UJI

Humanitats: Estudis interculturals

Última modificació: 18/04/2019 | Font: InfoCampus

El grau en Humanitats: Estudis Interculturals és una titulació nova que s'ocupa de l'estudi dels éssers humans i de les seues activitats en el marc d'una àmplia concepció de la cultura. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Pla d'estudis anterior

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

El grau en Humanitats: Estudis Interculturals és una titulació nova que s'ocupa de l'estudi dels éssers humans i de les seues activitats en el marc d'una àmplia concepció de la cultura. Tracta de diferents aspectes de l'ésser humà com són:

- El pensament,

- El llenguatge,

- La història,

- La geografia,

- La capacitat artística,

- Les cultures clàssica i contemporània,

- Les dimensions filosòfiques, ètiques, polítiques o socials,

- Anàlisi dels conflictes actuals i les seues solucions: la pau, la ciència i la tecnologia, els valors...

L'objectiu d'aquest grau és la formació de caràcter interdisciplinari en els camps de les humanitats. Proporciona una formació integral bàsica, la qual permet una funció flexible i polivalent en l'ensenyament, les empreses i les institucions socials i l'animació i assessorament social i cultural.

El programa formatiu recull els tres grans àmbits en els quals es fonamenta el grau (llengües i literatura; pensament i filosofia; i història) i està orientat a l'adquisició de coneixements, actituds i destreses davant la realitat multicultural i multilingüe en què estem immersos.

La interdisciplinarietat entre la història, la filologia i la filosofia dota els titulats i titulades d'unes característiques que, d'una banda, poden completar la formació universitària prèvia en altres titulacions i, d'una altra, poden ser complementades amb altres titulacions més especialitzades. D’aquesta manera, els titulats i titulades poden adaptar-se amb flexibilitat als perfils professionals que requereixen un saber expert des d'una profunda formació cultural bàsica.


Mónica Velando Casanova

Vicedegana del grau en Humanitats: Estudis Interculturals

velando@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Segona titulació: amb 96 crèdits ECTS més es poden obtenir dues titulacions: grau en Humanitats: Estudis Interculturals i grau en Història i Patrimoni.

- Professorat qualificat amb una àmplia experiència docent i de recerca,  reconeguda en els indicadors científics internacionals.

- Grups reduïts que permeten una atenció personalitzada i un ensenyament teòric i pràctic adequat.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Laboratori docent de llengües.

- Àmplia oferta de pràctiques en empreses i centres públics.

- Àmplia inserció laboral de les titulades i titulats en Humanitats: Estudis Interculturals.

- Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants i estudiantes de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Què és important conèixer?

Què és?

El grau d’Humanitats: Estudis Interculturals ofereix una formació innovadora orientada a l’adquisició de coneixements, actituds i destreses davant una realitat multicultural i plurilingüe en què estem immersos. Està enfocat a l’exercici professional tant públic com privat, tenint en compte les demandes creixents del mercat laboral canviant.

El nou grau parteix de la realitat social del context en què s'integra la Universitat. El seu entorn socioeconòmic i cultural ve caracteritzat per factors de gran diversitat lingüística i cultural. Aquests aspectes afavoreixen un espai de permanent intercanvi cultural i d'idees que nodreixen la societat actual perquè aquesta, al seu torn, demane de manera creixent serveis relacionats amb l'àmbit humanístic i que competeix directament al futur professional dels graduats i graduades en Humanitats: Estudis Interculturals, ja que els permet aportar solucions als interrogants actuals. Per tot açò pensem que el nou grau no és només una oportunitat de conèixer el passat, sinó d'entendre el present i transformar el futur, com a ciutadans i ciutadanes i com a professionals.

Les graduades i graduats en Humanitats: Estudis Interculturals adquiriran competències que els permetran poder exercir la seua activitat professional al camp de les ciències humanes i les ciències de la societat, com ara la gestió de projectes culturals i interculturals, els recursos humans, la planificació i organització de grups de treball en empreses, la mediació i intervenció en conflictes, la participació en organismes internacionals que tinguen com a objectiu la superació de desequilibris socials (ONG) i, per descomptat, en l’àmbit de l’educació, molt especialment en l’ensenyament. A més, el disseny d’aquest grau permet l’accés a les persones que vulguen reprendre els estudis universitaris, amb l’objectiu de reactivar el seu projecte professional, o com a formació personal.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 36 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 30 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 30 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Optatives (OP) 24 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

 

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 13,86 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 831,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ETCS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Humanitats: Estudis Interculturals per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Els graduats i graduades en Humanitats: Estudis Interculturals poden obtindre un segon títol:

-  Grau en Història i Patrimoni: han de superar 96 crèdits ECTS de 3r i 4t curs d’aquest grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Humanitats: Estudis Interculturals s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

- Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules d’informàtica dedicades a la docència.

- Sala d’estudi amb aules d’estudi.

- 10 seminaris amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Laboratoris docents.

- Laboratori interdepartamental d’idiomes. Laboratori de climatologia. Laboratori d’estudis, planificació i ordenació d’espais turístics. Laboratori d’arqueologia prehistòrica.

- Altres recursos d’ús compartit: aula magna, sala de graus, espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

Línies d’investigació: al Departament de Filosofia i Sociologia es desenvolupen els següents programes d’investigació:

- SOCIOLOGIA DE LA TECNOLOGIA, MEDIAMBIENTAL, URBANA I DEL GÈNERE: sociologia de la tecnologia, sociologia mediambiental, sociologia delgènere, sociologia urbana, actitud, àrea metropolitana, canvi social, aspectes socials, tecnologies de la informació, innovació tecnològica, dones i societat.

- FILOSOFIA POLÍTICA I ÈTICA EMPRESARIAL: ètica empresarial, responsabilitat social empresarial, codi ètic, informes de sostenibilitat, informes de responsabilitat social empresarial, comitès d’ètica, auditoria ètica.

- GRUPO OPRE ROMA: antropologia social, psicologia social, sociologia, metodologia, interculturalitat, gitanos, immigració, racisme, xenofòbia, diversitat cultural, projectes interculturals d’intervenció social.

- SOCIOLOGIA DE L’ENVELLIMENT: vellesa, envelliment, curs vital, política social.

- LÒGICA. FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TECNOLOGIA: ciència, coneixement, discurs.

Al Departament de Filologia i Cultures Europees es desenvolupen les següents línies d’investigació: 

- LLENGÜES I CULTURES EUROPEES I NOUS LLENGUATGES LITERARIS I AUDIOVISUALS: interculturalitat,  literatura, publicitat, periodisme, cultura catalana, Castelló.

- GIAPEL (GRUP D'INVESTIGACIÓ I APLICACIONS PEDAGÒGIQUES EN LLENGÜES): autonomia, ensenyament-aprenentatge de llengües, plurilingüisme, anàlisi del discurs, tipologia textual, noves tecnologies.

- SOCIOLINGÜÍSTICA: sociolingüística, variacionisme, llengües en contacte, interferència lingüística, canvi de codi, sociopragmàtica, cortesia, discurs polític.

- LITERATURA ESPANYOLA: poesia dels segles XVIII, XX, postguerra, novel·la galant, poesia romàntica.

- GRUP DE RECERCA D'ESTUDIS MEDIEVALS INTERDISCIPLINARIS GREMI: llengua i literatura medieval (llengües romàniques i anglès), història medieval, cultura i societat, traducció antiga i lingüística comparada.

D’altra banda, les línies d’investigació que es desenvolupen al Departament d’Història, Geografia i Art són:

- ESTACIÓ DE CLIMATOLOGIA APLICADA (ECA): canvi climàtic, recursos hídrics, teledetecció, anàlisis mediambientals, impactes forestals, estacions meteorològiques, dendroclimatologia.

- GEOGRAFIA URBANA I DEL POBLAMENT: geografia urbana, planificació territorial, geografia agrària, geografia social.

- GETUR-GABINET D’ESTUDIS TURÍSTICS: desenvolupament turístic integral, turisme.

- HISTÒRIA MODERNA: història moderna, societat espanyola i llatinoamericana, militar, hisenda.

- HISTÒRIA SOCIAL COMPARADA: propietat de la terra, població, treball, classes socials, moviments socials, història política, colonialisme, interessos organitzats, Amèrica Llatina, Cuba, historiografia, història local.

- HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CASTELLÓ. CULTURA I GÈNERE: història contemporània, republicanisme, carlisme, història local de Castelló, educació.

- ICONOGRAFIA I HISTÒRIA DE L’ART:  història de l’art, art barroc, art americà, art valencià, art del renaixement, iconografia, emblemàtica, ceràmica, informes artístics, inventari, catalogació, digitalització d’imatges, restauració.

- INVESTIGACIÓ EN ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE (GRUP IF): dones, gènere, investigació feminista.

- POTESTAS – GRUP EUROPEU D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA: representació del poder, història religiosa, ideologies.

- PROCESSOS REVOLUCIONARIS LIBERALS I ICONOGRAFIA POLÍTICA A ESPANYA I MÈXIC. DE LA INDEPENDÈNCIA A L’ESTAT-NACIÓ: Mèxic, processos revolucionaris liberals, segle XIX, Corts de Cadis, milícia nacional, Amèrica, federalisme.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Humanitats: Estudis Intercuturals

Informació del grau en Humanitats: Estudis Interculturals

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Departament de Filosofia i Sociologia

Departament de Filologia i Cultures Europees

Departament d’Història, Geografia i Art

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball i professionals

Gestió sociocultural:

 • Gestoria i assessoria cultural i intercultural (en administracions públiques, mitjans de comunicació, fundacions i empreses).
 • Dinamització sociointercultural.
 • Promoció i difusió del patrimoni cultural.
 • Disseny de productes turístics patrimonials: creació de projectes i itineraris destinats al turisme cultural, posant en joc els diferents recursos patrimonials (naturals, etnogràfics, històrics, arqueològics, artístics) a partir del coneixement del territori i de les estratègies de màrqueting cultural.
 • Disseny i creació de presentacions en el camp de les tecnohumanitats: especialistes que utilitzen les eines informàtiques (sistemes en 3D, tractament d’imatges, dibuix...) per a la reconstrucció de l’àmbit patrimonial, etc.
 • Agent de desenvolupament local i de desenvolupament rural.
 • Animació cultural: elaboració i dinamització de projectes culturals com ara exposicions, tallers, etc.
 • Mediació i comunicació del patrimoni i la cultura: tècnics capaços de transmetre al públic en general els coneixements generats en l’àmbit científic especialitzat (historiadors o historiadores, arqueòlegs o arqueòlogues...).
 • Societat i cultura europees.
 • Disseny i gestió de webs, netsurfer i documentalista multimèdia: generadors de continguts en l’àmbit de les TIC (webs i sistemes multimèdia).
 • Sector editorial: preparació de materials didàctics relacionats amb el patrimoni artístic i cultural, multiculturalitat, etc.
 • Administració de sistemes: com a documentalista especialitzat en patrimoni i béns culturals, sobretot pel que fa a la consulta en línia de la informació.
 • Documentació i biblioteca.
 • Agent de consultoria, capaç de realitzar treballs d’expertització de béns culturals i històrics.
 • Auxiliar i tècnic mitjà en arxius, biblioteques i museus i galeries d'art.
 • Gestió del patrimoni cultural i artístic.

Cooperació i desenvolupament:

 • Mediació en conflictes socials, interculturals i de gènere.
 • Agent de cooperació per al desenvolupament territorial: a partir del coneixement del territori, elaboració de projectes de desenvolupament i cerca de recursos financers institucionals.
 • Disseny i gestió de projectes/programes humanitaris.
 • Assessorament d’organismes internacionals i d'organismes no governamentals.
 • Gestió del voluntariat.

Mediació i assessoria en polítiques de gènere i en plans d'igualtat.

Gestió i disseny de programes d’educació en desenvolupament sostenible.

Llengües:

 • Assessoria i promoció de projectes lingüístics.
 • Correcció literària en editorials.
 • Assessoria d’editorials.
 • Crítiques literàries i textuals.
 • Col·laboració en periòdics.
 • Redacció de notícies, articles de l’àmbit cultural, polític o social.
 • Producció literària.

Docència:

 • Mediació en conflictes en centres de secundària.
 • Docència en ensenyaments mitjans i universitaris.
 • Formació continuada.
 • Formació per a empreses.
 • Professorat de cultura espanyola per a estrangers.
 • Investigació: centres i instituts d’investigació en humanitats

 

Relacions amb els nous jaciments d'ocupació

 

 • Serveis de la vida diària
  • NTIC
   • Disseny i gestió de webs, netsurfer i documentalista multimèdia.
 • Serveis  de cultura  i oci
  • Turisme
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
   • Disseny i creació en presentacions de les tecnohumanitats.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
  • Sector audiovisual
   • Disseny i creació en presentacions de les tecnohumanitats.
  • Valoració del  patrimoni cultural
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Disseny i creació en  presentacions de les tecnohumanitats.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
   • Administrador o administradora de  sistemes (com a documentalista especialitzat en patrimoni i  béns culturals).
   • Agent de consultoria (treballs d’expertització de béns culturals i d’història  immediata).
   • Tècnic o tècnica en societat i cultura europees.
  • Desenvolupament  cultural local
   • Agent de desenvolupament local i/o rural.
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Agent de cooperació de desenvolupament territorial.
   • Tècnic o tècnica en societat i cultura europees.
  • Escoles d’oci
   • Animador o animadora cultural.
  • Parcs naturals
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
 • Nous serveis a  empreses
  • Sistemes  d’informació
   • Administrador o administradora de sistemes (com a documentalista especialitzat en patrimoni i  béns culturals).
   • Tècnic o tècnica en recursos humans
   • Assessor o assessora de projectes humanitaris
   • Avaluador o avaluadora de tecnologies

 

 

 

RESUM

 • Docència, especialment vinculada a l’ensenyament de la filosofia, les llengües, la literatura, la història i la geografia, les arts plàstiques i la cultura del món clàssic.
 • Gestió de projectes culturals i interculturals i lingüístics en administracions públiques, mitjans de comunicació, fundacions, associacions i empreses.
 • Dinamització sociocultural en ajuntaments, associacions i centres educatius.
 • Promoció i difusió del patrimoni cultural i artístic.
 • Gestió i organització de projectes de cooperació i desenvolupament, polítiques socials, i plans d’igualtat.
 • Mediació i intervenció en conflictes socials, interculturals i de gènere en ajuntaments, ONG, centres educatius, etc.
 • Museus, biblioteques i arxius.
 • Recursos humans: organització de grups de treball en empreses, així com plans de comunicació.
 • Món editorial i mitjans de comunicació.
 • Creació de continguts culturals orientats a les TIC.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

• Compromís social i ètic

• Interès pel coneixement científic

• Habilitats per a les relacions interpersonals

• Capacitat de treball en equip

• Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

• Competència oral i escrita en anglès bàsic

• Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

• Capacitat de síntesi i argumentació

• Comprensió i anàlisi de textos.

Vies d’accés

L’accés a la Universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger.

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants i estudiantes que cursen segon de batxillerat, es considerarà la qualificació de batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), la qual equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtenir és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la Universitat s’ha de tenir en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la Universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la Universitat

Més informació

Estudiantat amb PAU aprovada segons el Reial decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants i estudiantes accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran, així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assignatures de la fase específica.

Si aquests estudiants o estudiantes volen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per a millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiantat que va iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants i estudiantes que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtenir el títol de batxiller en el curs 2015-16 i no va accedir a la Universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la fase obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

L'estudiantat amb el batxillerat anterior a curs 2015-16 no està exempt de realitzar la fase obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants i estudiantes volen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per a millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la Universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la Universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la Universitat s’ha de tenir en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la Universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la Universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

I una fase específica que consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Humanitats: Estudis Interculturals pertany a la branca d’Arts i Humanitats, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història
- Filosofia
- Dibuix Artístic
- Tècniques d’Expressió Plàstica

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal en què es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants i estudiantes amb batxillerat internacional i l'estudiantat  estranger amb conveni d'accés amb l'Estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la Universitat. Els estudiants i estudiantes estrangers de països sense conveni d'accés amb l'Estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtenir la nota d'accés.

Aquests estudiants i estudiantes entraran en la mateixa reserva de places de l'estudiantat de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tot l'estudiantat estranger, emetre la credencial i, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE)

A més a més, l’UJI intenta facilitar l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració/normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’Atenció a la Diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques.

Si tens necessitat d’aquest servei, pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la Universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

• En el grau en Humanitats: Estudis Interculturals s’ofereixen 50 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada, la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com a referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Humanitats: Estudis Interculturals s’han oferit 50 places i la nota de tall per a un determinat any ha estat 5,000, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 50) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma a la qual es vol accedir.

•        Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada Universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada Universitat té un procediment i un període de matrícula (en l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   En l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Humanitats: Estudis Interculturals, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques, recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, cientí­fica o ètica;
 • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat aquelles habi­litats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Capacitat d'organització i planificació
G03 - Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
G04 - Resolució de problemes
G05 - Presa de decisions
G06 - Treball en equip
G07 - Treball en un context interdisciplinari
G08 - Raonament crític
G09 - Coneixement d'altres cultures i costums
G10 - Compromís ètic
G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
G12 - Aprenentatge autònom
G13 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G14 - Creativitat
   

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat
E02 - Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat
E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos
E04 - Coneixements generals de geografia
E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en l'idioma propi usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes
E06 - Coneixement d'habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes
E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos històrics i socioculturals
E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d'un posicionament crític, igualitari, obert i flexible
E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d'una manera autònoma i creativa
E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés
E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits
E12 - Desenvolupament d'actituds empàtiques i d'habilitats tendents a la convivència intercultural
E13 - Identificació de les diferents interrelaciones individu-cultura-societat
E14 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que permeten noves respostes als apressants i creixents conflictes interculturals
E15 - Comprensió del fenomen de la comunicació intercultural: anàlisi i avaluació de les diferències culturals
E16 - Capacitat per a la gestió de projectes i iniciatives interculturals que poden ser reflex de polítiques interculturals, institucionals o d'entitats privades
E17 - Adquisició d'habilitats i estratègies de comunicació, negociació i resolució de conflictes en un món global
E18 - Intervenir en els processos de cooperació internacional
E19 - Capacitat de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a analitzar situacions noves i evolutives, i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional en tant que ciutadans i ciutadanes
E20 - Capacitat per a pensar i generar estructures d'igualtat que enriquisquen els àmbits de treball.

Pla d’estudis

Primer curs

Llatí i Llengües Europees (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Patrimoni Arqueològic i Prehistòric d’Europa (OB)

Filosofia Antiga i Medieval (OB)

Patrimoni Natural: Geografia General Física (FBB)

Història del Món Clàssic (FBB)**

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Teoria de l’Argumentació i del Discurs (FBB)

Filosofia de les Ciències Humanes i Socials (OB)

Cultura Grega a través dels Textos (OB)

Segon curs

Lingüística (FBB)**

Llengua Catalana / Llengua Espanyola (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Història Medieval d’Europa (OB)

Història Moderna (OB)

Història Contemporània (OB)

Llengua Anglesa (FBB)*

Ètica (FBB)

El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana (OB)

Estètica, Gust i Patrimoni (OB)

Tercer curs

Literatura Comparada (OB)

Fonts Grecollatines en la Literatura (OB)

Filosofia Política: Teoria de la Democràcia (OB)

Literatura Espanyola (OB)

Patrimoni i Història de les Arts Visuals (OB)

Història Contemporània d’Espanya (OB)

Filosofia Moderna i Contemporània (OB)

Llengua i Cultura Franceses / Llengua i Cultura Alemanyes (OB)**

Ètica de les Organitzacions (OB)

Filosofies del Gènere (OB)

Quart curs

Discurs i Societat (OB)**

Ciutadania Intercultural (OB)**

Literatura Catalana (OB)

Pràctiques Externes (PE)1**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Norma i Ús de l’Espanyol Oral i Escrit (OP)

Pragmàtica Intercultural (OP)

Francès de la Comunicació Internacional / Alemany Acadèmic i de la Comunicació** (OP)

Literatura Espanyola Contemporània (OP)

Filosofia de la Pau i de la Cooperació Intercultural (OP)

Filosofia de la Religió en la Societat Global (OP)

Filosofia de la Ciència i la Cultura (OP)

Gestió de la Societat Intercultural (OP)

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i el Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ...): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea, sense haver de realitzar-hi cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL).
 • Màster universitari en Ètica i Democràcia (Interuniversitari).
 • Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.
 • Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.
 • Màster universitari en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
 • Màster universitari en Història de l'Art i Cultura Visual (Interuniversitari).
 • Màster universitari en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX) (Interuniversitari).

Així mateix, amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca.   

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career, elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Coordinació docent

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 21, del dia 30 de març de 2012, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una comissió de titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments. 
La comissió de titulació de grau la presideix el vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria.
La Comissió està formada per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:
a) El coordinador o coordinadora de cadascun dels cursos del grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu. 
b) El coordinador o coordinadora de l'Estada en Pràctiques. 
c) El coordinador o coordinadora del programa de mobilitat. 
d) Una representació de cada curs que recau en el delegat o delegada o, en cas d'absència, en el subdelegat o subdelegada, a pesar que aquesta representació només compta amb un vot. 
e) La Comissió pot incrementar fins a un màxim de dos membres la representació adequada dels departaments implicats. 
La Coordinació del Treball de Final de Grau recau preferentment en qui coordina el quart curs. 
Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de l'Estada en Pràctiques, del programa de mobilitat i del Treball de Final de Grau, seran designades per la Junta de Centre a proposta del Vicedeganat, i nomenades pel Rectorat.
Si escau, els membres del punt e) els nomenarà la Junta de Facultat, a proposta dels departaments implicats en la docència dels estudis, amb l'informe previ de la Comissió de Titulació de grau.
La Comissió de Titulació del grau actua de manera col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau. 
Destaquen, en particular: 
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic.
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau. 
e) Organitzar acadèmicament la realització de les Pràctiques Externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.
g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantat Universitari.
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol.
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre. 
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora. 
m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

SeminarisEs tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de manera individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o entregar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta, el qual mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de manera explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la manera de dur a terme el procés d’ensenyament/aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit.  El professorat ofereix unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació, i negocia amb l’alumnat el seu pla d’aprenentatge.

Diaris o quaderns de notesInforme personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions, etc.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos, i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, en què es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat, però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar-hi la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple emplenar buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Mapa conceptualRepresentació d’una xarxa de conceptes claus d’una àrea temàtica amb les seues relacions. Permet avaluar la comprensió.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la Memòria de Pràctiques Externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació en l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta la guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques, l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la Universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar-hi l’assignatura Treball de Final de Grau.

Pel que fa a les possibles tasques a desenvolupar per l’estudiantat en pràctiques, es fa necessària una simplificació, atès l’ampli ventall de possibilitats existents. En tot cas, el contingut de l’assignatura tindrà a veure amb alguna de les següents activitats:

- Treballs de gestió cultural, els quals es realitzaran en arxius històrics (municipals, provincials, eclesiàstics), biblioteques (municipals, de belles arts, etnològics), tallers de restauració artística i/o arqueològica, cases de cultura, etc.

- Activitats pròpies de determinats serveis municipals relacionats amb el món de la cultura, joventut, participació política, desenvolupament... (àrees de coordinació cultural, cases de joventut, regidories de participació ciutadana, patronats municipals de cultura, agències de desenvolupament local, etc.)

- Col·laboració amb associacions de diversa naturalesa, participant en la programació i desenvolupament de les seues activitats. Aquestes associacions –sempre pròximes a l’àmbit de les relacions humanes– poden ser des d’ONG fins a centres juvenils, des d’unes amb marcat accent social fins a d’altres més professionals.

- Col·laboració amb organismes públics que porten a terme tasques relacionades d’alguna manera amb la titulació (serveis de publicacions, Direcció General de la Dona, delegacions territorials de Patrimoni Historicoartístic, Delegació Diocesana de Patrimoni, etc.).

- Tasques pròpies de fundacions i centres d’investigació, tant de dins com de fora de la Universitat.

- Finalment, treballs en empreses de caràcter privat, ja estiguen relacionades amb el món de la informació (emissores de ràdio, premsa escrita, premsa digital, etc.), amb el de l’edició, amb el de conservació i gestió de patrimoni, amb l’àrea de recursos humans (selecció/formació de personal).

Consulta les entitats cooperadores

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i el finança l’Organisme Autònom de Programes Europeus, el qual depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  PROMOTE Your International Career elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Humanitats: Estudis Interculturals en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. En el web de l’ORI trobareu informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ preveu la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tenir una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs i futures professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per a desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Johannes Kepler Universität Linz
Linz (Àustria)

Justus-Liebig-Universität Giessen
Giessen (Alemanya)

Friedrich-Schiller Universität Jena
Jena (Alemanya)

Università degli Studi di Teramo
Teramo (Itàlia)

West University of Timisoara
Timisoara (Romania)

Leibniz Universität Hannover
Hannover (Alemanya)

Universitá Degli Studi Di Foggia
Foggia (Itàlia)

Universitá Degli Studi di Parma
Parma (Itàlia)

University of Vaasa
Vaasa (Finlàndia)

Université de Franche-Comté
França

University of Roma "La Sapienza"
Roma

Universitatea Tibiscus din Timisoara
Romania

Panteion University of Social and Political Sciences
Grècia

Universität zu Köln
Alemanya

Universität Potsdam
Alemanya

Università di Palermo
Itàlia

University of Pannonia
Hongria

Universitat de Zadar
Zadar (Croàcia)

Ludwig-Maximilians Universitat München
Munic (Alemanya)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units d'Amèrica.

Shawnee State University
Portsmouth, Ohio (Estats Units)

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

Coe College
Cedar Rapids, Iowa (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray, Kentucky (Estats Units)

Marshall University
Huntington, West Virginia (Estats Units)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)

Algoma University
Canadà

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen en el segon semestre del curs acadèmic).

University of Muhammadiyah Yogykarta
Yogykarta (Indonèsia)

La Trobe University
Austràlia

Kanagawa University (KANA)
Japó

Mie University
Mie Prefecture (Japó)

University of Malaya
Malàisia

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar-hi estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San José (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad del Museo Social Argentino
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidade  Federal  Fluminense
(Brasil)

Universidad Federal de Pelotas
Brasil

Universidad Nacional de Colòmbia 
Sedes Bogotà i Palmira (Colòmbia)

Pontifícia Universidad Javeriana 
Bogotà (Colòmbia)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra Universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat Autònoma de Barcelona
Cerdanyola del Vallès

Universitat Complutense de Madrid
Madrid

Universitat de Salamanca
Salamanca

Universitat de les Illes Balears
Palma de Mallorca

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)  

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau, sense considerar en aquest còmput les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau.

El Treball de Final de Grau té com a objectiu fonamental proveir als graduats i graduades d’experiència personal sobre el que constitueix la pràctica professional. Es tractarà d’aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupats al llarg del grau directament vinculats tant al sector de l’empresa privada com a les institucions públiques.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una Normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Mónica Velando Casanova (velando@uji.es)

Vicedegana del Grau en Humanitats: Estudis Interculturals

Coordinació de seguiment de la qualitat

 

Maria Medina Vicent  medinam@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

 

José Luis Blas Arroyo blas@uji.es

Coordinació de pràctiques

 

Carles Rabassa

rabassa@uji.es

 

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Irene Comins Mingol

cominsi@uji.es

 

Coordinació de treball de final de grau

Joaquín Gil Martínez

gilj@uji.es

 
Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=2000001

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=2000001

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tenir una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per a ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Humanitats: Estudis Interculturals ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

1. Tinc interès pel pensament de l’ésser humà     1)  2)  3)  4)  5)

2. M’agrada la cultura i la lectura    1)  2)  3)  4)  5)

3. Tinc desenvolupada la capacitat de comprensió    1)  2)  3)  4)  5)

4. Tinc interès pel passat i el futur de l’ésser humà     1)  2)  3)  4)  5)

5. Sóc una persona imaginativa     1)  2)  3)  4)  5)

6. Sóc una persona preocupada pels temes socials     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tinc desenvolupada la capacitat d’abstracció    1)  2)  3)  4)  5)

8. Em considere una persona comunicativa     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tinc bona memòria     1)  2)  3)  4)  5)

10. Sóc observador o observadora     1)  2)  3)  4)  5)

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA:

 

 

 

 

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50, tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, no et preocupes, pots cursar aquests estudis, però has de tenir en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres— l’interès pel pensament de l’home, els temes socials... ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau són persones que gaudeixen amb els temes socials, la cultura i la lectura.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tenir en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

- Interès per la carrera.

- Acceptació de la carrera per part de la teua família.

- Cost dels estudis en temps.

- Cost dels estudis en diners.

- Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

- Prestigi o estatus professional.

- Dificultat dels estudis.

- Influència d’amistats i/o família.

- Incorporació al món laboral.

- Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

- Altres.

- Per a acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Humanitats: Estudis Interculturals.

- Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

- Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

- Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN HUMANITATS: ESTUDIS INTERCULTURALS

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 

Recorda que:

 Ets tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)

1. Què és el grau en Humanitats: Estudis Interculturals?


El grau d'Humanitats: Estudis Interculturals ofereix una formació innovadora orientada a l'adquisició de coneixements, actituds i destreses davant una realitat multicultural i plurilingüe en la qual estem immersos. Està enfocat a l'exercici professional, tant públic com privat, tenint en compte les demandes creixents del mercat laboral canviant.
S'ocupa de l'estudi dels éssers humans i de les seues activitats en el marc d'una concepció intercultural, aplicada al llenguatge, al pensament, a la història i a la societat.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Arts i Humanitats


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre en el qual s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Algunes d'aquestes tenen disposició mòbil.
- Aules informàtiques dedicades a la docència.
- Sala d'estudi amb aules d'estudi.
- Deu seminaris dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
- Laboratoris docents.
- Laboratori interdepartamental d'idiomes. Laboratori de climatologia. Laboratori d'estudis, planificació i ordenació d'espais turístics. Laboratori d'arqueologia prehistòrica.
- Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna, sala de graus, punt de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés)
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisió sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim, 30 crèdits i màxim, 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries


1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra Universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

11. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre Estades en Pràctiques  del grau en Humanitats: Estudis Interculturals.

12. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les Pràctiques Externes.


13. Hi ha itineraris o especialitats dins del grau?

1. Pla d'estudis de 2010: sí, en quart curs es pot escollir entre dos itineraris:


1. Discurs i interculturalitat
2. Filosofia de la interculturalitat

2. Pla d'estudis de 2015: No hi ha itineraris, hi ha optativitat: en quart curs es poden escollir assignatures optatives elegides segons interessos de cada estudiant o estudianta.

Més informació:

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

- Màsters oficials:

Els titulats i titulades en el grau en Humanitats: Estudis Interculturals poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL).
Màster universitari en Ètica i Democràcia (interuniversitari).
Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.
Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.
Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.
Màster universitari en Història de l'Art i Cultura Visual (interuniversitari).
Màster universitari en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX) (interuniversitari).


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:

15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Una vegada acabes els estudis del grau, podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

ÀMBITS DE TREBALL I PROFESSIONALS


Gestió sociocultural

- Gestoria i assessoria cultural i intercultural (en administracions públiques, mitjans de comunicació, fundacions i empreses).
- Dinamització sociocultural.
- Tècnic o tècnica en promoció i difusió del patrimoni cultural.
- Tècnic o tècnica dissenyador de productes turístics patrimonials: creadors de projectes i itineraris destinats al turisme cultural, posant en joc els diferents recursos patrimonials (naturals, etnogràfics, històrics, arqueològics, artístics) a partir del coneixement del territori i de les estratègies de màrqueting cultural.
- Tècnic o tècnica dissenyador i creador de presentacions en el camp de les tecnohumanitats: especialistes que utilitzen les eines informàtiques (sistemes en 3D, tractament d'imatges, dibuix, etc.) per a la reconstrucció de l'àmbit patrimonial, etc.
- Agent de desenvolupament local i de desenvolupament rural.
- Animació cultural: elaboració i dinamització de projectes culturals com exposicions, tallers, etc.
- Mediador-comunicador del patrimoni i la cultura: capaços de transmetre al públic en general els coneixements generats en l'àmbit científic especialitzat (historiadors, arqueòlegs, etc.).
- Tècnics en societat i cultura europees.
- Dissenyador o dissenyadora i gestor de webs, netsurfer i documentalista multimèdia: generadors de continguts en l'àmbit de les TIC (webs i sistemes multimèdia).
- Sector editorial: preparació de materials didàctics relacionats amb el patrimoni artístic i cultural, multiculturalitat, etc.
- Tècnic o tècnica administrador de sistemes: com a documentalista especialitzat en patrimoni i béns culturals, sobretot pel que fa a la consulta en línia de la informació.
- Documentació i biblioteca.
- Agent de consultoria, capaç de realitzar treballs d'expertització de béns culturals i històrics.
- Auxiliar i tècnic mitjà en arxius, biblioteques i museus i galeries d'art.
- Gestió del patrimoni cultural i artístic.

Cooperació i desenvolupament

- Mediació en conflictes socials, interculturals i de gènere.
- Agent de cooperació per al desenvolupament territorial: a partir del coneixement del territori, elabora projectes de desenvolupament i cerca recursos financers institucionals.
- Disseny i gestió de projectes/programes humanitaris.
- Assessoria d'organismes internacionals i d'organitzacions no governamentals.
- Gestió del voluntariat.

Mediació i assessoria en polítiques de gènere i en plans d'igualtat

Gestió i disseny de programes d'educació en desenvolupament sostenible.

Llengües

- Assessoria i promoció de projectes lingüístics.
- Correcció literària en editorials.
- Assessoria d'editorials.
- Realitzar crítiques literàries i textuals.
- Col·laborar en periòdics.
- Redactar notícies, articles de l'àmbit cultural, polític o social.
- Producció literària.

Docència

- Mediació en conflictes en centres educatius.
- Docència en ensenyaments mitjans i universitaris.
- Gestió del voluntariat.
- Formació continuada.
- Formadors per a empreses.
- Professors i professores de cultura espanyola per a estrangers.
- Investigació: centres i instituts de recerca en humanitats.


Més informació:

16. Qui és la vicedegana de la titulació?

Mónica Velando Casanova
Departament de Filologia i Cultures Europees
Despatx: HC2327 DD

Telèfon: 964 729750
Correu electrònic: velando@uji.es

17. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I, especialitzat en ensenyament superior.
Es troba en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h  a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus