Preguntes més freqüents Grau en Dret

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

1. Què és el grau en Dret? 

El Grau de Dret és el resultat d´adaptar la antiga Llicenciatura en Dret al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El pla d´estudis del Grau de Dret, dividit en quatre cursos, inclou totes les matèries tradicionals de la ciència jurídica (Dret civil, penal, etc.), així com determinades assignatures que li dónen un caràcter més interdisciplinar (p. ex. principis d´economía, anglès jurídic, o resolució de conflictes des del punt de vista de la psicologia). L´objectiu és oferir una formació jurídica básica, però sòlida i rigorosa. En el darrer curs del Grau s´ofereixen assignatures optatives, les pràctiques externes i el Treball Fi de Grau.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics:

- Aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a internet, megafonia i projector de video.
- Aules informàtiques, 1 aula d'accés lliure per a ús general d'alumnes proveïda de 65 equips informàtics i 6 aules dedicades a la docència proveïdes de 32 ordinadors, amb canó de vídeo. Per al Graduat o Graduada en Dret està previst que es puguin utilitzar al voltant de tres d'aquestes aules, tenint en compte les característiques del títol.

-Sala de vistes “Tomás Vives Antón”: consisteix en un espai equipat com una autèntica sala judicial on es poden realizar simulacions de judicis.
-Sales d'estudi
- Seminaris amb capacitat per 25 persones aprox., dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
- Altres recursos d'ús compartit: un saló d'actes amb un aforament de 350 persones, una sala de graus amb aforament per 112 persones, una sala de juntes amb 49 seients, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, hall i cafeteria.

4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés son les següents: 

-Batxillerat amb les PAU superades.
-Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
-PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)
-Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari
-Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
-Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació

6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem Necessitats Educatives Específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal ( fractures, operacions, rehabilitació, ...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació

7. Què és la permanència en els estudis? 

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

-Matrícula temps complet: 60 crèdits

-Matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència): entre 24 i 30 crèdits

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

-Matrícula temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
-Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits (excepte quan queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis)


9. Nombre màxim de convocatòries 

El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

10. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest Grau en algunes altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, amb les quals existeix el corresponent conveni.

Més informació sobre els programes de mobilitat

11. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Les estades en pràctiques són una assignatura de caràcter obligatori i encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa (en el cas del Grau de Dret, 240 hores en el lloc de destí). 

Més informació sobre les estades en pràctiques al Grau en Dret.

12. Què és el Treball Fi de Grau? 

L´assignatura de Treball Fi de Grau consisteix en la redacció d´un treball d´investigació o un estudi teòrico-pràctic sobre alguna matèria jurídica que permet aplicar i demostrar els coneixements adquirits durant el Grau. El treball, que es realitza amb l´ajuda d´un professor-tutor, s´ha de defensar davant d´un tribunal. Per a matricular-se d´aquesta asignatura cal haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica (FB) i obligatoris (OB) del Grau, excloses les pràctiques externes.

13. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació? 

Encara que no hi ha cap itinerari establert, en quart curs del Grau s'ofereix un nombre d'assignatures optatives que permetran l'alumne una certa especialització.

Més informació

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i Doctorat 

Les titulades i titulats en el Grau en Dret poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI: 

-Màsters Oficials:

Màster Universitari en Advocacia.

Màster Universitari en Igualtat de Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.

Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.

Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).

-Màsters Propis:

Màster en Dret i Gestió del Transport


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació

15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Exercici professional lliure: advocada o advocat, i procuradora o procurador dels Tribunals (en ambdós casos, prèvia superació del Màster Universitari adient i de la prova estatal habilitant)

-Assessoria jurídica mercantil, fiscal o laboral.
-Treballs de gestió en l'àmbit empresarial. Banca i assegurances.  
- Oposicions: jutge, fiscal o lletrat de l´administració de justicia; notari o registrador de la propietat i mercantil; secretari, interventor, tècnic o personal jurídic de l´administració local; inspecció d'Hisenda; cos jurídic militar; inspecció de treball; advocats i lletrats de les administracions publiques i dels organs constitucionals (advocacia de l´Estat, de les Comunitats Autònomes, o d´entitats locals, lletrats del consell d´Estat i òrgans consultius autonòmics, lletrats del Tribunal de Comptes, etc.)

- Docència i investigación universitària.

Més informació

16. Qui és el vicedegà de la titulació? 

Achim Puetz
Departament de Dret Privat
Despatx: JC2010DD JC2015DD

Telèfon: 964 72 8632
Correu electrònic: putz@uji.es


17. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9'00 a 14'00h, i de 16'00 a 20'00h.
El nostre telèfon d'atenció es 964387777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus