UJI

Organització dels estudis

Primer curs

Formación bàsica (FB) 60 crèdits ECTS

Segon curs

Formación bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 22,5 crèdits ECTS

Optatives (OP) 19,5 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 6 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’han superat els 160 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Química. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Enginyeria Química per la Universitat Jaume I.

- Els graduats de títols amb segell EUR-ACE® poden denominar-se a si mateixos Graduat EUR-ACE®

- Suplement Europeu al Títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

També pots obtenir:

- Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Possibilitat d'obtenir Títol Internacional:

- Estudis Internacionals d'Enginyeria EURUJI amb l'INSA de Lyon o Toulouse (França)

- Títol Internacional amb l’École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) o l’Ecole National d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL) de França.

Informació proporcionada per: InfoCampus