UJI

Treball de final de grau

Haver superat 156 crèdits ECTS de les matèries obligatòries i de formació bàsica, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per al còmput d’aquest percentatge.

Treball de final de grau consistent en un projecte d’enginyeria en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides. La documentació del projecte ha de contindre els següents apartats com a mínim: memòria, pressupost, plànols (si escau) i ple de condicions (si escau).

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una  normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus