UJI

Coordinació docent

La coordinació en el grau d' Enginyeria en Tecnologies Industrials es fonamenta en un programa de coordinació horizontal, els responsables de la qual són el professorat coordinador de cada curs, i un programa de coordinació vertical, sobre el qual vetlla la comissió de titulació del grau, amb representació de les àrees de coneixement majoritàries, dels responsables de curs i del professorat coordinador de les Pràctiques Externes i el Treball de Final de Grau i professorat coordinador d'intercanvi, d'acord a les Directrius generals de les comissions de titulació dels graus de la Universitat Jaume I.

La comissió de titulació de grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments. La comissió presideix la vicedirecció nomenada a aquest efecte pel Rectorat. La comissió de titulació de grau ha d'estar formada per la vicedirecció, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantat. Els membres són designats per la Junta de Centre a proposta de la vicedirecció, i nomenats pel Rectorat. La seua composició és la següent:

a) El coordinador o coordinadora dels cursos de grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu.

b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques. 

c) El coordinador o coordinadora de programes de mobilitat. 

d) Una persona en representació de l'estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades dels grups del grau.

e) Un nombre de professors que imparteixen docència en el grau que garantisquen la representació adequada dels departaments implicats.

La coordinació del treball de final de grau també tenen assignat professorat coordinador.

Les reunions de coordinació de cada curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el professorat responsable de curs coordina sobre la base de llistats d'activitats i calendaris que hauran de ser proporcionats per la resta de professorat, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. Al final del curs acadèmic es duu a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats. Si al llarg del curs sorgeixen problemes, se celebren les reunions necessàries de coordinació per a donar-los una solució adequada.

D'altra banda, per a la coordinació vertical, la comissió de titulació de grau celebrarà almenys una reunió anual en la qual s'analitzaran els continguts i activitats desenvolupades en les diverses assignatures per garantir una correcta coordinació en l'avanç curricular de l'estudiantat.

Informació proporcionada per: InfoCampus