UJI

Enginyeria Química

Última modificació: 19/11/2019 | Font: InfoCampus

 L'Enginyeria Química és l'enginyeria del canvi químic, de la conversió de les matèries primeres en la gran diversitat de productes que necessita la nostra societat industrialitzada i tecnificada. Per tant, aquests estudis proporcionen uns coneixements versàtils i polivalents que tracten el projecte, execució i operació de les instal·lacions per a fabricar els productes de les indústries. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Segell EUR-ACE

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

L'Enginyeria Química és l'enginyeria del canvi químic, de la conversió de les matèries primeres en la gran diversitat de productes que necessita la nostra societat industrialitzada i tecnificada.

Per tant, aquests estudis proporcionen uns coneixements versàtils i polivalents que tracten el projecte, execució i operació de les instal·lacions per a fabricar els productes de les indústries.

L'enginyera química o enginyer químic és el tecnòleg de la indústria química, la persona responsable que les unitats de fabricació, els serveis de manteniment, el control de la qualitat, el coneixement del producte i d'assistència al client funcionen d'una manera òptima i segura.

Un titulat o titulada en Enginyeria Química és una persona experta en:

 • la concepció,
 • el càlcul,
 • la construcció, i
 • l'operació d'instal·lacions o equips en els què la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia i de composició.

Les graduades i graduats en Enginyeria Química per la Universitat Jaume I estaran capacitats per a l’exercici de la professió d’enginyera o enginyer tècnic industrial en l’especialitat de química industrial amb les competències i atribucions professionals reconegudes per llei. També, per la seua formació cientificotècnica, podran desenvolupar la seua activitat professional a l’àmbit de la investigació, la docència, l’administració i els serveis (assegurances, assessoria tècnica i comercial, enginyeria forense…).

L'estructura del grau es basa en l'ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. 

El grau dóna accés, entre altres, als màsters en Enginyeria Industrial i Enginyeria Química, per a aconseguir les competències i atribucions professionals de l’enginyera o enginyer superior.

 

Carolina Clausell Terol 

Vicedirectora del grau en Enginyeria Química

Adreça de contacte: grauengquimica@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • La indústria química (sector ceràmic i petroquímic) és la més important en l’entorn geogràfic de la Universitat Jaume I, amb una important demanda de professionals de l’enginyeria química.
 • El professorat del Departament d’Enginyeria Química té una experiència docent i investigadora acreditada des de la creació de l’UJI l’any 1991.
 • L’UJI disposa d’un centre d’investigació i tecnològic de prestigi internacional, l’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino, en el qual es formen i desenvolupen la seua labor professional un gran nombre d’enginyeres i enginyers químics.
 • Estudis Internacionals d'Enginyeria EURUJI amb l'INSA de Lyon o Toulouse (França) 
 • Possibilitat d'obtenir un doble títol Internacional amb l’École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) o l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL) de França.
 • Els graduats i graduades a l'UJI estaran capacitats per l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera tècnic industrial en l'especialitat de química industrial amb les atrinucions professionals reconegudes per llei.
 • Participació en diferents programes i activitats:
  • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  . 
  • Estudia i Investiga: programa d'incorporació progresiva d'estudiants en grups d'investigació d'Enginyeria Química.
 • Aquest títol ha rebut el segell EUR-ACE, un reconeixement internacional que avala la qualitat i excel·lència dels estudis d'enginyeria.

 

Què és important conèixer?

Què és?

L’enginyeria química és una de les quatre enginyeries clàssiques. Els seus orígens es remunten al segle XIX. Va sorgir com a resposta a la necessitat de generar professionals capaços de dissenyar processos i productes, així com de calcular, projectar i dirigir la construcció i el funcionament d’instal·lacions industrials en què es porten a terme processos químics i de propiciar el desenvolupament de noves tecnologies per al progrés de la ciència i de la societat, amb el mínim impacte advers sobre el medi natural.

La indústria química és un dels sectors més importants de l'entorn productiu en l’àmbit internacional i per tant és un clar sol·licitant de professionals amb la formació d'Enginyeria Química.

Juntament amb les indústries químiques pròpiament dites hi ha molts altres sectors on es porten a terme transformacions químiques i per tant, també són sol·licitants de professionals amb amplis coneixements en processos químics (ceràmica, tractaments superficials, alimentació, etc.).

A l'entorn de l’UJI el sector químic està representat principalment per empreses químiques relacionades amb la ceràmica, per l'existència d'una refineria i d'indústries amb derivats petrolífers i per la presència d'una gran varietat d'empreses de procés dedicades a fins molts variats: tractament d'aigües, residus sòlids, energia…

Organització dels estudis

Primer curs

Formación bàsica (FB) 60 crèdits ECTS

Segon curs

Formación bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 22,5 crèdits ECTS

Optatives (OP) 19,5 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 6 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’han superat els 160 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Química. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Enginyeria Química per la Universitat Jaume I.

- Els graduats de títols amb segell EUR-ACE® poden denominar-se a si mateixos Graduat EUR-ACE®

- Suplement Europeu al Títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

També pots obtenir:

- Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Possibilitat d'obtenir Títol Internacional:

- Estudis Internacionals d'Enginyeria EURUJI amb l'INSA de Lyon o Toulouse (França)

- Títol Internacional amb l’École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) o l’Ecole National d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL) de França.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Enginyeria Química s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

 • Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Aules específiques: de dibuix, ceràmica…
 • Laboratoris específics de la titulació: química analítica i química física, òptica, química orgànica i inorgànica, física, enginyeria química, tractament de sòlids,etc...

- En l’entorn de la Universitat Jaume I de Castelló està situada una refineria de petroli, una important indústria de productes químics i la pràctica totalitat de la indústria espanyola de rajoles ceràmiques. Amb relació a això últim, convé recordar que Espanya és el primer fabricant europeu de rajoles ceràmiques i el quart productor mundial

- El grau en Enginyeria Química disposa del segell de qualitat internacional EURACE. Actualment només cinc graus en Enginyeria Química dels 45 que s’imparteixen a tot el territori nacional disposen d’aquest segell

- La Universitat Jaume I és una Universitat xicoteta en comparació amb altres del seu entorn, no massificada, amb un tracte molt pròxim a l’alumnat.

 

Les línies d’investigació que es desenvolupen relacionades amb el grau:

Fonamentalment relacionades amb la indústria ceràmica.

Materials i processos ceràmics: desenvolupament de processos de tractament i benefici de matèries primeres amigables amb el medi ambient, síntesi de pols ceràmiques micro i nanoestructurades, desenvolupament de nous productes ceràmics tradicionals i avançats amb propietats millorades o amb noves funcionalitats, minimització de l’impacte mediambiental de la indústria ceràmica, desenvolupament de prototips i sistemes d’automatització, estalvi energètic i incorporació de les energies renovables en els processos ceràmics, anàlisi de cicle de vida dels processos i productes ceràmics.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del Grau en Enginyeria Química

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Departament d’Enginyeria Química

ITC (Institut de Tecnologia Ceràmica)

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollida. Es porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

En finalitzar els estudis del grau en Enginyeria Química s’assoleixen les atribucions professionals de l'enginyer o enginyera tècnic industrial i es pot exercir la professió d'enginyer o enginyera tècnic amb una formació específica en química industrial.

Àmbits de treball

Aquests professionals poden desenvolupar la seua tasca en una gran varietat d’àmbits:

 • Indústries de procés químic, físic, fisicoquímic i bioquímic:
  • Industria ceràmica
  • Petroquímica.
  • Derivats del petroli
  • Química per a l'agricultura.
  • Indústries alimentàries i de begudes.
  • Catàlisi.
  • Cautxú i derivats.
  • Energia i combustibles.
  • Especialitats químiques i farmacèutiques.
  • Fibres sintètiques, tèxtils i pel·lícules.
  • Gasos industrials.
  • Pintures, vernissos, laques, pigments i tintes.
  • Nous materials.
  • Plàstics, resines sintètiques i materials compostos.
  • Polímers.
  • Polpa i paper.
  • Sabons, detergents, perfums, greixos, olis i cosmètica.
 • Instal·lacions i serveis auxiliars de les indústries anteriors.

 • Instal·lacions de tractament de la contaminació.

 • Fabricació d'equips i maquinària relacionats amb les indústries i instal·lacions indicades.

 • Empreses d'enginyeria i consultoria.

 • Laboratoris i centres de R+D, tant públics com privats.

 • Administració i ens públics.

 • Investigació, en el sector privat o en el públic.

 • Docència, tant en educació secundària com a la universitat.

 • Exercici lliure de la professió. Treballar com a enginyer o enginyera independent, que fa projectes per encàrrec

 

Tasques professionals

De forma general, les tasques principals són:

- Estudiar, projectar, dirigir, construir, instal·lar, inspeccionar, operar i realitzar el manteniment d’indústries o instal·lacions on intervenen processos fisicoquímics i de bioenginyeria i d’instal·lacions destinades a evitar la contaminació ambiental.

- Assessorar en:

 • Funcionament de les instal·lacions industrials esmentades.

 • Aprofitament i industrialització dels recursos naturals i les matèries primeres.

 • Elaboració de nous productes.

 • Higiene, seguretat i contaminació ambiental.

 • Control, optimització, organització i planificació dels processos industrials esmentats, etc.

De forma específica:

 • Aplicar diferents procediments, com ara flux de fluids, transvasament de materials sòlids, filtració, destil·lació, extracció, mescla, fluïdització, absorció i rectificació.

 • Estudiar les reaccions i els processos no catalítics que es desenvolupen a temperatures elevades i en els quals intervenen diverses fases sòlides, o una o diverses fases sòlides juntament amb una fase líquida (normalment de viscositat alta) o una fase gasosa, en les condicions d’operació. Aquest tipus de transformacions són les que més freqüentment es desenvolupen en l’etapa o etapes de tractament tèrmic, a alta temperatura, presents en tots els processos de fabricació de productes ceràmics.

 • Aplicar les principals operacions bàsiques utilitzades en la indústria ceràmica.

 • Intervenir en les diferents etapes del procés de fabricació dels materials ceràmics.

 • Analitzar els diferents combustibles i comburents d’ús industrial, els aspectes químics i físics de la combustió i optimitzar el funcionament dels diferents equips utilitzats en la indústria per a desenvolupar les reaccions de combustió de forma controlada i eficient.

 • Utilitzar els forns industrials que s’empren per a la fabricació de productes ceràmics, tant per a l’escalfament elèctric com de combustió. Analitzar els fenòmens de transport que tenen lloc en aquests equips, aplicar els balanços de matèria i energia, les mesures d’estalvi energètic, les variables que cal tenir en compte en el seu disseny i operació, els sistemes de control i minimitzar l’impacte mediambiental.

 • Realitzar projectes d’enginyeria química: procés productiu, planta industrial, etc.

 • Realitzar anàlisis econòmiques de projectes industrials.

 • Aplicar mètodes d’evolució i seguiment de projectes industrials.

 • Aplicar processos per a l’obtenció dels materials ceràmics d’alta tecnologia.

 • Dissenyar reactors químics (càlcul de dimensions i optimització de funcionament).

 • Abordar el disseny i el funcionament d’equips per al condicionament d’un aire (humidificació i deshumidificació) i per a l'assecatge de materials sòlids humits.

 • Reduir l’impacte mediambiental d’instal·lacions industrials actuant sobre el consum energètic, les emissions gasoses, les aigües residuals i els residus industrials mitjançant el tractament i depuració de les emissions i la intervenció sobre el procés. 

 • Aplicar la simulació de processos en ordinador per a l’anàlisi de sistemes i processos sense riscos aparents i amb resultats satisfactoris.

 • Mesurar i protegir contra contaminants químics, contaminants físics (soroll, vibracions, calor i radiacions) i contaminants biològics.

 • Introduir aspectes industrials generals de seguretat en el treball, com ara el control, prevenció i responsabilitats en accidentalitat laboral, la senyalització de llocs de treball, de risc químic, de risc d’incendi i explosió, etc.

 • Planificar i controlar la producció.

 • Analitzar el comportament mecànic dels materials i les principals causes d’error d’un disseny (corrosió, fractura i desgast).

 • Aplicar tècniques d’unió de materials per a donar lloc a equips i instal·lacions.

 

RESUM

Les eixides professionals de les enginyeres i enginyers químics són molt variades, atès el caràcter multidisciplinari dels coneixements adquirits. Pot servir d’exemple la llista elaborada per l’Institut Nord-americà d’Enginyeria Química sobre els camps en què desenvolupen la seua activitat: indústries de procés químic (IPQ), biotecnologia, disseny i construcció, electrònica, seguretat i salut laboral, medi ambient industrial, alimentació i begudes, energia i combustibles, nous materials...

 

En l’àmbit de la indústria, les eixides professionals poden ser:

 • Enginyeria de procés en indústries químiques, responsables que les operacions es desenvolupen sense incidents i del desplegament de millores en l’eficiència productiva i energètica.
 • Tècnics comercials, amb la funció de subministrar i recollir informació dels clients per a ajustar els productes a les necessitats canviants del mercat.
 • Direcció d’empreses químiques, en nivells tècnics o gerencials.
 • Desenvolupament de nous productes químics, innovació en el processament, així com l’assaig de materials i components.
 • Recerca o docència en el camp del procés químic, després de completar els estudis amb un màster i possible doctorat.

 

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)


 

 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Els estudis del Grau en Enginyeria Química demandaran de l’alumnat que ingresse, un alt nivell d’esforç i dedicació a l’estudi. Per això, és important que l’alumnat tinga vocació, habilitat per al raonament abstracte, creativitat i enginy, mentalitat analítica i crítica, capacitat d’observació, instint de superació i constància, tant en l’estudi com en el treball.

També és desitjable que els i les alumnes de nou ingrés tinguen amplis coneixements de Química, Matemàtiques i Física, que constitueixen els fonaments de gran part dels coneixements a impartir. També seran convenients nocions de dibuix tècnic i tecnologia industrial. Tot això facilitarà, sens dubte, el seu adequat progrés en els estudis que es proposen.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específicaconsta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Enginyeria Química pertany a la branca d’enginyeria i arquitectura, els exercicis són:

 1. Obligatori: Matemàtiqiues
 2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Enginyeria Química s’ofereixen 60 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en el Grau en Enginyeria Química s’han oferit  60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut de 5,000, això significa que la persona que va accedir en el últim  lloc (el número 60)  tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Enginyeria Química, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG02 - Capacitat d'organització i planificació.
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació.
CG06 - Resolució de problemes.
CG07 - Treball en equip.
CG08 - Raonament crític.
CG09 - Aprenentatge autònom.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
CC05 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
CC06 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
CC11 - Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conéixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
CE02 - Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
CE03 - Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions química i reactors.
CE04 - Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
CE05 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte en l'àmbit de la química industrial en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

CU01 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.
CU02 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.

 

Pla d’estudis

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Física I (FBB)

Química (FBB)

Informàtica (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Àlgebra (FBB)

Càlcul II (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Ampliació de Química (FBB)

Termodinàmica Aplicada (OB)

Fonaments d’Enginyeria i Tecnologia de Materials (OB)

Fonaments d’Enginyeria Química (OB)

Empresa (FBB)

Química de Materials (OB)

Electrotècnia i Electrònica (OB)

Mecànica de Fluids (OB)

Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor (OB)

Tercer curs

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Enginyeria de la Reacció Química (OB)**

Transferència de Matèria i Operacions de Separació I (OB)

Experimentació en Enginyeria Química I (OB)

Fonaments de Màquines i Estructures (OB)

Tecnologia del Medi Ambient (OB)

Operacions de Separació II (OB)

Reactors Químics i Bioquímics (OB)

Processos Químics Industrials (OB)**

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Experimentació en Enginyeria Química II (OB)**

Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids (OB)

Simulació i Optimització de Processos (OB)**

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

OPTATIVES

Matèries Primeres per a la Indústria Ceràmica (OP)

Gestió i Control de la Qualitat de Processos Industrials (OP)

Seguretat i Higiene Industrial (OP)

Operacions de Separació Especials (OP)

Tecnologia Hídrica i Energètica en la Indústria Química (OP)

Processos Biotecnològics (OP)

Processament dels Materials Ceràmics (OP)

Tecnologia del Petroli i la Petroquímica (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de l’assignatura Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat almenys 160 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

El títol ofereix, a través del pla estratègic de la ESTCE, cursos de reforç en assignatures de primer curs amb pitjors taxes de rendiment. L'oferta concreta de cursos depèn de les disponibilitats pressupostàries i de professorat en cada curs acadèmic.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Química?

- Màsters Oficials:

 

 • Màster Universitari en Enginyeria Industrial (amb atribucions professionals dels enginyers i enginyeres superiors industrials).
 • Màster Universitari en Disseny i Fabricació.
 • Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.
 • Màster Universitari en Química Sostenible.
 • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica.
 • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.

 

Així mateix, amb el grau en Enginyeria Química també pots accedir a altres màsters.

Per a obtindre les competències professionals dels enginyers i enginyeres químics superiors es poden cursar els màsters oficials que s'estan impartint en altres universitats.

També pots accedir a una formació superior multidisciplinària cursant altres màsters existents.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Coordinació docent

La coordinació docent és un pilar bàsic en el desenvolupament del grau. Aquesta coordinació  es duu a terme mitjançant un programa de coordinació amb projecció horitzontal, a través d'una Comissió de Titulació del Grau (CTG). Aquesta comissió estableix els següents nivells de coordinació:

-A nivell de matèria: per a evitar el solapamiento inadequat de continguts entre assignatures de la mateixa matèria, assegurar la consecució de totes les competències establides per al conjunt d'assignatures que formen la matèria i garantir que la seqüència de continguts i activitats formatives és l'adequada perquè l'estudiantado adquirisca les competències establides en la matèria.

-A nivell de curs: per a coordinar les activitats de les diferents assignatures que componen el curs, tant a nivell de continguts, com de càrrega de treball a realitzar per l'estudiant.

-A nivell de títol: amb la finalitat de programar, coordinar i supervisar els processos d'ensenyament-aprenentatge de manera que es garantisca l'adquisició de les competències generals del títol.

 La CTG està formada pel Director del Grau, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantado. La seua composició és la següent:

a) El coordinador o coordinadora dels cursos de grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu.

b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques.

c) El coordinador o coordinadora de programes de mobilitat.

d) Un alumne o alumna en representació de l'estudiantado triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades dels grups del grau.

i) Professors en representació ponderada dels departaments implicats en la docència

La composició actual de cada CTG de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) es reflecteix en el catàleg que constitueix l'annex III. A continuació es detalla la llista de funcions de la CTG tal com apareix en el Reglament de l'ESCTE:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiant entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres CTG implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs fi de grau.

i) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantado amb títols equivalents amb altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establits per la CTG.

h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

 i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantado Universitari.

 j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establit en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa pels coordinadors de curs i l'adreça del grau i proposar, si és el cas, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar a l'adreça de l'ESTCE.

 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d'ensenyament-aprenentatge

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

En relació a la metodologia docent, el grau en Enginyeria Química incorpora metodologies actives en el procés d'ensenyament/aprenentatge i proposa a l'estudiantat un flux continu de tasques i activitats, algunes de les quals són de caràcter presencial i altres són fonamentalment no presencials.

A continuació es descriuen les principals activitats d'ensenyament-aprenentatge que es proposen.

Ensenyaments teòrics. Classes teoricopràctiques que consisteixen en sessions expositives, explicatives o demostratives de continguts. Les presentacions poden ser a càrrec del professorat o a càrrec de l’estudiantat. Impliquen l'ús de tècniques com ara la lliçó magistral, presentacions, debats i discussions, etc.

Ensenyaments pràctics. Classes pràctiques en les quals l’estudiantat ha d'aplicar els continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes, en les quals l’estudiantat aplica els continguts apresos a la resolució de problemes i exercicis, com les classes pràctiques de laboratori, en les quals l’estudiantat ha d'aplicar els continguts apresos en espais especials amb equipament especialitzat. Impliquen l'ús de tècniques com ara:  resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes). Consisteixen en estades i pràctiques laborals acadèmicament dirigides i tutelades per professionals en actiu que tenen com a objectiu l'aprenentatge en contextos laborals.

Seminaris-taller. Es tracta d'espais per a la reflexió i aprofundiment per part de l’estudiantat de continguts, teòrics o pràctics, prèviament treballats per l'alumnat, en els quals el professorat actua com a moderador o moderadora. Impliquen l'ús de tècniques com ara lectures facilitades pel professorat, comunes a tot l’alumnat, lectures d'investigació o ampliació seleccionades per l’estudiantat, lectura de textos elaborats per l’estudiantat, etc., i discussió en el seminari. Els tallers consisteixen en sessions supervisades pel professorat en les quals l’estudiantat treballa en tasques individuals o en grups reduïts i rep assistència i guia quan és necessari.

Tutories docents. Consisteixen a realitzar un treball personalitzat amb un alumne o alumna o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús obligatori per l'alumnat per a seguir un programa d'aprenentatge, per la qual cosa exclou la tutoria assistencial de dubtes, orientació a l'alumnat, etc. Suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar l'ampliació, etc., i implica l'ús de tècniques com ara ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Activitat que recull totes les activitats d'ensenyament/aprenentatge en les quals l'estudiantat no compta amb la presència del professorat, des de l'estudi diari i la preparació d'exàmens fins a la preparació, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.

Cadascuna de les activitats descrites requereix una relació diferent entre professorat i alumnat, de manera que, per a aconseguir els corresponents objectius d'aprenentatge, és necessari adequar la mida del grup d'alumnat. En general, les classes teoricopràctiques i, si escau, l'examen d'avaluació, es desenvoluparan amb el grup complet mentre que la resta d'activitats s'organitzaran en grups reduïts; seran els més reduïts els de pràctiques de laboratori i els de tutories docents que fins i tot podran ser individuals.

Metodologies docents

D'acord amb les activitats anteriors, en el grau en Enginyeria Química es preveu utilitzar les següents estratègies metodològiques.

Lliçó magistral. Mètode expositiu que consisteix en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. És un mètode centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumne ha de desenvolupar  i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d'ensenyament/aprenentatge que té com a punt de partida un problema que ha dissenyat el professorat i que l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, a vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual l’estudiantat du a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula en el qual l’alumnat és responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys, en una estratègia de coresponsabilitat.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situació d'ensenyament/aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.

Finalment, en l'àmbit de la docència, les directrius de la Universitat Jaume I estableixen que, com a mínim, el 5% de la docència s’ha d’impartir en llengua estrangera. Per aquest motiu, en el pla d'estudis del grau en Enginyeria Química es preveu que tres ECTS de quatre de les assignatures obligatòries, preferentment de tercer o quart curs, s’impartiran en anglès.

La proposta inicial afecta les assignatures Enginyeria de la Reacció Química i Processos Químics Industrials, de tercer curs, i Experimentació en Enginyeria Química II i Simulació i Optimització de Processos, de quart curs.

Avaluació

En relació amb les proves i els criteris d'avaluació, excepte en el cas de Pràctiques Externes i el Treball de Final de Grau, s'ha considerat important la realització d'una prova individual, un examen escrit, en l'avaluació de les diferents assignatures. Ara bé, d'acord amb la metodologia docent i les activitats d'ensenyament/aprenentatge descrites anteriorment, en totes aquestes es realitzaran altres proves d'avaluació, individuals o grupals. El pes d'aquestes proves en l'avaluació final de les assignatures, oscil·la entre el 20 i el 50%.

Atès que, amb caràcter general, existeixen molts tipus de proves per a avaluar les competències al mateix temps que una mateixa competència pot ser avaluada amb diferents tipus de proves, per a no imposar un sistema d'avaluació tancat que condicione la innovació metodològica en les diferents assignatures, en el pla d'estudis que es proposa, totes les proves d'avaluació diferents a l'examen individual s'han agrupat sota l'epígraf “avaluació contínua”.

L’assignatura Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau s'avaluarà considerant tant la presentació i defensa de la memòria com l'avaluació del supervisor o supervisora de l'empresa i del tutor o tutora de la Universitat.

A continuació es descriuen l'examen escrit i algunes de les proves incloses en el concepte d'avaluació contínua.

Examen. Prova individual que pot adoptar diferents formes o ser una combinació d’aquestes.

Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual  l'alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però amb a penes limitacions d'espai.

Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta
amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

- Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, per exemple omplir buits.

- Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

- Memòries i informes de pràctiques.Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat.

- Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

- Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències

- Elaboració de treballs. Desenvolupament d'un treball que pot ser des de breu i senzill fins a ampli i complex, fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

- Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment

- Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

- Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

- Projectes.Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

- Entrevista de tutorització. Testimoniatge escrit per un tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, en el qual es valora la competència de l'estudiantat. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat, a més del resultat/producte.

- Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d'un producte que permeten valorar competències professionals (maquetes, programes informàtics, etc.). 

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes 160 ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB), sense comptar l’assignatura de Treball de Final de Grau.

Les empreses o entitats que acullen estudiantat en pràctiques han de disposar dels mitjans adequats perquè aquest puga desenvolupar treballs que s'adapten al seu perfil com a enginyers químics o enginyeres químiques, així com disposar de personal tècnic qualificat, que porten a efecte adequadament el seguiment de l’alumnat durant la seua estada en l'empresa. Tenint en compte l'entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, els casos més habituals seran:

• Indústries ceràmiques.

• Indústries químiques.

• Centres d'investigació, instituts tecnològics.

• Plantes de tractaments de residus sòlids, aigües.

• Institucions relacionades amb la indústria química.

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Enginyeria Química en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Università degli studi di Modena
Modena (Itàlia)

Centria University of Applied Sciences
Kokkola (Finlàndia)

Politechnika Slaska
Gliwice (Polònia)

Université de Limoges
Limoges (França)

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montepellier
Montepellier (França)

Universidade de Aveiro
Aveiro (Portugal)

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Ploiesti (Romania)

Politechnika Opolska
Polonia

Politècnico di Milano
Milà (Itàlia)

Insa Lyon
Lyon (França)

Insa Toulouse
Toulouse (França)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Erlangen i Nuremberg (Alemanya)

Saxion University of Applied Sciences
(Països Baixos)

University of Limoge ENSIL-ENSCI
Limoge (França)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.


 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidad de Costa Rica
San José (Costa Rica)

Universidad de Santiago de Chile (USACH)
Santiago (Xile)

Universidad del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
Xile

Universidad Nacional del Sur (US)
Argentina

Universidad Católica de Uruguay (UCU)
(Uruguay)

Universidad Nacional de Colòmbia 
Sedes Bogotà i Palmira (Colòmbia)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat Autónoma de Barcelona
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Universitat de València
València

Universidad de Salamanca
Salamanca

Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela

Universidad del País Vasco
Leiola (Biscaia)

Universidad de Sevilla
Sevilla

Universidad Complutense de Madrid
Madrid

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Per a matricular-se de l’assignatura Treball de Final de Grau és imprescindible haver superat, almenys, 160 crèdits ECTS d’assignatures de formació bàsica i obligatòria.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Carolina Clausell Terol (cclausel@uji.es)

Vicedirectora del Grau en Enginyeria Química

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Enrique Sánchez Vilches (vilches@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Ana Gosalbo Nebot (gosalbo@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Carlos Feliú Mingarro

feliu@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Arnaldo Vicente Moreno Berto (berto@uji.es)

Coordinació de treball de final de grau

Maria José Orts Tari (tari@uji.es)

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=220

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=220

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Enginyeria Química ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

1. M’interessa tot el relacionat amb el món de la indústria química     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tinc uns bons coneixements de matemàtiques    1)  2)  3)  4)  5)

3.  M’agrada la química i els seus processos    1)  2)  3)  4)  5)

4.  Tinc coneixements d’informàtica     1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc capacitat d’estudi     1)  2)  3)  4)  5)

6. Dispose d’aptituds mecàniques     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tinc uns bons coneixements de física i química     1)  2)  3)  4)  5)

8. Conec la funcionalitat d’alguns aparells que s’utilitzen al laboratori     1)  2)  3)  4)  5)

9.  Tinc una gran habilitat per als treballs manuals     1)  2)  3)  4)  5)

10. Sóc una persona innovadora     1)  2)  3)  4)  5)

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA:

 

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—els coneixements bàsics de química, les habilitats manuals… ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau gaudeixen amb el processos químics i amb les seues aplicacions a l’entorn.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

 • Interès per la carrera.
 • Acceptació de la carrera per part de la teua família.
 • Cost dels estudis en temps.
 • Cost dels estudis en diners.
 • Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.
 • Prestigi o estatus professional.
 • Dificultat dels estudis.
 • Influència d’amistats i/o família.
 • Incorporació al món laboral.
 • Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.
 • Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 • Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Enginyeria Química.
 • Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).
 • Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.
 • Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN ENIGNYERIA QUÍMICA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Enginyeria Química.

1. Què és el grau en Enginyeria Química?

L'Enginyeria Química és una de les quatre enginyeries clàssiques, l'origen de les quals es remunta al segle XIX. El grau en Enginyeria Química forma titulats i titulades amb una formació sòlida dels principis de les ciències, de les tecnologies i de la seua aplicació als processos químics, en els quals es transformen les matèries primeres en una gran diversitat de productes necessaris per a la societat, aplicant-hi les noves tecnologies, de manera econòmica i respectuosa amb el medi ambient.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Enginyeria i Arquitectura.

 


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Aules específiques de dibuix.
- Laboratoris específics de la titulació.


4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:
- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha algun programa de reforç per a l'estudiantat amb alt rendiment acadèmic? Grups Euruji-ARA

El projecte Euruji, pioner en les universitats espanyoles des de fa més de 10 anys, forma enginyers i enginyeres d'alt nivell, amb un programa eminentment pràctic i d'alta qualitat, basat en la idea original del programa Eurinsa de l'INSA de Lió, la prestigiosa cadena francesa d'escoles públiques d'enginyers. El programa consisteix en la realització d'un primer cicle d'enginyeria de dos anys de duració i amb un marcat accent internacional.

L'alumnat s'integra en un mateix programa d'estudis, on a més d'aprendre els coneixements tècnics de la base pròpia de l'enginyeria, amb assignatures comunes a les de la resta de grups de primer i segon curs dels diferents graus en enginyeria de l'àmbit industrial, també aprèn diferents idiomes (anglès i francès) i conviu amb companys i companyes de cultures diferents.

El grau en Enginyeria Química participa en el projecte Euruji, amb el qual, després d'una formació inicial en l'UJI, es podran completar els estudis superiors en una universitat francesa i obtenir una doble titulació de graduat o graduada en Enginyeria Química per la Universitat Jaume I i enginyer o enginyera per una universitat francesa especialista en temes d'interès, com poden ser la biotecnologia o el medi ambient.

Més informació:6. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


7. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions en els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


8. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


10. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet dels graus: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).

Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

 

11. Requisits de matrícula

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre d'incompatibilitats entre assignatures, de manera que quan un estudiant o una estudianta es matricula d'assignatures d'un curs, que apareixen en aquest quadre, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures incompatibles amb aquestes, que no haja superat dels cursos o semestre precedents.


12. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


13. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat


14. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre Estades en Pràctiques en el grau en Enginyeria Química.


15. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

El grau en Enginyeria Química forma enginyers i enginyeres especialistes en els processos químics industrials. Es consideren uns estudis bàsics generals orientats a l'ampli món dels processos químics i es planteja l'especialització en els màsters. Perquè l'estudiantat es familiaritze amb els diferents àmbits de futur de l'enginyeria química, existeixen algunes assignatures optatives en l'últim curs en el qual s'estudien aspectes com la biotecnologia, la indústria petroquímica, els processos ceràmics o la tecnologia hídrica i energètica.

Més informació:

 

16. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Química. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no superes els 160 ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les Pràctiques Externes.

 

17. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat


Els titulats i les titulades en el grau en Enginyeria Química podran completar la seua formació cursant els màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics.
- Màster universitari en Disseny i Fabricació.
- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació.

-Màster universitari en Enginyeria Industrial

Amb màsters d'altres universitats de la Comunitat Valenciana, com:

- Enginyeria Mediambiental.
- Enginyeria Biomèdica.
- Ciència i Enginyeria d'Aliments.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació.


18. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Les eixides professionals dels titulats i de les titulades de l'UJI  són molt variades a causa del caràcter multidisciplinari dels coneixements que s'adquireixen:

- Enginyers i enginyeres de procés en indústries químiques.
- Direcció d'empreses de procés químic.
- Recerca i desenvolupament de nous productes i processos.
- Assessorament i redacció de projectes en l'àmbit la química industrial.
- Recerca i docència en l'àmbit del procés químic, després de completar la formació amb un màster i un doctorat.

Més informació:


18. Qui és el vicedirector de la titulació?

Enrique Javier Sánchez Vilches
Departament d'Enginyeria Química
Despatx TC1317
Telèfon: 964 728 151
Correu electrònic: vilches@uji.es


19. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus