Preguntes més freqüents Grau en Enginyeria Informàtica.

26/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

1. Què és un enginyer o una enginyera en informàtica?

Els enginyers o les enginyeres en informàtica són enginyers experts en tecnologies de la informació i les comunicacions. La seua missió és posar tota aquesta tecnologia al servei de la societat. Avui dia, els enginyers i enginyeres en informàtica són peces clau per a l'èxit d'organitzacions i de les empreses al mateix temps que faciliten la vida de moltes persones. Des dels aeroports als supermercats, passant pels espais virtuals en Internet i sense oblidar-nos de llocs tan importants com els centres de recerca i els hospitals, a tot arreu hi ha professionals i persones, la tasca de les quals depèn del bon funcionament dels sistemes informàtics que tenen al seu servei. El treball dels enginyers i de les enginyeres en informàtica consisteix a fer que tot això siga possible.
 


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Enginyeria i arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assaigs fisicoquímics, d'assajos mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació.
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
- Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 
- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat d’altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA poden consultar-se les restriccions de matrícula que té.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


13. Què és el programa individualitzat de segona titulació?


L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el qual un estudiant o una estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.

L'estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica té la possibilitat d'accedir a cursar simultàniament matèries específiques del grau en Matemàtica Computacional   

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que complisca els requisits següents:
- Tenir un rendiment excepcional i haver superat el primer curs complet  del grau en Enginyeria Informàtica. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vulga acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació

14. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional  o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Enginyeria Informàtica.

 

15. Hi ha itineraris o especialitats dins del títol?

A partir de tercer curs cada estudiant o estudianta ha d'escollir un dels quatre itineraris següents:

- Enginyeria del programari
- Sistemes d'informació
- Tecnologies de la informació
- Enginyeria de computadors

Més informació:

16. Què és el Treball de Final de Grau? 

Per a cursar l'assignatura de Pràctiques Externes i el Treball de Final de Grau (18 crèdits ECTS) cada estudiant o estudianta s'incorpora a una organització, on un supervisor o supervisora ja haurà definit, juntament amb un professor o professora tutor, el pla de treball i els objectius del projecte que cal desenvolupar. Les Pràctiques Externes es prolongaran per l'equivalent a 12 crèdits ECTS a fi de completar el projecte que finalment servirà per a elaborar durant la resta de l'assignatura una memòria del projecte. Durant tot el procés l'estudiantat, el supervisor o supervisora a l'empresa i el professorat tutor han d'interactuar per a assegurar-se que finalment el projecte culmina satisfactòriament. Una vegada conclòs el projecte, l'avaluació es durà a terme per un tribunal de professorat expert, i a més dels informes del supervisor o supervisora i del professorat tutor, es valorarà la memòria del projecte i la seua presentació oral.

L'assignatura Pràctiques Externes i el Treball de Final de Grau tenen com a prerequisit haver superat almenys el 69% dels crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, sense tenir en compte aquesta assignatura, i considerant obligatòries totes les assignatures de l'itinerari corresponent.

 

17. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i titulades en el grau en Enginyeria Informàtica poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

  • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents
  • Màster universitari en Matemàtica Computacional
  • Màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial.
  • Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació 


18. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Direcció d'informàtica i departaments de desenvolupament.
- Direcció i organització de projectes informàtics de tota mena.
- Direcció de centres de programació.
- Organització i manteniment d'infraestructures.
- Arquitectura, direcció i disseny de sistemes informàtics.
- Assistència tècnica de sistemes informàtics, bases de dades i comunicacions.
- Anàlisi, consultoria i auditoria informàtica.
- Intel·ligència artificial i noves tecnologies.
- Disseny, selecció i avaluació d'infraestructura de computació i lògica.
- Direcció, gestió i optimització de sistemes de comunicació entre els ordinadors i els usuaris.
- Concepció de projectes i aplicacions per a la seua posterior anàlisi i execució.
- Investigació, formació, docència, tècnics comercials i llocs de direcció en qualsevol àrea empresarial.

Més informació:19. Qui és el vicedirector del títol? 

Reyes Grangel Seguer
Correu electrònic: grangel@uji.es
20. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus