UJI

Enginyeria Elèctrica

Última modificació: 26/11/2019 | Font: InfoCampus

La societat actual es dirigeix cap a una situació en la qual la utilització eficient, neta i sostenible dels recursos energètics del planeta és una necessitat cada vegada més apressant i obliga a una major electrificació del nostre entorn. El desenvolupament dels vehicles elèctrics o de les xarxes elèctriques intel·ligents són exemples que indiquen l'abast del procés d'electrificació. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Sello EUR-ACE

INTRODUCCIÓ

Presentació

La societat actual es dirigeix cap a una situació en la qual la utilització eficient, neta i sostenible dels recursos energètics del planeta és una necessitat cada vegada més apressant i obliga a una major electrificació del nostre entorn. El desenvolupament dels vehicles elèctrics o de les xarxes elèctriques intel·ligents són exemples que indiquen l’abast del procés d’electrificació.

D’altra banda, la qüestió energètica és ja una qüestió crítica per al nostre món produïda tant a l’escassetat dels recursos energètics com a l’elevat preu que tenen.

Per aquests motius, el grau en Enginyeria Elèctrica s’ha dissenyat per a formar professionals especialitzats en sistemes elèctrics (instal·lacions, centrals de generació, màquines elèctriques...) i en sistemes energètics (instal·lacions d’energies renovables, eficiència energètica...), ja que la societat demana en l’actualitat, i cada vegada més, enginyers i enginyeres amb aquestes característiques.

Com a tret distintiu respecte a altres universitats, a l’UJI s’ofereix també una especialització en Automàtica i Electrònica Industrial dins del grau en Enginyeria Elèctrica. Amb aquesta es poden aconseguir competències en el desenvolupament de sistemes de control i automatització de màquines i processos, amb un perfil més orientat a la informàtica industrial i les seues aplicacions.

L’estructura del grau es basa en l’ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer o enginyera tècnic Industrial.

Julio Ariel Romero Pérez 

Vicedirector del grau en Enginyeria Elèctrica

Adreça de contacte: grauelectrica@uji.es

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • L’enginyeria elèctrica és una professió amb un gran ventall d’eixides professionals. En l’UJI pots triar entre dues especialitzacions dins d’aquest grau: Energia o Automàtica-Electrònica.
 • En finalitzar el grau tens l’opció de continuar els estudis i cursar el màster universitari en Enginyeria Industrial. Així pots estendre la teua formació i aconseguir atribucions professionals completes en l’àmbit de l’enginyeria industrial.
 • Disposes de l’oportunitat de matricular-te en el programa d’intercanvi internacional d’alt rendiment EURUJI-ARA que comporta la possibilitat d’obtenir una doble titulació en enginyeria (enginyeria per una de les dues universitats franceses participants, INSA de Lió o de Tolosa, i màster universitari en Enginyeria Industrial per la Universitat Jaume I.
 • Tens a la teua disposició aules i laboratoris ben equipats, amb tot el material que necessites per a aconseguir una formació avançada i estar a l’avantguarda de les tendències tecnològiques actuals en el camp de l’enginyeria elèctrica.
 • La teua formació en enginyeria conclourà amb una estada en pràctiques de 300 hores en una empresa, realitzant tasques del teu àmbit professional. Açò permetrà complementar la teua formació acadèmica per a facilitar la teua inserció en el món laboral.
Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Enginyeria Elèctrica atorga les atribucions professionals reconegudes per llei. Amb l’objecte d’aconseguir un professional polivalent en l’àmbit industrial, els ensenyaments del grau combinen una formació generalista en els diferents àmbits industrials amb una formació específica en els camps de l’electricitat, l’electrònica, l’automàtica i l’energia.

L’estudiantat adquirirà les competències necessàries per a afrontar amb garanties el desenvolupament complet de projectes d’instal·lacions industrials, el disseny elèctric, electrònic i automatització de màquines, processos productius i productes. També, l’operació, supervisió i manteniment de centrals, xarxes i plantes industrials així com la direcció d’obra de qualsevol instal·lació elèctrica. Addicionalment, l’estudiantat podrà especialitzar-se en el camp de la producció d’energia i de les energies renovables o en el camp de l’electrònica, l’automàtica i la informàtica industrial. Igualment, el grau capacita per a exercir la docència en diferents nivells educatius, així com la recerca.

Els dos primers cursos són comuns amb els graus en Enginyeria Mecànica i Enginyeria en Tecnologies Industrials, la qual cosa ofereix una gran flexibilitat a l’alumnat i la possibilitat de canviar de titulació en tercer curs.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 60 crèdits ECTS

Segon cus

Formació bàsica (FB) 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 48 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Optatives (OP) 24 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 6 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’han superat 156 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball Final de Grau en el còmput d'aquest percentatge.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Elèctrica. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Jaume I.

- Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

 -  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Els graduats o graduades en Enginyeria Elèctrica poden obtindre un segon títol de:

 - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s'han de cursar 84 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials.

 - Grau en Enginyeria Mecànica: s'han de cursar 102 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica.

Possibilitat d'obternir Títol Internacional:

Estudis Internacionals d'Enginyeria EURUJI amb l'INSA de Lyon o Toulouse (França) 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Enginyeria Elèctrica s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica
 • Laboratoris específics de la titulació: física, química, mecànica, electrònica, automàtica, electricitat, màquines elèctriques, mecànica de fluids, elasticitat i resistència de materials, processos de fabricació, medi ambient, enginyeria tèrmica, ciència de materials, hidràulica i robòtica i intel·ligència artificial.

Les línies d’investigació que es desenvolupen en el Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny relacionades amb el grau són:

 • Electricitat, electrònica i automàticadisseny i anàlisi d’equips elèctrics i electrònics, assajos elèctrics, control i automatització de processos, sistemes electrònics, control de xarxes elèctriques intel·ligents, sistemes elèctrics de potència, eficiència energètica, energies renovables, sistemes d’enllumenat. Desenvolupament de sistemes basats en microprocessadors i sistemes d’emmagatzematge d’energia. Vehicles elèctrics.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Enginyeria Elèctrica

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè el millor estudiantat de les olimpíades de secundària que després es matricule a l’UJI, tinga, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un correu electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la Biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la Biblioteca s'obri les 24 hores.

A la Biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol com a llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de cent activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de tren i autobusos i a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100% d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

 • Disseny i explotació d’instal·lacions d’energies renovables: fotovoltaica, eòlica, etc. 
 • Desenvolupament i manteniment de vehicles elèctrics i infraestructures de recàrrega.
 • Automatització de màquines i sistemes industrials.
 • Disseny elèctric i electrònic de màquines i processos productius.
 • Eficiència energètica. Gestió energètica d’instal·lacions.
 • Operació i manteniment de plantes de generació i de xarxes elèctriques.
 • Adreça de les activitats de producció i manteniment d’una planta industrial.
 • Disseny d’instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió. 
 • Desenvolupament de sistemes basats en microprocessadors.
 • Adreça i desenvolupament de projectes tècnics, peritatges i auditories.
 • Programació d’autòmats i ordinadors industrials. 
 • Docència en ensenyaments mitjans i universitàries. 
 • Recerca, desenvolupament i innovació.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés


Els estudis de grau en Enginyeria Elèctrica demanden de l’alumnat que tinga un alt nivell d’esforç i dedicació a l’estudi. Per això és important que l’alumnat tinga vocació, habilitat per al raonament abstracte, creativitat i enginy, mentalitat analítica crítica, capacitat d’observació, instint de superació i constància tant en l’estudi com en el treball.

Així mateix, és desitjable que l’alumnat de nou ingrés tinga habilitats per al càlcul matemàtic i unes sòlides bases de formació en matemàtiques, física, química i dibuix tècnic. Tot això facilitarà, sens dubte, el seu progrés adequat en els estudis que es proposen.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs de l'estudiantat que curse 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de batxillerat més la de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiantat amb PAU aprovada segons el Reial decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquest estudiantat accedirà amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si l'estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podrà presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però s'examinarà de la fase completa.

Estudiantat que va iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

L'estudiantat que va iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els va finalitzar o no va superar la PAU amb anterioritat, no haurà de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015/2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la fase obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

L'estudiantat amb el batxillerat anterior a curs 2015/2016 no està exempt de realitzar la fase obligatòria de les PAU.

Si aquest estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però s'examinarà de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència l'estudiantat que tinga el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis sobre matèries de la branca de coneixement a què pertany el títol de grau. Atès que el grau d’Enginyeria Elèctrica pertany a la branca d’enginyeria i arquitectura, els exercicis són:

1. Obligatori: Matemàtiques

2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic.

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració, on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

L'estudiantat amb batxillerat internacional i l'estudiantat estranger amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. L'estudiantat estranger de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol haurà de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquest estudiantat entrarà en la mateixa reserva de places de l'estudiantat de batxillerat i els de CFGS, i podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tot l'estudiantat estranger, emetre la credencial i, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un correu electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Enginyeria Elèctrica s’ofereixen 80 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en el grau en Enginyeria Elèctrica s’han oferit 80 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,204, això significa  que la persona que va accedir en el últim  lloc (el número 80) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar els graus que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Enginyeria Elèctrica, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que  tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, Organització i gestió d'empreses.
CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
CC05 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
CC06 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
CC11 - Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conéixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.
CEA02 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.
CEA03 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.
CEA04 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de l'enginyeria elèctrica.
CEA05 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.
CEE01 - Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.
CEE02 - Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seues aplicacions.
CEE03 - Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.
CEE04 - Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
CEE05 - Capacitat per al càlcul i disseny de línies elèctriques i transport d'energia elèctrica.
CEE06 - Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seues aplicacions.
CEE07 - Coneixements aplicats d'electrònica de potència.
CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l'automatització industrial.
CEE09 - Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.
CEE10 - Coneixement aplicat sobre energies renovables.
CPFGE01 - Ser capaç de realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, un projecte en l'àmbit de l'Enginyeria Elèctrica de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Pla d’estudis

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Informàtica (FBB)

Física I (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Química (FBB)

Càlcul II (FBB)

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Electrotècnia (OB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Mecànica de Fluids (OB)

Empresa (FBB)

Electrònica (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Tercer curs

Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió (OB)

Ampliació de Teoria de Circuits (OB)

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Màquines Elèctriques (OB)**

Ampliació de Màquines Elèctriques (OB)

Línies i Instal·lacions Elèctriques d’Alta Tensió (OB)

Instal·lacions d’Energies Renovables (OB)

Electrònica de Potència (OB)

Automatització Industrial (OB)**

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques (OB)

Tecnologies del Medi Ambient (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

ITINERARI 1: Electrònica, Automàtica i Informàtica Industrial (24 crèdits ECTS)

 • Instrumentació, Mesurament i Tractament del Senyal (OP)
 • Programació de Sistemes (OP)**
 • Electrònica Digital i Microcontroladors (OP)**
 • Regulació Automàtica (OP)**
 • Sistemes Informàtics Industrials (OP)**
 • Automatització Industrial (OB)**

ITINERARI 2: Energia (24 crèdits ECTS)

 • Centrals Hidroelèctriques (OP)
 • Noves Tecnologies Energètiques (OP)**
 • Centrals Termoelèctriques (OP)**
 • Gestió Energètica de Plantes Industrials (OP)**
 • Ampliació d’Energies Renovables (OP)**
 • Instal·lacions d’Energies Renovables (OB)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau cal d’haver superat 156 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball Final de Grau en el còmput d'aquest percentatge.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?
Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?
Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Elèctrica?
Doctorat
Per a continuar la teua formació professional
 

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Elèctrica?

- Màsters oficials:

 • Màster universitari en Disseny i Fabricació
 • Màster universitari en Enginyeria Industrial
 • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
 • Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
 • Màster universitari en Gestió de la Qualitat
 • Màster universitari en Física Aplicada

Així mateix, amb el títol de grau en Enginyeria Elèctrica també pots accedir a altres màsters.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:
www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

La coordinació docent necessària entre les diferents assignatures del grau es realitzarà principalment mitjançant la designació de professorat coordinador de curs per a cadascun dels quatre cursos del grau. Els quatre coordinadors o coordinadores juntament amb el professorat responsable de les pràctiques externes, la persona responsable del programa d'intercanvis, el professorat responsable del Treball de Final de Grau, una representació de l'estudiantat, i la direcció del grau formaran una comissió de titulació de grau que tindrà com a missió coordinar la realització de totes les activitats formatives i d'avaluació sense que apareguen coincidències ni interferències. La comissió titulació de grau s'adaptarà a les directrius generals sobre composició i funcions de les comissions de titulació dels graus de la Universitat Jaume I, aprovades per Consell de Govern de 13 de juliol de 2009. 
La comissió de titulació de grau es reunirà, a proposta de la direcció del grau, tantes vegades com aquesta considere necessàries al llarg del curs i almenys dues, a l'inici del curs i en finalitzar el curs. A l'inici del curs, cada coordinador o coordinadora de curs sol·licitarà al professorat de les assignatures d'aquest curs un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari. En la reunió inicial de la comissió de coordinació es coordinaran les activitats per a totes les assignatures del grau. La reunió de final de curs s'utilitzarà per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta reunió s'analitzaran els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats. 
La comissió de titulació de grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.
La comissió de titulació de grau la presideix la vicedirecció anomenada a aquest efecte pel Rectorat. 
La comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria. 
La comissió de titulació de grau ha d'estar formada per la vicedirecció, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantat. La seua composició és la següent:
a) El coordinador o coordinadora dels cursos de grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu. 
b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques.
c) El coordinador o coordinadora de programes de mobilitat. 
d) Una persona en representació de l'estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades dels grups del grau.
e) L'ESTCE incrementarà el nombre de membres per garantir la representació adequada dels departaments implicats. 
La coordinació del treball de final de grau recau preferentment en qui coordine quart curs, però la comissió de cada grau pot assignar aquesta tasca a qui coordine les estades en pràctiques, si ho estimen convenient. 
Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de les pràctiques externes, dels programes de mobilitat i del treball de finalització de grau els designa la Junta de Centre a proposta de la vicedirecció, i els nomena el Rectorat. 
Els membres de l'apartat 3.e) d'aquest article els nomenarà la Junta de Centre, a proposta dels departaments, escoltada la vicedirecció corresponent.
La composició actual de cada comissió de titulació de grau de l'ESTCE es reflecteix en el catàleg que constitueix l'annex III. Qualsevol canvi en la composició d'alguna de les comissions de titulació ha de ser ratificada en Junta de Centre per una majoria simple dels vots emesos. Si no es disposa res en sentit contrari, la durada dels càrrecs previstos en aquest article s'ha d'acomodar a la durada del càrrec de la persona que ocupa la direcció.
Les comissions de titulació de grau es convocaran sempre que la vicedirecció corresponent ho considere oportú o quan ho demane una quarta part dels seus membres. 
A continuació es detalla la llista de funcions de la comissió de titulació de grau tal com apareix en el reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I: 
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 
g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establert en el títol. 
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la vicedirecció i proposar, si escau, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar a la direcció de l'ESTCE.
m) Les funcions de la comissió de titulació de grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si escau, per la comissió de coordinació intergraus. 
n) Qualsevol altra competència que li delegue la direcció o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d'ensenyament-aprenentatge

Per a aconseguir les competències definides en el present pla d'estudis es plantegen les següents activitats d'ensenyament-aprenetatge:

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Classe pràctica (Laboratori): activitat d’ensenyament-aprenentatge en la qual l’alumne realitza, normalment en grups de dos o tres alumnes, activitats específiques d’un laboratori científic-tecnològic o d’un aula informàtica segons el tipus d’assignatura. En el primer cas, les activitats realitzades per l’alumne se centren en el maneig d’instrumentació científica i tècnica,  en la realització d’experiments, en el muntatge, construcció i prova de sistemes (circuits elèctrics i electrònics, instal·lacions tèrmiques, etc.) i en totes aquelles activitats pròpies d’un laboratori científic o tecnològic. Les classes realitzades en aula informática tenen com a objectiu la simulació de sistemes mitjançant eines informàtiques, l’aprenentatge de programari específic d’aplicació en enginyeria, l’aprenentatge de tècniques de programació, etc. Es considera que aquestes activitats haurien de realizar-se en grups reduïts d’entre 20 i 30 alumnes.

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal.Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Metodologies docents

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi.

Resolució d’exercicis i problemas: Situacions on l’alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d’un treball específic de laboratori científic- tecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l’elevada autonomia amb la qual ha de treballar l’alumne. 

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d’ensenyament-aprenentatge que pren com a punt de partida un problema, dissenyat pel professor, que l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, a vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual l’estudiantat du a terme la realització d’un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d’una sèrie d’activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d’aprenentatges adquirits i de l’ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d’organització del treball a l’aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situació d’ensenyament-aprenentatge en la qual s’usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d’activitats formatives integrades dins del curriculum.

Avaluació

Per a totes les assignatures del grau, excepte les Pràctiques Externes i el Treball de Final  de Grau, s’ha definit un sistema d’avaluació que s’estructura en dues parts diferenciades i que s’indiquen a continuació:

Examen: suposa la realització d'un examen teoricopràctic en finalitzar l'assignatura amb un pes mínim del 30 % de la qualificació final. Pot admetre diferents formats depenent de l'assignatura: examen tipus test, resolució de problemes, desenvolupaments teòrics, examen oral, etc.

Avaluació contínua: ha de tindre un pes mínim del 30 % respecte a la qualificació final i pot englobar diferents proves d'avaluació com les indicades a continuació:

Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques.

Avaluació de tutoria. Entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.

Avaluació de treballs acadèmics. Resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.

Avaluació de presentacions orals.

Avaluació de projectes en els quals un alumne o un grup de diversos alumnes han d'explorar i treballar un problema pràctic i aplicar-hi i integrar-hi coneixements interdisciplinaris.

Avaluació de dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

L’assignatura Pràctiques Externes s'avaluarà a partir d'una “memòria de pràctiques” que realitzarà l'alumne en finalitzar la mateixa i que consistirà en un informe estructurat en el qual l'alumne exposarà els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i els procediments seguits per a obtindre aquests resultats.

Finalment, l’assignatura Treball de Final de Grau serà avaluada a partir dels continguts del projecte que l'alumne ha de desenvolupar com a treball de final de grau i de la presentació d’aquest davant un tribunal format per professorat del grau. L'exposició oral serà pública i en finalitzar-la, l'alumne quedarà a la disposició del tribunal per a contestar a les preguntes que aquest considere convenients. La documentació del projecte ha d’incloure els següents apartats com a mínim: memòria, càlculs, pressupost, plànols i plec de condicions.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes 156 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB), sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Enginyeria Elèctrica en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Université de Limoges
Limoges (França)

INSA LYON
Lyon (França)

Politechnika Opolska
Opole (Polònia)

Insa Toulouse
Toulouse (França)

Università Degli Studi di Salerno
Salerno (Italia)

Universitatea "Vasile Alecsandri" Din Bacau
(Romania)

Han University of Applied Sciences
(Països Baixos)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA, ÀFRICA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia, Àfrica i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Tomsk Polytechnic University
Tomsk (Rússia)

La Trobe University
(Austràlia)

Université Abdelmalek Essaadi (ABDELM)
(Marroc)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguay)

Universidad Diego Portales
Santiago (Chile)

Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca (Argentina)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil

Universidad de la Cuenca del Plata (UCP)
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
Xile

Universidade Federal de Pelotas
Brasil

Universidad Nacional de Colòmbia 
Sedes Bogotà i Palmira (Colòmbia)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Córdoba
Còrdova

Universidad Miguel Hernández
Elx

Universidad de Extremadura
Càceres

Universidad del País Vasco
País Basc

Universidad de Málaga
Màlaga

 

 Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)  

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Haver superat 156 crèdits ECTS de les matèries obligatòries i de formació bàsica, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per al còmput d’aquest percentatge.

Treball de final de grau consistent en un projecte d’enginyeria en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides. La documentació del projecte ha de contindre els següents apartats com a mínim: memòria, pressupost, plànols (si escau) i ple de condicions (si escau).

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una  normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Julio Ariel Romero Pérez (romeroj@uji.es

Vicedirector del Grau en Enginyeria Elèctrica

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Daniel Sánchez García-Vacas (sanchezd@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Ricardo Vidal Albalate (rvidal@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Ignacio Peñarrocha Alós (ipenarro@uji.es)

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Lluis Monjo Mur

lmonjo@uji.es 

 

Coordinació de treball de final de grau

Emilio Pérez Soler

pereze@uji.es

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=228

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=228

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més convenients que un estudiant o estudianta d’Enginyeria Elèctrica ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Contesta a les preguntes: 

 1. M’interessen les energies renovables?
 2. M’interessen els vehicles elèctrics?
 3. M’agraden les noves tecnologies?
 4. M’agradaria saber com funcionen els aparells elèctrics i electrònics?
 5. Sent inquietud per la programació informàtica?
 6. Sóc una persona innovadora?
 7. M’agraden les assignatures de ciència i tecnologia?
 8. Tinc capacitat d’estudi?


Si has contestat positivament a la majoria de les pregunta anteriors tens unes bones característiques per fer aquest grau.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 • Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Enginyeria Elèctrica.
 • Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).
 • Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.
 • Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Enginyeria Elèctrica.

1. Què és el grau en Enginyeria Elèctrica?


És un grau d'enginyeria de l'àmbit industrial (com ara els graus en Mecànica, Química, Electrònica Industrial o Tecnologies Industrials), el qual permet aconseguir les atribucions professionals, reconegudes per llei, de l'Enginyeria Tècnica Industrial.

La formació combina una formació generalista en els diferents àmbits industrials amb una formació específica en electricitat, electrònica i energia. L'estudiantat adquirirà les competències necessàries per a encarar amb garanties el desenvolupament complet de projectes d'instal·lacions elèctriques i d'altres tipus, el disseny elèctric i electrònic de productes, màquines i processos productius, l'operació, supervisió i el manteniment de centrals, xarxes i plantes industrials, així com la direcció d'obra de qualsevol instal·lació elèctrica.
Addicionalment, l'estudiantat podrà especialitzar-se en l'àmbit de la producció d'energia i de les energies renovables o en  l'electrònica, l'automàtica i la informàtica industrial.

 

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Aules específiques de dibuix.
- Laboratoris específics de la titulació.


4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha algun programa de reforç per a l'estudiantat amb alt rendiment acadèmic? Grups Euruji-ARA

El projecte Euruji, pioner en les universitats espanyoles des de fa més de deu anys, forma enginyers i enginyeres d'alt nivell, amb un programa eminentment pràctic i d'alta qualitat, el qual està basat en la idea original del programa Eurinsa de l'INSA de Lió, la prestigiosa cadena francesa d'escoles públiques d'enginyers. El programa consisteix en la realització d'un primer cicle d'enginyeria de dos anys de duració i amb un marcat accent internacional.

L'alumnat s'integra en un mateix programa d'estudis on, a més d'aprendre els coneixements tècnics de la base pròpia de l'enginyeria, amb assignatures comunes a les de la resta de grups de primer i de segon curs dels diferents graus d'enginyeria de l'àmbit industrial, també aprèn diferents idiomes (anglès i francès) i conviu amb companys i companyes de cultures diferents.

Des del curs 2011-12, el grup Euruji forma part dels grups d'alt rendiment acadèmic (grups ARA), els quals pretenen reforçar el potencial dels alumnes i de les alumnes més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris. Així, els estudiants i les estudiantes més brillants i amb les millors aptituds disposaran de suport i diversos avantatges conduents a obtenir el més alt rendiment acadèmic possible.

Més informació:6. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


7. Hi ha programes de suport per a estudiants i estudiantes amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisió sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


8. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


10. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior.

Matrícula a temps complet dels graus: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).

Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

 

11. Requisits de matrícula

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre d'incompatibilitats entre assignatures, de manera que quan un estudiant o una estudianta es matricula d'assignatures d'un curs, que apareixen en aquest quadre, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures incompatibles amb aquestes, que no haja superat dels cursos o semestres precedents.


12. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si exhaureix les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


13. Què és el programa individualitzat de segona titulació?
L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el qual  un estudiant o una estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.
Els graus que possibiliten aquestes dobles titulacions són:
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica.
Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:
- Tenir un rendiment excepcional i haver superat el primer curs complet  del grau en Enginyeria Informàtica. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir-hi criteris addicionals.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:


14. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:


15. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre Estades en Pràctiques del grau en Enginyeria Elèctrica.


16. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

Hi ha dos itineraris d'especialització, un sobre energia (producció d'energia, energies renovables, gestió eficaç de l'energia) i un altre sobre electrònica, automàtica i informàtica industrial.


Més informació:

 

17. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Elèctrica. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no se superen 156 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les pràctiques externes.

 

 

18. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Es pot accedir al màster en Enginyeria Industrial, el qual permet aconseguir les atribucions professionals completes de l'enginyer o enginyera industrial.

Addicionalment, els graduats i les graduades podran cursar els següents màsters que ofereix l'UJI directament relacionats amb l'àmbit industrial:

- Màster universitari en Disseny i Fabricació.
- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació.
- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
- Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 


19. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Les eixides professionals dels graduats són molt àmplies, gràcies a la seua formació bàsica generalista. De manera general es podrien definir els següents àmbits professionals:

- Oficina tècnica. Redacció i desenvolupament de projectes tècnics, peritatges i informes. Podrien citar-se, com a exemple, el desenvolupament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, projectes de línies d'alta tensió, projectes d'instal·lacions d'energies renovables, etc.
- Indústria. Direcció i coordinació de les activitats de producció, operació i manteniment d'una planta industrial. Per exemple, direcció de manteniment d'una planta ceràmica, operació d'una planta petroquímica, etc.
- Empresa elèctrica. Operació i manteniment de plantes de generació d'energia elèctrica i de xarxes elèctriques.
- Ensenyament i formació i R+D+I.

Més informació:


19. Qui és el vicedirector de la titulació?
Julio Ariel Romero Pérez
Correu electrònic: romeroj@uji.es 


20. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 16 a 20 h.
El telèfon d'atenció és: 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus