Coordinació docent

01/10/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 21, del dia 30 de març de 2012, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una comissió de titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments. 
La comissió de titulació de grau la presideix el vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria.
La Comissió està formada per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:
a) El coordinador o coordinadora de cadascun dels cursos del grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu. 
b) El coordinador o coordinadora de l'Estada en Pràctiques. 
c) El coordinador o coordinadora del programa de mobilitat. 
d) Una representació de cada curs que recau en el delegat o delegada o, en cas d'absència, en el subdelegat o subdelegada, a pesar que aquesta representació només compta amb un vot. 
e) La Comissió pot incrementar fins a un màxim de dos membres la representació adequada dels departaments implicats. 
La Coordinació del Treball de Final de Grau recau preferentment en qui coordina el quart curs. 
Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de l'Estada en Pràctiques, del programa de mobilitat i del Treball de Final de Grau, seran designades per la Junta de Centre a proposta del Vicedeganat, i nomenades pel Rectorat.
Si escau, els membres del punt e) els nomenarà la Junta de Facultat, a proposta dels departaments implicats en la docència dels estudis, amb l'informe previ de la Comissió de Titulació de grau.
La Comissió de Titulació del grau actua de manera col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau. 
Destaquen, en particular: 
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic.
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau. 
e) Organitzar acadèmicament la realització de les Pràctiques Externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.
g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantat Universitari.
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol.
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre. 
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora. 
m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Informació proporcionada per: InfoCampus