UJI

Gestió i Administració Pública

Última modificació: 18/04/2019 | Font: InfoCampus

El grau en Gestió i Administració Pública (GAP) ofereix a les persones que el cursen una  formació en dret públic, economia i gestió, que en acabar els estudis els permetrà tenir una  formació tècnica per accedir a llocs de gestió dins de les administracions  públiques.  Aquesta capacitat de gestió pot ser vàlida també en l’esfera privada. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

El grau en Gestió i Administració Pública (GAP) ofereix a les persones que el cursen una  formació en dret públic, economia i gestió, que en acabar els estudis els permetrà tenir una  formació tècnica per a accedir a llocs de gestió dins de les administracions  públiques.  Aquesta capacitat de gestió pot ser vàlida també en l’esfera privada.

Es tracta d’un grau dinàmic, que s’adapta a les noves necessitats plantejades  per  la  societat  actual  de  canvis  molt  ràpids,  precisament  per  la formació que es rep en  dret i economia, que són disciplines essencials en l’evolució de la societat del nostre temps. D’altra banda, s’estudien les matèries de comptabilitat, informàtica i estadística, a més de les de gestió en diversos àmbits (administrativa, pressupostària, de personal, etc.).

Des d’aquesta perspectiva, considerem que els estudis de GAP ofereixen a l’alumnat una formació completa i integral a més de pràctica, que en l’àmbit dels objectius d’aquesta carrera recomanem vivament a l’alumnat.

El grau en GAP s'imparteix en castellà, valencià i anglès, com s'informa detalladament en el SIA i en la guia docent de cadascuna de les assignatures.

 

Marta Oller Rubert

Vicedegana del grau en Gestió i Administració Pública

oller@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Docència adaptada a les noves tecnologies, tant el programa acadèmic com el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada.
 • La qualitat docent i investigadora del professorat del grau, com es reflecteix en els rànquings de productivitat de les universitats espanyoles.
 • Àmplia experiència en l’aprenentatge dels estudis jurídics i econòmics.
 • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes jurídiques especialitzades, bases de dades jurídiques.
 • Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions… on s’aprèn i es comença a conèixer el món laboral.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU: aquest grau ofereix a l’alumnat de primer curs el Programa d’acció tutorial universitari amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària. 
Què és important conèixer?

Què és?

El graduat o graduada en Gestió i Administració Pública és un professional de la gestió pública amb coneixements interdisciplinaris; en la seua formació es consideren una àmplia gamma de matèries diferents: recull distintes perspectives i anàlisi de la realitat econòmica, jurídica, administrativa i social perquè estan presents la pràctica totalitat de les ciències socials, sense oblidar la presència d’altres matèries com ara l’estadística.

Per tant, aquest grau harmonitza els coneixements de tipus jurídic, administratiu i econòmic amb els de gestió pròpiament.

El contingut d’aquesta carrera universitària està dirigit a la formació del personal empleat públic especialitzat en les tasques de gestió jurídica, administrativa i financera, perquè aquests professionals coneguen els procediments i actuacions administratives i les polítiques públiques de gestió i tinguen coneixements adequats de tècniques o coneixements extrajurídics de suport a les tasques públiques com ara la comptabilitat, l’economia, la sociologia, la informàtica, l’anglès, etc.

La societat demana professionals del sector públic amb unes habilitats específiques, que siguen capaços de treballar en un entorn canviant i de conèixer tant les qüestions concretes de l’administració pública com les interaccions d’aquesta amb l’empresa privada.

La formació multidisciplinària d’aquests graduats i graduades els capacita especialment per exercir llocs de treball relatius a l’organització de la gestió econòmica, administrativa i del personal, coordinació/realització de la planificació, el control i l’avaluació dels diferents serveis de les entitats públiques, gestió dels diferents expedients administratius, gestió dels documents de les diverses administracions públiques o l’assessorament als usuaris i usuàries d’aquestes.

En definitiva, aquesta carrera permet, d’una banda, que hi haja una professionalització del funcionariat, i aquest fet contribuirà a la modernització i millora d’algunes qüestions relacionades amb l’administració: estimular una nova cultura de les administracions públiques, potenciar nous mètodes i tècniques de gestió, etc. I d’altra banda, en el sector privat, les empreses que mantenen relacions de tot tipus amb les administracions (contractistes, beneficiaris de concessions administratives, proveïdors, consultors, etc.) necessiten també personal que conega a fons el sector públic.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 54 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crédits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 6 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 54 crédits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crédits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crédits ECTS

Optatives (OP) 18 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crédits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crédits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

 

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 14,96 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 897,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Gestió i Administració Pública per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegués una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Gestió i Administració Pública s’imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica
 • Sales d’estudi
 • Seminaris amb capacitat per 25 persones, aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d’ús compartit: sala d’actes amb un aforament de 350 persones, sala de graus amb aforament per 112 persones, sala de juntes amb 49 seients, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Línies d’investigació:
  • CENTRE D’ESTUDIS DE DRET I RELACIONS INTERNACIONALS – CEDRI: dret comunitari, dret internacional, Nacions Unides, comerç internacional.
  • CENTRE D’ESTUDIS SOBRE PREVENCIÓ I SEGURETAT – CEPS: criminologia, administració de justícia, prevenció i seguretat.
  • DRET PENAL I POLÍTICA CRIMINAL: dret penal, política criminal, responsabilitat penal del menor, delictes de terrorisme, delictes contra les autoritats, delictes de propietat industrial i intel·lectual, delictes contra el medi ambient, dret penal econòmic i criminologia.
  • DRET I GÈNERE: gènere, igualtat d’oportunitats, dret antidiscriminatori, conciliació de la vida personal, familiar i professional, participació equilibrada, violència de gènere.
  • EL TRIBUT I ELS SEUS PROCEDIMENTS: tributs, impostos, taxes i contribucions especials, finançament territorial.
  • GRUP D’INVESTIGACIÓ EN DRETS HUMANS I DRETS FONAMENTALS: drets humans, compliment, eficàcia, igualtat, no discriminació, estudis estadístics, llibertat religiosa.
  • GRUP D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA REFORMA DEL DRET ADMINISTRATIU: dret administratiu, administració pública.
  • JDA - JUSTÍCIA DEMOCRÀTICA I ALTERNATIVA: dret processal orgànic, organització de tribunals, dret processal civil, dret processal penal, dret processal comparat.

 

Els departaments comparteixen unitats de gestió econòmica delegades dels serveis centrals. Les seues funcions respecte als programes formatius són la gestió econòmica de la compra de llibres i d’equipament, que tant el professorat com l’alumnat utilitzaran en el desenvolupament de la seua comesa docent i investigadora, la gestió i publicació d’actes, la difusió d’horaris de tutories presencials i virtuals, la gestió del pla d’ordenació docent, la gestió del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), la gestió de la producció científica, etc.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Gestió i Administració Pública

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

El graduat o graduada en Gestió i Administració Pública opta a un ampli ventall de sectors que inclouen les diferents branques de l’economia i també organitzacions i tipus d’empreses molt diversos. La seua formació permet a aquests professionals treballar en empreses i administracions públiques i també en organitzacions del tercer sector, cada vegada més professionalitzades.

 • Administracions: locals, autonòmiques, de l’Estat.
 • Empreses: públiques, vinculades amb el sector públic, d’assegurances, mútues de previsió social, etcètera.
 • Institucions: Sindicatura de Comptes o Sindicatura de Greuges.
 • Organitzacions no governamentals: associacions cíviques, fundacions.
 • Centres d’estudis o d'investigació.
 • Gabinets o despatxos d’advocats, procuradors, notaris o gestories administratives, constructores, estudis d’arquitectura, etc.
 • Centres d’ensenyament.
 • Partits polítics i organitzacions sindicals o patronals.
 • Etcètera.

 

Tasques professionals

Els professionals de gestió i administració pública poden desenvolupar la seua activitat en qualsevol àrea funcional de l’empresa, però estan preparats particularment per a àrees com la gestió d’operacions, gestió i promoció comercial, gestió de qualitat, màrqueting internacional, gestió de personal, logística o gestió de compres. Per tant, coneixen el funcionament de les empreses i de les seues àrees (producció, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting, qualitat, finances, etcètera).

Perfils professionals:

 • Personal tècnic de les administracions públiques: desenvolupa tasques de direcció, gestió, inspecció, coordinació, control i estudi, així com el disseny i planejament de propostes de millora per a les administracions públiques, òrgans constitucionals i institucionals i organitzacions de caràcter públic que operen en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local, a les quals s’accedeix mitjançant oposició o contractació. El nivell territorial d’actuació és: europeu, estatal, autonòmic i local.
 • Gestors d’organitzacions: desenvolupen tasques de direcció, planificació i gestió que garantisquen els objectius i finalitats d’organitzacions i/o ens instrumentals, així com tasques de comunicació i transmissió entre el nivell directiu i l’operatiu. Faciliten les relacions interinstitucionals, interadministratives, amb els mitjans de comunicació i els agents socials. El seu àmbit d’actuació el constitueixen els organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats públiques, fundacions públiques i tercer sector. El nivell territorial d’actuació és: internacional, estatal, autonòmic i local.
 • Agents de desenvolupament local: defineixen, programen i executen accions orientades al desenvolupament integral d'àmbit local. Dissenyen estratègies per a la promoció de l’activitat empresarial, la creació d’ocupació i el desenvolupament sostenible. Participen en la gestió de programes europeus. Dissenyen plans comunitaris per a fomentar la participació ciutadana i dinamitzar el teixit associatiu local.
 • Assessors i consultors: exerceixen funcions d’assessorament i assistència tècnica a les administracions públiques i institucions polítiques; a les organitzacions polítiques de representació d’interessos i no governamentals, i al sector privat en les seues relacions amb el sector públic.
 • Personal docent i investigador: exerceix activitats que tenen com a objecte impartir docència en processos formatius d’ensenyament reglat i no reglat. Exerceix activitats encaminades a aportar nous avanços al coneixement científic dels fenòmens polítics. Elabora documents de caràcter científic i materials didàctics.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés ha de respondre al d'una persona amb preocupació pels drets dels ciutadans, en particular quan entren en joc en les relacions amb l'Administració, i amb vocació de servei públic i interessada en el desenvolupament de tasques de gestió i administració.
A més, atès el caràcter multidisciplinari dels estudis de grau en Gestió i Administració Pública, no ha de constituir un obstacle l'opció triada de batxillerat, encara que resulta recomanable la relacionada amb les ciències socials, amb les quals presenta un major nivell d'atingencia, així com una sèrie d'habilitats en l'ús bàsic de les noves tecnologies, domini de l'anglès i una correcta expressió oral i escrita.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen segon de batxillerat, es considerarà la qualificació de batxillerat més la de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindre és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació 

Estudiantat amb PAU aprovada segons el Reial decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquest estudiantat accedirà amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que es ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què va aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquest estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per a millorar la seua nota d'admissió, però s'hauran d'examinar de la fase completa.

Estudiantat que va iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

L'estudiantat que va iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els va finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no haurà de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015/16 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la fase obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

L'estudiantat amb el batxillerat anterior a curs 2015/16 no està exempts de realitzar la fase obligatòria de les PAU.

Si aquest estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podrà presentar-se a la fase obligatòria actual, per a millorar la seua nota d'admissió, però s'haurà d'examinar de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. La seua nota d’accés a la universitat serà la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se. La puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0, 2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

Només en el cas d’empat tindrà preferència l'estudiantat que tinga el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Gestió i Administració Pública pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, s'han d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Les persones que tinguen interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, poden presentar-se a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat

2. Llengua: castellà

3. Llengua: valencià

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

L'estudiantat amb batxillerat internacional i l'estudiantat estranger amb conveni d'accés amb l'Estat espanyol han de presentar la informació de la credencial on conste la seua qualificació d'accés a la universitat. L'estudiantat estranger de països sense conveni d'accés amb l'Estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquest estudiantat entrarà en la mateixa reserva de places de l'estudiantat de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU, per a poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tot l'estudiantat estranger, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

CURS D'ADAPTACIÓ

En el grau en GAP existeix un curs d'adaptació que permet als diplomats i diplomades en Gestió  i Administració Pública obtenir, després de cursar els preceptius crèdits, el títol de graduat o graduada en Gestió i Administració Pública.

Més informació

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L'UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

En el grau en Gestió i Administració Pública s’ofereixen 70 places

La nota de tall o d’accés...

- És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.

- No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

- Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

- S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Administració d’Empreses s’han oferit 210 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,880, significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el núm. 210)  tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

- Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

- Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

- A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Curs d'adaptació

Curs d’adaptació al grau en Gestió i Administració Pública, dirigit als diplomats i diplomades en Gestió i Administració Pública per la Universitat Jaume I.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Gestió i Administració Pública per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que l'estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que l'estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG2 - Capacitat de gestió de la informació
CG3 - Capacitat d'organització i planificació
CG4 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG5 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG6 - Habilitats en les relacions interpersonals per a integrar-se en un equip de treball
CG7 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública
CG8 - Motivació per la qualitat
CG9 - Raonament crític
CG10 - Reconeixement i acceptació de la diversitat i multiculturalitat
CG11 - Resolució de problemes
CG12 - Presa de decisions
CG13 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Comprendre i aplicar les principals teories de l'administració.
CE2 - Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
CE3 - Comprendre i utilitzar l'estructura de les institucions polítiques
CE4 - Aplicar els mètodes i les tècniques de recerca política i social
CE5 - Conèixer fonts d'informació especialitzades i aprendre a estructurar treballs científics de l'especialitat.
CE6 - Identificar i mostrar el comportament ciutadà i els valors democràtics.
CE7 - Comprendre el funcionament de les potestats públiques
CE8 - Comprendre els fonaments ideològics de l'Estat i el seu ús en l'administració pública.
CE9 - Conèixer la dimensió històrica dels processos polítics i socials
CE10 - Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
CE11 - Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.
CE12 - Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.
CE13 - Utilitzar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
CE14 - Comprendre i valorar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
CE15 - Analitzar i comprendre l'aplicació de polítiques públiques
CE16 - Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de la gestió i administració pública
CE17 - Comprendre i valorar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
CE18 - Conèixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d'interpretar i aplicar les normes jurídiques que l'integren
CE19 - Operar amb dades de recerca quantitatives i qualitatives.
CE21 - Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

Pla d’estudis

Primer curs

Introducció al Dret (FBB)

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a la Sociologia (FBB)

Organització d'Empreses(FBB)

Principis d'Economía (FBB)

Dret Administratiu, Sistematització, Fonts i Organització (OB)

Introducció al Dret Constitucional (FBB)

Introducció a l'Estadística (FBB)

Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (FB)

Economia Pública (FBB)

Segon curs

Comptabilitat Pública (OB)

Dret Administratiu General (OB)

Anglés Aplicat a la Gestió i Administració Pública (FB)*

Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals (OB)

Tècniques d'Anàlisi Social en Gestió i Administració Pública (OB)

Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública (OB)

European Economy (OB)*

Poders i Organització Territorial de l'Estat (OB)

Protecció Jurídica dels Ciutadans davant l'Administració (OB)

Sistemes d'Informació en les Administracions Públiques (OB)

Tercer curs

Dret de la Unió Europea (OB)

Hisenda Pública (OB)

Informació i Tècniques Documentals per a la Gestió i l'Administració Pública (OB)

Mitjans i Béns de les Administracions Públiques (OB)

Reptes Actuals de l´Estat i de les Administracions Públiques (OB)**

Activitat Administrativa (OB)

Gestió de Recursos Humans (OB)

Gestió Economicofinancera (OB)

Gestió Pressupostària (OB)

Polítiques de Desenvolupament Local i Regional (OB)

Quart curs

Dret del Treball i de la Seguretat Social en l'Administració Pública (OB)

Dret Urbanístic, del Medi Ambient i de l'Habitatge (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local (OB)

Gestió de la Qualitat en les Administracions Públiques (OB)

Práctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optatives

Dret Administratiu de la Informació (OP)

Dret Administratiu Econòmic (OP)

Estructures i Polítiques Socials a Espanya i a la Unió Europea (OP)

El Règim Jurídic Privat de l'Empresa Pública (OP)

Dret Autonòmic Valencià (OP)

Hisendes Territorials (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en el http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

S'informa als estudiants sobre l' oferta de cursos d' anglès per tal d' assegurar l'adquisició de les competències d' anglès exigides per el grau.

 

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters oficials:

 • Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
 • Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
 • Màster universitari en Ètica i Democràcia
 • Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat

Així mateix, amb el títol d'aquest grau també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

 

Més informació sobre els estudis de postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes en la guia PROMOTE your International Career elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la comissió de titulació (CT), responsable del títol. 


Segons la modificació del Reglament marc sobre el funcionament dels centres de la Universitat Jaume I, la composició de la CT garantirà que hi haurà representació de cadascun dels departaments implicats en la docència. Entre els seus components, s'assignarà la coordinació de cadascun dels cursos de la titulació, de manera que hi haurà un coordinador o coordinadora per curs, una persona responsable de les pràctiques externes, una persona responsable del treball de final de grau i una persona en representació de l'estudiantat. D'aquesta manera s'evitaran duplicitats horitzontals i verticals i i es realitzarà el seguiment de l'aprenentatge de l'estudiantat al llarg del procés.


Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el o la responsable de curs sol·licitarà a cada professor o professora un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. 


Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per a fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzaran els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

- Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

- Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

- Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

- Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

- Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

- Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

- Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

- Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

- Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d’ensenyament/aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit.  El professorat ofereix unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació, i negocia amb l’alumne el seu pla d’aprenentatge.

- Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

- Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

- Examen escrit. Pot ser de qualsevol dels següents tipus:

  De desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d'espai.

  De resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

  Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. omplir buits).

  Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

- Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

- Memòries e Informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

- Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

- Presentacions orals i posters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

- Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar la conceptualització d'una experiència i de cercar solucions eficaces.

- Projectes. Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements multidisciplinaris.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Les pràctiques externes del grau en Gestió i Administració Pública és una assignatura obligatòria deº 4 curs i que té assignats 12 ECTS.

Consulta guia docent de l'assignatura

Per a poder matricular-se en aquesta assignatura és imprescindible haver aprovat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures de formació bàsica), excloent d'aquest còmput el treball fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes

L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir l'aprenentatge professional a través de la immersió de l'alumne en organismes públics i en empreses i fundacions vinculades al sector públic als quals s'orienta el seu perfil professional, amb l'objectiu de posar en pràctica els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels seus estudis.

Tipus d'entitats cooperadores

Realització de pràctiques externes en els diferents àmbits de la Gestió i Administració Pública, mitjançant un sistema d'atenció i permanència reglada en organismes administratius, econòmics i professionals dels sectors públic o privat.

Consulta entitats cooperadores.

Consulta el llistat de tutors de Pràctiques Externes

Organització

El curs en el qual l'alumne es matricula de l'assignatura (GA1241) se li convoca a una reunió informativa en la qual s'explica el format de les pràctiques.

A cada estudiant se li assigna l'entitat on ha de realitzar les pràctiques. L'assignació es farà en funció de les preferències de l'estudiant i del seu expedient acadèmic, si l'alumne accepta l'empresa i les dates proposades, ha de posar-se en contacte amb el seu tutor i est li orientarà amb detall sobre el desenvolupament de les pràctiques en l'empresa.

Si l'alumne no accepta l'entitat en el temps corresponent, se li proposarà una altra entitat.

Erasmus Pràctiques

També cap la possibilitat de realitzar les pràctiques en l'estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions. Els principals objectius d'aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l'European Quality Charter for Mobility i està finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La Guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP arreplega tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlredirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Gestió i Administració Pública en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Université d’Angers
Angers (França)

Università degli studi di Cagliari
Cagliari (Itàlia)

Università degli studi di Foggia
Foggia (Itàlia)

Università degli studi di Milano
Milano (Itàlia)

Università degli studi di Modena
Modena (Itàlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

Algoma University
Canadà

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

University of Muhhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta (Indonèsia)

La Trobe University
(Austràlia)

M. Kh. Dulati Taraz State University
Taraz (Kazakhstan)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad de la República (UREPU)
Montevideo (Uruguai)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidad del Museo Social Argentino
Buenos Aires (Argentina)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca del Plata
Belgrano (Argentina)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidade  Federal  Fluminense
(Brasil)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
(Xile)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat Politècnica de València
València

Universidad de Málaga
Màlaga

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Aspectes generals

El Treball Fi de Grau consisteix en l'elaboració individual per part de cada estudiant d'un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora, qui té la consideració de director/a de el treball. Es tracta d'un treball que serveix per acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Grau i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb totes les assignatures cursades prèviament.

Es imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el Treball Fi de Grau i els crèdits referits a les Pràctiques Externes.

Consulteu la guía docent de l'assignatura.

Continguts temàtics

Els departament de Dret Públic està implicat en la oferta de línies temàtiques per al TFG en la titulació de Gestió i Administració Pública. Concretament, les àrees involucradess són Dret International Públic, Dret Constitucional, Dret Financer i Tributari i Dret Administratiu.

L'estudi que l'alumne/a ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat conforme al procediment establert. Per això recull tots els temaris que componen les assignatures que formen part de la carrera en l'enteniment que cada treball individualment tracta una parcel·la concreta i singular que ja ha estat estudiada i superada durant la titulació.

Cada tutor/a donarà pautes generals sobre el material bibliogràfic que l'alumne/a ha d’utilitzar a l'efecte de dur a terme de forma satisfactòria el seu TFG. Ha de ser cada estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'identificar, localitzar, sistematitzar, estructurar, estudiar i citar de forma apropiada la bibliografia utilitzada de forma específica i relativa al tema estudiat.

Es recomana l’assistència al seminari d’orientació bàsica per a l’elaboració del TFG impartit per qui estigui en la coordinació de l’assignatura i a la sessió de recerca bibliogràfica ofert pel personal de la Biblioteca de l’UJI.

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de forma individual per cada alumne/a sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a-director/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les activitats que aquest ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball ha de permetre que aquest es desenvolupe i s'execute de forma apropiada.

Amb la finalitat de facilitar la comunicació entre tutors i estudiantat així com per a mantindré informat a l’alumnat matriculat en el TFG es crearà un Aula virtual de l’assignatura.

El tutor/a ha d'autoritzar la defensa del TFG abans de la seva avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

El TFG, amb el vistiplau del tutor/a, i previ l'Informe positiu d'aquest, ha de ser defensat en sessió pública.

L'informe del tutor/a se ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

El TFG ha d'ajustar-se a les normes d'estil recollides en l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

En qualsevol cas la realització del TFG ha d'atendre al previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012 modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012 i pel Consell de Govern de 15 de desembre de 2014 i específicament a les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de final de grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

La sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/as es realitzarà atenent als criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura TFG.

Criteris de superació de l'assignatura

El TFG ha de comprendre una estructura mínima, que inclogui els apartats següents: índex, introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia, a més dels corresponents Annexos, si escau.

L'extensió del treball ha de ser, com a mínim, de 35 pàgines, i com a màxim 40, sense comprendre Annexos i bibliografia, al que ha d'afegir-se un resum del treball en anglés, amb una extensió de 10 folis.

El requisit lingüístic del TFG (anglès) es concretarà en funció del criteri del tutor/a i podrà consistir, entre unes altres, en alguna o algunes de les següents activitats: lectures especialitzades, consulta de bibliografia, anàlisi de jurisprudència comparada i/o europea, etc. En tot cas, el resum del treball ha de presentar-se en anglès. La resta del treball ha de ser presentat en espanyol o valencià.

L'exposició oral ha de fer-se en espanyol, valencià o anglès, a elecció de l'estudiant, i amb ajuda de mitjans audiovisuals o sense ells, també a elecció de l'estudiant.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defensi davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

Presentació i defensa del TFG

L'estudiantat haurà de realitzar el seu TFG conforme a les directrius del seu tutor/a.
La coordinació i els tutors/as del TFG del Grau en Gestió i Administració Pública aprovaran anualment unes fites (dates d'entrevistes, presentació de versions i/o compliment de tasques) que els alumnes/as hauran d'anar complint, sent el seu incompliment motiu objectiu perquè el tutor/a NO autoritzi la seva defensa.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball al tutor/a i aquest/a ha donat el vist-i-plau a la presentació, sense la qual no podrà procedir-se a la defensa del mateix, deurà:

1. Sol·licitar en el termini establert al Coordinador/a de l'assignatura de TFG, juntament amb dues còpies del seu treball (en format paper i en format digital -Word i PDF-), i l'autorització del seu tutor/a, l'autorització per a la defensa del seu TFG.

Aquesta sol·licitud es realitzarà a través del següent procediment:

La sol·licitud de defensa i dipòsit del TFG que constarà de dues parts:

- L'alumne/a haurà de penjar en el lloc habilitat a aquest efecte a l'aula virtual de l'assignatura el TFG en format PDF.

- A més, haurà de presentar en Secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques la següent documentació:

* Exemplar del TFG, imprès a doble cara i enquadernat en tipus rústic o amb espiral.

* Declaració ètica emplenada i signada.

* Dos exemplars de la sol·licitud de defensa, emplenades i signades. Una d'elles serà retornada a l'alumne/a, cunyada i datada, perquè quedi constància del moment en el qual es va realitzar la sol·licitud i dipòsit del TFG.

2. Les Comissions Avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El dia i hora concrets es comunicaran a l'alumnat amb l'antelació suficient.

3. La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFG valorant, de forma global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per el/l'estudiant, podent al seu torn, tenir en compte l'informe emès pel tutor/a de el TFG.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defensi davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora després de la defensa pública mitjançant l'exposició del seu contingut o de les línies principals del mateix, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. Posteriorment, l’alumne/a contestarà a les preguntes i aclariments que puguin plantar els membres de la Comissió Avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del TFG, en atenció als criteris anteriorment assenyalats.

Una vegada que tots els/les alumnes hagin realitzat la defensa sol·licitada es publicarà l'acta amb les qualificacions de cadascun dels treballs a través de les vies ordinàries.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora de TFG (pauner@uji.es).

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Marta Oller Rubert (oller@uji.es)

Vicedegana del grau en Gestió i Administració Pública

 

Coordinació per al seguiment de la qualitat

 

Mª Amparo Camarero Olivas camarero@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

Oscar Coltell Simón (Oscar.Coltell@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Andrés Arnau Paradís

arnau@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Alma María Rodríguez Sánchez

alrodrig@uji.es

 

Coordinació del treball de final de grau

Beatriz Tomás Mallén (tomas@uji.es)

 

Qualitat del títol

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=232

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=232

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’expose’m en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Gestió i Administració Pública ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Interès pel sector públic     1)  2)  3)  4)  5)

2. Saber argumentar     1)  2)  3)  4)  5)

3.  Interès pels temes administratius i jurídics     1)  2)  3)  4)  5)

4.  Tenir vocació d’exercir un servei públic     1)  2)  3)  4)  5)

5. Capacitat per comprendre globalment els problemes     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tenir criteri i iniciativa     1)  2)  3)  4)  5)

7. Preocupació per la realitat econòmica i social     1)  2)  3)  4)  5)

8. Tenir un compromís ètic en el treball     1)  2)  3)  4)  5)

9.  Capacitat per treballar en un entorn canviant     1)  2)  3)  4)  5)

10. Fomentar un esperit crític d’anàlisi     1)  2)  3)  4)  5)

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA:

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres— els temes socials, l’economia... ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau gaudeixen amb aquests temes, són tolerants, tenen bona memòria i també capacitat d’atenció.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengués una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

 • Interès per la carrera.
 • Acceptació de la carrera per part de la teua família.
 • Cost dels estudis en temps.
 • Cost dels estudis en diners.
 • Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.
 • Prestigi o estatus professional.
 • Dificultat dels estudis.
 • Influència d’amistats i/o família.
 • Incorporació al món laboral.
 • Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.
 • Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 • Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Administració d'Empreses.
 • Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).
 • Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.
 • Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB AL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

 

Preguntes més freqüents

Grau en Gestió i Administració Pública

1. Què és el grau en Gestió i Administració Pública? 

El grau en Gestió i Administració Pública és una titulació jove i dinàmica que respon a les noves necessitats plantejades per la societat actual, que demana la modernització de les administracions públiques, amb mètodes i tècniques de gestió més eficaces i renovada vocació de servei públic i compromís ètic cap a la ciutadania. Els graduats i graduades en Gestió i Administració Pública adquireixen una formació, integral i multidisciplinària, en matèries com ara dret, economia, gestió administrativa, pressupostària, de personal, sociologia, comptabilitat, estadística o informàtica, així com les competències i habilitats necessàries per a ocupar llocs de gestió tècnica i comandament, especialment, en el sector públic, però també en el privat, perquè són moltes les empreses que mantenen relacions de tot tipus amb les administracions (contractistes, beneficiàries de concessions administratives, proveïdores, consultores, etc.) i necessiten personal altament qualificat en la gestió davant aquelles.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

Aquest grau s'imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Seminaris.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

-Batxillerat amb les PAU superades.
-Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
-PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)
-Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari
-Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
-Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació

6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència): entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat / no presentada".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat

12. En què consisteixen les pràctiques externes? 

La estada en pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques en el grau en Gestió i Administració Pública .

13. Què és el treball de final de grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

Els titulats i titulades en el grau en Gestió i Administració Pública poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

Màster universitari en Gestió Financiera i Comptabilitat Avançada
Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
Màster universitari en Ètica i Democràcia
Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat

A més, amb equest títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació


15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Administracions: locals, autonòmiques, de l’Estat.

Empreses: públiques, vinculades amb el sector públic, d’assegurances, mútues de previsió social, etcètera.

Institucions: Sindicatura de Comptes o Sindicatura de Greuges.

Organitzacions no governamentals: associacions cíviques, fundacions.

Centres d’estudis o d'investigació.

Gabinets o despatxos d’advocacia, procuradories, notaries o gestories administratives, constructores, estudis d’arquitectura, etc.

Centres d’ensenyament.

Partits polítics i organitzacions sindicals o patronals.

Etcètera.


Més informació

16. Qui és la vicedegana de la titulació? 

Marta Oller Rubert 
Departament de Dret Públic.
Despatx JC2306DD
Telèfon: 964 729 232
Adreça electrònica: oller@uji.es


17. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba en els locals 14 i 15 de l'Àgora de la Universitat.

Infocampus


L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
Telèfon d'atenció: 964 387 777.

Pots trobar-nos al web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus