UJI

Eixides professionals

Una vegada acabes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Els professionals de l’economia s’especialitzen en l’estudi i solució tècnica dels problemes de l’economia en general o de l’empresa, ja que cursen assignatures com ara Economia Regional, Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic, Macroeconomia, Microeconomia, Economia del Sector Públic, Econometria o Comerç Internacional.

Àmbits de treball       

Llocs de responsabilitat en la gestió general de l’empresa i en àrees relacionades amb:

 • Responsable de programes de desenvolupament econòmic, comerç exterior, cap de riscos, serveis d’estudis regionals i internacionals. Llocs de direcció en bancs, caixes d’estalvi i altres institucions financeres, entre altres.
 • Empresari o empresària.
 • Accés a la carrera investigadora.
 • Exercici lliure de la professió en el camp de la consultoria.
 • Accés a la funció pública.

Les eixides professionals abasten tant els sectors privat i públic (empreses, bancs, consultores, administració en els seus diferents nivells territorials), com els organismes internacionals (OCDE, FMI, Banc Mundial, o institucions de la Unió Europea).

En definitiva, el caràcter polivalent de la formació d’aquest grau permetrà els futurs professionals de l’economia afrontar amb èxit el seu treball en un ampli ventall de llocs.

Tasques professionals

El grau en Economia forma professionals en el coneixement de l’anàlisi econòmica moderna. El graduat o graduada en Economia ha de tenir una sòlida formació adequada a les exigències de mercats cada vegada més competitius i selectius. De la mateixa manera, ha de distingir-se per una formació humanista que li permeta dur a terme tasques professionals com ara:

 • l’assignació dels recursos escassos;
 • problemes d’eficiència i productivitat;
 • proposar solucions als problemes econòmics des d’una perspectiva global;
 •  solidaritat social;
 • justícia distributiva;
 • portar a terme anàlisis de mercats;
 • dissenyar polítiques de desenvolupament;
 • identificar oportunitats;
 • definir objectius;
 • motivar les persones;
 • prendre decisions;
 • contribuir a millorar el funcionament i els resultats de les empreses i les organitzacions.

 

RESUM

 • Gestor i analista de dades d'individus, empreses i/o institucions per al disseny de polítiques empresarials o regulacions sectorials.
 • Diversos càrrecs d'administració/adreça en empreses, organismes i/o institucions econòmiques.
 • Gestor i analista d'operacions (processos productius, prestació de serveis, optimització de recursos...)
 • Serveis d'estudis regionals i internacionals.
 • Responsable de programes de desenvolupament econòmic.
 • Empresari o empresària.
 • Llocs d'administració, consultoria o adreça en bancs, caixes d'estalvi i altres institucions financeres.
 • Analista d'inversions, auditoria de comptes.
 • Assessoria o gestoria de finances internacionals, comerç exterior.
 • Assessoria fiscal i comptable.
 • Accés a la funció pública (llocs tècnics comercials i economistes de l'Estat, d'inspecció d'Hisenda, professorat d'educació secundària...).
 • Accés a la carrera investigadora (a través d'un màster universitari i doctorat)

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus