Preguntes més freqüents Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Què és el grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria? 

El grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, pretén formar tècnics i tècniques capaços d'intervenir reflexivament i responsable en tots els processos implicats en la producció vegetal, des de la gestió del material vegetal, base dels cultius, la dotació d'infraestructures necessàries per al cultiu (instal·lacions de reg, hivernacles, etc.), el mateix procés productiu, així com la conservació i la comercialització dels productes i serveis generats. Els tècnics i les tècniques hauran de ser capaços d'entendre la tecnologia que es genera en els centres de recerca, i transferir aquests coneixements al sector agrari per a la seua aplicació pràctica. Per a aconseguir-ho, cal formar alumnat amb un bon bagatge en coneixements bàsics que els permetran adaptar-se en el futur a l'entorn concret on exerciran la seua professió, sense perdre la flexibilitat i l'adaptabilitat que demanda la nostra societat.
 


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assajos fisicoquímics, d'assajos mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació.
- Dues sales d'estudi amb aforament per a cent persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
- Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb trenta seients, i una sala de reunions per a vint persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys, mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix, a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisions sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat d’altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA poden consultar-se les restriccions de matrícula que té.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura al qual té dret l'alumnat és de quatre. Si exhaureix les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podreu fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:13. En què consisteixen les pràctiques externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que les pràctiques tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, i actituds) i la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per professorat de la Universitat i per persones professionals  de l'organització a la qual s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les Estades en Pràctiques en el grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

 


14. Què és el Treball de Final de Grau? 


Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no se supere el 79,4% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les pràctiques externes.
 

 

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agrària
- Màster universitari de Protecció Integrada de Cultius
- Màster universitari en Química Sostenible
- Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
- Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Si l'estudiantat vol continuar la seua formació en l'UJI amb el doctorat, pot incorporar-se a alguns dels següents grups d'investigació:

- Bioquímica i biotecnologia: estrès biòtic, abiòtic, resistència induïda, metabolòmica, reguladors del desenvolupament, expressió de gens, metabolisme del nitrogen, agricultura sostenible, cítrics, tomàquet, Arabidopsis.

- Ecofisiologia i biotecnologia: agricultura, estrès abiòtic, metabolòmica, hormones vegetals, reguladors del desenvolupament vegetal, cultiu in vitro, biotecnologia vegetal, cítrics, pebrot, Arabidopsis.

- Maneig integrat de plagues agrícoles: entomologia de cítrics, maneig integrat de plagues, control biològic, efectes secundaris de plaguicides, quarantena, aplicació de tècniques de biologia molecular al control biològic de plagues.

- Millora de la qualitat agroalimentària: avaluació instrumental qualitat organolèptica, avaluació de la qualitat nutritiva, millora de la qualitat, control de la qualitat, optimització dels sistemes de producció, selecció del material vegetal.

- Institut Universitari de Plaguicides i Aigües: impacte dels plaguicides sobre la qualitat de les aigües; investigació sobre nous contaminants en aigües naturals i residuals: fàrmacs, hormones i drogues il·legals d'abús; aplicacions tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses en la quantificació, confirmació i elucidació de contaminants orgànics en mostres d'interès ambiental, alimentari i toxicològic; determinació de xenoestrògens en matrius biològiques humanes; estudis sobre el comportament de compostos orgànics persistents en xarxes tròfiques marines, incloent-hi les activitats de l'aqüicultura. Toxicitat, bioacumulació i biomagnificació en organismes marins; gestió de recursos hídrics; hidrogeologia; contaminació d'aigües subterrànies.

- Mineralogia aplicada i ambiental: contaminació atmosfèrica i mineralotècnia de roques i minerals industrials.
 

- Metabolic Integration and Cell Signaling

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Els àmbits en què poden desenvolupar la seua tasca professional l'alumnat graduat en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural són molt diversos:


- Producció vegetal
- Jardineria i paisatgisme
- Producció animal
- Biotecnologia i millora genètica
- Gestió de recursos hídrics i altres recursos naturals
- Tecnologia ambiental
- Projectes d'enginyeria agrària
- Gestió d'empreses agràries i comercialització
- Desenvolupament rural
- Enginyeria rural


Més informació


17. Qui és el vicedirector del títol? 

Salvador Antonio Roselló Ripollés 
Correu electrònic: rosello@uji.es 

18. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 16 a 20 h.
Telèfon d'atenció: 964 387 777


Podeu trobar-nos en el web: http://infocampus.uji.es
Podeu enviar-nos consultes a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus