UJI

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Economia es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que l'etudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que l'etudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d'organització i planificació
CG03 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG04 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG05 - Capacitat de gestió de la informació
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Presa de decisions
CG08 - Treball en equip
CG09 - Raonament crític
CG10 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
CG11 - Aprenentatge autònom
CG12 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

EA01 - Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques
EA03 - Disseny i gestió de projectes
EA04 - Habilitat cerca d'informació i recerca

EC01 - Conéixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials
EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les empreses
EC03 - Conéixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de les empreses
EC04 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de costos
EC05 - Conéixer el funcionament intern de l'empresa, diferenciar les diferents parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades
EC06 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting
EC07 - Descriure i analitzar els diferents models micro i macroeconòmics
EC08 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la seua dimensió històrica
EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d'anàlisis i predicció de models econòmics
EC10 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l'economia i a l'activitat de les empreses
EC11 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi la seua dimensió històrica

EP01 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d'una perspectiva microeconòmica
EP02 - Disseny de mètodes de contrast empíric dels models de teoria econòmica
EP03 - Anàlisi i gestió de les polítiques públiques
EP04 - Anàlisi de l'estructura i viabilitat del sector públic i financer
EP05 - Aplicació dels models econòmics a les relacions econòmiques internacionals
EP06 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica i temporal
EP07 - Anàlisi i comprensió del creixement econòmic
EP08 - Anàlisi i comprensió del mercat de treball
EP09 - Anàlisi microeconòmica des de la perspectiva de l'equilibri general
EP10 - Anàlisi de les polítiques econòmiques condicionades pel seu impacte sobre les unitats territorials
EP11 - Anàlisi de l'evolució històrica de l'economia espanyola
EP12 - Comprensió i aplicació de la teoria de la decisió i els jocs en l'anàlisi econòmica
EP13 - Comprensió del raonament bàsic en economia experimental
EP14 - Anàlisi de l'estructura, viabilitat i interconnexions dels diferents sectors econòmics
EP15 - Conèixer, analitzar i sintetitzar les diferents escoles del pensament econòmic
EP16 - Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de l'economia

 

Informació proporcionada per: InfoCampus