UJI

Matemàtica Computacional

Última modificació: 18/04/2019 | Font: InfoCampus

És una percepció àmpliament acceptada per tots que les matemàtiques han ajudat decisivament a entendre millor el món que ens envolta i es constata la seua repercussió en la nostra vida quotidiana de manera cada vegada més clara. Les matemàtiques apareixen en l’origen de la resolució de problemes relacionats amb l’enginyeria, la biologia, el medi ambient, la medicina, l’economia, etc. En particular, les matemàtiques són part essencial de la informàtica i és previsible que el desenvolupament futur de la informàtica necessitarà eines matemàtiques cada vegada més complexes. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

És una percepció àmpliament acceptada per tots que les matemàtiques han ajudat decisivament a entendre millor el món que ens envolta i es constata la seua repercussió en la nostra vida quotidiana de manera cada vegada més clara. Les matemàtiques apareixen en l’origen de la resolució de problemes relacionats amb l’enginyeria, la biologia, el medi ambient, la medicina, l’economia, etc. En particular, les matemàtiques són part essencial de la informàtica i és previsible que el desenvolupament futur de la informàtica necessitarà eines matemàtiques cada vegada més complexes.

Recíprocament, com en la resta de les ciències, la informàtica permet avanços substancials en el desenvolupament modern de les matemàtiques, l'ús de la computació a través de tècniques ben dissenyades ha obert moltes portes en la solució de problemes matemàtics fins ara inabordables.

D’una altra banda, cada dia són més els àmbits en què es requerix una forta interacció entre les matemàtiques i la informàtica per a abordar la solució dels problemes plantejats. Les empreses i sectors industrials moderns s'enfronten, en alguns dels seus departaments, amb problemes de llarga escala que exigeixen per a la seua resolució el coneixement de la informàtica i a la vegada de complexos models i eines matemàtiques. Alguns exemples són els moderns sistemes de seguretat, les complexes tècniques d'informàtica gràfica i animació per ordinador, els programes de reconeixement automàtic d’escriptura o parla,  la robòtica, l'optimació de recursos, la planificació logística o la seguretat en Internet.

Tenint en compte tot açò, pareix obvi que un grau que oferisca competències en ambdues matèries, cobrint els aspectes anteriorment comentats: formació bàsica i fonamental en els sistemes informàtics i la seua programació, matemàtica per si mateixa com a element d'estudi, a la qual contribueix l'ús d'un bon coneixement de les eines Informàtiques i matemàtica com a eina per a ser aplicada en l'àmbit de la computació, té un gran interés en la societat actual.  El títol de grau en Matemàtica Computacional, cobreix aquest interés.

L’escassa flexibilitat existent fins a l’actualitat en les titulacions universitàries al nostre país no permetia aquest tipus de formació oficial a Espanya, formació que sí que existeix en un gran nombre de països europeus, als Estats Units i al Canadà. La Universitat Jaume I, que ja compta amb experiència en aquest tipus d’estudis, és pionera a oferir aquest grau com un grau oficial a Espanya.


Beatriz Campos Sancho

Vicedirectora del grau en  Matemàtica Computacional

Adreça de correu: graumat@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Perquè ofereix una formació que uneix les matemàtiques i la informàtica i cobreix una doble vesant de teoria i pràctica: els aspectes essencials de les matemàtiques i una visió àmplia i aplicada de tots els processos informàtics.
 • Es pot obtenir un segon títol, el grau en Enginyeria Informàtica, cursant un mínim de 72 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Pel professorat, amb àmplia experiència docent en titulacions relacionades, fàcilment accessible i amb una excel·lent formació en recerca.
 • Per les classes: metodologies docents centrades en l’alumnat, ús de noves tecnologies i grups reduïts que permeten més interacció professorat-alumnat.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària. 
 • Per les activitats en anglès tutoritzades per professorat especialitzat.
 • Per l’àmplia oferta de beques per a cursar part dels estudis en altres països.
Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Matemàtica Computacional de l’UJI és un títol que ofereix una formació que uneix les matemàtiques amb la informàtica i es concentra en àrees on ambdues són més rellevants. El titulat posseirà un perfil mixt perquè combina una formació teòrica, pròpia d'una titulació pura en matemàtiques, amb la formació tècnica pròpia d'una titulació pura en informàtica.

 L'estudiantat

- Aprèn la naturalesa, mètodes i fins de la matemàtica.

- Desenvolupa capacitats numèriques, analítiques i d'abstracció, la intuïció i el pensament lògic i rigorós.

- Aprèn les matèries fonamentals de les tecnologies de la informació, que els capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de noves tecnologies.

- Es capacita per a dissenyar, desenvolupar i avaluar els sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

- Es capacita per a la utilització de tots aquests coneixements teòrics i pràctics en l'anàlisi, resolució i tractament informàtic i matemàtic de problemes en el camp de la indústria, l'empresa, les finances, el desenvolupament científic, etc.

Aquest perfil mixt els farà molt versàtils, és a dir, amb capacitat per a poder realitzar diferents tipus de tasques i tenir una taxa alta d’ocupació. D'altra banda, la seua capacitat d'anàlisi i d'abstracció, els permetrà adaptar-se molt fàcilment a qualsevol canvi i innovació.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació básica (FB) 48 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crèdits ECTS

Segon curs

Formació básica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 18 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) /Projecte de final de grau (TFG) 18 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

L'assignatura Pràctiques Externes (PE) i Projecte de Final de Grau (PFG) (18 crèdits ECTS) tenen com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, sense comptar aquesta assignatura. Aquesta és l'única incompatibilitat que s'ha establert en el pla d'estudis.

Aquesta assignatura es cursa en quart curs. El seu objectiu és permetre a l'alumnat un primer contacte amb l'àmbit laboral per a potenciar la seua capacitat d'ocupació, al mateix temps que s'aprofiten les pràctiques externes per a elaborar individualment un projecte de naturalesa professional que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I.

Suplement Europeu al Títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Els graduats i graduades en Matemàtica Computacional poden obtenir un segon títol:

Grau en Enginyeria Informàtica: s'han de cursar un mínim de 72 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria informàtica.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Matemàtica Computacional s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Laboratoris específics de la titulació com ara: laboratori d’arquitectura dels computadors, laboratori de física, laboratori de robòtica i intel·ligència artificial, laboratori de sistemes operatius i xarxes, laboratori de tecnologia de computadors, laboratori d’electrònica i automàtica, laboratori d’enginyeria de computadors i projectes informàtics.

El Departament de Matemàtiques desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • ANÀLISI D'IMATGE MÈDICA I ESTEREOLOGIA: segmentació i anàlisi d'imatge mèdica, camps aleatoris markovians, mètodes MCMC, conjunts aleatoris tancats, estereologia, radiologia, fusió d'imatges.
 • GEOMETRIA DIFERENCIAL I ESTEREOLOGIA: geometria diferencial, estereologia, imatges mèdiques, processament del volum d'imatges, seccional, mitjana, escalar i Ricci curvatures, invariants diferencials, càlcul variacional.
 • GRUPS FINITS: grups finits, grups resolubles, caràcters, classes de conjugació
 • MECÀNICA CELESTE: mecànica celeste, teoria de pertorbació, estructures de referència, harmònics esfèrics
 • MODELITZACIÓ ESTADÍSTICA PER A PROBLEMES MEDIAMBIENTALS: processos de Markov i estocàstics, anàlisis de dades, mètodes de distribució lliure i no paramètrica, anàlisi multivariant, tècniques d'inferència estadística, tècniques de predicció estadística, sèries temporals, estadística espacial
 • MÈTODES ESTADÍSTICS I DIDÀCTICS EN DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES I ALTRES ÀMBITS: didàctica de les matemàtiques, teoria de situacions, classificació, anàlisi de dades, enginyeria didàctica, contracte didàctic, sistema d'ensenyament, formació del professorat, e-learning, anàlisi implicatiu, transició secundària/universitat.
 • PROPIETATS TOPOLÒGIQUES: dualitat i compactació de Bohr, dualitat unitària, grups de Lie, continuïtat automàtica, àlgebres de Banach, sistemes dinàmics, valoracions, singularitats, mètodes de desingularització, codis d'avaluació.
 • SIMULACIÓ NUMÈRICA: anàlisi numèrica, modelització matemàtica, residus, contaminants, ceràmica, medi ambient, plagues, combustió, sedimentació.
 • SISTEMES DINÀMICS: sistemes dinàmics, sistemes hamiltonians, mecànica celeste, bifurcacions, teoria de nusos, algorismes d'integració simplèctica, sistemes caòtics.

 

El Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • BASES DE CONEIXEMENT TEMPORAL: bases de dades, processament de la informació, biblioteques digitals, raonament temporal.
 • BIOINFOGENÒMICA: informàtica biomèdica, bioinformàtica, epidemiologia genòmica, nutrigenòmica, gestió i auditoria de qualitat en investigació biomèdica, enginyeria de programari amb procés unificat i llenguatge unificat de modelització, integració de sistemes d’informació en salut.
 • CEVI-CENTRE DE VISUALITZACIÓ INTERACTIVA: informàtica gràfica, visualització interactiva, realitat virtual, realitat augmentada, sistemes d’informació geogràfica, infraestructures de dades espacials (IDE), serveis web.
 • ENGINYERIA VISUAL: visió artificial, reconeixement de formes, anàlisi d’imatge, inspecció visual, control de qualitat, estereoscòpia, anàlisi de color, anàlisi de moviment, decisió automàtica, classificació de textures.
 • GRUP DE XARXES: comunicacions, qualitat de servei, sistemes distribuïts, Internet, vídeo a la carta.
 • INTEGRACIÓ I ENGINYERIA DE SISTEMES: integració empresarial, sistemes CIM, reenginyeria, qualitat, auditoria tecnològica, modelització, simulació.
 • PAL: PATTERN ANALYSIS AND LEARNING: reconeixement de formes, mineria de dades, classificació, selecció de prototips, selecció de característiques, combinació de classificadors, anàlisis de complexitat de les dades, agrupament, control de qualitat.
 • PERCEPCIÓ I APRENENTATGE COMPUTACIONALS-PAC: reconeixement automàtic del parla, traducció automàtica, aprenentatge computacional, reconeixement sintàctic i estructural de formes, xarxes neuronals, modelització estadística i estructural.
 • PROGRAMARI LLIURE I COMUNICACIONS-SOLICOM: programari lliure, comunicacions sense fils, simuladors de xarxes.

 

El Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • APPLYING INTELLIGENT AGENTS: enginyeria ontològica, sistemes multiagents, aplicacions d’agents intel·ligents, gestió del coneixement en processos industrials, sistemes intel·ligents de trànsit i transport.
 • ARQUITECTURES I COMPUTACIÓ D’ALTES PRESTACIONS (HPCA: HIGH-PERFORMANCE COMPUTING AND ARCHITECTURES): arquitectura d’altes prestacions, computació reconfigurable (FPGA), computació matricial, paral·lelisme, aplicacions científiques.
 • ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT: sistemes basats en el reconeixement, aplicació dels sistemes basats en el coneixement, verificació i validació de sistemes basats en el coneixement, desenvolupament de sistemes basats en el coneixement a partir de components (per exemple, mètodes de resolució de problemes i ontologies).
 • INTERACCIÓ I SISTEMES ROBÒTICS-IRS Lab: Interacció home-màquina, agafada basasa en percepció, manipulació destra, telerrobòtica, robòtica assistencial, robòtica d’intervenció autònoma submarina.
 • XARXES NEURONALS I COMPUTACIÓ SUAU: xarxes neuronals, reconeixement de patrons, lògica difusa, algoritmes genètics, computació suau, extracció de regles.
 • RobInLab- LABORATORI DE ROBÒTICA INTEL·LIGENT: aprenentatge per a la manipulació mitjançant robots, raonament espacial, detecció de col·lisions, planificació del moviment, posicionament d’un braç robot per a l’agafada de peces, visió artificial, sensors intel·ligents.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris:

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Matemàtica Computacional

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Departament de Matemàtiques

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Reial Societat Matemàtica Espanyola

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

El grau en Matemàtica Computacional combina la formació bàsica pròpia d’una titulació pura de matemàtiques amb la formació tècnica pròpia d’una titulació pura d’informàtica. D’aquesta manera, el graduat o graduada serà un professional preparat per a l’aplicació de les tècniques i eines informàtiques i amb la capacitat de raonament i abstracció, així com amb les capacitats numèriques i l’enfocament analític aplicat a la resolució de problemes; habilitats que adquireix l’estudiantat que es gradua en Matemàtiques.

D’una banda, els titulats i titulades podran optar a una de les eixides laborals majoritàries d'un grau pur en matemàtiques, que és l'ensenyament en educació secundària i batxillerat, tant com a professor d'informàtica com a professor de matemàtiques (després de cursar el corresponent màster).  Però, d'altra banda, podran també optar a col·laborar amb professionals dels altres àmbits en l’aplicació i creació de models matemàtics i en el disseny i implantació de sistemes informàtics que donen solució als problemes plantejats en les empreses i els sectors industrials, o per a incorporar-se a grups de R+D+I.

L’activitat professional es desenvolupa en els camps següents:

 • Empreses d’informàtica i telecomunicacions

 • Indústria

 • Docència universitària o recerca

 • Docència no universitària

 • Administració pública

 • Empreses de banca, finances i assegurances, consultories, etc.

Tasques professionals

 

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i eines de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.

 • Participació en equips de desenvolupament de programari.

 • Creació d’empreses en Internet.

 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l'optimació de processos industrials.

 • Participació en gabinets d’assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).

 • Consultories i assessories financeres.

 • Direcció i/o participació en grups de R+D+I.

 • Empreses o instituts d’estadística.

 • Ensenyament en educació secundària i batxillerat.

 • Ensenyament i recerca a la universitat.

Relació amb els nous jaciments d’ocupació

 

(Àrea / Àmbit / Eixides professionals)

 • Nous serveis a empreses
  • Sistemes de informació
   • Disseny, planificació, desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació en empreses.
  • Gestió del coneixement
   • Captura, emmagatzematge reutilització del coneixement dels processos de producció en una empresa.
  • Transport intel·ligent de mercaderies
   • Desenvolupament i gestió de sistemes intel·ligents de transport: control intel·ligent de rutes, accessos, sensorització
  • Administració i finances
   • Tècnic o tècnica en estadística

   • Personal tècnic en disseny de models per al control de processos, programació lineal, anàlisi de riscos, etc.

 • Noves tecnologies

  • Biotecnologia

  • R+D+I

   • Personal tècnic especialista en programació en computadors d’altes prestacions i en aplicació de tècniques avançades d’intel·ligència artificial.

   • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

 • Administració pública

  • Administració i finances

   • Tècnic o tècnica en estadística

   • Personal tècnic especialista en disseny, planificació, desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació.

 

RESUM

El grau en Matemàtica Computacional forma professionals molt versàtils amb un ventall de possibilitats molt ampli a l’hora de trobar ocupació. La taxa de desocupació és nul·la.

 

D’una banda, el graduat o la graduada pot optar per l’eixida professional, la docència en educació secundària i batxillerat (després de cursar el corresponent màster), en la qual el nombre de places oferides cada any és més elevat que el nombre de titulats i titulades. Però, a més, el seu perfil mixt matemàtiques-informàtica està molt valorat per les empreses i assegura trobar molt fàcilment ocupació en altres sectors:

• Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.

• En empreses de banca i finances i administracions públiques, en la consultoria financera, planificació logística i disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i eines de gestió.

• En la indústria, en el disseny i gestió de sistemes informàtics per al control dels processos industrials i en la resolució dels problemes i models complexos.

• Docència i investigació en la universitat (després de cursar el corresponent màster oficial i després d’obtenir el títol de doctorat).

• Direcció i/o participació en grups de R+D+I.

• Empreses o instituts d’estadística.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés recomanat de l’estudiantat que vulga accedir a aquest Grau és de persones amb interès i aptitud cap a les matemàtiques i les noves tecnologies de la informació, amb capacitat de raonament lògic i talent per a resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica. És molt recomanable que a més s’hagen cursat les assignatures de modalitat de Matemàtiques I i Matemàtiques II i seria molt recomanable l’assignatura de Física. Finalment, seria aconsellable haver cursat, com a assignatures optatives, les relacionades amb les tecnologies de la informació.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Matemàtica Computacional pertany a la branca d’enginyeria, els exercicis són:

1. Obligatori: Matemàtiques

2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

 PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

•  En el grau en Matemàtica Computacional s’ofereixen 30 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Matemàtica Computacional s’han oferit 30 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 5,000, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 30) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

•   Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

- A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Matemàtica Computacional, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG02 - Capacitat d'organització i planificació.
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació.
CG06 - Resolució de problemes.
CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
CG08 - Aprenentatge autònom.
CG09 - Adaptació a noves situacions.
CG10 - Raonament crític.


E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Càlcul Diferencial i Integral i Funcions de Variable Complexa i aptitud per a la seua aplicació.
CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Àlgebra Lineal i Geometria i aptitud per a la seua aplicació.
CE03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Estructures Algebraiques i aptitud per a la seua aplicació.
CE04 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Topologia i Geometria Diferencial i aptitud per a la seua aplicació.
CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Probabilitat i Estadística i Recerca Operativa i aptitud per a la seua aplicació.
CE06 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Equacions Diferencials i aptitud per a la seua aplicació.
CE07 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Mètodes Numèrics i aptitud per a la seua aplicació.
CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.
CE09 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CE10 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d'assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
CE12 - Capacitat d'abstraure propietats estructurals d'objectes matemàtics, de la realitat observada, i d'altres àmbits distingint-les d'aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.
CE13 - Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE16 - Capacitat per a participar en l'anàlisi, disseny, construcció i manteniment d'aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
CE18 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius.
CE19 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les Xarxes de Computadors i Internet.
CE20 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions.
CE21 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE22 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE23 - Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o unes altres per a experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes.
CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l'àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d'optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines que es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
CE25 - Raonament lògic i identificació d'errors en els procediments matemàtics i informàtics.
CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades a les finalitats que es perseguisquen.
CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre mitjançant mètodes numèrics o simulació problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.
CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.
CE29 - Capacitat d'utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.
CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d'aprenentatge necessaris per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d'autonomia.
CE31 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa empresarial en l'àmbit de la matemàtica computacional.
CE32 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte en l'àmbit de les matemàtiques i la computació en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
CE33 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de les matemàtiques i la computació.

 

Pla d’estudis

Primer curs

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Programació I (FB)

Anglès (FB)*

Estructura de Computadors (FB)

Matemàtiques II (FBB)

Física (FBB)

Programació II (FB)

Fonaments del Càlcul Diferencial (OB)

Àlgebra Lineal (OB)

Segon curs

Ampliació de Matemàtiques (FBB)

Organització i Gestió d'Empreses (FBB)

Estadística i Optimització (FB)

Sistemes Operatius (OB)**

Introducció a Xarxes (OB)

Ampliació d’Estadística i Investigació Operativa (OB)

Estructures de Dades (OB)

Administració i Configuració de Xarxes (OB)

Fonaments de Geometria (OB)

Fonaments del Càlcul Integral (OB)**

Tercer curs

Algorítmia (OB)

Probabilitat (OB)

Arquitectura de Computadors (OB)

Àlgebra Abstracta (OB)

Bases de Dades  (OB)**

Geometria Diferencial i Topologia (OB)**

Equacions Diferencials (OB)

Sistemes Intel·ligents (OP)

Seguretat Informàtica (OB)

Quart curs

Càlcul Numèric Avançat (OB)

Programació Concurrent i Paral·lela (OB)

Iniciativa Empresarial (OB)

Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (PE/PFG)1

Anàlisi Complexa i de Fourier (OB)**

Optatives de l’itinerari triat

ITINERARI D'INTENSIFICACIÓ EN INFORMÀTICA

18 crèdits ECTS

- Sistemes de Suport a la Decisió  (OP)**

- Sistemes d’Informació Integrats (OP)

- Tecnologies per a la Integració d’Informació (OP)

ITINERARI D'INTENSIFICACIÓ EN MATEMÀTIQUES

18 crèdits ECTS

- Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades (OP)

- Àlgebra Aplicada (OP)**

- Aplicacions de la Geometria Diferencial i Topologia (OP)

- Modelització Matemàtica (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar l'assignatura Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (PE/PFG) cal haver superat 150 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB), sense comptar aquestes assignatures.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Matemàtica Computacional?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Matemàtica Computacional.
 • Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents.
 • Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.

Així mateix, amb el grau en Matemàtica Computacional també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

 

Coordinació docent

Per coordinar cadascun dels nous graus de la Universitat Jaume I, es va a crear una comissió de titulació de grau. La comissió estarà formada per la persona responsable del grau, que la presidirà, el responsable de pràctiques externes i treball de final de grau, programes d'intercanvis, un representant de l'estudiantat, un coordinador per cadascun dels cursos i les persones que determine la Junta de Centre. En el cas del grau en Matemàtica Computacional es va a proposar que aquests últims representants siguen un grup de professors encarregats de controlar la correcta coordinació de continguts de les diferents assignatures i un desenvolupament temporal apropiat per a l'aprenentatge. Els coordinadors de curs, per la seua banda, controlaran que les hores que l'alumne dedica a l'aprenentatge es distribueixen coherentment i homogèniament al llarg del semestre.
Els membres de la comissió de titulació de grau mantindran reunions de coordinació amb el professorat i representants de l'alumnat dels seus respectius àmbits d'actuació. L'objecte d'aquestes reunions és planificar la coordinació, informar formalment als agents implicats dels acords aconseguits i supervisar la seua execució. La comissió de titulació de grau és el lloc apropiat perquè els responsables informen periòdicament de la marxa de la titulació en els dos aspectes: planificació de la dedicació de l'estudiant i coordinació de continguts. Per acabar, a continuació es detalla la llista de funcions de la comissió de titulació de grau tal com apareix en les directrius generals aprovades pel Consell de Govern de l'UJI el 13 de juliol de 2009: 
a) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com: competències que s'han de treballar, modalitats organitzatives, tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
b) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
c) Supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiants amb títols equivalents d'altres universitats. 
d) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la seua correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 
e) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol, transmesa pels coordinadors de curs i la direcció de la titulació i proposar, si escau, accions de millora.
f) Vetllar pel manteniment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat en el títol que li corresponga. 
g) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent. 
h) Qualsevol altra competència que li delegue la direcció del centre o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d'aprenentatge

Activitats presencials

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Activitats no presencials

Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.

Preparar exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Metodologies docents

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupales.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Sistemes d'avaluació

Avaluació contínua: control periòdic, carpeta d’aprenentatge, contracte d’aprenentatge, observació/execució de tasques i pràctiques, presentació oral, resolució d’exercicis i problemes, estudi de casos i procés d’avaluació entre estudiants.

Examen: examen escrit, examen oral i examen en laboratori.

Resolució d’exercicis i problemes: resolució de qüestions teòriques, resolució d’exercicis, resolució de problemes i estudi de casos. Inclou presentació escrit i exposició oral.

Avaluació de pràctiques: control periòdic, carpeta d’aprenentatge, contracte d’aprenentatge, observació/execució de tasques i pràctiques, projecte i informe de pràctiques.

Treballs escrits en anglès. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos.

Presentació oral. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències obtingudes. Inclou presentació oral en anglès i presentació oral en llengua nativa.

Avaluació de pràctiques externes i projecte de finalització de grau. Informe sobre el treball realitzat en les pràctiques externes, memòria del treball de final de grau, testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupales per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte) i presentació oral.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

 L’assignatura Pràctiques externes i Projecte de Final de Grau (18 crèdits ECTS) té com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense tindre en compte la pròpia assignatura.

Esta assignatura es cursa en quart curs. El seu  objectiu és que l'estudiant elabore individualment un treball original de l’àmbit de les matemàtiques i la computació que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació. El projecte es desenvoluparà parcialment en el transcurs d'una estada en pràctiques en una empresa o organització que oferirà a l’estudiant els mitjans necessaris per a treballar en la seua realització. El projecte es completarà amb una memòria i una defensa enfront d’un tribunal universitari. Esta assignatura permetrà a l'estudiant tindre un primer contacte amb el món laboral per a així potenciar la seua capacitat d'ocupació, al mateix temps que elaborarà el seu projecte de final de grau en un entorn professional real.

L'estudiant  serà tutelat per un professor de la Universitat i per un professional de l’empresa o organització col·laboradora.

Les tasques que es poden portar a terme en les entitats col·laboradores són aquelles que es considera que un alumne o alumna del grau en Matemàtica Computacional que ha superat els crèdits establerts com a requisits de l'assignatura, està qualificat per a desenvolupar, com per exemple:

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i ferramentes de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.
 • Participació en equips de desenvolupament de programari.
 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l’optimació de processos industrials.
 • Participació en gabinets d’assessorament científic-tècnic i informàtic (optimació de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Participació en grups de R+D+I.
 • Estadístic/a.
 • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

Tenint en compte l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, els tipus d’entitats més habituals on es realitzen les estades en pràctiques del grau en Matemàtica Computacional són:

 • Empreses de serveis informàtics.
 • Organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitats, instituts, etc.
 • Empreses privades en els que hi ha un departament o servei d’informàtica.
 • Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.
 • Banca.
 • Empreses, Gabinets o Instituts d’estadística.

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

 

Normatives:

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I

Normativa dels treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I

 

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Matemàtica Computacional en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

University of Oulu
Oulu (Finlàndia)

Université de Bretagne Occidentale
Brest (França)

Université de Savoie
Chambéry (França)

Université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand (França)

Università degli studi di Bologna
Bolonia (Itàlia)

Università Degli Studi di L'Aquila
L'Aquila (Itàlia)

University of Bremen
Bremen (Alemanya)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Oklahoma (Estats Units)

Coe College
Michigan (Estats Units)

Murray State University
Murray (Estats Units)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)

Algoma University
Canadà

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Tomsk Polytechnic University
Tomsk (Rússia)

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

Universidade Federal de Pelotas
Pelotas (Brasil)

Pontifícia Universidad Javeriana 
Bogotà (Colòmbia)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Consulta guia docent de l'assignatura

L’assignatura Pràctiques externes i Projecte de Final de Grau (18 crèdits ECTS) té com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense tindre en compte la pròpia assignatura.

Esta assignatura es cursa en quart curs. El seu  objectiu és que l'estudiant elabore individualment un treball original de l’àmbit de les matemàtiques i la computació que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació. El projecte es desenvoluparà parcialment en el transcurs d'una estada en pràctiques en una empresa o organització que oferirà a l’estudiant els mitjans necessaris per a treballar en la seua realització. El projecte es completarà amb una memòria i una defensa enfront d’un tribunal universitari. Esta assignatura permetrà a l'estudiant tindre un primer contacte amb el món laboral per a així potenciar la seua capacitat d'ocupació, al mateix temps que elaborarà el seu projecte de final de grau en un entorn professional real.

L'estudiant  serà tutelat per un professor de la Universitat i per un professional de l’empresa o organització col·laboradora.

Les tasques que es poden portar a terme en les entitats col·laboradores són aquelles que es considera que un alumne o alumna del grau en Matemàtica Computacional que ha superat els crèdits establerts com a requisits de l'assignatura, està qualificat per a desenvolupar, com per exemple:

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i ferramentes de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.
 • Participació en equips de desenvolupament de programari.
 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l’optimació de processos industrials.
 • Participació en gabinets d’assessorament científic-tècnic i informàtic (optimació de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Participació en grups de R+D+I.
 • Estadístic/a.
 • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

Tenint en compte l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, els tipus d’entitats més habituals on es realitzen les estades en pràctiques del grau en Matemàtica Computacional són:

 • Empreses de serveis informàtics.
 • Organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitats, instituts, etc.
 • Empreses privades en els que hi ha un departament o servei d’informàtica.
 • Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.
 • Banca.
 • Empreses, Gabinets o Instituts d’estadística.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

 

Normatives:

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I

Normativa dels treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Beatriz Campos Sancho (campos@uji.es)

Vicedirectora del Grau en Matemàtica Computacional

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Cristina Chiralt Monleón (chiralt@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Antonio Beltrán Felip (abeltran@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Juan José Font Ferrandis

font@uji.es 

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Fernando Javier Hernando Carrillo

carrillf@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Vicente Martínez García (martinez@uji.es)

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=223

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=223

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Matemàtica Computacional ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Tinc aptitud (o facilitat) per a les matemàtiques     1)  2)  3)  4)  5)

2. M’interessa tot el relacionat amb el món de la informàtica i les xarxes de comunicació    1)  2)  3)  4)  5)

3. Tinc talent per a resoldre problemes    1)  2)  3)  4)  5)

4. Sóc creatiu/creativa     1)  2)  3)  4)  5)

5. M’agraden la programació i les noves tecnologies     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tinc capacitat d’estudi     1)  2)  3)  4)  5)

7. Dispose d’aptituds mecàniques     1)  2)  3)  4)  5)

8. Tinc capacitat d’anàlisi     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tinc capacitat de raonament lògic     1)  2)  3)  4)  5)

10. Sóc una persona innovadora     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

 

 Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres— la capacitat d’abstracció, el raonament… ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau gaudeixen aplicant les matemàtiques als sistemes informàtics i creant noves eines per a les noves tecnologies.

 Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Matemàtica Computacional.

              - Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

- Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

               - Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN MATEMÀTICA COMPUTACIONAL

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Matemàtica Computacional.

1. Què és el grau en Matemàtica Computacional?

El grau en Matemàtica Computacional és una titulació oficial de grau de quatre anys, dirigida a estudiants i estudiantes als qui els agraden les matemàtiques i tinguen inquietud per la informàtica. No es tracta d'un doble títol, sinó d'un títol de grau que uneix les dues matèries, i dóna un pes un poc major a les matemàtiques.

Les matemàtiques són de gran importància en la formació de científics i científiques, i d'enginyers i enginyeres i, en particular, dels informàtics. Estan en l'origen de la informàtica i és previsible que el seu desenvolupament futur necessite eines matemàtiques cada vegada més complexes. D'altra banda, la Informàtica permet avanços importants en el desenvolupament de les matemàtiques, l'ús de tècniques intensives i ben dissenyades de computació ha solucionat problemes matemàtics que fins ara eren inabordables.
Cada dia són més els àmbits en què es requereix una forta interacció entre les matemàtiques i la informàtica per a abordar la solució dels problemes plantejats: l'empresa, la indústria, la banca, etc.
Tenint en compte tot açò, és obvi el gran interès en la societat actual d'un grau que oferisca una formació que unisca aquestes matèries.

El grau en Matemàtica Computacional cobreix la formació bàsica en els sistemes informàtics i la seua programació, la formació en matemàtica pura i aplicada bàsica i fonamental i la interacció entre la matemàtica i la computació. Els dos vessants, teòric i pràctic, són de gran importància en la titulació.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assaigs fisicoquímics, d'assaigs mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cada una.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
- Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 
- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions en els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat d’altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA poden consultar-se les restriccions de matrícula que té.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


13. Què és el programa individualitzat de segona titulació?

L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el que  un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.

L'estudiantat del grau en Matemàtica Computacional té la possibilitat d'accedir a cursar simultàniament matèries específiques del grau en Enginyeria Informàtica.

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que complisca els requisits següents:
- Tenir un rendiment excepcional i haver superat el primer curs complet  del grau en Matemàtica Computacional. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:

14. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Les Pràctiques Externes del grau en Matemàtica Computacional formen part d'una assignatura de caràcter obligatori de quart curs, denominada Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau.

Encara que les pràctiques tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball.

Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora.

La durada de l'estada en l'empresa, conjuntament amb el treball no presencial associat, equivaldrà a 18 crèdits ECTS.

A més a més, s'aprofitarà l'estada per a elaborar individualment un projecte que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació.


Més informació sobre les estades en pràctiques del grau en Matemàtica Computacional.
 

 

15. Hi ha itineraris o especialitats dins del títol?

Hi ha dos itineraris en quart curs:

- Intensificació en informàtica, amb assignatures de sistemes d'informació, per a aprofundir més en la informàtica.

- Intensificació en matemàtiques amb assignatures de matemàtiques aplicades, per a aprofundir més en les matemàtiques.


Més informació:
 

16. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Matemàtica Computacional podran completar la seua formació cursant els màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Sistemes Intel·ligents
- Màster universitari en Matemàtica Computacional
- Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació 


17. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

El graduat o la graduada en Matemàtica Computacional té un ventall de possibilitats molt ampli a l'hora de trobar ocupació. La taxa de desocupació és nul·la.

D'una banda el graduat o la graduada en Matemàtica Computacional pot optar per l'eixida professional majoritària d'un graduat o graduada en Matemàtiques, l'ensenyament en educació secundària i batxillerat, en què el nombre de places oferides cada any és molt major que el nombre de titulats.

Però, a més, el seu perfil mixt matemàtiques-informàtica està molt valorat pels empresaris i els assegura trobar molt fàcilment ocupació en altres sectors.

Les típiques eixides professionals serien:

- La participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d'informació i ferramentes de gestió en: empreses i administracions públiques, empreses de banca i finances, centres de càlcul.
- La resolució dels problemes i models complexos plantejats en la indústria i la participació en el disseny i gestió de sistemes informàtics per al control dels processos industrials.
- Ensenyament de les matemàtiques i de la informàtica en educació secundària i batxillerat (després de cursar el corresponent màster oficial de Professor o Professora d'Ensenyament Secundari).
- Docència i investigació en la universitat (després de cursar el corresponent màster oficial, per exemple el màster oficial en Matemàtica Computacional o en Sistemes Intel·ligents i després d'obtenir el títol de doctor).
- La participació en, o direcció de, gabinets d'assessorament científic, tècnic i informàtic.
- Direcció i/o participació en grups d'R+D+i.
- Tècnic superior en empreses o instituts d'estadística.
- Creació d'empreses en Internet.

Més informació:


18. Qui és la vicedirectora del títol? 

Beatriz Campos Sancho
Correu electrònic: campos@uji.es

19. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus