Competències MECES, genèriques i específiques

19/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el grau en Estudis Anglesos, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé pren el suport de llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Aprenentatge autònom
CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG03 - Capacitat de gestió de la informació
CG04 - Capacitat d'organització i planificació
CG05 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG08 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG10 - Raonament crític
CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG12 - Resolució de problemes
CG13 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) a un nivell C2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisis i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada
CE03 - Comunicar-se de forma oral i escrita en les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana a, almenys, un nivell C1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
CE04 - Traduir textos de diferent tipus de l'anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés
CE05 - Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua diferent de l'anglesa a, almenys, un nivell A2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura
CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades
CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines tals com la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció
CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa
CE10 - Realitzar labors d'assessorament i correcció lingüística en llengua anglesa
CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura
CE12 - Reconèixer els diferents períodes en l'evolució diacrònica de la llengua anglesa i analitzar el canvi lingüístic de manera crítica
CE13 - Identificar i descriure la variació lingüística i la situació sociolingüística de la llengua anglesa
CE14 - Identificar i interrelacionar els aspectes més rellevants de la història, la cultura i la societat dels territoris de parla anglesa
CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu
CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües
CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa
CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa
CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries
CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística
CE21 - Comprendre i descriure els principals aspectes de les cultures en llengua alemanya, francesa i/o espanyola

Informació proporcionada per: InfoCampus