UJI

Enginyeria en Tecnologies Industrials

Última modificació: 10/07/2019 | Font: InfoCampus

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials proporciona coneixements de totes les tecnologies industrials: ofereix una visió multidisciplinària i integradora de l'enginyeria industrial. Capaciten per a exercir l'activitat en qualsevol camp tecnològic de la indústria, gràcies a la sòlida base científica i tecnològica que s'adquireix i que facilita la posterior especialització. És per açò que aquests estudis gaudeixen de gran èxit professional per l'ampli coneixement de les diferents tecnologies industrials que atorguen, per la seua capacitat d'adaptació i la seua gran versatilitat.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials amb el màster universitari en Enginyeria Industrial, substitueix i equival en el seu conjunt a l'anterior titulació d'Enginyeria Industrial, que permet obtenir les atribucions professionals de l'enginyer o enginyera Industrial. [Llegir més]

¿Per què estudiar aquest grau en la UJI?

Segell EUR-ACE

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

Aquest grau proporciona coneixements de totes  les tecnologies industrials i ofereix una visió multidisciplinària i integradora de l'enginyeria industrial. Capacita per a exercir l'activitat en qualsevol camp tecnològic de la indústria gràcies a la sòlida base científica i tecnològica que s'adquireix i que facilita la posterior especialització. És per això que aquests estudis gaudeixen de gran èxit professional per la seua capacitat d'adaptació i la seua gran versatilitat.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials al costat del màster universitari en Enginyeria Industrial equival a l'anterior titulació d'Enginyeria Industrial, que atorga les atribucions professionals plenes de l'enginyer industrial.

A la Universitat Jaume I la titulació d'Enginyeria Industrial s'imparteix des de l'any 1994 i la implantació del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es va iniciar l'any 2010.

Les característiques diferencials que podríem destacar d'estudiar el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials en l'UJI respecte a altres centres són:

 • Número d'estudiantat reduït, la qual cosa permet una estreta relació professorat-estudiantat i una realització adequada de la part pràctica de la formació: pràctiques de laboratori, treballs dirigits, etc.
 • Instal·lacions noves i molt ben equipades: els laboratoris, les aules informàtiques i els tallers disposen d'equips moderns semblants als que s'utilitzen avui en la indústria.
 • Pràctiques en empresa abans d'acabar el grau: l'estada en pràctiques és una matèria obligatòria en el pla d'estudis. L'alumnat  realitza pràctiques d'enginyeria en una empresa.
 • Els estudis finalitzen amb la realització del Treball de Final de Grau: projecte d'enginyeria realitzat sobre una empresa real en un de les branques de l'enginyeria de l'àmbit industrial. El Treball de Final de Grau es defensa davant un tribunal i és l'últim pas abans d'obtenir el títol de grau.
 • A més de les estades de l'estudiantat en universitats estrangeres a través dels programes d'intercanvi, el grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials forma part del programa EURUJI, pioner en les universitats espanyoles des de fa més de 10 anys. Aquest programa forma enginyers i enginyeres d'alt nivell i ofereix la possibilitat d'aconseguir un doble títol de l'UJI i l'INSA de Lió o Tolosa. Aquest grup, a més, reforça l'aprenentatge d'idiomes i es treballa amb un grup molt reduït d'estudiantat. Durant els dos primers cursos, el grup EURUJI gaudeix del reconeixement de la Generalitat Valenciana de Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (grup ARA).
 • Alta taxa d'inserció laboral dels nostres titulats i titulades.

 

José Luis Iserte Vilar

Vicedirector del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Direcció de contacte: grauindustrials@uji.es

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Tindràs accés directe al màster en Enginyeria Industrial de l'UJI, en les millors condicions, obtenint les atribucions completes de l'actual Enginyer Industrial.
 • Podràs participar en els equips de competició UJI Motorsport i MotoStudent.
 • Tindràs la possibilitat de participar en el programa d'intercanvi internacional d'alt rendiment EURUJI que comporta la possibilitat d'obtenir una doble titulació  en dues de les millors escoles europees d'enginyeria (INSA Lió i INSA Tolosa).
 • A més del programa EURUJI, disposaràs d'una enorme oferta addicional de destinacions internacionals en els quals podràs realitzar part de la teua formació gràcies als convenis d'intercanvi que manté aquest grau.
 • Tens a la teua disposició aules i laboratoris ben equipats, amb tot el material que necessites per a aconseguir una formació avançada i estar a l'avantguarda de les tendències en el camp de les tecnologies industrials.
 • Cursar aquest grau et permetrà realitzar pràctiques acadèmiques en empreses en les quals desenvolupar el treball final de grau, completant així la teua formació pràctica i aplicada de l'enginyeria.
 • En finalitzar el grau obtindràs una de les titulacions més demandades per les empreses i amb un enorme ventall de possibilitats laborals en molt diversos camps tecnològics
Què és important conèixer?

Què és?

La formació de l'alumnat graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials és polivalent i generalista. Es caracteritza per tenir una àmplia base científica i per comprendre els coneixements generals teòrics i aplicats de les diverses especialitzacions presents en la indústria: mecànica, elèctrica, electrònica, automàtica, estructures, fabricació, materials, fluïts, medi ambient, tèrmica, informàtica, etc. L'alumnat graduat adquireix la capacitat tècnica suficient per a dissenyar, executar i mantenir equips i instal·lacions industrials de les diferents tecnologies. Com a resultat d'aquesta formació generalista, aquests professionals tenen una gran flexibilitat, capacitat d'aprenentatge i capacitat d'adaptació a qualsevol tecnologia de l'àmbit industrial i, per tant, tenen accés a un ventall molt ampli d'eixides professionals.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials té els seus antecedents en la titulació d'Enginyeria Industrial, ja que les atribucions professionals completes d'aquesta titulació s'obtindran després de cursar aquest grau i el màster en Enginyeria Industrial, que serà la continuació natural del grau.

És important assenyalar que els dos primers cursos són comuns amb el grau en Enginyeria Mecànica i el grau en Enginyeria Elèctrica i primer curs també amb el grau en Enginyeria Química.

Organització dels estudis

El total de crèdits ECTS que s’han de cursar en el grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials és de 240, que es distribueixen en matèries de formació bàsica, obligatòria, optatives, Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau, tal com es resumeix a continuació:

Primer curs:

Formació bàsica (FB): 60 crèdits ECTS

Segon curs:

Formació bàsica (FB): 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 48 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries: 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 36 crèdits ECTS

Optatives (OP): 6 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE): 6 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) : 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 75% dels crèdits ECTS, és a dir, 162 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat Jaume I.

- Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

- Certificat d’estudis universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Els graduats i graduades en Enginyeria en Tecnologies Industrials poden obtenir un segon títol de:

 • Grau en Enginyeria Mecànica: s'han de cursar 82,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica.
 • Grau en Enginyeria Elèctrica: s'han de cursar 84 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica.

Possibilitat d'obternir títol internacional:

- Estudis internacionals d'Enginyeria EURUJI amb l'INSA de Lyon o Toulouse (França) 

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials s'imparteix en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

 • Aules docents, dotades amb taula multimèdia, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d'informàtica dotades amb ordinadors personals d'ús individual i projector.
 • Aules específiques: de dibuix i llengües.
 • Laboratoris específics de la titulació: física, química, mecànica, electrònica i automàtica, electricitat, màquines elèctriques, mecànica de fluids, elasticitat i resistència de materials, processos de fabricació, medi ambient, enginyeria tèrmica, ciència de materials,hidràulica i  robòtica i intel·ligència artificial. 

Les línies d'investigació que desenvolupen els departaments més implicats en la docència d'aquest grau ­— Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció i el Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny— són:

 • Biomecànica i ergonomia: biomecànica, ergonomia, eines manuals, eines motoritzades, disseny ergonòmic, pròtesi, implants, mecànica computacional, semàntica de productes, disseny emocional
 • Disseny assistit per ordinador: disseny assistit per ordinador, CAD, modelatge basat en esbossos, qualitat de models CAD.
 • Estructures mixtes: estructures mixtes, pilars CFT, optimització, resistència de pilars, impacte ambiental, eficiència econòmica i ambiental.
 • Fluids multifàsics: flux bifàsic, bambolles, sondes òptiques, sondes de conductivitat, LDA, HWA, càmeres CCD, CFD.
 • Grup de càlcul d'estructures i construcció: anàlisi estructural, càlcul d'estructures, elements finits, formigó, acer, dinàmica, sisme, no linealitat, enginyeria forense, anàlisi modal experimental, vibracions, computació altes prestacions, sistemes multiprocessador, llibreries càlcul numèric, simulació.
 • Enginyeria de residus: models de gestió de residus urbans, models de recollida selectiva de RU, aplicació dels sistemes d'informació geogràfica a la gestió de RU, ubicació d'instal·lacions, ecodisseny, anàlisis de cicle de vida, caracterització de residus, tractament biològic dels residus, estudis de minimització de residus.
 • Grup d'investigació en transmissions d'engranatges: engranatges, mètode d'elements finits, simulació numèrica.
 • Enginyeria dels sistemes tèrmics i energètics: energia, eficiència energètica, refrigeració, climatització, auditoria energètica, instal·lacions tèrmiques
 • Enginyeria del disseny: enginyeria del disseny, metodologies del disseny, enginyeria del coneixement, disseny per a medi ambient, disseny sostenible, disseny centrat en l'usuari, creativitat, procés de disseny, anàlisi del cicle de vida.
 • Enginyeria de materials: materials avançats, recobriments metàl·lics, nanopartícules ceràmiques, polímers, projecció tèrmica, corrosió, oxidació, desgast, fractura.
 • Electricitat, electrònica i automàtica: disseny i anàlisi d'equips elèctrics, assajos elèctrics, control i automatització de processos, sistemes electrònics, automatització de la distribució, sistemes elèctrics de potència, eficiència energètica, energies renovables, sistemes d'enllumenat.
 • Enginyeria de fabricació: tecnologies de fabricació, gestió del cicle de vida del producte, fabricació integrada per ordinador (CIM), fabricació assistida per ordinador (CAD/CAE/CAM), enginyeria col·laborativa, enginyeria concurrent, disseny per a fabricació (tècniques de conformat, assemblat, inspecció, anàlisi, reciclatge, etc.), prototipatge ràpid de producte i fabricació ràpida d'utensilis, fabricació flexible, sistemes integrats d'inspecció i control de qualitat.
 • Polímers i materials avançats: materials, nanomaterials, biomaterials, polímer, biopolímers, resines, plàstics, films, envàs, recobriments, pintures, corrosió, enginyeria tissular.

 Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

 

 De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un correu electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la Biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la Biblioteca s'obri les 24 hores.

A la Biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol com a llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els àmbits de treball dels graduats i graduades en Tecnologies Industrials són:

 • Departaments de producció i manteniment d'indústries de tots els sectors productius: químic, mecànic, elèctric, automoció, transports, materials, farmacèutic, construcció, informàtica, medi ambient, serveis: aigua, gas, electricitat, etc.
 • Centres de recerca i departaments de R+D.
 • Administració pública: municipal, autonòmica i estatal.
 • Centres d'ensenyament.
 • Exercici lliure de la professió: fonamentalment en els camps d'oficina tècnica, consultoria tècnica, peritatge tècnic i prevenció de riscos laborals, entre uns altres.

Tasques professionals

Les tasques professionals que es poden realitzar en els diferents àmbits de treball són:

 • Col·laboració en la redacció i adreça de projectes d'instal·lacions dels diferents àmbits de l'enginyeria industrial.
 • Disseny de productes, màquines i processos productius.
 • Modelització matemàtica i computació en enginyeries i en centres tecnològics.
 • Gestió de producció.
 • Gestió de manteniment.
 • Direcció i participació en equips de treball multidisciplinaris.
 • Comercial, realitzant tasques relacionades amb la venda de béns d'equip i instal·lacions i maquinàries.
 • Recerca i desenvolupament tecnològic.
 • Docència en centres d'ensenyament.

A continuació s'exposen de forma més detallada tasques que poden realitzar els enginyers i  enginyeres en Tecnologies Industrials:

 • Serveis de millora de la qualitat de vida
  • Millora de l'habitatge
   • Disseny general d'instal·lacions per a habitatges.
   • Aprofitament energètic en habitatges.
  • Seguretat ciutadana
   • Disseny i implantació de sistemes de seguretat.
  • Transports col·lectius
   • Gestió del transport col·lectiu.
   • Disseny de vehicles i mitjans de transport.
  • Revaloració dels espais urbans
   • Planejament urbà.
 • Serveis de cultura i oci
  • Turisme
   • Gestor d'empreses turístiques.
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures turístiques.
  • Valoració del patrimoni cultural
   • Arqueologia industrial.
  • Esport
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures esportives.
  • Parcs culturals
   • Gestor de parcs culturals.
   • Disseny de parcs culturals.
 • Serveis de medi ambient
  • Gestió de residus
   • Gestió de residus urbans i industrials.
   • Direcció de plantes de tractament.
   • Disseny de plantes i sistemes de tractament de residus.
  • Gestió de l'aigua
   • Gestió d'empreses de subministrament d'aigua.
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures per al tractament i la gestió de l'aigua.
  • Protecció de la naturalesa
   • Avaluació d'impacte ambiental d'activitats industrials.
   • Redisseny de processos per a reduir l'impacte ambiental.
  • Regulació i control de la  contaminació
   • Disseny i gestió de sistemes per a la minimització de la contaminació.
  • Gestió de l'energia i energies  alternatives
   • Disseny i gestió d'instal·lacions d'aprofitament d'energies alternatives.
   • Anàlisi i redissenye de processos i instal·lacions per a maximitzar l'eficiència energètica.
 • Nous serveis a empreses
  • Riscos laborals
   • Personal tècnic en prevenció de riscos laborals en indústries o en mútues.
   • Disseny i redisseny de processos productius i llocs de treball per a reduir riscos.
  • Intel·ligència competitiva
   • Desenvolupament d'estudis sobre l'estat i perspectives de futur de diferents tecnologies.
  • Logística
   • Direcció logística.
   • Desenvolupament d'estratègies logístiques per a empreses.
   • Disseny i implantació de sistemes de suport per a la logística.
 • Noves tecnologies
  • Domòtica
   • Disseny i implantació de sistemes domótics per a habitatges i edificis.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

L'estudiantat que haja de començar els estudis d'aquesta titulació ha de comptar fonamentalment amb una bona formació en matèries bàsiques com matemàtiques, física, química i dibuix tècnic.

En relació a les característiques personals, són valors especialment destacables la iniciativa, motivació, capacitat de treball tant de forma individual com en equip, responsabilitat, perseverança i lideratge. També es considera recomanable tindre interès per l'aplicació pràctica dels coneixements en la resolució de problemes reals, així com la destresa en el maneig d'instruments i equips de laboratori i taller.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs de l’estudiantat que curse segon de batxillerat, es considerarà la qualificació de batxillerat més la de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la Universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquest estudiantat accedirà amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, i es considerarà la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquest estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podrà presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però s’examinarà de la fase completa.

Estudiantat que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

L’estudiantat que va iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els va finalitzar o no va superar la PAU amb anterioritat, no haurà de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015/2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la fase obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

L’estudiantat amb el batxillerat anterior al curs 2015/2016 no està exempt de realitzar la fase obligatòria de les PAU.

Si aquest estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podrà presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però s’examinarà de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència l’estudiantat que tinga el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials pertany a la branca d’enginyeria i arquitectura, els exercicis són:

 1. Obligatori: Matemàtiques
 2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració, on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

L’estudiantat amb batxillerat internacional i l’estudiantat estranger amb conveni d'accés amb l'Estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. L’estudiantat estranger de països sense conveni d'accés amb l'Estat espanyol haurà de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquest estudiantat entrarà en la mateixa reserva de places de l’estudiantat de batxillerat i el de CFGS, i podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tot l’estudiantat estranger, emetre la credencial i, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

 PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un correu electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en  Enginyeria en Tecnologies Industrials s’ofereixen 60 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Enginyeria en Tecnologies Industrials s’han oferit 60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,838, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, Organització i gestió d'empreses.

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
CC05 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
CC06 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
CC11 - Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conéixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

CEE01 - Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.
CEE02 - Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seues aplicacions.
CEE03 - Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.
CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l'automatització industrial.

CEM01 - Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
CEM03 - Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
CEM04 - Coneixements i capacitats per a aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
CEM05 - Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.
CEM06 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
CEM07 - Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
CEM08 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

CEEI01 - Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
CEA01 - Coneixement dels fonaments de seguretat industrial.
CEA02 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de l'enginyeria industrial.
CEA03 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.
CEA04 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.
CEA05 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.

CPFGT01 - Ser capaç de realitzar individualment, presentar i defensar davant un tribunal universitari, un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Pla d’estudis

Primer curs:

Càlcul I (FBB)

Informàtica (FBB)  

Física I (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Química (FBB)

Càlcul II (FBB)

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs:

Estadística i Optimització (FB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Electrotècnia (OB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Empresa (FBB)

Mecànica de Fluids (OB)

Electrònica (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Tercer curs:

Mètodes Matemàtics (OB)

Ampliació de Física (OB)

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Màquines Elèctriques (OB)**

Tecnologies de Fabricació (OB)

Dibuix Industrial (OB)

Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial (OB)

Informàtica Industrial (OB)

Automatització Industrial (OB)**

Quart curs:

Projectes d’Enginyeria (OB)

Enginyeria de Fluids (OB)**

Tecnologia de Materials (OB)

Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió (OB)

Teoria d’Estructures (OB)

Calor i Fred Industrial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

OPTATIVES

Computational Methods in Engineering (OP)*

Nanothecnology (OP)*

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau (PE/TFG) s’ha d’haver superat el 75% dels crèdits ECTS (sense considerar aquestes matèries en el còmput d’aquest percentatge, és a dir, un total de 162 crèdits ECTS) de les matèries bàsiques (FB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials constitueix la trajectòria més adequada per a accedir al màster universitari en Enginyeria Industrial, que habilita a la professió regulada d'enginyer o enginyera industrial.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials possibilita accedir a aquest màster universitari en Enginyeria Industrial en les millors condicions i sense assignatures que complementen la formació per a accedir a màster.

Màster

¿Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

 

¿Quin és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d'una acreditació oficial per part del Ministeri d'Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense necessitat de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per açò, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d'ensenyament teòric, pràctica o de les seues equivalències).

 

¿Quins màsters pots cursar en la UJI relacionats amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials?

La continuació natural dels estudis del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials és el màster universitari en Enginyeria Industrial, que permet obtenir les actuals atribucions professionals de l'enginyer o enginyera industrial. A més, la formació generalista i polivalent que s'obté en finalitzar els estudis, permet també l'especialització en altres màsters que s'imparteixen en la Universitat Jaume I, per exemple:

 • Màsters oficials:
  • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació
  • Màster universitari en Disseny i Fabricació
  • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
  • Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  • Màster universitari en Gestió de la Qualitat
  • Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics
  • Màster universitari en Física Aplicada

Així mateix, amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques de recerca. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca.

Més informació sobre estudis de postgrau en la UJI: https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

La coordinació en el grau d' Enginyeria en Tecnologies Industrials es fonamenta en un programa de coordinació horizontal, els responsables de la qual són el professorat coordinador de cada curs, i un programa de coordinació vertical, sobre el qual vetlla la comissió de titulació del grau, amb representació de les àrees de coneixement majoritàries, dels responsables de curs i del professorat coordinador de les Pràctiques Externes i el Treball de Final de Grau i professorat coordinador d'intercanvi, d'acord a les Directrius generals de les comissions de titulació dels graus de la Universitat Jaume I.

La comissió de titulació de grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments. La comissió presideix la vicedirecció nomenada a aquest efecte pel Rectorat. La comissió de titulació de grau ha d'estar formada per la vicedirecció, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantat. Els membres són designats per la Junta de Centre a proposta de la vicedirecció, i nomenats pel Rectorat. La seua composició és la següent:

a) El coordinador o coordinadora dels cursos de grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu.

b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques. 

c) El coordinador o coordinadora de programes de mobilitat. 

d) Una persona en representació de l'estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades dels grups del grau.

e) Un nombre de professors que imparteixen docència en el grau que garantisquen la representació adequada dels departaments implicats.

La coordinació del treball de final de grau també tenen assignat professorat coordinador.

Les reunions de coordinació de cada curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el professorat responsable de curs coordina sobre la base de llistats d'activitats i calendaris que hauran de ser proporcionats per la resta de professorat, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. Al final del curs acadèmic es duu a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats. Si al llarg del curs sorgeixen problemes, se celebren les reunions necessàries de coordinació per a donar-los una solució adequada.

D'altra banda, per a la coordinació vertical, la comissió de titulació de grau celebrarà almenys una reunió anual en la qual s'analitzaran els continguts i activitats desenvolupades en les diverses assignatures per garantir una correcta coordinació en l'avanç curricular de l'estudiantat.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d'ensenyament aprenentatge

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic (Problemes). Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Ensenyaments pràctics (Pràctiques externes). Activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les Universitats, que el seu objectiu és permetre als mateixos aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua empleabilidad i fomenten la seua capacitat d'emprendedurisme.

Ensenyaments pràctics (Pràctiques externes). Activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les Universitats, que el seu objectiu és permetre als mateixos aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua empleabilidad i fomenten la seua capacitat d'emprendedurisme.

Ensenyament pràctic (Laboratori). Activitat d'ensenyament-aprenentatge en la qual l'alumne realitza, normalment en grups de dos o tres alumnes, activitats específiques d'un laboratori científic-tecnològic o d'un aula informàtica segons el tipus d'assignatura. En el primer cas les activitats realitzades per l'alumne se centren en el maneig d'instrumentació científica i tècnica, en la realització d'experiments, en el muntatge, construcció i prova de sistemes (circuits elèctrics i electrònics, instal·lacions tèrmiques, etc.) i en totes aquelles activitats pròpies d'un laboratori científic o tecnològic. Les classes realitzades en aula informàtica tenen com a objectiu la simulació de sistemes mitjantçant eines informàtiques, l'aprenentatge de programari específic d'aplicació en enginyeria, l'aprenentatge de tècniques de programació, etc. Aquestes activitats s'haurien de realitzar en grups reduïts d'entre 20 i 30 alumnes com a màxim.

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentación d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar información organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del profesor, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la materia objecte d’estudi. 

Resolució d’exercicis i problemas. Situacions on l’alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la información proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Treball de laboratori. Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d’un treball específic de laboratori científic-tecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodología es distingeix per l’elevada autonomía amb la qual ha de treballar l’alumne.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d’ensenyament-aprenentatge que pren com a punt de partida un problema, dissenyat pel professor, que l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, a vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual l’estudiantat du a terme la realització d’un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d’una sèrie d’activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d’aprenentatges adquirits i de l’ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d’organització del treball a l’aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situació d’ensenyament-aprenentatge en la qual s’usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d’activitats formatives integrades dins del currículum.

Avaluació

Per a totes les assignatures del grau s’ha definit un sistema d’avaluació que s’estructura en dues parts diferenciades i que s’indiquen a continuació:

Examen. Suposa la realització d’un examen teoricopràctic en finalitzar l’assignatura, amb un pes en la qualificació final que oscil·la entre el 70 % i 40 % segons l’assignatura. Pot admetre diferents formats en funció de l’assignatura: examen de tipus test, resolució de problemes, desenvolupaments teòrics, examen oral, etcètera.

Avaluació contínua. Suposa la realització de diferents proves al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l’alumnat, amb un pes en la qualificació final que oscil·la entre el 30% i 60 % depenent de l’assignatura. Algunes de les proves que poden realitzar-se són les indicades a continuació:

Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques.

Avaluació de tutoria. Entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.

Avaluació de treballs acadèmics. Resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.

Avaluació de presentacions orals.

Avaluació de projectes en els quals un alumne o un grup de diversos alumnes han d'explorar i treballar un problema pràctic i aplicar-hi i integrar-hi coneixements interdisciplinaris.

Avaluació de dossiers d’aprenentatge.Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada

Realització de proves curtes individuals al llarg del semestre.

L’assignatura Pràctiques Externes l’avaluarà el tutor o tutora a partir d’un document de valoració que ha de completar el supervisor o supervisora de l’empresa, i d’una memòria de pràctiques que ha de realitzar l’alumnat en finalitzar les pràctiques i que consistirà en un informe estructurat en què s’han d’exposar els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i els procediments seguits per a obtindre aquests resultats.

Finalment, l’assignatura Treball de Final de Grau s’avaluarà a partir dels continguts del projecte que l’alumnat ha de desenvolupar com a treball de finalització de grau i de la defensa d’aquest davant un tribunal format per professorat del grau. L’exposició oral és pública i en acabar, l’alumne o alumna quedarà a la disposició del tribunal per a contestar les preguntes que aquest considere convenients. La documentació del projecte ha d’incloure els següents apartats com a mínim: memòria, pressupost, plànols (si escau) i plec de condicions (si escau).

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.  

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 75% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrial en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Technische Universität Clausthal
Clausthal-Zellerfeld (Alemanya)

Universität Stuttgart
Stuttgart (Alemanya)

Ecole d’ Ingénieurs (ENSETA)
Brest (França)

INSA LYON
Lyon (França)

INSA TOULOUSE
Tolouse (França)

Université Paris-Est Créteil
Crèteil (França)

Politechnika Slaska
Gliwice (Polònia)

Politechnika Opolska
Opole (Polònia)

Technical University of Lodz
Lodz (Polònia)

Universidade de Aveiro
Aveiro (Portugal)

Instituto Politécnico de Lisboa (IPL)
Lisboa (Portugal)

Universidade de Coimbra
Coimbra (Portugal)

Vsb Technical University of Ostrava
Ostrava (República Txeca)

Technische Universität zu Braunschweig
Braunschweig (Alemanya)

Università degli Studi di Brescia
Brescia (Itàlia)

Universidade do Minho
Minho (Portugal)

Universidade de Lisboa
Lisboa (Portugal)

Università Degli Studi di Salerno
Salerno (Italia)

Gheorghe Asachi Technical University of Iași
(Romania)

Han University of Applied Sciences
(Països Baixos)

Saxion University of Applied Sciences
(Països Baixos)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

The University of Texas at Dallas
Dallas, Texas (UTD)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Tomsk Polytechnic University
Tomsk (Rússia)

Sejong University
Sejong (SU - Corea)

National Taipei University of Tecnology
Taipei (NTUT - Taiwan)

University of Malaya
(Malàisia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

Universidade Federal de Pelotas
Pelotas (Brasil)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
Xile

Universidad Católica de Uruguay (UCU)
(Uruguay)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona

Universitat Politècnica de València
València

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universidad del País Vasco
País Basc

Universidad de Sevilla
Sevilla

 

 Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

El Treball de final de grau, consistent en l'elaboració d'un projecte d'enginyeria en el qual s'integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides al llarg del títol d'Enginyeria en Tecnologies Industrials. La documentació del Projecte contindrà els següents apartats com a mínim: Memòria, Pressupost, Plànols (si escau) i Plec de Condicions (si escau).

Per a matricular-se en l'assignatura Treball de Final de Grau es requereix haver superat el 75% dels ECTS de les matèries obligatòries i de formació bàsica, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per al còmput d'aquest percentatge. En el cas que l'alumne no haja cursat al llarg de la carrera tots els crèdits de docència en anglès, exigibles per a l'obtenció del títol, haurà de realitzar obligatòriament l'equivalent a 6 ECTS de la matèria Treball de Final de Grau en anglès.
 
 
La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

José Luis Iserte Vilar (jiserte@uji.es)

Vicedirector del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Coordinació per al seguiment de la qualitat

María Dolores Bovea Edo bovea@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

Leonor Hernández López (lhernand@uji.es)

 

 

Coordinació de pràctiques

Emma Moliner Cabedo (molinere@uji.es)

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Héctor Beltrán San Segundo

hbeltran@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Mar Carlos Alberola (mcarlos@uji.es)

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=221

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=221

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Enginyeria en Tecnologies Industrials ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. M’interessa tot el relacionat amb el món de la indústria i les tecnologies que s’utilitzen     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tinc uns bons coneixements de matemàtiques    1)  2)  3)  4)  5)

3. M’agrada la tecnologia i les màquines    1)  2)  3)  4)  5)

4. Tinc coneixements d’informàtica     1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc capacitat d’estudi     1)  2)  3)  4)  5)

6. Dispose d’aptituds mecàniques     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tinc uns bons coneixements de física     1)  2)  3)  4)  5)

8. M’agrada manipular aparells mecànics     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tinc una gran habilitat per als treballs manuals     1)  2)  3)  4)  5)

10. Sóc una persona innovadora     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—les habilitats manuals, els coneixements de física… ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau gaudeixen utilitzant maquinària i creant noves eines per al sector industrial.

 

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 • Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.
 • Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).
 • Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.
 • Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

  

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

 

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

1. Què és el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials?

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials té els seus antecedents en la titulació d'Enginyeria Industrial, ja que les atribucions professionals completes d'aquesta titulació s'obtindran després de cursar aquest grau i el màster universitari en Enginyeria Industrial, el qual serà la continuació natural del grau.

La formació del graduat i de la graduada en Enginyeria en Tecnologies Industrials és polivalent i generalista, i es caracteritza per una àmplia base científica i per abastar els coneixements generals teòrics i aplicats de les diverses especialitzacions presents en la indústria: mecànica, elèctrica, electrònica, automàtica, estructures, fabricació, materials, fluids, medi ambient, tèrmica, informàtica, etc. Les graduades i els graduats adquiriran la capacitat tècnica suficient per a dissenyar, executar i mantenir equips i instal·lacions industrials de les diferents tecnologies.

Com a resultat d'aquesta formació generalista, aquests professionals tenen una gran flexibilitat, capacitat d'aprenentatge i capacitat d'adaptació a qualsevol tecnologia de l'àmbit industrial i, per tant, tenen accés a un ventall molt ampli d'eixides professionals.

 

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Enginyeria i Arquitectura.

 

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules d'informàtica.

- Aules específiques: de dibuix, i llengües.

- Laboratoris específics de la titulació: física, química, mecànica, electrònica i automàtica, electricitat, màquines elèctriques, mecànica de fluids, elasticitat i resistència de materials, processos de fabricació, medi ambient, enginyeria tèrmica, ciència de materials, hidràulica i robòtica i intel·ligència artificial.

 

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.

- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.

- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).

- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.

- Títol universitari.

- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.

- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

 

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:

 

6. Hi ha algun programa de reforç per a l'estudiantat amb alt rendiment acadèmic? Grup Euruji-ARA

El projecte Euruji, pioner en les universitats espanyoles des de fa més de deu anys, forma enginyers i enginyeres d'alt nivell, amb un programa eminentment pràctic i d'alta qualitat que està basat en la idea original del programa Eurinsa de l'INSA de Lió, la prestigiosa cadena francesa d'escoles públiques d'enginyers. El programa consisteix en la realització d'un primer cicle d'enginyeria de dos anys de duració i amb un marcat accent internacional.

L'alumnat s'integra en un mateix programa d'estudis, on a més d'aprendre els coneixements tècnics de la base pròpia de l'enginyeria, amb assignatures comunes a les de la resta de grups de primer i de segon curs dels diferents graus d'enginyeria de l'àmbit industrial, també aprèn diferents idiomes (anglès i francès) i conviu amb companys i companyes de cultures diferents.

Des del curs 2011-12, el grup Euruji forma part dels grups d'alt rendiment acadèmic (grups ARA), els quals pretenen reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris. Així, els estudiants i les estudiantes més brillants i amb les millors aptituds disposaran de suport i de diversos avantatges conduents a què obtinguen el rendiment acadèmic més alt possible.

Més informació

 

7. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques (NEE)?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat. Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.

Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació

 

8. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

9. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

10. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim, 30 crèdits i màxim, 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

 

11. Requisits de matrícula

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat de les assignatures de cursos anteriors.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha en el SIA podeu consultar les restriccions de matrícula que té.

 

12. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

 

13. Què és el programa individualitzat de segona titulació?
L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el qual  un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.
Els graus que possibiliten aquestes dobles titulacions són:
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica.
Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:
- Tenir un rendiment excepcional i haver superat el primer curs complet  del grau en Enginyeria Informàtica. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vulga acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació
 

 

14. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat

 

15. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

 

16. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no superes el 75% dels crèdits ECTS, és a dir, 167 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les pràctiques externes i el Treball de Fi de Grau.

 

17. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Màsters i doctorat

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials té la seua continuació natural en el màster en Enginyeria Industrial, que permetrà a les graduades i graduats que el cursen assolir les atribucions professionals completes de l'actual enginyeria industrial.

Les graduades i els graduats també podran cursar altres màsters  que ofereix l'UJI, com ara:

- Màster universitari en Disseny i Fabricació.

- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació.

- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

- Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

- Màster universitari en Gestió de la Qualitat.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació

 

18. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Els llocs de treball més comuns seran:

- Indústries i empreses de tots els sectors i grandàries, en departaments de recerca i desenvolupament (R+D), de producció i de manteniment.

- Centres de recerca.

- Administració pública.

- Centres d'ensenyament.

- Oficines tècniques.

- Etc.

Quines tasques poden desenvolupar els graduats i les graduades en Enginyeria en Tecnologies Industrials?

En aquests llocs de treball, poden realitzar tasques relacionades amb:

- Recerca i desenvolupament tecnològic.

- Col·laboració en la redacció i direcció de projectes d'instal·lacions dels distints àmbits de l'enginyeria industrial.

- Disseny de productes, màquines i processos productius.

- Modelatge matemàtic i computació en enginyeries i en centres tecnològics.

- Gestió de producció.

- Gestió de manteniment.

- Direcció i participació en equips de treball multidisciplinaris.

- Docència en centres d'ensenyament.

- Comercial, realitzant tasques relacionades amb la venda de béns d'equip i instal·lacions i maquinàries.

Més informació

 

19. Qui és la vicedirectora de la titulació?

José Luis Iserte Vilar

Correu electrònic:  jiserte@uji.es

 

20. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

Està situat al local 15 de l'àgora de la Universitat.

L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Podeu trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es

Podeu enviar-nos la vostra consulta a:

info@uji.es

 

 

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus