UJI

Treball de final de grau

L'objectiu del TFG és que l'estudiantat pose de manifest els coneixements que ha anat adquirint al llarg de l'estudi del grau en Criminologia i Seguretat en relació amb alguna de les materies cursades i que supose una aportació addicional respecte a l'àrea de coneixement escollida.


L'estudiantat s'inicia en les activitats necessàries per a complir els objectius d'aprenentatge, i per tant ha de realitzar consultes a pàgines web, biblioteques universitàries, revistes especialitzades, bases de dades, etc., així com tot allò que li indique el seu tutor o tutora. Tot això sota la supervisió del tutor o tutora assignat. Serà per tant el tutor o tutora el que fixarà amb l'estudiantat el pla de treball de forma individual i personalitzada.

Nota: els idiomes docents d'aquesta assignatura seran: castellà (3 crèdits ECTS) i anglès (3 crèdits ECTS).

Consulta la guia docent de l'assignatura

 La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus