Coordinació docent

09/05/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per coordinar cadascun dels nous graus de la Universitat Jaume I, es va a crear una comissió de titulació de grau. La comissió estarà formada per la persona responsable del grau, que la presidirà, el responsable de pràctiques externes i treball de final de grau, programes d'intercanvis, un representant de l'estudiantat, un coordinador per cadascun dels cursos i les persones que determine la Junta de Centre. En el cas del grau en Matemàtica Computacional es va a proposar que aquests últims representants siguen un grup de professors encarregats de controlar la correcta coordinació de continguts de les diferents assignatures i un desenvolupament temporal apropiat per a l'aprenentatge. Els coordinadors de curs, per la seua banda, controlaran que les hores que l'alumne dedica a l'aprenentatge es distribueixen coherentment i homogèniament al llarg del semestre.
Els membres de la comissió de titulació de grau mantindran reunions de coordinació amb el professorat i representants de l'alumnat dels seus respectius àmbits d'actuació. L'objecte d'aquestes reunions és planificar la coordinació, informar formalment als agents implicats dels acords aconseguits i supervisar la seua execució. La comissió de titulació de grau és el lloc apropiat perquè els responsables informen periòdicament de la marxa de la titulació en els dos aspectes: planificació de la dedicació de l'estudiant i coordinació de continguts. Per acabar, a continuació es detalla la llista de funcions de la comissió de titulació de grau tal com apareix en les directrius generals aprovades pel Consell de Govern de l'UJI el 13 de juliol de 2009: 
a) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com: competències que s'han de treballar, modalitats organitzatives, tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
b) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
c) Supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiants amb títols equivalents d'altres universitats. 
d) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la seua correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 
e) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol, transmesa pels coordinadors de curs i la direcció de la titulació i proposar, si escau, accions de millora.
f) Vetllar pel manteniment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat en el títol que li corresponga. 
g) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent. 
h) Qualsevol altra competència que li delegue la direcció del centre o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Informació proporcionada per: InfoCampus