UJI

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés ha de respondre al d'una persona amb preocupació pels drets dels ciutadans, en particular quan entren en joc en les relacions amb l'Administració, i amb vocació de servei públic i interessada en el desenvolupament de tasques de gestió i administració.
A més, atès el caràcter multidisciplinari dels estudis de grau en Gestió i Administració Pública, no ha de constituir un obstacle l'opció triada de batxillerat, encara que resulta recomanable la relacionada amb les ciències socials, amb les quals presenta un major nivell d'atingencia, així com una sèrie d'habilitats en l'ús bàsic de les noves tecnologies, domini de l'anglès i una correcta expressió oral i escrita.

Informació proporcionada per: InfoCampus