UJI

Treball de final de grau

Aspectes generals

El TFG constitueix una assignatura de 6 crèdits del pla d'estudis del Grau de Medicina, pertanyent al Sisè Curs, de caràcter anual. En ell es cursaran 2 crèdits ECTS en anglès.

El TFG és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat sota l'adreça i supervisió per part d'un professor-tutor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. Serà un treball de caràcter transversal que abaste de forma integrada una bona part dels continguts formatius i les competències adquirides en el Grau de Medicina.

S'exigeix com a requisit previ haver superat el 90% de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del Grau, excloses les optatives, les pràctiques externes i el Treball fi de grau.

Consulteu la guia docent de l'assignatura, i l'Aula Virtual del TFG.

Característiques i continguts del TFG

En cada curs acadèmic, el professorat de la Titulació de Medicina proposarà les diferents línies temàtiques amb un nombre de places suficient per a atendre les necessitats del TFG.

El contingut de cada TFG podrà correspondre a una de les següents tipologies:

 1. Treballs de recerca relacionats amb la titulació, que podrà ser bàsica/experimental, o Clínica/epidemiològica.
 2. Treballs de revisió i síntesi de l'evidència científica aplicats a la pràctica professional: Protocols de pràctica clínica
 3. Un altre tipus de treballs proposats pels docents o els propis estudiants, que siguen acceptats per la Comissió de Titulació de Grau

En el document GUIA del TFG, disponible en l'Aula Virtual de l'assignatura, s'indica de forma detallada les característiques i continguts que els TFG dels diferents tipus han de reunir

Metodologia didàctica

A l'inici del curs acadèmic, la Comissió de Titulació aprovarà i farà pública una relació amb els temes que els estudiants poden triar per a realitzar el TFG, així com els docents responsables de la seua tutela i el nombre de persones que poden escollir-ho.

L'estudiant realitzarà el TFG sota la supervisió d'un tutor i en una proposta o projecte concret. El tutor acadèmic és el responsable d'exposar als estudiants les característiques del TFG, definir els objectius i tasques dels estudiants, així com consensuar el cronograma i pla de treball conjunt. Al llarg de la realització del TFG, es pautarán les tutories necessàries per a assessorar a l'estudiant i presentar els seus avanços al tutor.

Durant el procés docent, es realitzen, a més, una sèrie de Seminaris orientats a reforçar els coneixements i les eines metodològiques dels estudiants, que aborden els següents temes:

 • Bases de dades bibliogràfiques i estratègies de cerca.
 • Revisions sistemàtiques de la literatura científica
 • Bioestadística aplicada
 • Edició científica

Els tutors i els estudiants podran plantejar altres seminaris específics addicionals al llarg de la realització del TFG.

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/as es realitzarà atenent als criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'aula Virtual de l'assignatura TFG.

Presentació del TFG

D'acord amb el procediment i en els terminis que establisca la Comissió de Titulació, l'estudiant lliurarà, amb el vistiplau del tutor, una versió escrita i una altra electrònica del treball realitzat.

El tutor acadèmic del TFG enviarà a l'Aula Virtual del TFG, amb una setmana d'antelació, un informe del treball tutelat ajustat al model que la Comissió de Titulació haja establit.

La Comissió de Titulació nomenarà els Tribunals Avaluadors dels TFG, que estaran constituït per tres docents de la titulació. Tots els tutors de TFG podran ser convocats a formar part d'un Tribunal que no incloga treballs tutoritzats per ell/ella.

S'anunciarà públicament amb antelació el lloc i hora en què es durà a terme la defensa dels treballs. L'acte de defensa consistirà en una exposició pública del TFG per part de l'estudiant, durant un temps màxim de 15 minuts, després de la qual els membres del Tribunal Avaluador podran realitzar les consideracions i preguntes que estimen oportunes, devent l'estudiant respondre a aquestes qüestions.

Avaluació del TFG

El Tribunal avaluarà si s'han adquirit les competències assignades al TFG i emetrà una Qualificació Global tenint en consideració els dos aspectes següents:

 • Treball escrit qualificat pel professor Tutor i pel Tribunal. Aquesta valoració (0-8 punts) tindrà un pes del 80% sobre la qualificació global, i s'avaluarà mitjançant: l'Informe del Tutor, atenent a la qualitat científica i tècnica del treball (0-3 punts), i a la participació activa de l'estudiant en el procés de tutorización (0-3 punts); i la valoració per part dels membres del Tribunal de la qualitat del treball escrit quant als aspectes formals i contingut (0-2 punts)
 • Defensa oral del TFG, avaluada pels membres del Tribunal. Aquesta valoració (0-2 punts) tindrà un pes del 20% sobre la qualificació global i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part del/l'estudiant.

Criteris d'avaluació del TFG per part del tutor (60%)

Per a l'avaluació del TFG per part del tutor se segueixen els següents criteris:

A. Qualitat del treball escrit (fins a 3 punts)

 • Estructura ordenada del text. El text ha d'estar organitzat segons els apartats indicats, en funció del tipus de TFG. Les idees han d'anar filades, sense canvis bruscs de la línia de l'exposició, ni voltes arrere o redundàncies.
 • Capacitat d'expressió. Es valorarà la sintaxi correcta i l'ús apropiat del vocabulari de la disciplina.
 • La comprensió del problema i el seu abast, que es pot apreciar en una bona introducció
 • Comprensió del disseny de recerca i la metodologia. Açò s'aprecia en la secció de material i mètodes
 • La descripció i presentació correcta dels resultats, que a més és indicativa que s'ha entès la metodologia emprada.
 • Capacitat de discutir els resultats en el context dels coneixements adquirits durant el Grau i en els obtinguts analitzant la bibliografia sobre el tema. Capacitat de qüestionar la validesa del treball i fer propostes per a millorar-ho.
 • L'ús adequat de la bibliografia. Cercar bibliografia sobre el tema, estudiar-la i saber citar l'article o llibre adequat en el lloc precís (no ha d'haver-hi afirmacions científiques no citades).

B. Actitud respecte de les tutories (fins a 3 punts): assistència regular, treball fet a temps, iniciativa pròpia, etc…

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Més informació ací: Treball Final de Grau

Consulta la guia docent de l'assignatura

 

Informació proporcionada per: InfoCampus