UJI

Coordinació docent

Coordinació docent

La coordinació docent és un pilar bàsic en el desenvolupament del grau. Aquesta coordinació  es duu a terme mitjançant un programa de coordinació amb projecció horitzontal, a través d'una Comissió de Titulació del Grau (CTG). Aquesta comissió estableix els següents nivells de coordinació:

-A nivell de matèria: per a evitar el solapamiento inadequat de continguts entre assignatures de la mateixa matèria, assegurar la consecució de totes les competències establides per al conjunt d'assignatures que formen la matèria i garantir que la seqüència de continguts i activitats formatives és l'adequada perquè l'estudiantado adquirisca les competències establides en la matèria.

-A nivell de curs: per a coordinar les activitats de les diferents assignatures que componen el curs, tant a nivell de continguts, com de càrrega de treball a realitzar per l'estudiant.

-A nivell de títol: amb la finalitat de programar, coordinar i supervisar els processos d'ensenyament-aprenentatge de manera que es garantisca l'adquisició de les competències generals del títol.

 La CTG està formada pel Director del Grau, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantado. La seua composició és la següent:

a) El coordinador o coordinadora dels cursos de grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu.

b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques.

c) El coordinador o coordinadora de programes de mobilitat.

d) Un alumne o alumna en representació de l'estudiantado triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades dels grups del grau.

i) Professors en representació ponderada dels departaments implicats en la docència

La composició actual de cada CTG de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) es reflecteix en el catàleg que constitueix l'annex III. A continuació es detalla la llista de funcions de la CTG tal com apareix en el Reglament de l'ESCTE:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiant entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres CTG implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs fi de grau.

i) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantado amb títols equivalents amb altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establits per la CTG.

h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

 i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantado Universitari.

 j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establit en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa pels coordinadors de curs i l'adreça del grau i proposar, si és el cas, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar a l'adreça de l'ESTCE.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus