Preguntes més freqüents Grau en Matemàtica Computacional.

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

1. Què és el grau en Matemàtica Computacional?

El grau en Matemàtica Computacional és una titulació oficial de grau de quatre anys, dirigida a estudiants i estudiantes als qui els agraden les matemàtiques i tinguen inquietud per la informàtica. No es tracta d'un doble títol, sinó d'un títol de grau que uneix les dues matèries, i dóna un pes un poc major a les matemàtiques.

Les matemàtiques són de gran importància en la formació de científics i científiques, i d'enginyers i enginyeres i, en particular, dels informàtics. Estan en l'origen de la informàtica i és previsible que el seu desenvolupament futur necessite eines matemàtiques cada vegada més complexes. D'altra banda, la Informàtica permet avanços importants en el desenvolupament de les matemàtiques, l'ús de tècniques intensives i ben dissenyades de computació ha solucionat problemes matemàtics que fins ara eren inabordables.
Cada dia són més els àmbits en què es requereix una forta interacció entre les matemàtiques i la informàtica per a abordar la solució dels problemes plantejats: l'empresa, la indústria, la banca, etc.
Tenint en compte tot açò, és obvi el gran interès en la societat actual d'un grau que oferisca una formació que unisca aquestes matèries.

El grau en Matemàtica Computacional cobreix la formació bàsica en els sistemes informàtics i la seua programació, la formació en matemàtica pura i aplicada bàsica i fonamental i la interacció entre la matemàtica i la computació. Els dos vessants, teòric i pràctic, són de gran importància en la titulació.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assaigs fisicoquímics, d'assaigs mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cada una.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
- Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 
- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions en els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat d’altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA poden consultar-se les restriccions de matrícula que té.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


13. Què és el programa individualitzat de segona titulació?

L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el que  un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.

L'estudiantat del grau en Matemàtica Computacional té la possibilitat d'accedir a cursar simultàniament matèries específiques del grau en Enginyeria Informàtica.

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que complisca els requisits següents:
- Tenir un rendiment excepcional i haver superat el primer curs complet  del grau en Matemàtica Computacional. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:

14. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Les Pràctiques Externes del grau en Matemàtica Computacional formen part d'una assignatura de caràcter obligatori de quart curs, denominada Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau.

Encara que les pràctiques tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball.

Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora.

La durada de l'estada en l'empresa, conjuntament amb el treball no presencial associat, equivaldrà a 18 crèdits ECTS.

A més a més, s'aprofitarà l'estada per a elaborar individualment un projecte que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació.


Més informació sobre les estades en pràctiques del grau en Matemàtica Computacional.
 

 

15. Hi ha itineraris o especialitats dins del títol?

Hi ha dos itineraris en quart curs:

- Intensificació en informàtica, amb assignatures de sistemes d'informació, per a aprofundir més en la informàtica.

- Intensificació en matemàtiques amb assignatures de matemàtiques aplicades, per a aprofundir més en les matemàtiques.


Més informació:
 

16. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Matemàtica Computacional podran completar la seua formació cursant els màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Sistemes Intel·ligents
- Màster universitari en Matemàtica Computacional
- Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació 


17. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

El graduat o la graduada en Matemàtica Computacional té un ventall de possibilitats molt ampli a l'hora de trobar ocupació. La taxa de desocupació és nul·la.

D'una banda el graduat o la graduada en Matemàtica Computacional pot optar per l'eixida professional majoritària d'un graduat o graduada en Matemàtiques, l'ensenyament en educació secundària i batxillerat, en què el nombre de places oferides cada any és molt major que el nombre de titulats.

Però, a més, el seu perfil mixt matemàtiques-informàtica està molt valorat pels empresaris i els assegura trobar molt fàcilment ocupació en altres sectors.

Les típiques eixides professionals serien:

- La participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d'informació i ferramentes de gestió en: empreses i administracions públiques, empreses de banca i finances, centres de càlcul.
- La resolució dels problemes i models complexos plantejats en la indústria i la participació en el disseny i gestió de sistemes informàtics per al control dels processos industrials.
- Ensenyament de les matemàtiques i de la informàtica en educació secundària i batxillerat (després de cursar el corresponent màster oficial de Professor o Professora d'Ensenyament Secundari).
- Docència i investigació en la universitat (després de cursar el corresponent màster oficial, per exemple el màster oficial en Matemàtica Computacional o en Sistemes Intel·ligents i després d'obtenir el títol de doctor).
- La participació en, o direcció de, gabinets d'assessorament científic, tècnic i informàtic.
- Direcció i/o participació en grups d'R+D+i.
- Tècnic superior en empreses o instituts d'estadística.
- Creació d'empreses en Internet.

Més informació:


18. Qui és la vicedirectora del títol? 

Beatriz Campos Sancho
Correu electrònic: campos@uji.es

19. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus