UJI

Organització dels estudis

Pla d'estudis complet doble grau Administració d'Empreses i Dret (.pdf)

Primer curs

Formació bàsica (FB) 57 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 15 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per grau:

 • ECTS Dret 24 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 48 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 9 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 63 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per grau:

 • ECTS Dret 48 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 24 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 72 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per grau:

 • ECTS Dret 42 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 30 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 72 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per grau:

 • ECTS Dret 30 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 42 crèdits ECTS

Cinquè curs

Formació bàsica (FB) 6 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Optatives (OP) 12 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per grau:

 • ECTS Dret 30 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 42 crèdits ECTS

Sisè curs

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 12 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per grau:

 • ECTS Dret 12 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 384 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establit que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D'aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l'alumne (treballs, projectes, hores d'estudi, etc.).

El preu del crèdit establit per al curs 2019/20 és de 14,96 €. Com un curs són 72 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.077,12  € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

 •  Títol de graduat o graduada en Administració d'Empreses per la Universitat Jaume I i títol de graduat o graduada en Dret per la Universitat Jaume I
 •  Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya als títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, resultats obtinguts, capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d'educació superior. 

- Els graduats i graduades en Administració d'Empreses poden obtenir un segon títol:

 • Grau en Economia superant 102 crèdits ECTS de matèries específiques d'aquest grau de 3.r i 4.º curs.
 • Grau en Finances i Comptabilitat superant 90 crèdits ECTS de matèries específiques d'aquest grau de 3.r i 4.º curs.
 • Possibilitat d'obtenir un Doble Títol Internacional amb Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia-UNIMORE (Itàlia).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus