UJI

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 60 crèdits ECTS

Segon cus

Formació bàsica (FB) 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 48 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Optatives (OP) 24 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 6 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’han superat 156 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball Final de Grau en el còmput d'aquest percentatge.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Elèctrica. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Jaume I.

- Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

 -  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Els graduats o graduades en Enginyeria Elèctrica poden obtindre un segon títol de:

 - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s'han de cursar 84 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials.

 - Grau en Enginyeria Mecànica: s'han de cursar 102 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica.

Possibilitat d'obternir Títol Internacional:

Estudis Internacionals d'Enginyeria EURUJI amb l'INSA de Lyon o Toulouse (França) 

Informació proporcionada per: InfoCampus