UJI

Estudis Anglesos

Última modificació: 18/04/2019 | Font: InfoCampus

Ara que enceteu una nova i important etapa de la vostra formació personal i acadèmica, m’agradaria animar-vos en aquest nou començament. La Universitat Jaume I és una universitat jove, dinàmica i de qualitat on l’estudiantat troba una àmplia oferta formativa i una extensa gamma de recursos acadèmics a la seua disposició que faciliten el treball en els seus estudis i la seua vida diària en el campus. De manera més específica, m’agradaria subratllar que el grau en Estudis Anglesos suposa una via important d’accés per a un futur o futura professional i personal d’una solidesa considerable. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

Ara que enceteu una nova i important etapa de la vostra formació personal i acadèmica, m’agradaria animar-vos en aquest nou començament. La Universitat Jaume I és una universitat jove, dinàmica i de qualitat on l’estudiantat troba una àmplia oferta formativa i una extensa gamma de recursos acadèmics a la seua disposició que faciliten el treball en els seus estudis i la seua vida diària en el campus. De manera més específica, m’agradaria subratllar que el grau en Estudis Anglesos suposa una via important d’accés per a un futur professional i personal d’una solidesa considerable. En aquesta titulació us convidem a ampliar els vostres coneixements d’idiomes i altres cultures; es promou que viatgeu a l’estranger, que realitzeu pràctiques en empreses, que amplieu la vostra cultura lingüística i literària i, sobretot, que adquiriu un ampli ventall de destreses professionals (informàtica, metodologia d’ensenyament de llengües, anglès tècnic i comercial, etc.) que us ajuden en la vostra incorporació al mercat laboral. De segur que el vostre pas pel grau en Estudis Anglesos suposarà una excel·lent experiència en la vostra vida des de la qual podreu edificar un futur professional ple d’èxit.

El grau en Estudis Anglesos incorpora continguts referents a tot el relacionat amb el coneixement i domini de la llengua anglesa. Això implica que en aquesta titulació s’estudia amb detall la literatura anglesa i nord-americana, la metodologia d’ensenyament de la llengua anglesa, l’anglès tècnic i comercial, la lingüística o la història de la llengua. A més, oferim la possibilitat de complementar el domini de la llengua anglesa amb assignatures de francès o alemany, que curseu un semestre en una universitat europea o nord-americana o que feu pràctiques en alguna empresa de l’entorn de la Universitat Jaume I.
 

María Carmen Campoy Cubillo (campoy@uji.es)

Vicedegana del grau en Estudis Anglesos

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Laboratori docent de llengües. Potencia les capacitats de l’alumnat i aconsegueix un alt grau d’immersió lingüística i d’atenció a la diversitat. Major implicació en un entorn educatiu virtual eficaç impulsant la creativitat, la innovació i la formació en llengües.
 • Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL), amb una àmplia oferta de materials audiovisuals i equip d’assessorament en diferents llengües (alemany, anglès, català, francès o italià).
 • Biblioteca centralitzada, amb servei interbibliotecari i préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, servei «Pregunteu al bibliotecari», mediateca, cabines de treball, biblioteca i fonoteca digitals i Centre de Documentació Europea.
 • Grups docents reduïts en moltes assignatures, que juntament amb l’ús generalitzat de l’Aula Virtual i els ordinadors i l’equipament audiovisual a les aules, marquen una diferència en la metodologia docent.
 • Àmplia oferta de pràctiques acadèmiques en empreses i programes Erasmus i programes d’intercanvi amb els Estats Units, el Japó i Amèrica Llatina.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants i estudiantes de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.

 

Què és important conèixer?

Què és?

El grau ofereix formació d’especialistes en anglès de nivell acadèmic superior, professionals amb un coneixement rigorós i científic de la llengua, de la literatura i del context cultural, social i històric dels països de parla anglesa; reforça la presència d’altres llengües per a l’estudiantat interessat a ampliar les seues capacitats lingüístiques més enllà de l’anglès; i ofereix mòduls d’especialització en literatura nord-americana, lingüística aplicada, metodologia d'ensenyament/aprenentatge de llengües i dialectologia de la llengua anglesa, entre d'altres.

Els graduats i graduades en Estudis Anglesos per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran exercir la professió docent en centres d’educació secundària tant al nostre país com a l’estranger, així com altres professions relacionades amb els serveis lingüístics, com ara relacions exteriors, comerç exterior, relacions institucionals, agències de viatges, sector turístic i hoteleria, exportació en el sector industrial, serveis editorials, traducció, interpretació d’enllaç, correcció de textos, o també professions relacionades amb la creació artística literària, com ara l’escriptura, la crítica, la creació de guions, o la investigació científica en els camps relacionats, o com a professorat universitari.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 54 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 6 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Optatives (OP) 36 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establit que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establit per al curs 2019-20 és de 14,96 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 897,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Estudis Anglesos per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

 Estar a la Universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La Universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Estudis Anglesos s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, la qual disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Laboratoris específics de la titulació: laboratori de llengües.

Les línies d’investigació del Departament d’Estudis Anglesos són:

- APLIT (Literatura: Teoria i aplicacions. Literatura nord-americana) 

 • Aplicacions de la literatura.
 • Literatura Nord-americana
 • Relacions de la literatura amb altres arts, disciplines i àrees de coneixement.
 • Didàctica de la literatura.
 • Metodologia de la investigació literària.

- Group of Research on Academic and Professional Discourse (GRAPE)

 • Metodologia de l’ensenyament de l’anglès específic.
 • Anàlisi de l’anglès acadèmic oral i escrit utilitzat pel professorat en el context de la Universitat: classes, publicacions especialitzades, redacció d’articles d’investigació, presentacions en classes i en congressos.
 • Anàlisi del discurs professional.
 • L’anglès dels negocis i el seu context acadèmic i empresarial.
 • Comunicació oral i escrita en àmbits d’especialitat.
 • Anàlisi comparada del llenguatge acadèmic en anglès i en altres llengües.
 • Tècniques de lectura i escriptura de textos específics en anglès.
 • Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

- Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada (GReSCA)

 • Lingüística Cognitiva: Semàntica Lèxica.
 • Lingüística Cognitiva: Semàntica Conceptual i Discursiva
 • Lingüística Contrastiva.
 • Lingüística Aplicada.

Grup de Recerca d'estudis Medievals Interdisciplinaris (GREMI)

- Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa-LAELA

 • Pragmàtica de l’interllenguatge.
 • Interacció oral. Discurs col·laboratiu. Anàlisi input i output.
 • Adquisició de terceres llengües. Multilingüisme i llengües en contacte en context natural i d’aprenentatge.
 • L’efecte de factors específics en l’adquisició i ús d’una llengua estrangera. El paper de la motivació, el context d’instrucció, l’edat.
 • Destresa lectora en anglès com a llengua estrangera.
 • Traducció.
 • Anglès en context acadèmic.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris:

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Estudis Anglesos

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

De la Universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, el vessant acadèmic —informació relacionada amb els estudis, etc.— i el vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmic

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE es treballa perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigador.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU). El Programa d’Acció Tutorial Universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per a completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diversos serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenentatge de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la Universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Teniu moltes opcions, des de mantenir-vos en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre Sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló de la Plana, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100% d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula Virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Estudis Anglesos són diversos. A continuació oferim una relació de les eixides professionals:

 • Docent d’anglès en escoles, instituts d’ensenyament secundari, escoles oficials d’idiomes, universitats, instituts universitaris d’idiomes, acadèmies, institucions culturals i empreses, tant al nostre país com a l’estranger.
 • Docent de castellà i/o català a l'estranger.
 • Traducció en institucions públiques, empreses, agències, o com a professional autònom; assessoria lingüística i literària en mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) i agències publicitàries; personal tècnic lingüístic en empreses d’aplicacions informàtiques (localització, revisió i correcció de textos, compilació de diccionaris, assessorament en la creació d’aplicacions d’aprenentatge de llengües, etc.).
 • Personal tècnic de mediació lingüística i intercultural; personal tècnic d’exportació en l’empresa privada, en sector turisme, viatges i transport (companyies aèries, ports, aeroports, agències de viatges, organismes internacionals); en gestió cultural, agències ministerials, conselleries de comunitats autònomes, ajuntaments, fundacions privades, bancs; en documentació, arxius i biblioteques, públics o privats; personal investigador.

Tasques professionals

Encara que els graduats i graduades en Estudis Anglesos parteixen d’una base teòrica similar, per la gran quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar la seua tasca, les seues funcions són diferents segons el camp en què actuen.

- Ensenyament

Dins de l’àmbit pedagògic de la llengua, es dediquen a l’ensenyament de l’ortografia, la fonètica, la fonologia, la sintaxi, etc., de la llengua anglesa.

El grau en Estudis Anglesos és l’únic que forma adequadament per a preparar posteriorment amb èxit les oposicions a places de professorat de llengua anglesa en centres públics d’ensenyament secundari. Així mateix, aquests estudis formen adequadament per a qualsevol activitat docent relacionada amb l’ensenyament de llengües en centres privats d’ensenyament. A més, podreu treballar també en acadèmies o impartir sessions de repàs de llengua anglesa. Aquests últims treballs faciliten disposar d’uns ingressos que altres graduats no poden obtenir durant el període de preparació d’oposicions a secundària o durant la recerca de l’ocupació que millor s’adequa als seus desitjos.

- El món empresarial

El grau en Estudis Anglesos també obri el camí al món de l’empresa, atès que són moltes les companyies que necessiten personal que domine l’anglès per a entrar en els seus departaments d’exportació, vendes o comercialització de productes. En aquest sentit, el grau en Estudis Anglesos inclou assignatures específiques optatives que podeu cursar per preparar-vos per a aquest món. A més, disposeu de la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa durant la carrera. Aquesta eixida és de gran importància en el context de Castelló per l’important teixit industrial i empresarial dedicat a l’exportació que envolta la Universitat Jaume I.

- Món editorial i de la comunicació

Entre altres tasques, dins d’aquest àmbit realitzen correcció i edició de textos, assessorament a empreses editorials, traducció d’obres literàries i textos específics, crítica literària i documentació.

- Recerca

Es dediquen, principalment, a tasques d’administració, conservació, recerca i interpretació de textos actuals i antics.

- Traducció i interpretació

Poden realitzar traduccions de textos escrits, interpretació d’enllaç, participar en programes de traducció automàtica, tasques relacionades amb la immigració, etcètera.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés de l'alumnat del grau d'Estudis Anglesos és el de persones interessades en la llengua, la cultura i la societat anglosaxones, amb aptitud per a l'aprenentatge de llengües i amb capacitat comunicativa tant escrita com oral no només en la llengua anglesa sinó també en les llengües pròpies. En general, tenen formació adequada aquelles persones que han cursat el batxillerat d'humanitats. A més, l'habilitat per a les relacions interpersonals, un esperit crític i reflexiu així com la capacitat d'apreciar la diversitat cultural i lingüística i la de transmetre coneixement són característiques que ha de reunir el futur estudiant d'aquest grau.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Estudis Anglesos pertany a la branca d’arts i humanitats, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Filosofia

- Dibuix Artístic

- Tècniques d’Expressió Plàstica

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Estudis Anglesos s’ofereixen 70 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en el Grau en Estudis Anglesos s’han oferit 70 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut de 7,500, això significa que la persona que va accedir en el últim lloc (el número 70) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Estudis Anglesos, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé pren el suport de llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Aprenentatge autònom
CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG03 - Capacitat de gestió de la informació
CG04 - Capacitat d'organització i planificació
CG05 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG08 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG10 - Raonament crític
CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG12 - Resolució de problemes
CG13 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) a un nivell C2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisis i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada
CE03 - Comunicar-se de forma oral i escrita en les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana a, almenys, un nivell C1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
CE04 - Traduir textos de diferent tipus de l'anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés
CE05 - Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua diferent de l'anglesa a, almenys, un nivell A2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura
CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades
CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines tals com la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció
CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa
CE10 - Realitzar labors d'assessorament i correcció lingüística en llengua anglesa
CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura
CE12 - Reconèixer els diferents períodes en l'evolució diacrònica de la llengua anglesa i analitzar el canvi lingüístic de manera crítica
CE13 - Identificar i descriure la variació lingüística i la situació sociolingüística de la llengua anglesa
CE14 - Identificar i interrelacionar els aspectes més rellevants de la història, la cultura i la societat dels territoris de parla anglesa
CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu
CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües
CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa
CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa
CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries
CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística
CE21 - Comprendre i descriure els principals aspectes de les cultures en llengua alemanya, francesa i/o espanyola

Pla d’estudis

Primer curs

Lingüística (FBB)

Llengua Espanyola / Llengua Catalana (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Anglès Escrit: Textos Bàsics (FB)

Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa (FB)

Pronunciació i Comprensió de l’Anglès Oral (FB)

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Crítica Pràctica (FBB)

Fonètica i Fonologia Angleses (OB)

Segon curs

Introducció a la Literatura Anglesa (OB)

Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa (OB)

Morfosintaxi de la Llengua Anglesa (OB)

Expressió Oral en Anglès (OB)

Anglès Acadèmic (OB)

Llengua i Cultura Alemanyes / Llengua i Cultura Franceses (FBB)

Lingüística Aplicada a la Traducció de l’Anglès (OB)

Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa (OB)

Introducció a la Literatura dels Estats Units (OB)

Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos (OB)

Tercer curs

Lingüística Aplicada a l’Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa (OB)

Semàntica de la Llengua Anglesa (OB)

Anglès Avançat: Registres i Estils (OB)

Narrativa en Llengua Anglesa (OB)

Anglès Antic (OB)

Sociolingüística de la Llengua Anglesa (OB)

Anglès Mitjà i Modern (OB)

Anglès Avançat: Contextos Professionals (OB)

Teatre en Llengua Anglesa (OB)

Optativa (OP)

Quart curs

Aspectes Textuals i Discursius de la Llengua Anglesa (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1

Pràcticum (PE)1

Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)2

Optativa (OP)

 

 ITINERARI 1: Cultures i Literatures en Llengua Anglesa (42 crèdits ECTS)

- Literatures del Món en Llengua Anglesa

- La Poesia i la Música. La Música en la Poesia en Llengua Anglesa

- Usos de l’Anglès Escrit

- Usos de l’Anglès Oral

- Literatura Anglonord-americana i la seua Relació amb altres Arts

- Shakespeare en el seu Context

- Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

- Dialectes de l’Anglès i el seu Context Cultural

 ITINERARI 2: Llengua Anglesa i Lingüística Aplicada (42 crèdits ECTS)

- Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa

- Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l’Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

- Anglès de la Ciència i la Tecnologia

- Anglès Empresarial

- Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Llengua Anglesa

- Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

- Psicolingüística Aplicada a l’Aprenentatge de la Llengua Anglesa

- Lingüística Diacrònica de l’Anglès

 

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràcticum (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB). 

2Per a obtenir el títol de grau s'han de cursar almenys 30 crèdits ECTS de qualsevol dels itineraris 1 i 2.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).
 

Quins màsters puc fer a la UJI relacionats amb el grau en Estudis Anglesos?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
 • Màster Universitari English Language for International Trade (ELIT)
 • Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

 

Així mateix, amb el grau en Estudis Anglesos també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 21 del dia 30 de març de 2012, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una comissió de titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.

La comissió de titulació de grau la presideix el Vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria. 

La Comissió està formada per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:


a) El coordinador o coordinadora de cadascun dels cursos del grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu.

b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques. 

c) El coordinador o coordinadora del programa de mobilitat. 

d) Una representació de cada curs que recaurà en el delegat o delegada o, en cas d'absència, en el subdelegat o subdelegada, a pesar que aquesta representació només compta amb un vot. 

e) La Comissió pot incrementar fins a un màxim de dos membres la representació adequada dels departaments implicats. 

La Coordinació del treball de final de grau recaurà preferentment en qui coordine el quart curs.

Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de l'estada en pràctiques, del programa de mobilitat i del treball de final de grau, seran designades per la Junta de Centre a proposta del Vicedeganat, i nomenades pel Rectorat.

Si escau, els membres del punt e) els nomenarà la Junta de Facultat a proposta dels departaments implicats en la docència dels estudis, amb l’informe previ de la comissió de titulació de grau.

La comissió de titulació del Grau actua de forma col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau. 

Destaquen, en particular:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com ara les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 

c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats. 

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 

g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 

h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol. 

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora. 

m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris.Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d’ensenyament/aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit.  El professorat ofereix unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació, i negocia amb l’alumne el seu pla d’aprenentatge.

Diaris o quaderns de notesInforme personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), i/o tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits).

Exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Mapa conceptualRepresentació d’una xarxa de conceptes claus d’una àrea temàtica amb les seues relacions. Permet avaluar la comprensió.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta la guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat (tutor acadèmic/tutora acadèmica) i un o una professional de l’organització a què s’incorpora (supervisor/supervisora). La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Tipus d’entitats i empreses receptores

 • Departaments d’exportació d’empreses productores.
 • Empreses d’importació/ exportació.
 • Agències consignatàries.
 • Firmes del sector editorial i de la comunicació.
 • Centres educatius d'ensenyaments reglats.
 • Entitats o organismes que requereixen un ús principal de la llengua anglesa per a dur a terme les seues tasques.

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Estudis Anglesos en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Katholiesche Universität Eichstätt
Eichstätt (Alemanya)

Ludwig-Maximilians-Universität München
Munich (Alemanya)

Universität Siegen
Siegen (Alemanya)

Université de Cergy-Pontoise
Cergy-Pontoise (França)

Università degli Studi di Genova
Genova (Itàlia)

Università degli Studi di Verona
Verona (Itàlia)

Mid Sweden University
Östersund (Suècia)

Université de Genève
Genève (Suïssa)

Masaryk University in Brno
Brno (República Txeca)

Coventry University
Coventry (Regne Unit)

Queen Mary University of London
Londres (Regne Unit)

University of Southampton
Southampton (Regne Unit)

University of Nicosia
Egkomi (Xipre)

Université de Strasbourg
Strasbourg (França)

Vilniaus Universitetas
Vílnius (Lituània)

Università degli Studi di Roma III
(Itàlia)

University of Roma “La Sapienza”
(Itàlia)

Károli Gáspár Református Egyetem
Budapest, (Hongria)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray, Kentucky (Estats Units)

Shawnee State University
Portsmouth, Ohio (Estats Units)

Coe College
Cedar Rapids, Iowa (Estats Units)

St. Edwards University,TX
Austin, Texas (Estats Units)

Southern Connecticut State University, CT
New Haven, Connecticut (Estats Units)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)

Algoma University

Canadà

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

University of Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta (Indonèsia)

Mie University
Mie Prefecture (Japó)

Sejong University
Sejong (SU - Corea)

Kanagawa University
(Japó)

National Chung Hsing University
(Taiwan)

La Trobe University
(Austràlia)

Sookmyung Women`s University
Seül (SU - Corea)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad Mayor de Chile
Chile (Xile)

Universidad del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad del Museo Social Argentino(UMSA)
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile (USACH)
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad Nacional de Colòmbia 
Sedes Bogotá y Palmira (Colombia)

Pontifícia Universidad Javeriana 
Bogotá (Colombia)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Córdoba
Córdoba

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

S'exigeix com a requisit previ tenir aprovades el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense comptar les pràctiques externes.

És una assignatura de 6 crèdits ECTS que consisteix en el desenvolupament d’un assaig o treball pràctic, d’una extensió entre 4500 i 8000 paraules, sobre un tema relacionat amb els coneixements i competències adquirits en una o diverses assignatures cursades en el grau. L’assaig profunditzarà, aplicarà o ampliarà alguns dels temes inclosos en aquestes assignatures.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Des del grau en Estudis Anglesos s'ha elaborat una Normativa de TFG pròpia del grau permanentment exposada en l'Aula Virtual.

En l’Aula Virtual també hi ha una guía del TFG en la qual s'especifiquen les característiques formals i de contingut que han de reunir els TFG d’Estudis Anglesos.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura EA0938) s'exposa de forma actualitzada en el web de l'Aula Virtual (AV). Qualsevol canvi important d'informació en l'AV, s'avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants (estudiantat i tutors i tutores), a través del servei de fórum amb correu electrònic incorporat.

TUTORS I TUTORES. El perfil dels professors tutors i professores tutores és el de doctors i doctores, professorat a temps complet pertanyent al Departament d’Estudis Anglesos.

TEMÀTIQUES. Les temàtiques de TFG oferides pels tutors i tutores de les diferents àrees són àmplies i variades, i responen a les diferents línies i grups de recerca delDepartament d’Estudis Anglesos.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

María Carmen Campoy Cubillo (campoy@uji.es)

Vicedegana del Grau en Estudis Anglesos

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Antonio José Silvestre López

asilvest@uji.es

 

Coordinació acadèmica de grau

Vicente Beltrán Palanques (vbeltran@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Miguel Francisco Ruiz Garrido

mruiz@ang.uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Carolina Girón García

gironc@uji.es

 

Coordinació del treball de final de grau

Laura Portolés Falomir lportole@uji.es

 

Qualitat del títol

Sistema d'assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=205

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=205

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tenir una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per a ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Estudis Anglesos ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Tens interès per l’idioma i la cultura anglesos?     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tens capacitat per a expressar-te bé per escrit?    1)  2)  3)  4)  5)

3.  Creus que tens bona memòria i retenció?    1)  2)  3)  4)  5)

4.  Sents interès per l’àrea lingüística i literària?     1)  2)  3)  4)  5)

5. Ets una persona amb bona atenció i concentració?     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tens disposició i capacitat d’anàlisi?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tens aptitud per a treballar en equip?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Et consideres una persona amb expressivitat i domini del llenguatge?     1)  2)  3)  4)  5)

9.  Tens una disposició favorable cap a la cultura?     1)  2)  3)  4)  5)

10. Sents interès per la investigació o la docència?     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, no et preocupes, pots cursar aquests estudis, però has de tenir en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—  l’interès pels idiomes, la cultura... ja que en definitiva als estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau els agrada llegir i aprendre llengües i tenen facilitat amb l’ús del llenguatge.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tenir en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

 • Interès per la carrera.
 • Acceptació de la carrera per part de la teua família.
 • Cost dels estudis en temps.
 • Cost dels estudis en diners.
 • Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.
 • Prestigi o estatus professional.
 • Dificultat dels estudis.
 • Influència d’amistats i/o família.
 • Incorporació al món laboral.
 • Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.
 • Altres.

- Per a acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 • Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Estudis Anglesos.
 • Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).
 • Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.
 • Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Estudis Anglesos

1. Què és el grau en Estudis Anglesos? 

El grau en Estudis Anglesos ofereix formació d'especialistes en anglès de nivell acadèmic superior, professionals amb un coneixement rigorós i científic de la llengua, de la literatura i del context cultural, social i històric dels països de parla anglesa.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Arts i Humanitats.

3. A quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Laboratoris específics de la titulació: laboratori de llengües.

4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisions sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:

12. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les Pràctiques, els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat, i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Estudis Anglesos.

13. Què és el Treball de Final de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'haja superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les pràctiques externes.

14. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació? 

Les especialitzacions a través d'itineraris poden començar a escollir-se en tercer curs. Les especialitzacions pròpies del grau són dues:

1. Cultures i Literatures en Llengua Anglesa
2. Llengua Anglesa i Lingüística Aplicada

Actualment s'ofereix el mòdul Espanyol com a Llengua Estrangera.

Ambdós itineraris ofereixen la possibilitat de l'especialització mitjançant mòduls que potencien la literatura (tant anglesa com nord-americana), la lingüística aplicada, la metodologia d'ensenyament i l'aprenentatge de llengües o la dialectologia, entre d'altres.

També es preveu la possibilitat, sempre en funció de la demanda, d'activar dos itineraris de caràcter optatiu, que pretenen reforçar la presència d'altres llengües a banda de l'anglès (francès, alemany, espanyol i català):

3. Llengües de la Península Ibèrica
4. Llengües i Cultures Europees

Actualment s'ofereix el mòdul Espanyol com a Llengua Estrangera.

Tanmateix, per a obtenir el títol de graduat o graduada en Estudis Anglesos, cal cursar almenys 30 crèdits de qualsevol dels dos primers itineraris, que són els específics d'anglès.


Més informació:

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

Els titulats i les titulades en el grau en Estudis Anglesos poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Ensenyament de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM).
- Màster universitari English Language for International Trade (ELIT).
- Màster universitari en Comunicació Intercultural i d'Ensenyament de Llengües (CIEL).

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Els graduats i graduades en Estudis Anglesos per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran exercir la professió docent en centres d'educació secundària, tant al nostre país com a l'estranger, així com altres professions relacionades amb els serveis lingüístics, com ara relacions exteriors, comerç exterior, relacions institucionals, agències de viatges, sector turístic i hostaleria, exportació en el sector industrial, serveis editorials, traducció, interpretació d'enllaç, correcció de textos, o també professions relacionades amb la creació artística literària, com ara l'escriptura, la crítica, la creació de guions, o la investigació científica en els àmbits relacionats com a professorat universitari.

Més informació:

17. Qui és la vicedegana de la titulació? 

María Carmen Campoy Cubillo
Departament d'Estudis Anglesos
Despatx HD1329DD 
Telèfon: 964 729 610
Correu electrònic: campoy@uji.es

18. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
http://www.uji.es/CA/canals/infocampus/
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus