Vicedirecció, i els nomena el Rectorat. 
Els membres de l'apartat 3.e) d'aquest article els nomenarà la Junta de Centre, a proposta dels departaments, escoltada la Vicedirecció corresponent.
La composició actual de cada comissió de titulació de grau de l'ESTCE es reflecteix en el catàleg que constitueix l'annex III. Qualsevol canvi en la composició d'alguna de les comissions de titulació ha de ser ratificada en Junta de Centre per una majoria simple dels vots emesos.
Si no es disposa res en sentit contrari, la durada dels càrrecs previstos en aquest article s'ha d'acomodar a la durada del càrrec de la persona que ocupa la Direcció.
Les comissions de titulació de grau es convocaran sempre que la Vicedirecció corresponent ho considere oportú o quan ho demane una quarta part dels seus membres.
A continuació es detalla la llista de funcions de la comissió de titulació de grau tal com apareix en el Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I: 
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiant entre les assignatures de cada curs acadèmic.
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau. 
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 
g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent. 
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantat Universitari.
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establert en el títol. 
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la Vicedirecció i proposar, si escau, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar a la direcció de l'ESTCE.
m) Les funcions de la comissió de titulació de grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si escau, per la Comissió de Coordinació Intergraus. 
n) Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d'ensenyament aprenentatge

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic (Problemes). Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Ensenyament pràctic (Laboratori). Activitat d'ensenyament-aprenentatge en la qual l'alumne realitza activitats específiques d'un laboratori científic-tecnològic o d'un aula informàtica segons el tipus d'assignatura. En el primer cas les activitats realitzades per l'alumne se centren en el maneig d'instrumentació científica i tècnica, en la realització d'experiments, en el muntatge, construcció i prova de sistemes (circuits elèctrics i electrònics, instal·lacions tèrmiques, etc.) i en totes aquelles activitats pròpies d'un laboratori científic o tecnològic. Les classes realitzades en aula informàtica tenen com a objectiu la simulació de sistemes mitjantçant eines informàtiques, l'aprenentatge de programari específic d'aplicació en enginyeria, l'aprenentatge de tècniques de programació, etc. Aquestes activitats s'haurien de realitzar en grups reduïts d'entre 20 i 30 alumnes com a màxim.

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Metodologia docent

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentación d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar información organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del profesor dels continguts sobre la materia objecte d’estudi. 

Resolució d’exercicis i problemas. Situacions on l’alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la información proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Treball de laboratori. Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d’un treball específic de laboratori científic-tecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodología es distingeix per l’elevada autonomía amb la qual ha de treballar l’alumne.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professor, ha de resoldre l'estudiantat per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, a vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu o en equip. Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula en el qual l’alumnat és responsable del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en la qual s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.

Proves d’avaluació

Per a totes les assignatures del grau s'ha definit un sistema d'avaluació que s'estructura en dues parts diferenciades descrites a continuació:

Examen. Realització d'un examen en finalitzar l'assignatura, amb un pes en la qualificació final que oscil·la entre el 70 % en les assignatures de primers cursos fins a un 40 % en assignatures d'últim curs. Pot admetre diferents formats depenent de l'assignatura: examen de tipus test, resolució de problemes, desenvolupaments teòrics, examen oral, etc.

Avaluació contínua. Realització de diferents proves al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l'alumnat, amb un pes en la qualificació final que oscil·la entre el 30 % en assignatures de primers cursos, fins a un 60 % en assignatures d'últim curs. Algunes de les proves que poden realitzar-se són les indicades a continuació:

Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques.

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.).

Avaluació de treballs acadèmics (resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.).

Avaluació de presentacions orals.

Avaluació de projectes en els quals l'alumne o un grup de diversos alumnes ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Avaluació de dossiers d'aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

L'assignatura Pràctiques Externes serà avaluada per un tribunal constituït per professorat del grau. L'avaluació de les pràctiques externes es realitzarà en base als informes que hauran d'emetre el supervisor o supervisora a l’empresa i el tutor o tutora valorant les pràctiques externes, i a la memòria final elaborada per l'estudiantat, i que ha d'incloure els objectius, planificació, mètodes, consecució de resultats i conclusions de les pràctiques externes. Aquest document s'ha de fer arribar al tribunal del treball de final de grau perquè, juntament amb els informes del professorat tutor i del supervisor o supervisora, pose la nota d'avaluació de les pràctiques externes.

El treball de final de grau, que ha de ser defensat oralment. Aquesta exposició oral serà pública i en acabar-la l'alumne quedarà a disposició del tribunal per a contestar les preguntes que aquest considere convenients. La documentació del treball ha d’incloure els següents apartats com a mínim: memòria, càlculs, pressupost, plànols i plec de condicions. Un 80 % de la nota de l'assignatura correspondrà al contingut tècnic del treball de final de grau, i el 20 % restant a la defensa oral del treball de final de grau.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, l'estudiantat comptarà amb una doble tutoria: professorat de la universitat i personal professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Tenint en compte l'entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I i el perfil del graduat o graduada en Enginyeria Mecànica, les entitats i empreses receptores més habituals són:

• Departaments de disseny (projectes), producció i manteniment d'empreses industrials.

• Empreses dedicades a tasques de manteniment.

• Empreses dedicades a la realització de projectes d'enginyeria.

• Serveis de manteniment de grans centres comercials i de serveis.

• Organismes públics: ajuntaments, hospitals, universitat, etc.

• Qualsevol altre tipus que la comissió d'EP i PFC decidisca.

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Enginyeria Mecànica en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Hochschule Bochum
Bochum (Alemanya)

Universität Stuttgart
Stuttgart (Alemanya)

Université de Limoges
Limoges (França)

Université Paris-Est Créteil
Créteil (França)

INSA de Lyon
Villeurbanne Cedex (França)

Technical University of Lodz
Lodz (Polònia)

Universidade de Coimbra
Coimbra (Portugal)

Instituto Politécnico de Lisboa
Lisboa (Portugal)

Universidade de Lisboa
Lisboa (Portugal)

Politechnika Opolska
Opole (Polònia)

Vsb Technical University of Ostrava
Ostrava (República Txeca)

Institute Français de Mecànique Avancée (I.F.M.A.)
Aubière (França)

Insa Toulouse
Tolouse (França)

Università Degli Studi di Brescia
Brescia (Itàlia)

Universidade do Minho
Braga (Portugal)

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau
(Romania)

Università Degli Studi di Salerno
Salerno (Itàlia)

Saxion University of Applied Sciences
(Països Baixos)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray, Kentucky (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Tomsk Polytechnic University (TPU)
Rússia

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
Xile

Universidad Católica del Uruguay
Uruguai

Universidade Federal de Pelotas
Pelotas (Brasil)

Universidad Nacional de Colòmbia 
Sedes Bogotà i Palmira (Colòmbia)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Córdoba
Còrdova

Universidad Miguel Hernández
Elx

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universitat Politècnica de València
València

Universidad de Extremadura
Càceres

Universidad de Sevilla
Sevilla

Universidad de Málaga
Màlaga

Universidad del País Vasco
País Basc

Universidad de Burgos
Burgos

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Haver superat el 80% dels ECTS de l’obligatorietat sense considerar les matèries Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per a el còmput d’aquest percentatge.

En el cas que a l’estudiantat se li hagen reconegut sis crèdits optatius per la participació en activitats universitàries extraacadèmiques, i no acredite haver cursat suficients crèdits en llengua estrangera en altres universitats en el context de programes de mobilitat, per a poder assegurar el 5% dels crèdits del grau en llengua estrangera ha de presentar la documentació del treball de final de grau en anglès.

El treball de final de grau consisteix en un projecte d’enginyeria en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa  que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Rodrigo Llopis Doménech (rllopis@uji.es)

Vicedirector del grau en Enginyeria Mecànica

 

 

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Raquel Plumed Ferrer (plumed@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Francisco Tomás Sánchez Marín (ftsan@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Víctor Roda Casanova

vroda@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Francisco Javier Andrés de la Esperanza

fandres@uji.es 

 

Coordinació de treball de final de grau

Francisco José Colomer Mendoza

fcolomer@uji.es

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=222

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=222

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que l'estudiantat d’Enginyeria Mecànica ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. M’interessa tot el relacionat amb el món de la indústria i la mecànica     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tinc uns bons coneixements de matemàtiques    1)  2)  3)  4)  5)

3. Sóc creatiu/creativa    1)  2)  3)  4)  5)

4. M’agraden la informàtica i les noves tecnologies     1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc capacitat d’estudi     1)  2)  3)  4)  5)

6. Dispose d’aptituds mecàniques     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tinc uns bons coneixements de física     1)  2)  3)  4)  5)

8. Conec la funcionalitat dels aparells mecànics     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tinc una gran habilitat per als treballs manuals     1)  2)  3)  4)  5)

10. Sóc una persona innovadora     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—les habilitats manuals, la mecànica… ja que en definitivaels estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau gaudeixen utilitzant aparells mecànics i elèctrics per a la creació i manteniment de màquines.

 Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Enginyeria Mecànica.

              - Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

- Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

               - Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursa el grau.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Enginyeria Mecànica.

1. Què és el grau en Enginyeria Mecànica?

El grau en Enginyeria Mecànica s'implanta en substitució de la titulació de l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica, de manera que els futurs graduats i les futures graduades posseiran les atribucions professionals, reconegudes per llei, de l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. Amb la finalitat d'aconseguir un professional polivalent dins de l'àmbit industrial, l'ensenyament de grau combina una formació generalista en els diferents àmbits industrials amb una formació més específica en enginyeria mecànica, estructures, fabricació i enginyeria tèrmica i de fluids.

Els graduats i les graduades en Enginyeria Mecànica adquiriran competències que els oferiran un ventall molt ampli d'eixides professionals. D'aquesta manera, podran enfrontar-se amb èxit a treballs que inclouen des de la redacció i direcció de projectes, passant per la gestió de la producció, del manteniment i de personal, fins a la recerca i el desenvolupament tecnològic o el disseny de productes, màquines i processos productius. Totes aquestes tasques les podran dur a terme sense cap limitació dins de l'àmbit mecànic (disseny de màquines i la seua fabricació, d'estructures industrials, d'instal·lacions tèrmiques i de fluids) però també, de manera limitada, d'altres especialitats.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Aules específiques: de dibuix.
- Laboratoris específics de la titulació.


4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés).
- PAU per a persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha algun programa de reforç per a l'estudiantat amb alt rendiment acadèmic? Grups Euruji-ARA

El projecte Euruji, pioner en les universitats espanyoles des de fa més de 10 anys, forma enginyers i enginyeres d'alt nivell, amb un programa eminentment pràctic i d'alta qualitat, basat en la idea original del programa Eurinsa de l'INSA de Lió, la prestigiosa cadena francesa d'escoles públiques d'enginyers. El programa consisteix en la realització d'un primer cicle d'enginyeria de dos anys de duració i amb un marcat accent internacional.

L'alumnat s'integra en un mateix programa d'estudis, on a més d'aprendre els coneixements tècnics de la base pròpia de l'enginyeria, amb assignatures comunes a les de la resta de grups de primer i de segon curs dels diferents graus d'enginyeria de l'àmbit industrial, també aprèn diferents idiomes (anglès i francès) i conviu amb companys i companyes de cultures diferents.

Des del curs 2011/12, el grup Euruji forma part dels grups d'alt rendiment acadèmic (grups ARA), que pretenen reforçar el potencial dels alumnes més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris. Així, l'estudiantat més brillant i amb les millors aptituds disposarà de suport i diversos avantatges conduents a què obtinguen el més alt rendiment acadèmic possible.

Més informació6. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


7. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions en els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


8. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.9. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


10. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet dels graus: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).

Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

 

11. Requisits de matrícula

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre d'incompatibilitats entre assignatures, de manera que quan l'estudiantat es matricula d'assignatures d'un curs, que apareixen en aquest quadre, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures incompatibles amb aquestes, que no haja superat dels cursos o semestre precedents.


12. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


13. Què és el programa de doble títol?

L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant algun dels programes següents.

1. Programa individualitzat de doble titulació
Els programes individualitzats de doble titulació són aquells en els quals l'estudiantat d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.
Els graus que possibiliten aquests dobles títols són:
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica.

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que complisca els requisits següents:
- Tenir un rendiment acadèmic excepcional i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la primera titulació. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.
- Accedir a la segona titulació mitjançant el reconeixement de 30 crèdits ECTS. El reconeixement d'aquests crèdits ha d'estar avalat per un informe de la comissió de titulació del segon títol.
L'estudiantat que vulga acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.


14. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat


15. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per professorat de la Universitat i per personal professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques en el grau en Enginyeria Mecànica.


16. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

En quart curs, l'alumnat pot triar entre quatre itineraris:

- Itinerari d'intensificació en màquines.
- Itinerari d'intensificació en fabricació.
- Itinerari d'intensificació en estructures.
- Itinerari d'intensificació en instal·lacions.

Més informació. 

 

17. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

En el Treball de Final de Grau no et pots matricular fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les pràctiques externes. Addicionalment, per a defensar el TFG, l'estudiantat ha d'haver superat la totalitat d'assignatures del pla d'estudis. 

 

18. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Les graduades i els graduats en Enginyeria Mecànica podran obtenir les atribucions professionals completes de l'Enginyeria Industrial cursant el màster en Enginyeria Industrial, que s'implantarà a l'UJI aviat.

També poden continuar la seua formació cursant altres màsters que ofereix l'UJI, com:
- Màster universitari en Enginyeria Industrial.
- Màster universitari en Disseny i Fabricació.
- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació.
- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
- Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
- Màster universitari en Gestió de la Qualitat
- Màster universitari en Física Aplicada.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació


19. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Àmbits de treball:
Aquests professionals poden realitzar el seu treball en quasi tots els sectors industrials i econòmics, i poden exercir les seues funcions, principalment, en els departaments de projectes, producció i comercialització.

Els llocs de treball més habituals els trobem:
- En empreses del sector mecànic.
- Formant part d'equips multidisciplinaris en indústries de sectors com ara:
indústria alimentària, indústria de l'automòbil, indústria química, indústria elèctrica, indústria electrònica i robòtica industrial.
- Exercici lliure (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).
- Empreses de serveis.
- Administració pública.
- Ensenyament.
- Recerca.

Tasques professionals
Aquests graduats i graduades poden treballar en qualsevol lloc de treball tècnic relacionat amb el món industrial o de les instal·lacions. Dins d'aquests àmbits, algunes tasques concretes serien:
- Disseny i manteniment mecànic de màquines.
- Disseny, instal·lació, programació, control i direcció de sistemes i equipaments relacionats amb la construcció de màquines.
- Definició del procés de fabricació de productes mecànics.
- Estructures i construccions industrials.
- Manteniment de màquines i instal·lacions elèctriques.
- Disseny i manteniment d'instal·lacions tèrmiques industrials.
- Disseny de peces i elements que componen les màquines.
- Manteniment d'instal·lacions de climatització.
- Manteniment de sistemes informatitzats.
- Manteniment de sistemes de control d'edificis.
- Anàlisi i prevenció de fallades de materials.
- Disseny assistit per ordinador.
- Sistemes d'inspecció i control de la qualitat.
- Logística i gestió d'operacions.
- Revisió i certificació d'instal·lacions.
- Seguretat i salut en el lloc de treball.
- Oficina tècnica (projectes d'instal·lació de gas, aigua calenta, calefacció, aire condicionat, etc.).

Més informació.


19. Qui és la vicedirecció de la titulació?

Rodrigo Llopis Doménech

Correu electrònic: rllopis@uji.es


20. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus