UJI

Coordinació docent

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la Comissió Gestora de Grau, responsable del títol. Aquesta comissió es regirà per les Directrius generals sobre la composició i funcions de les comissions gestores dels graus de la Universitat Jaume I.


Segons la modificació del Reglament marc sobre el funcionament dels centres de la Universitat Jaume I que s'està duent a terme, es preveu que la composició de la Comissió Gestora de Grau estiga formada per una persona en representació de cada un dels departaments implicats en la docència, la persona responsable de les pràctiques externes, la persona responsable del treball de final grau i una persona en representació de l'estudiantat. Entre els seus components, s'assignarà la coordinació de cadascun dels cursos de la titulació, de manera que hi haurà un coordinador o coordinadora per curs.D'aquesta manera s'evitaran duplicitats horitzontals i verticals i es realitzarà el seguiment de l'aprenentatge de l'estudiantat al llarg del procés.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus