UJI

Arquitectura Tècnica

Última modificació: 18/02/2020 | Font: InfoCampus

L’enfocament de la titulació està orientat a una formació generalista que permetrà la inserció laboral nacional i internacional. L'alumnat obtindrà amplis coneixements tècnics en les matèries de construcció, gestió de: projectes, d’activitats d’empreses de fabricació i subministrament de materials, promoció de la construcció i rehabilitació d’edificis aplicant les exigències bàsiques de qualitat de l’edificació, seguretat i salut, i respecte al medi ambient. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Aquest pla d'estudis està en extinció. Consulta el pla actual

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

L’enfocament de la titulació està orientat a una formació generalista, que permetrà la inserció laboral nacional i internacional. L'alumnat obtindrà amplis coneixements tècnics en les matèries de construcció, gestió de: projectes, activitats d’empreses de fabricació i subministrament de materials, promoció de la construcció i rehabilitació d’edificis aplicant les exigències bàsiques de qualitat de l’edificació, seguretat i salut, i respecte al medi ambient.

La Universitat Jaume I ha apostat per oferir un marc pedagògic adequat a aquesta especialitat i, en aquest sentit, destaquen l’aplicació de la docència per projectes de construcció en els tres primers cursos del grau, que ajuden a integrar l’alumnat en la xarxa d’entitats i empreses que necessiten els seus futurs serveis. D’altra banda, hi ha les instal·lacions i l’equipament disponibles, a més del volum general de l’estudiantat en el conjunt de la universitat, que permeten oferir una atenció personalitzada i sense problemes de massificació.

La Universitat Jaume I destaca en l’obtenció de recursos externs per a la investigació i el desenvolupament, pel seu compromís amb la qualitat dels serveis, per l’excel·lència en la docència i per la utilització de les noves tecnologies per a la difusió de coneixements, ja que és conscient que la comunicació i la creativitat són els instruments de futur més importants.

L’estructura del grau es basa en l'Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'arquitecte o arquitecta tècnic. 


Ángel Miguel Pitarch Roig

Vicedirector del grau en Arquitectura Tècnica

Adreça de contacte: arquitecturatecnica@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • En el grau en Arquitectura Tècnica s’utilitza la docència per projectes amb la realització d'un projecte integrador de totes les assignatures del curs, la qual cosa permet adquirir altres habilitats, com ara el treball en equip, presentacions orals, o difusió del treball en les xarxes socials.
 • El nombre d’estudiantat facilita l’atenció personalitzada per part del professorat.
 • La plantilla de professorat és jove i dinàmica, preparada per a adaptar-se a les noves demandes dels estudis universitaris.
 • Hi ha disponibilitat d’equipament nou i capdavanter per al desenvolupament de pràctiques de laboratori.
 • La docència està molt aplicada a les noves necessitats de la futura professió amb especial atenció a la restauració, la rehabilitació energètica i la internalització.
 • Hi ha una gran proximitat de l’estudiantat amb les empreses del sector de la construcció de Castelló i col·legis professionals, gràcies als diversos convenis de col·laboració signats amb aquestes, cosa que permet tant la realització d'activitats conjuntes com l'acollida d'alumnes en pràctiques i la futura inserció laboral.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer curs aquest programa amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.
 • Permet obtenir el doble títol internacional de Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (l’Università degli Studi di Pavia, Itàlia) i el grau en Arquitectura Tècnica (UJI) amb una duració total de cinc cursos.
 • Possibilitat de segona titulació amb el grau en Disseny Industrial.*

* Pendent d'aprovació

Què és important conèixer?

Què és?

L’objectiu general és proporcionar una formació generalista adequada a les necessitats teòriques, tècniques i tecnològiques del sector de l’edificació, que es troben en contínua evolució, per tal de respondre a la demanda del mercat regional, nacional i internacional de persones professionals capacitades per a proporcionar la millora contínua i la transmissió del coneixement.

Els graduats i graduades en Arquitectura Tècnica de la Universitat Jaume I adquiriran competències (saber fer) que els permetran la direcció de l’execució d’obres d’edificació, la redacció i coordinació d’estudis en matèria de seguretat i salut laboral, l’elaboració de projectes tècnics, la gestió de noves tecnologies edificatòries, la gestió de residus de demolició i de la construcció, així com l’assessorament en tots els processos d’edificació des de la fabricació de materials fins a la posada en obra i l’ús i manteniment; en definitiva, la gestió del procés immobiliari en conjunt. Per tant, els graduats i graduades en Arquitectura Tècnica adquiriran competències professionals per a exercir la professió d’arquitecte o arquitecta tècnic.

Organització dels estudis

Primer curs:

Formació bàsica (FB): 54 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 6 crèdits ECTS

Segon curs:

Formació bàsica (FB): 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 48 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 18 crèdits ECTS

Optatives (OP): 18 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE): 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG): 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU 

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les Pràctiques Externes.

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau. El treball s'ha de presentar i defensar davant un tribunal universitari de final de grau.

 TÍTOL I CERTIFICACIONS

 En acabar obtindràs:

 -Títol de graduat o graduada en Arquitectura Tècnica per la Universitat Jaume I.

-Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Doble títol internacional amb l’Università degli Studi di Pavia, Itàlia (UNIPV) i el Grau en Arquitectura Tècnica UJI  

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Arquitectura Tècnica s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

 • Aules ordinàries, amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d’aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien allotjar 350 persones. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
 • Aules informàtiques: una aula d’accés lliure, per a ús general de l’estudiantat amb 72 equips informàtics i quinze aules dedicades a la docència, amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
 • Laboratoris docents: tres laboratoris d’assajos fisicoquímics, d’assajos mecànics, de materials; dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d’investigació.
 • Dues sales d’estudi amb aforament per a cent persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
 • Dues aules de dibuix, amb capacitat per a 96 persones.
 • Altres recursos d’ús compartit: l'aula magna, amb un aforament de 150 persones; sala de graus, amb aforament per a 35 persones; sala de juntes, amb trenta seients, i una sala de reunions per a vint persones. A més, disposa d’espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Un living lab, format per un habitatge unifamiliar aïllat que funciona amb energia solar, resultat de la participació de l’UJI al concurs Solar Decathlon 2014 i posteriorment reconstruïda al campus de l’UJI en 2016 http://www.ebrickhouse.uji.es/.

 Les línies d’investigació que du a terme aquest departament són:

- TECASOS EDIFICACIÓ – Grup de Tecnologia, Qualitat i Sostenibilitat en l’Edificació, on les línies de treball estan al voltant de:

 • Costos de l’eficiència i la ineficiència energètica en edificació.
 • Selecció ecoeficient de sistemes constructius en l’edificació.
 • Estudis de durabilitat del formigó.
 • Avaluació en el temps de la resistència al lliscament en paviments en servei.
 • Anàlisi i millora de sistemes de revestiment (ceràmic, terratzo, pedra natural).
 • Rehabilitació energètica d’edificis.
 • Nanotecnologia en l’edificació.

- Grup d'Estudi Arquitectònic del Patrimoni- Codi del Grup 203

Patrimoni arquitectònic, expressió gràfica, alçament gràfic, alçament arquitectònic, estudi arquitectectonic-constructiu, anàlisi geomètrica, documentació per a la conservació, estudis previs d'intervenció.

- Grup de Càlcul d'Estructures i Construcció (GCEC)-Codi del grup: 108

Anàlisi estructural, càlcul d'estructures, elements finits, formigó, acer, dinàmica, sisme, no linealitat, enginyeria forense, anàlisi modal experimental, vibracions, computació altes prestacions, sistemes multiprocessador, biblioteques de càlcul numèric, simulació.

Grup d'Investigació de Residus- Ingres-Codi del grup: 168

Models de gestió de residus urbans (RU), models de recollida selectiva d'RU, aplicació dels sistemes d'informació geogràfica a la gestió d'RU, ubicació d'instal·lacions, anàlisi de cicle de vida (ACV), caracterització de residus, tractament biològic dels residus, estudis de minimització de residus.

- Enginyeria tèrmica-Codi del Grup: 107

 Cogeneració, refrigeració, climatització, nous refrigerants, enginyeria tèrmica, eficiència energètica.

 

Càtedres i aules d’empresa dirigides per professorat del grau:

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris:

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Arquitectura Tècnica

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER)

Associació Provincial d’Empreses de la Construcció de Castelló (APECC)

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Castelló

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Eninyers d’Edificació de Tarragona.

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits: la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la Biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la Biblioteca s'obri les 24 hores.

A la Biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i àudiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi poden ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol com a llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip de professorat assessor que orienta i guia l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat, que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de cent activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament, que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat, a cinc minuts de l'estació de tren i autobús i a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives, amb una oferta de més de cent activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

Respecte als nuclis d’activitat empresarial, s’exerceixen funcions en:

Exercici lliure de la professió com a arquitecte o arquitecta tècnic en empresa pròpia.

- Direcció de l’execució material d’obres.
- Programació i direcció del control de qualitat.
- Coordinació de seguretat i salut en obres de construcció, en les fases de projecte i execució.
- Redacció de certificacions energètiques, informes de conservació i plans de manteniment en edificació.
- Redacció d’estudis de seguretat i salut laborals.
- Redacció d’estudis i plans de gestió de residus.
- Redacció de projectes constructius i de caràcter tècnic.
- Redacció de projectes de demolició, reforma, interiorisme i rehabilitació.
- Gestió econòmica de la construcció.
- Contractació, organització i planificació dels treballs.
- Manteniment i rehabilitació de les edificacions.
- Realització d’estudis de qualsevol tipus relacionats amb l’activitat de la construcció d’edificis, en el sentit més ampli.

Empresa privada pròpia o aliena:
- Promotores: en oficines tècniques o direcció tècnica d’obres.
- Constructores: direcció, gerència, en oficines tècniques, caps d’obra, producció, d’equip, departaments de qualitat, prevenció de riscos laborals, medi ambient.
- Indústries, fabricació de materials, sistemes constructius, instal·lacions, etc.: tècnic comercial, assessorament tècnic, innovació, disseny.

Administració pública:
- Assessorament tècnic i urbanístic.
- Docència.
- Inspecció i disciplina urbanística.
- Direcció tècnica.

 

Tasques professionals

Les tasques que porta a terme un graduat o graduada en Arquitectura Tècnica són diferents segons el lloc de treball:

- Planificar, dirigir i controlar la gestió de projectes, l’execució material de l’obra, l’economia, els materials i els sistemes i tècniques de l’edificació.
- Planificar, redactar, dirigir i coordinar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
- Desplegar i implantar sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
- Elaborar projectes tècnics d’edificació.
- Realitzar actuacions pericials relatives a càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i inspeccions, patologies i altres d’anàlogues, per mitjà de l’elaboració dels documents tècnics corresponents.
- Desenvolupar funcions en l’administració pública en l’àmbit de l’edificació i de la planificació, gestió i control urbanístic.
- Planificar, dirigir i gestionar l’ús, conservació, seguretat i manteniment de l’edifici i redactar els documents tècnics corresponents.
- Realitzar estudis del cicle de vida útil, evolució energètica i sostenibilitat dels edificis. Estudis i plans de gestió de residus.
- Gestionar la producció de l’obra en empreses constructores i altres tasques relacionades amb el sector.

 

RESUM

• Assessorament tècnic a persones propietàries, comunitats i administracions de finques sobre la conservació i manteniment dels edificis.

• Direcció de l’execució material d’obres.

• Caps d’obra en empreses constructores.

• Direcció i gestió de departaments o empreses del sector de la construcció, en un àmbit nacional i internacional.

• Assistència tècnica sobre: els materials, el procés constructiu, el projecte, la gestió econòmica, la qualitat, la seguretat o el medi ambient en departaments d’empreses del sector de la construcció.

• Agent tècnic i comercial en empreses fabricants i subministradores de materials de construcció.

• Administració pública: personal tècnic d’ajuntaments, docència.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El futur estudiantat del grau en Arquitectura Tècnica és recomanable que dispose de les següents aptituds:

 • Interès per aspectes relacionats amb l'edificació i la tecnologia
 • Coneixements cientificotècnics bàsics
 • Habilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions
 • Disposició per al treball en equip
 • Constància i responsabilitat en el treball

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs de l'estudiantat que curse segon de batxillerat, es considerarà la qualificació de batxillerat més la de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PAU).

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressa amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se. La puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiantat amb PAU aprovada segons el Reial decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquest estudiantat accedirà amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, i es considerarà la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que es ponderaran, així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en quèes  van aprovar les assignatures de la fase específica.

Si l'estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió, podrà presentar-se als exàmens de, màxim, quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però s'examinaran de la fase completa.

Estudiantat que va iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

L'estudiantat que va iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els va finalitzar o no va superar la PAU amb anterioritat, no haurà de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015/2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la fase obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

L'estudiantat amb el batxillerat anterior al curs 2015/2016 no està exempt de realitzar la fase obligatòria de les PAU.

Si l'estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens de, màxim, 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podrà presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però s'examinarà de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. La seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindrà preferència l'estudiantat que tinga el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han de triar segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que aquest grau pertany a la branca d’enginyeria i arquitectura, els exercicis són:

1. Obligatori: Matemàtiques

2. Un altre a elegir entre Física o Dibuix Tècnic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració, on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

També una entrevista personal, on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

L'estudiantat amb batxillerat internacional i l'estudiantat estranger amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. L'estudiantat estranger de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol haurà de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquest estudiantat accedirà en la mateixa reserva de places de l'estudiantat de batxillerat i el de CFGS, i podrà presentar-se als exàmens de, màxim, quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tot l'estudiantat estranger, emetre la credencial i, si escau, realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

 PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si teniu necessitat d’aquest servei podeu dirigir-vos a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o escriure a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la Universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Arquitectura Tècnica s’ofereixen 60 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Aquitectura Tècnica s’han oferit 60 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 5,000, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar els graus que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar un determinat grau ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Arquitectura Tècnica per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que sapia aplicar els seus coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • Que  tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques recollides en l'Ordre ECI/3855/2007.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

MB1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitessimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística.
MB2 - Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.
MB3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius
MB4 - Coneixement de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seues característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclat i la gestió de residus.
MB5 - Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
MB6 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
MB7 - Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.
MB8 - Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

EM01 - Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra.
EM02 - Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.
EM03 - Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis i el seu replanteig en el terreny.
EM04 - Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats empleats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
EM05 - Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.
EM06 - Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques.
EM07 - Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.
EM08 - Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.
EM09 - Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.
EM10 - Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
EM11 - Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seua implantació en l'edifici
EM12 - Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
EM13 - Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
EM14 - Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
EM15 - Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
EM16 - Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
EM17 - Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
EM18 - Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
EM19 - Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses, així com per a l'elaboració del llibre de l'edifici.
EM20 - Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn.
EM21 - Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'enginyer o enginyera d'Edificació i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
EM22 - Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
EM23 - Aptitud per al desenvolupament d'estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
EM24 - Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
EM25 - Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
EM26 - Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
EM27 - Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
EM28 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.
EM29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
EM30 - Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
EM31 - Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

MFG1 - Presentació i defensa davant un tribunal universitari d'un projecte fi de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

OP17 - Conéixer l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.

UJI01 - Analitzar i gestionar la informació relacionada amb enginyeria de l'edificació en anglès
UJI02 - Comprendre el discurs i converses en anglès en situacions comunicatives generals i específiques
UJI03 - Elaborar i exposar oralment amb rigor tècnic informes, projectes o presentacions de l'enginyeria de l'edificació en anglès.
UJI04 - Avaluar de forma ràpida i objectiva una situació concreta en l'àmbit de tecnologies aplicades a projectes de cooperació al desenvolupament
UJI05 - Explicar les possibles tasques a realitzar en paises en desenvolupament dins de projectes de cooperació
UJI06 - Organitzar i planificar projectes en l'àmbit de la cooperació internacional
UJI07 - Comparar i classificar diverses cultures amb aplicació a projectes de cooperació
UJI08 - Comprendre l'abast multidireccional del projecte de desenvolupament
UJI09 - Comprendre la importància del coneixement de la cultura i costums propis del país on es desenvoluparà el projecte de cooperació
UJI10 - Conéixer la realitat dels països en desenvolupament i a la cooperació com a manera de realització professional
UJI11 - Conéixer la terminologia específica en anglès per a comprendre i defensar els sistemes constructius tradicionals o prefabricats utilitzats en edificació.
UJI12 - Conéixer la terminologia específica en anglès per a comprendre i defensar els sistemes estructurals.
UJI13 - Conéixer la terminologia específica en anglès per al desenvolupament de projectes d'edificació.
UJI14 - Aprendre com es gestionen els projectes d'edificació multidisciplinàries amb l'ús de l'anglès.
 


 

Pla d’estudis

Primer curs:

Fonaments Matemàtics Aplicats a l’Edificació I (FBB)

Fonaments Físics Aplicats a l’Edificació I (FBB)

Geometria Descriptiva Aplicada a les Construccions Arquitectòniques (FBB)

Materials de Construcció I: Fonaments (FB)

Anglès (FB)*

Mètodes Numèrics i Estadística (FBB)

Fonaments Físics Aplicats a l’Edificació II (FBB)

Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials (FB)

Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I (FB)**

Construcció I: Fonaments (OB)**

Segon curs:

Administració d’Empreses (FBB)

Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques II (OB)**

Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats (OB)

Estructures II: Estructures en Edificació (OB)

Construcció II: Estructures de Formigó (OB)

Dret de l’Edificació (FB)

Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions (OB)

Construcció III: Estructures d’Acer i Fusta (OB)**

Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos (OB)

Topografia i Replantejaments Aplicats a les Construccions Arquitectòniques (OB)

Tercer curs:

Construcció IV: Cobertes i Murs (OB)**

Construcció V: Façanes i Particions (OB)**

Instal·lacions de Fluids (OB)

Instal·lacions Electrotècniques (OB)

Gestió i Control de la Qualitat en Edificació (OB)**

Projectes Tècnics en Edificació I (OB)**

Gestió de Recursos Humans i Tècnics en Edificació (OB)**

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació (OB)

Gestió Econòmica de les Obres d’Edificació (OB)**

Gestió del Procés de Producció en Edificació (OB)

Quart curs:

Projectes  II. Conservació i Manteniment (OB)

Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions (OB)

Iniciativa Empresarial (OB)**

Projecte de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

OPTATIVES

Materials Ceràmics de Revestiment (OP)

Exercici Professional (OP)

Sistemes Avançats de Representació Gràfica Arquitectònica (OP)

Rehabilitació Energètica en Edificació (OP)

Gestió de Projectes Internacionals (OP)*

Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Projecte de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior al de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

 Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Arquitectura Tècnica?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat
 • Màster interuniversitari en Gestió de la Qualitat
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
 • Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics

Així mateix, amb el títol de grau en Arquitectura Tècnica també puc accedir a altres màsters...

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

La Comissió de titulació de grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.
La Comissió de titulació de grau la presideix la vicedirecció nomenada a aquest efecte pel Rectorat. La comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria. 
La Comissió de titulació de grau ha d'estar formada per la vicedirecció, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantat. La seua composició és la següent:
a) La coordinació dels cursos de grau, triada preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu. 
b) La coordinació de les pràctiques externes. 
c) La coordinació dels programes de mobilitat.
d) Una persona en representació de l'estudiantat triada entre les delegacions i subdelegacions dels grups del grau. 
e) L'ESTCE incrementarà el nombre de membres per a garantir la representació adequada dels departaments implicats. 
La coordinació del Treball de Final de Grau recau preferentment en qui coordine quart curs, però la comissió de cada grau pot assignar aquesta tasca a qui coordine les estades en pràctiques, si ho estimen convenient. 
Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de les pràctiques externes, dels programes de mobilitat i del treball de finalització de grau els designa la Junta de Centre a proposta de la vicedirecció, i els nomena el Rectorat.
6. Els membres de l'apartat 3.e) d'aquest article els nomenarà la Junta de Centre, a proposta dels departaments, escoltada la vicedirecció corresponent. 
7. La composició actual de cada comissió de titulació de grau de l'ESTCE es reflecteix en el catàleg que constitueix l'annex III. Qualsevol canvi en la composició d'alguna de les comissions de titulació ha de ser ratificada en Junta de Centre per una majoria simple dels vots emesos. 
8. Si no es disposa res en sentit contrari, la durada dels càrrecs previstos en aquest article s'ha d'acomodar a la durada del càrrec de la persona que ocupa la direcció.
9. Les comissions de titulació de grau es convocaran sempre que la vicedirecció corresponent ho considere oportú o quan ho demane una quarta part dels seus membres. 
A continuació es detalla la llista de funcions de la comissió de titulació de grau tal com apareix en el reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I: 
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 
g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent. 
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establert en el títol. 
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la vicedirecció i proposar, si escau, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar a la direcció de l'ESTCE.
m) Les funcions de la comissió de titulació de grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si escau, per la Comissió de coordinació intergraus. 
n) Qualsevol altra competència que li delegue la direcció o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

ACTIVITATS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Per a aconseguir les competències marcades en l'Ordre ministerial, definides en aquest pla d'estudis, s'han previst les següents activitats d'ensenyament i aprenentatge:

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou, tant classes de problemes i exercicis, com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb l'estudiantat o en grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

Mida de grup. Cada una d’aquestes activitats implica una relació diferent entre professorat i alumnat, la qual cosa requereix diferents mides de grup per a la consecució dels objectius.

Per això, de forma genèrica, per als ensenyaments teòrics i l’avaluació es preveuen grups inferiors a cent persones.

 En el cas dels ensenyaments pràctics de problemes i seminaris es preveu l’organització de grups reduïts inferior a les seixanta persones i en els laboratoris inferior a les 35 persones; això permetrà més proximitat entre l’alumnat i el personal docent.

Finalment, en el cas de les tutories, per tal de realitzar un seguiment personalitzat de l’alumnat es recorre directament a grups de treball de quatre persones.

METODOLOGIES DOCENTS

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència d'aquest grau es preveuen les diferents estratègies metodologies:

Lliçó magistral. Mètode expositiu que consisteix en la presentació d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Se centra fonamentalment en l’exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d’ensenyament-aprenentatge que té com a punt de partida un problema que ha dissenyat el professorat i que l’estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides

Estudi de casos. Anàlisi intensiu i complet d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar i, de vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d’ensenyament-aprenentatge en què l’estudiantat du a terme la realització d’un projecte, per semestres, per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d’una sèrie d’activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d’aprenentatges adquirits i de l’ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d’organització del treball a l’aula en el qual l’alumnat és responsable del seu aprenentatge i el dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per assolir fites i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situacions d’ensenyament-aprenentatge en les quals es fa servir un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d’activitats formatives integrades dins del currículum.

D’aquestes cal remarcar l’aprenentatge per projectes, que s’anomena «projecte dirigit», en què s’organitza la realització d’un projecte per semestre en el qual intervenen totes les assignatures d’aquest semestre i el realitza l’alumnat en grups reduïts seguint les indicacions de la coordinació de curs i del professorat de les diferents assignatures.

En aquest sentit la temàtica dels diferents projectes serà:

- En primer curs: introducció a l’aprenentatge per projectes mitjançant l’estudi d’una construcció tradicional.

- En segon curs: estudi i desenvolupament d’un projecte de construcció d’una edificació residencial. En el primer semestre: l’estudi de l’estructura d’una edificació de formigó armat amb elements accessoris metàl·lics i de fusta. En el segon semestre: l’estudi de l’estructura d’una edificació prefabricada amb elements metàl·lics, de fusta i de formigó.

- En tercer curs: l’estudi i desenvolupament d’un projecte de gestió per a la construcció d’un edifici residencial. En el primer semestre: el voltant i instal·lacions d’un edifici d’habitatges. En el segon semestre l’organització i gestió de la construcció i adequació dels locals d’un edifici.

- En quart curs no es preveu la utilització d’aquesta estratègia conjuntament per a totes les assignatures ja que en un semestre s’ubica l’estada en pràctiques i en l’altre el projecte de final de grau, que ja desenvolupen entre altres aquesta estratègia de manera individual per a l’aprenentatge de l’alumnat.

Per a poder realitzar un adequat seguiment d’aquests projectes es reserva per a tot l’alumnat en grups molt reduïts una dedicació horària destinada a les tutories del projecte.

Així mateix, per a aconseguir una bona coordinació entre les diferents assignatures, una o dues assignatures de cada semestre assumiran la coordinació dels projectes, per a això disposaran d’una major dedicació d’aquestes tutories, que s’ha previst de forma decreixent dels primers cursos als últims, a fi de facilitar la introducció de l’alumnat en aquesta metodologia des dels seus inicis acadèmics.

Així mateix, en l’àmbit de la docència, la Universitat Jaume I estableix que el 5% d’aquesta s’ha d’impartir en anglès, per a això es preveu tant la impartició d’assignatures completes en aquest idioma, com d’alguns dels temes d’assignatures impartides en altres llengües. Les assignatures obligatòries que s'impartiran en anglès són: Construcció I: Fonaments (2 ECTS que corresponen al 50% dels problemes, els laboratoris, el treball personal de l'alumnat i el 50% de l'avaluació), Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta (3,5 ECTS que correspon a la teoria, 50% de l'avaluació i treball de preparació dels exàmens), Projectes Tècnics d'Edificació I (3,5 ECTS que corresponen als laboratoris, les tutories, el treball personal i el 50% de l'avaluació) i Tecnologies Aplicades a Projectes de Cooperació al Desenvolupament (3 ECTS que corresponen al 50% de l'avaluació i el treball personal de l'alumnat), i com a mínim una assignatura optativa amb docència en anglès que actualment es proposa Gestió de Projectes Europeus en Edificació (6 ECTS).

En qualsevol cas, l'alumnat que no haja assolit el 5% de docència en anglès haurà de realitzar el Projecte de Final de Grau en aquest idioma. 

SISTEMA D'AVALUACIÓ

A l’hora de fer l’avaluació el professorat pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per l'estudiantat que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar, des de treballs breus i senzills, fins a treballs amplis i complexos i, fins i tot, projectes i memòries propis d’últims cursos.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), i/o tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits).

Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l’anàlisi i la resolució d’una situació professional per tal de realitzar una conceptualització d’experiències i buscar solucions eficaces.

Projectes de final de grau. Redacció d’un projecte de final de grau que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides en el grau. Exposició i defensa davant d’un tribunal.

 Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

 Consulta guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, l'estudiantat comptarà amb una doble tutoria: professorat de la universitat i professionals de l’organització a la qual s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Projecte de Final de Grau.

Tipus d’entitats i empreses receptores

Les àrees de treball en les quals  podràs realitzar pràctiques corresponen:

 • Promotora
 • Projectista
 • Constructor
 • Direcció de l’obra
 • Direcció de l’execució de l’obra
 • Entitats i laboratoris de control de qualitat
 • Fabricants i subministradors de productes de la construcció
 • Institucions d’àmbit local, provincial, nacional... (ajuntaments, diputacions, etc.).

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Arquitectura Tècnica en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Via University College
Risskov (Dinamarca)

HAMK University of Applied Sciences
Hämeenlinna (Finlàndia)

Università degli Studi della Basilicata
Potenza (Itàlia)

Politechnika Slaska
Gliwice (Polònia)

Politechnika Opolska
Opole (Polònia)

Vsb Technical University of Otrava
Ostrava (República Txeca)

Technische Hochschule Mittelhessen
Gießen (Alemanya)

Università Degli Studi di Pavia
Pavia (Itàlia)

"Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi
Iasi (Romania)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Sejong University
Sejong (SU - Corea)

National Taipei University of Tecnology
Taipei (NTUT - Taiwan)

University of Malaya (UM)
(Malàisia)

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San José (Costa Rica)

Universidad Mayor de Chile
Chile (Xile)

Universidad del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile (USACH)
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidade Federal de Pelotas
Pelotas (Brasil)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
(Xile)

Universidad Nacional de Colòmbia 
Sedes Bogotà i Palmira (Colòmbia)

Pontifícia Universidad Javeriana 
Bogotá (Colombia)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau per a realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat d’Alacant
San Vicent del Raspeig (Alacant)

Universidad de Granada
Granada

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universitat de Girona
Girona

Universitat de les Illes Balears
Palma de Mallorca

Universidad de La Coruña
La Corunya

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Guipúscoa

Universidad Politécnica de Cataluña
Barcelona

Universitat Politècnica de València
València

Universidad de Extremadura
Càceres

Universidad de Castilla-La Mancha
Conca

Universidad de Alcalá
Alcalá de Henares (Madrid)

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid

 

Oficina de Relacions Internacionals

 Més informació:

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de Final de Grau

El pla d’estudis estableix, com a condicionant per a la matrícula del TFG, haver superat el 80% dels ECTS de l'obligatorietat (matèries de formació bàsica i obligatòries) sense considerar-ne les matèries de l’Estada en Pràctiques i el Projecte de Fi de Grau per al còmput d'aquest percentatge.

El Projecte de Final de Grau, consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides. 

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Angel  Miguel Pitarch Roig (pitarcha@uji.es)

Vicedirector del grau en Arquitectura Técnica

Coordinació per al seguiment de la qualitat

 

Manuel Cabeza González  cabeza@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

Joaquín Ángel Martínez Moya (jomoya@uji.es

Coordinació de pràctiques

Alba Soler Estrela (estrela@uji.es)

 

Coordinació d’intercanvi mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

María José Ruá Aguilar

rua@uji.es

 

Coordinació Treball Final de Grau

Lucía Reig Cerdá (lreig@uji.es)

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=209

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquest enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=209

Altres

Valora la teua elecció

 Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d'Arquitectura Tècnica ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Creus que tens capacitat d'organització i ordenació?     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tens bona aptitud espacial?    1)  2)  3)  4)  5)

3. Tens bona aptitud numèrica?    1)  2)  3)  4)  5)

4. Sents interès per les ciències experimentals i per la investigació?     1)  2)  3)  4)  5)

5. Eres una persona amb habilitat per al càlcul?     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tens interessos tècnics?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Eres una persona amb caràcter innovador?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Et consideres una persona amb creativitat?     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tens facilitat per al dibuix?     1)  2)  3)  4)  5)

10. Eres una persona amb capacitat per a treballar en equip?     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares -entre altres- la creativitat, la facilitat per al dibuix, l'aptitud numèrica... ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau són persones amb interès per aspectes relacionats amb l'edificació i la tecnologia, coneixements cientificotècnics, habilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions, disposició per al treball en equip i constància i responsabilitat en el treball.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Arquitectura Tècnica.

               - Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

- Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

               - Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Arquitectura Tècnica.

1. Què és el grau en Arquitectura Tècnica? 

L'objectiu general del grau en Arquitectura Tècnica és proporcionar una formació generalista adequada a les necessitats del sector de l'edificació, les quals es troben en contínua evolució, per a respondre a la demanda de professionals en el mercat regional, nacional i internacional,

Els graduats i les graduades en Arquitectura Tècnica de la Universitat Jaume I, a més d’adquirir les competències professionals per a exercir la professió d'arquitecte o d'arquitecta tècnic, adquiriran competències (saber fer) que els permetran intervenir en diverses accions relacionades amb el procés de promoció, construcció i manteniment de l’edificació en un àmbit internacional, com ara: la direcció d’obres, l’elaboració d'estudis i projectes, el manteniment i rehabilitació d’edificis o el disseny, fabricació i comercialització de materials de construcció, etc.2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau, es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assajos fisicoquímics, d'assajos mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació.
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
- Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys, mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiants i estudiantes amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisió sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 


Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) d'entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura caldrà haver superat prèviament d'altres, o estar matriculat en altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA podeu consultar-se les restriccions de matrícula.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si exhaureix les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en una altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podeu fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

A l'UJI també podreu cursar un doble títol internacional de Bachelor of Architectural Technology and Construction Management amb la Via University College, de Dinamarca.

Més informació sobre els programes de mobilitat.


13. En què consisteix el doble títol internacional amb l’Università degli Studi di Pavia?

 Un DTI és un acord oficial que permet obtindré simultàniament dues titulacions de universitats europees. Amb una durada de cinc cursos, és possible obtenir ambdós títols: Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (UNIPV) i grau en Arquitectura Tècnica UJI

Més informació: vicedirecció o responsable d'intercanvi del grau en Arquitectura Tècnica (rua@uji.es)14. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a la qual s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa. 

El Pla d'Estudis establix com a condicionants per a la matrícula de les Pràctiques Externes haver superat el 80% dels ECTS de l'obligatorietat (matèries de formació bàsica i obligatòries) sense considerar-se les matèries de Pràctiques Externes i Projecte Fi de Grau per al còmput d'este percentatge.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques en el grau en Arquitectura Tècnica.

 


15. Què és el Treball de Final de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol dels àmbits de l'arquitectura tècnica i l'edificació, en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a una aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació universitària.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les pràctiques externes.

 

 

16. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Arquitectura Tècnica podeu continuar la vostra formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.

- Màster interuniversitari en Gestió de la Qualitat.

- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

- Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


17. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Arquitecte tècnic o arquitecta tècnica
- Direcció de l'execució material.
- Assistència tècnica sobre els materials, el procés constructiu, el projecte i la gestió econòmica, de qualitat, de seguretat o de medi ambient en departaments d'empreses del sector de la construcció.
- Caps d'obra.
- Direcció i gestió de departaments o empreses del sector de la construcció.
- Agent tècnic i comercial.
- Administració pública: personal tècnic d'ajuntaments, docència.

Més informació:


18. Qui és el vicedirector del títol? 

Ángel Miguel Pitarch Roig
Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Despatx TC1030DD
Telèfon: 964 729 159
angel.pitarch@uji.es


19. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat en el local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 16 a 20 h.
Telèfon d'atenció del grau: 964 387 777

Podeu trobar-nos a la web: http://infocampus.uji.es

Podeu enviar-nos la vostra consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus