UJI

Medicina

Última modificació: 22/06/2018 | Font: InfoCampus

El nou grau en Medicina de l’UJI pretén formar futurs metges i metgesses per a servir a la societat de la qual provenen. Açò en si mateix pot semblar alguna cosa òbvia però la diferència es troba en els matisos. Els nous professionals adquiriran una formació profunda en les bases biològiques i socials de la medicina amb una especial èmfasi en la genètica, la immunologia i la biologia molecular. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Pla d'estudis anterior

INTRODUCCIÓ

Presentació

El nou grau en Medicina de l’UJI pretén formar futurs metges i metgesses per a servir a la societat de la qual provenen. Açò en si mateix pot semblar alguna cosa òbvia però la diferència es troba en els matisos. Els nous professionals adquiriran una formació profunda en les bases biològiques i socials de la medicina amb una especial èmfasi en la genètica, la immunologia i la biologia molecular. Ens agradaria que desenvoluparen al llarg de tota la carrera un raonament clínic competent i no es limitaren a acumular coneixements inconnexos entre si. La introducció primerenca de l'estudiantat en l’entorn de les pràctiques assistencials amb un aprenentatge basat en problemes ha de permetre aconseguir aquest objectiu. I volem remarcar especialment el compromís social i ètic de la professió mèdica com a objectiu irrenunciable dels nous graduats i graduades, així com una consideració humanista de la professió.

En el títol de grau en Medicina s’aposta per la integració curricular, tant horitzontal com vertical. La integració posseeix clars avantatges com ara reduir la fragmentació, eliminar repeticions innecessàries, donar una visió més global i afavorir el contacte entre professorat i departaments. En el model integrat les assignatures s'imparteixen per diverses àrees de coneixement, que es coordinen i comparteixen un mateix programa i una mateixa avaluació. Les matèries solen respondre als diferents òrgans i aparells de l’organisme humà, que es veuen tant en la seua estructura i funció normal com en la seua patologia, entesa globalment. Permet una integració denominada horitzontal, entre continguts del mateix any, i vertical al llarg dels diferents cursos que conformen el pla d'estudis.

Necessitem metges i metgesses que tracten persones i no grans tècnics que reparen anomalies. A l’UJI aspirem al fet que els futurs professionals de la medicina puguen comprendre millor els seus pacients i que tinguen una actitud més procliu a entendre les situacions generades per la pèrdua de la salut i la manera en què aquesta influeix en les persones.

Conrado Martínez Cadenas

Vicedegà del Grau en Medicina

ccadenas@uji.es


 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Model integrador. En el nostre model curricular integrat les assignatures s’imparteixen per diverses àrees de coneixement, que comparteixen un mateix programa i una mateixa avaluació.

- Recursos assistencials òptims i instal·lacions adequades a la metodologia didàctica. Tota la xarxa sanitària assistencial de la província de Castelló està posada a disposició de l’alumnat de Medicina. Disposem de quatre hospitals i de 15 centres de salut acreditats per a la docència. Açò suposa una ràtio envejable per a les pràctiques de l’alumnat, tenint en compte que només s'admeten 80 discents per curs.

- Àmplia oferta d’assignatures optatives. El pla d’estudis que hem dissenyat atorga la possibilitat que 18 crèdits ECTS siguen configurats pel mateix alumnat (l'oferta comprèn possibilitats tan diverses com ara la medicina esportiva, la investigació de resultats en salut i farmacoeconomia, les cures pal·liatives, l’anestesiologia i el tractament del dolor, la biotecnologia, tècniques en cirurgia, medicina física i rehabilitació, etc.).

- Nous recursos d’informació digital: utilització de noves aplicacions de programari en el camp de les cures per a la salut.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.

Què és important conèixer?

Què és?

L’objectiu genèric dels estudis de Medicina és preparar professionals d’acord amb les necessitats essencials del que serà la pràctica de la medicina en el segle XXI, formant metgesses i metges que siguen capaços d’indicar i realitzar activitats de promoció, manteniment i recuperació de la salut. Es defineix un ensenyament efectiu que ha de proporcionar els fonaments per a la posterior formació en qualsevol de les branques de la medicina. Açò suposa proporcionar un aprenentatge que tinga en compte la responsabilitat social de les metgesses i metges, els principis de la investigació biomèdica, la seua implicació en la comunitat en què treballarà i la relació amb la formació mèdica de postgrau.

Les graduades i graduats en Medicina per l’UJI aplicaran el model biopsicosocial d’atenció, seran professionals ètics, humans i amb seguretat en ells mateixos, capaços de treballar en un sistema sota exigències d’eficàcia i eficiència, perfectament formats en competències relatives a la comunicació i amb una disponibilitat òptima per al treball en equip.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 36 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crédits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 24 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 36 crédits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 54 crédits ECTS

Optatives (OP) 6 crédits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 54 crédits ECTS

Optatives (OP) 6 crédits ECTS

Cinqué curs

Obligatòries (OB) 54 crédits ECTS

Optatives (OP) 6 crédits ECTS

Sisé curs

Pràctiques externes (PE) 54 crédits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crédits ECTS

Total de crèdits del grau: 360 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2018/19 és de 21,16 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.269,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 90% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Medicina per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

Tal com s'ha comentat anteriorment, el títol de graduat o graduada en Medicina s'adscriu a la seu provisional de la Facultat de Ciències de la Salut, fins que estiga disponible la nova Facultat de Ciències de la Salut. Actualment es disposa d'aules i laboratoris docents a la Facultat de Ciències Humanes i Socials i a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals que són adequats per a impartir algunes matèries transversals de la titulació. A més, també es compta amb les instal·lacions de les unitats docents externes, fruit del conveni amb les institucions de Sanitat pertinents.

Per tant, a mitjà termini la docència de les titulacions de la branca de Ciències de la Salut se situa a l'edifici de la seu provisional de la Facultat de Ciències de la Salut.

Ja està confirmada i aprovada la creació de la nova Facultat de Ciències de la Salut dins del campus del Riu Sec i la seva inauguració tindrà lloc al curs acadèmic 2018-2019.

L'edifici on s’imparteixen estudis del grau en Medicina, disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors amb canó de vídeo.
 • Sales d'estudi.
 • Seminaris amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Laboratoris docents.
 • Sala de dissecció, osteoteca i sala de simulació mèdica.


L'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, on també s'imparteixen part dels estudis del grau en Medicina, disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics:

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules informàtiques.
 • Laboratoris docents, entre els quals es disposa dels següents laboratoris adequats per a impartir part de les pràctiques de la titulació, com ara: laboratori de microscòpia equipat amb microscopis per a estudiants, sistema audiovisual connectat al microscopi del professor i un microscopi de fluorescència. Laboratori de biologia equipat per realitzar pràctiques de biologia cel·lular, microbiologia i genètica. Inclou una àrea per a cultius cel·lulars. Laboratori de fisiologia i bioquímica, equipat completament per a realitzar pràctiques de bioquímica, biologia molecular i fisiologia.
 • Sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
 • Altres recursos d'ús compartit: aula magna amb un aforament de 150 persones, sala de graus amb aforament per a 35 persones, sala de juntes amb 30 seients i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d’espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

A més, la majoria de les pràctiques de les assignatures obligatòries dels cursos clínics (3º, 4º i 5º) i el Prácticum íntegrament (6º curs) es realitzen en els serveis sanitaris de la província de Castelló, amb els quals la Universitat té conveni. Aquests són l'Hospital Universitari General de Castelló, l'Hospital La Plana de Vila-real, el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, l'Hospital La Magdalena, i tots els Centres de Salut i Unitats de Salut Mental pertanyents als Departaments de Salut de Castelló i de la Plana.

Finalment, per a saber més

Webs d’interès general

Díptic informatiu grau en Medicina

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:                                                                        

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

 • Medicina assistencial
  • Especialitats (sistema MIR)
 • Gestió sanitària
 • Docència
  • Ensenyament universitari
 • Recerca
 • Indústria farmacèutica i alimentària, administracions públiques, política sanitària, etc.

Tasques professionals

 • Duu a terme consultes programades.

 • Realitza examen físic al pacient.

 • Planifica l'estudi del pacient i determina el tractament que s’ha de seguir.

 • Resol patologies i recepta medicaments adequats al cas.

 • Diagnostica precoçment, és a dir, identifica problemes de salut primerencament.

 • Sol·licita ajuda especialitzada quan és pertinent.

 • En patologies més complexes, deriva adequadament i oportunament a professionals competents en l’especialitat corresponent.

 • Duu a terme el maneig inicial d'emergències.

 • Atén visites domiciliàries.

 • Realitza labors quirúrgiques.

 • Determina i fa seguiment a la rehabilitació del pacient.

 • Brinda cures pal·liatives i acompanyament individual i familiar en el procés de mort.

 • Efectua prevenció i foment de salut a nivell individual i comunitari.

 • Administra i gestiona en el nivell primari d'atenció, incloent-hi el lideratge d'equips de treball pluriprofessionals, on ha de treballar amb molta gent i realitzar cada dia moltes converses per a relacionar a l'hospital amb persones i institucions, escriure articles, etc.

 • Atèn la seua pròpia formació, a través de l'assistència a congressos, cursos, etc.

 • Manté una relació amb els especialistes per a la mútua col·laboració.

 • Realitza labors docents.

 • Participa activament en les diverses societats científiques del país.

 • Realitza treballs de recerca i els presenta en jornades de recerca científica.

 • Desenvolupa projectes d'investigació. Un exemple d'això és la investigació en immunologia clínica (la immunologia és el que es coneix com els organismes de defensa del cos), amb especialització en el virus de la sida, on s'efectua investigació de laboratori, treballant amb el virus i estudiant les respostes immunològiques de l'organisme. 

RESUM

• Exercici de la medicina en el sistema sanitari públic i privat quan s'ha finalitzat la formació especialitzada corresponent (programa MIR).

• Investigació biomèdica tant bàsica com aplicada en centres públics o privats (indústria farmacèutica i/o biotecnològica).

• Gestió, administració i gerència de centres sanitaris i gestió i coordinació d’organitzacions d’assistència sanitària (agències públiques del sistema públic de salut, assegurances privades de salut, ONG...).

• Docència universitària en la formació de professionals sanitaris (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia...) i preuniversitària (ensenyament secundari, formació professional...).

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés propi de la titulació és el d’una persona que tinga interès per les ciències de la salut i, en particular amb la medicina. L’aspirant ha de tenir una especial sensibilitat envers la importància i atenció que mereixen la salut humana, així com un acusat sentit ètic i humà aplicat al coneixement, avaluació, i promoció de l’estat de salut de l’individu i la comunitat des de l’atenció directa a la investigació. Altres característiques fonamentals de la persona interessada en aquests estudis són: vocació, capacitat de treball, i aptitud per a treballar en equip.

A més, és recomanable iniciar els estudis amb els coneixements i competències del nivell A2 de llengua anglesa, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

 

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específicaconsta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Medicina pertany a la branca de ciències de la salut, els exercicis són:

1. Obligatori: Biologia

2. A elegir entre Física o Química

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

•        En el grau en Medicina s’ofereixen 80 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Medicina s’han oferit 80 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 12,447, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 80) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

•        Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

             Més informació

 

Permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi. Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Medicina, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

HC - Competències en habilitats clíniques.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars. Ser capaç de: - Fer una anamnesi completa, centrada i estructurada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, el sexe, els factors multiculturals i els ètnics. - Utilitzar una bona tècnica de comunicació. - Arreplegar les dades psicosocials significatives. - Valorar les expectatives del pacient, pares i tutors. - Conduir l'entrevista per a poder extraure les dades clíniques rellevants. - Valorar i saber interpretar els aspectes relacionats amb la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat).
HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l'edat del pacient, al sexe, a l'estat mental i físic, d'una manera completa i sistemàtica.
HC03 - Valoració de l'estat general. Ser capaç de: - Prendre i valorar les constants vitals (freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, tensió arterial i temperatura). - Valorar el nivell de consciència. - Valorar la presència de simptomatologia vegetativa. Valorar l'estat nutricional.
HC04 - Pell i mucoses. Ser capaç de reconèixer: - Una pal·lidesa. - Una icterícia. - Una cianosis. - Una deshidratació. - Les lesions cutànies elementals.
HC05 - Cap i coll. Ser capaç de: - Detectar asimetries. - Explorar i valorar si hi ha adenopaties. - Explorar la tiroide. - Detectar una ingurgitació jugular. - Valorar les fontanel·les.
HC06 - Aparell respiratori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell respiratori. Ser capaç de: - Inspeccionar el tórax i valorar l'estructura de la caixa toràcica, la mecànica respiratòria i l'ús de la musculatura accessòria. - Palpar el tórax i les vibracions vocals. - Percutir el tórax. - Auscultar i reconèixer el murmuri vesicular. - Auscultar i reconèixer uns roncus. - Auscultar i reconèixer uns crepitantes. - Auscultar i reconèixer l'estridor inspiratori. - Auscultar i reconèixer un frec pleural. - Auscultar i reconèixer un bufit de tub. - Valorar la circulació col·lateral. - Explorar i valorar adenopaties axil·lars. - Detectar la presència d'acropàquia.
HC07 - Aparell cardiocirculatori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries. Ser capaç de: - Palpar la punta cardíaca. - Reconèixer frèmits. - Localitzar els focus d'auscultació cardíaca. - Auscultar els sorolls cardíacs normals. - Reconèixer un bufit sistòlic i diastòlic. - Reconèixer un frec pericàrdic. - Prendre el pols arterial central i perifèric. - Valorar la perfusió perifèrica. - Valorar els edemes. - Reconèixer una trombosi venosa. - Reconèixer una oclusió arterial. - Reconèixer un xoc cardiovascular i una aturada cardíaca. - Detectar i valorar una arítmia.
HC08 - Sistema digestiu i abdomen. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell digestiu. Ser capaç de: - Inspeccionar l'abdomen i detectar eventracions, tumoracions, alteracions del moviment i circulació col·lateral. - Palpar i reconèixer masses i visceromegalies i saber fer la palpació bimanual. - Auscultar el peristaltisme intestinal. - Reconèixer una defensa i/o contractura abdominal. - Explorar el signe de Blumberg i identificar els punts de McBurney i Murphy. - Percutir l'abdomen. - Fer i valorar la percussió de puny lumbar. - Reconèixer un abdomen agut. - Reconèixer una ascitis. - Reconèixer un globus vesical. - Reconèixer hèrnies abdominals. - Fer un tacte rectal. - Explorar i valorar adenopaties supraclaviculars i inguinals.
HC09 - Sistema reproductor. Ser capaç de: - Visualitzar la vagina i el coll uterí. - Fer un tacte vaginal. - Fer una exploració abdominal de la gestant. - Fer una exploració mamària i adenopaties axil·lars. - Fer una exploració prostàtica. - Fer una exploració de penis i testicles.
HC10 - Sistema nerviós. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric. Ser capaç de: - Explorar l'orientació i funcions superiors. - Valorar el llenguatge. - Explorar el camp visual. - Explorar els parells cranials. - Explorar un nistagme. - Explorar la força i el to musculars. - Identificar la presència d'asterixis. - Valorar la marxa. - Identificar el signe de Romberg. - Explorar els reflexos osteo-tendinosos. - Explorar els reflexos del bebè. - Explorar la sensibilitat tàctil, dolorosa i vibratòria. - Valorar alteracions del moviment. - Reconèixer signes meningis. - Explorar a un malalt en coma. - Explorar el cerebel. - Valorar el desenvolupament psicomotor del xiquet.
HC11 - Aparell locomotor. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell locomotor. Ser capaç de: - Reconèixer i avaluar el desaliniament de les extremitats. - Fer una anàlisi funcional del recorregut articular. - Reconèixer el dolor a la mobilització, els signes inflamatoris i les deformitats en les articulacions perifèriques. - Fer una avaluació de les parts blanes. - Avaluar la postura. - Explorar la mobilitat i el vessament articular. - Explorar els malucs del bebè. - Explorar la maniobra de Lasègue. - Explorar la mobilitat de la columna vertebral. - Reconèixer i avaluar una cifosi i una escoliosi. - Reconèixer fractures i luxacions. - Reconèixer lesions tendinoses. - Reconèixer una lesió de nervi perifèric.
HC12 - Otorinolaringologia. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies d'oïda, nas i gola. Ser capaç de: - Fer una exploració otoscòpica. - Fer una exploració acumètrica. - Saber explorar els sinus paranasals. - Explorar la cavitat bucal i l'orofaringe.
HC13 - Oftalmologia. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies oftalmològiques. Ser capaç de: - Saber inspeccionar els globus oculars. - Fer una exploració bàsica de l'agudesa visual. - Explorar la pupil·la, les parpelles i les conjuntives. - Explorar el fons de l'ull.
HC14 - Psiquiatria. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies psiquiàtriques. Ser capaç de detectar i identificar: - Deliri (estat confusional) - Símptomes d'ansietat. - Símptomes depressius. - Símptomes psicòtics. - Consum de tòxics. - Deterioració cognoscitiu. Capacitat de fer una exploració psicométrica bàsica i neuropsicològica.
HC15 - Interpretar els resultats de l'anamnesi, de l'examen físic i de les exploracions complementàries. Ser capaç de: - Ordenar i interpretar les dades obtingudes en l'anamnesi. - Reconèixer la normalitat o l'anormalitat de les troballes de l'exploració física i les proves complementàries, ordenar-les i interpretar-les. - Definir els símptomes i signes guia. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.
HC16 - Fer una orientació diagnòstica. Ser capaç de: - Analitzar tota la informació disponible. - Definir sindròmicament al pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.
HC17 - Establiment d'un pla d'actuació. Capacitat d'establir un pla d'actuació considerant les necessitats del pacient i de l'entorn familiar i social, que implique tots els membres de l'equip de salut.
HC18 - Registre de les troballes. Ser capaç de: - Redactar una història clínica que siga llegible, concisa i actualitzada. - Elaborar un informe clínic, instruccions i altres registres, de forma comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
HC19 - Patologies de la pell. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la pell.
HC20 - Patologies del sistema immune. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune.
HC21 - Aparell nefrourològic. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies nefrourològiques.
HC22 - Patologia infecciosa. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i sistemes.
HC23 - Patologies del sistema endocrí. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema endocrí.
HC24 - Patologia tumoral. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.
HC25 - Patologia sanguínia i hematopoiètica. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la sang.
HC26 - Obstetrícia i ginecologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques i obstètriques. Embaràs i part normal. Exploració i seguiment de l'embaràs. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Contracepció i fertilització.
HC27 - Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.
HC28 - Pediatria i neonatologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del nounat, del xiquet i de l'adolescent. Conèixer les característiques morfofuncionals del nounat prematur, del nounat a terme, el xiquet i l'adolescent. Creixement. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència. Diagnòstic i consell genètic.
HC29 - Atenció primària. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les patologies més prevalentes en l'àmbit d'atenció primària. Promoció de la salut en l'entorn familiar i comunitari. Reconèixer, diagnosticar i orientar la patologia prevalente en l'ancià.
HC30 - Nutrició. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les patologies de la nutrició.
HC31 - Urgències i emergències. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la patologia de risc vital i urgent. Estar entrenat en situacions d'emergència.
HC32 - Psicologia clínica. Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta.
HC33 - Violència de gènere. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la violència de gènere.

PP - Competències en procediments pràctics.

PP01 - Sistema cardiovascular. Saber: - Prendre la pressió arterial. - Fer una oscilometria. - Fer i interpretar un electrocardiograma (ECG) normal i anormal.
PP02 - Sistema respiratori. Saber: - Interpretar els trets bàsics d'una espirometría. - Fer un Peak-Flow. - Mesurar la saturació d'oxigen. - Utilitzar l'oxigenoterapia. - Fer un repic (clapping) - Utilitzar inhaladors i aerosols.
PP03 - Otorinolaringologia. Saber: - Utilitzar l'espill frontal simple i l'espill de Clar. - Fer una otoscòpia. - Fer una laringoscopia. - Fer un taponament anterior d'una epistaxis. - Fer un pneumotaponament d'una epistaxis posterior. - Extraure cossos estranys de la laringe. - Extraure cossos estranys de la gola, les fosses nasals i les orelles.
PP04 - Oftalmologia. Saber: - Explorar un fons d'ull. - Fer una eversió de les parpelles. - Extraure cossos estranys superficials del globus ocular. - Utilitzar el llum d'esquerda. - Utilitzar fluoresceïna per a detectar lesions corneals. - Interpretar una campimetria.
PP05 - Laboratori. Saber: - Fer una punción venosa. - Interpretar els resultats. - Determinar glucèmies capil·lars. - Efectuar una tira bàsica d'orina. - Interpretar els resultats dels exàmens analítics bàsics de sang, orina i líquids pleurals, cefaloraquidi, ascític i articular. - Detectar sang oculta en l'excrement. - Fer un test d'embaràs.
PP06 - Radiologia. Saber: - Interpretar la radiologia simple (tórax, abdomen i esquelet) - Interpretar l'anatomia bàsica de la tomografia axial computada (TAC), ressonància magnètica (RM) i ecografia.
PP07 - Cirurgia general i primeres cures. Saber: - Aplicar mesures d'asèpsia en ferides simples. - Col·locar sutures en ferides simples. - Fer cures cutànies. - Fer un primer tractament de cremades, segons l'origen de l'agent agressor. - Realitzar tècniques de permeabilitat de la via aèria. - Fer la reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada. - Conèixer la tècnica de la punción pleural, abdominal i lumbar. - Desbridar abscessos simples. - Fer un primer tractament d'una hemorràgia externa.
PP08 - Sistema musculoesquelético. Saber: - Fer una antropometria. - Fer una goniometria. - Fer un test muscular manual. - Fer una immobilització provisional amb guix d'extremitats. - Col·locar embenatges compressius i elàstics. - Col·locar un collaret cervical en un accidentat. - Explorar els malucs del lactant.
PP09 - Col·locació de vies i administració de medicació. Saber: - Col·locar una via intravenosa. - Col·locar una sonda nasogàstrica. - Col·locar una sonda vesical. - Administrar injectables intramusculars. - Administrar injectables subcutanis. - Administrar injectables intravenosos. - Administrar injectables intradèrmics.
PP10 - Psiquiatria. Saber fer una exploració psicomètrica bàsica i neuropsicològica.
PP11 - Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta.

EP - Competències per a l'estudi del pacient.

EP01 - Principis generals de la recerca del pacient. Ser capaç de: - Establir una metòdica raonada i ordenada d'exploracions complementàries, segons el procés de base i el diagnòstic diferencial establit. - Valorar el risc i el benefici de cada exploració. - Conèixer el rendiment diagnòstic de les diferents exploracions. - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les diferents proves. - Conèixer el cost de l'exploració. - Informar detalladament al pacient de les exploracions que es realitzaran. - Obtenir el consentiment.
EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d'Hematologia, Bioquímica, Immunologia, Genètica, Microbiologia i Anatomia Patològica fa falta: - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes. - Conèixer els procediments requerits per a obtenir el material necessari per a la recerca. - Saber interpretar els resultats de les diferents proves.
EP03 - Diagnòstic per la imatge. Ser capaç de: - Conèixer les diverses tècniques que s'integren en el diagnòstic per la imatge. - Conèixer les indicacions, contraindicacions i riscos de les exploracions. - Seleccionar les proves i els procediments diagnòstics o terapèutics adequats en cada cas. - Donar prioritat a les diverses tècniques de diagnòstic en relació amb la sospita clínica. - Saber interpretar les diferents proves.
EP04 - Recerca clínica. Conèixer i saber realitzar sota supervisió: - Puncions vasculars. - Una punció pleural, abdominal i lumbar. - Una biòpsia cutània.
EP05 - Tècniques electrofisiològiques. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (electrocardiograma, electroencefalogrames, electromiografia i unes altres).
EP06 - Neuroelectrofisiologia. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma i una electromiografia.
EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.
EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.
EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics.

TP - Competències per al tractament del pacient.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient. Ser capaç de: - Reconèixer els efectes globals de la malaltia en el pacient (físics, psíquics, econòmics i socials). Valorar la relació risc/beneficie dels procediments terapèutics. - Saber fer ús d'un tractament multidisciplinari. - Reconèixer la importància de la cerca bibliogràfica pels diversos mitjans. - Supervisar el compliment d'instruccions, tan en els aspectes de seguiment de pautes farmacològiques com de procediments exploratoris o de canvis en hàbits de salut.
TP02 - Fàrmacs. Conèixer: - Els principis de bona prescripció. - Els diversos grups farmacològics amb les seues indicacions, dosis, vies d'administració, interaccions, contraindicacions i efectes adversos. Prescripció i farmacovigilància. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes.
TP03 - Hemoderivats. Ser capaç de: - Conèixer les indicacions de la transfusió de diversos hemoderivats, el procediment d'extracció, compatibilitat, riscos transfusionals i complicacions. Trasplantaments.
TP04 - Cirurgia. Conèixer: - Les indicacions de la cirurgia en malalties cròniques i agudes. - Els riscos tromboembòlics, els riscos en pacients descoagulats, prevenció i tractament d'infecció, riscos d'hemorràgia i isquemia i síndrome compartimental. - La utilització de l'instrumental quirúrgic bàsic.
TP05 - Anestèsia i control del dolor. Conèixer: - La valoració del preoperatori. - Les indicacions i riscos de l'anestèsia local, raquídea i general. Ser capaç de: - Valorar el tipus i grau de dolor utilitzant les diferents taules de mesura reconegudes. - Reconèixer les seues causes i les seues repercussions psicològiques i físiques, i diferenciar el dolor agut del dolor crònic. - Establir els esglaons del tractament del dolor segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut).
TP06 - Psicològics. Ser capaç de: - Detectar estats emocionals associats a altres quadres clínics que comprometen la seua evolució. - Conèixer les diverses tècniques de psicoterapia.
TP07 - Rehabilitació i fisioteràpia. Conèixer: - El paper integral de la rehabilitació en la recuperació després de determinades malalties. - Les indicacions d'ortesis i pròtesis. - Les tècniques de teràpia manual, agents físics, electroterapia i mecanoterapia.
TP08 - Radioteràpia. Ser capaç de: - Conèixer les indicacions generals de la radioteràpia. - Valorar la resposta al tractament, així com les possibles reaccions i/o seqüeles secundàries a aquest tractament.
TP09 - Socials. Ser capaç de: - Valorar les dades del nivell educatiu, cultural i socioeconòmic del pacient per a adequar les pautes mèdiques. - Valorar el suport familiar en la malaltia i el seu grau d'acord en l'adhesió al tractament.
TP10 - Nutrició. Ser capaç de: - Indicar una dieta adequada. - Indicar i seguir el compliment del tractament dietètic de la diabetis, risc cardiovascular, insuficiència renal i hepàtica, i obesitat. - Selecció dels mètodes apropiats per a assegurar una nutrició adequada a les necessitats individuals del pacient. - Valorar els estats de malnutrició. - Valorar les indicacions terapèutiques i les vies d'administració de la nutrició artificial enteral, parental i pediàtrica - Prevenir les complicacions dels diferents mètodes de nutrició artificial. - Indicar i fer el seguiment en la nutrició pediàtrica.
TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.
TP12 - Actuació precoç. Ser capaç de reconèixer i orientar la terapèutica de: - Un pacient recuperat després d'un tractament d'urgència. - La deterioració de la consciència, diagnòstic diferencial etiològic. - L'accident vascular cerebral, hipertensió endocraneal aguda. - El politraumatisme. - La compressió medul·lar aguda. - Les lesions vasculars amb el risc d'hemorràgia. - Un pacient amb cremades. - El treball de part o expulsivo. - La retenció aguda d'orina, distensió vesical. - La distensió gàstrica aguda. - L'epistaxis i hematemesis. - La septicèmia. - La crisi vasovagal. - La crisi convulsiva i estat per postical. - La crisi tirotòxica. - La trombosi venosa profunda. - La isquemia arterial. - L'abstinència alcohòlica i d'opiàcis. - La deshidratació greu. - La hipertèrmia maligna. - La preparació per al trasllat d'un pacient traumàtic.
TP13 - Actuació vital. Conèixer i/o tractar: - Insuficiència respiratòria aguda, crisi asmática, bronquiolitis, broncoespasme, neumotòrax a tensió, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucció respiratòria per cos estrany, edema de glotis, crisi d'hiperventilación, embòlia pulmonar, aturada respiratòria. A més, cal valorar la permeabilitat de la via aèria. - Infart agut de miocardi, angor, insuficiència cardíaca, edema agut de pulmó, fibril·lació ventricular, asistolia, dissociació electromecànica, altres arítmies amb repercussió hemodinàmica. A més, fa falta conèixer les indicacions de la desfibril·lació, la cardioversión elèctrica i el marcapasos. - Xoc, segons la seua etiologia: cardiogènic, hipovolèmic, sèptic, anafilàctic o per dolor. - Reacció al·lèrgica. - Intoxicació aguda greu. - Crisi hipertensiva. - Hemorràgia externa i interna. - Lesions traumàtiques cranials, medul·lars toràciques, abdominals i d'extremitats. - Coma metabòlic. - Convulsions. - Hipotèrmia i hipertèrmia profunda. - Selecció de l'accidentat segons la gravetat i priorització dels tractaments. - Diagnòstic d'òbit i aproximació de la seua hora.
TP14 - Actuació intensiva. Conèixer: - Les situacions que precisen ingrés en unitats de vigilància intensiva. - La ventilació assistida. - El monitoratge neurològic, cardiovascular i respiratòria. - Els riscos dels tractaments invasius. - Els límits de la teràpia intensiva; significat de teràpia desproporcionada. - El concepte de mort cerebral. - Els aspectes legals de la donació d'òrgans.
TP15 - Cures cròniques. Ser capaç de: - Pronosticar el tipus, l'evolució i les limitacions de les malalties cròniques. - Valorar les diferents opcions terapèutiques. - Prevenir les complicacions de la malaltia. - Valorar les necessitats psicològiques, mèdiques, familiars i ambientals del pacient crònic. - Valorar el grau d'incapacitat física. - Conèixer les cures i els riscos de la immobilitat. - Conèixer el paper de la rehabilitació. - Conèixer i prescriure les modalitats de tractament domiciliari, sociosanitari i d'hospital de dia. - Valorar el pronòstic i planificar el tractament segons l'evolució de la malaltia. - Participar en els tractaments multimodales. - Conèixer les pautes d'analgèsia. - Valorar la invalidesa permanent. - Conèixer l'estimulació precoç i psicoterapia del xiquet.
TP16 - Cures pal·liatives. Conèixer: - Les cures pal·liatives en règim d'ingrés o domiciliaris. - El paper dels centres sociosanitaris. - El control de les cures domiciliàries. - Les estratègies per a alleujar els símptomes molests o dolorosos del pacient terminal. - El paper de la família. - Les necessitats psicològiques i ambientals del pacient terminal. - Les tècniques de suport al pacient moribund i al seu entorn.
TP17 - Teràpies alternatives o complementàries. - Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries. - Saber valorar el possible efecte d'aquestes teràpies quan s'associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, músic-teràpia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18 - Derivació del pacient. Saber reconèixer les necessitats d'un pacient donat d'alta. Ser capaç de valorar la: - Derivació d'un pacient estable. - Derivació d'un pacient inestable. - Derivació d'un pacient que precisa suport sociosanitari. - El sistema d'emergències mèdiques.
TP19 - Hemorràgia i trombosi. Ser capaç de controlar l'hemorràgia quirúrgica i conèixer la profilaxi tromboembólica.
TP20 - Reanimació cardiopulmonar. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.
TP21 - Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos i antiinflamatorios.

SP - Competències per a la promoció de la salut i per a la prevenció de la malaltia.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de: - Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat. - Conèixer els components de l'educació sanitària. - Utilitzar adequadament el consell mèdic. - Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d'una malaltia, tal com el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries... - Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç. - Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.
SP02 - Habilitat per a establir, basant-se en la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscos en els pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial. Ser capaç de: - Conèixer les intervencions preventives i les estratègies de promoció de la salut en els diversos grups d'edat i col·lectius especials de la població. - Aplicar la intervenció psicològica a la prevenció de riscos vinculats a hàbits de salut en persones que presenten malalties tals com a hipertensió, metabolopatías, dolor crònic.
SP03 - Col·laborar amb altres professionals i institucions amb la finalitat de promocionar la salut i prevenir malalties. Ser capaç de: - Col·laborar amb professionals sanitaris, educadors i responsables de l'administració pública. - Integrar els components de la protecció de la salut (medi ambient i aliments) en la valoració pronóstica. - Reconèixer i utilitzar les eines de planificació i priorització en el servei públic de salut. - Conèixer les bases científiques, riscos i l'aplicabilitat de les medicines alternatives.
SP04 - Implementació d'accions preventives per a promocionar la salut tant a nivell individual com a poblacional. Ser capaç de: - Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial. - Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial. - Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l'ajuda mèdica. - Promocionar l'adherència al tractament valorant les motivacions del pacient per a acceptar el seguiment d'instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió al mateix.
SP05 - Desenvolupament d'estratègies de salut i screening. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l'estat de salut i les conseqüències que comporta.
SP06 - Ser capaç de: - Aplicar un protocol de despistaje de patologies d'alta prevalença sistemàticament a tots els individus en risc per edat, sexe, fenotip... - Desenvolupar les estratègies de control i prevenció de les malalties transmissibles. - Desenvolupar les estratègies de prevenció de les malalties cròniques i degeneratives. - Promocionar campanyes de prevenció de riscos tenint en compte les que ja existeixen (consum de tabac i drogues, educació sexual sanitària i prevenció d'accidents de trànsit), i sensibilitzar la població sanitària del seu interès i benefici. - Promocionar el bon ús dels medicaments.
SP07 - Inmunoprevención. Ser capaç de: - Conèixer les bases científiques i operatives de les vacunacions. - Avaluar les vacunacions en situacions personals i clíniques especials.
SP08 - Desinfecció i esterilització. Manejar tècniques de desinfecció i esterilització.
SP09 - Protecció radiològica. Ser capaç d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb les radiacions ionitzants.

CI - Competències per a la comunicació i per a l'obtenció d'informació.

CI01 - Principis generals de la bona comunicació (pròpies i de l'entrevistat). Ser capaç de: - Conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, ordre, llenguatge...) - Conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari...) - Conèixer les fórmules de la comunicació escrita.
CI02 - Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de: - Utilitzar els principis d'un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat). - Utilitzar un vocabulari entenedor. - Saber notificar males notícies.
CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de: - Mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, juntament amb una predisposició a la col·laboració. - Col·laborar amb altres professionals de Ciències de la Salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars. - Reconèixer les limitacions pròpies amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues. - Fer una exposició científica davant d'un auditori de col·legues.
CI04 - Comunicació com a educador. Ser capaç de: - Adaptar el llenguatge i el missatge segons les circumstàncies. - Saber estructurar i esquematitzar el missatge. - Saber utilitzar exemples pràctics que faciliten la realització de procediments. - Participar en un programa formatiu utilitzant les bases teòriques de l'aprenentatge i la docència. - Conèixer els processos de formació i capacitació professionals propis dels diferents nivells de competències.
CI05 - Comunicació amb els mitjans de comunicació i altres professionals. Ser capaç de: - Conèixer qui ha de donar la informació als mitjans i de quina manera, preservant sempre la confidencialitat dels implicats. - Conèixer els procediments de comunicació amb altres estaments oficials.
CI06 - Habilitats informàtiques i accés a força de dades. Ser capaç de: - Manejar amb autonomia un ordinador personal. Valorar la informació i el seu ús. - Manejar, a nivell d'usuari, els diferents paquets informàtics i estadístics. - Accedir en el món del coneixement biomèdic utilitzant els referents de prestigi reconegut. - Utilitzar diferents sistemes per a accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.
CI07 - Expressió en anglès. Conèixer la llengua anglesa com a vehicle de difusió del coneixement mèdic.
CI08 - Telemedicina. Conèixer els principis i possibilitats de la telemedicina.
CI09 - Comunicació com a investigador. Ser capaç de realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i d'informes professionals sabent utilitzar els mitjans tecnològics bàsics.
CI10 - Coneixement i domini de l'anglès acadèmic i professional aplicat a la medicina. Ser capaç de: - Produir i entendre textos, orals i escrits, en anglès per al desenvolupament de l'activitat acadèmica i professional en la medicina. - Utilitzar l'anglès com a llengua franca des d'un punt de vista intercultural i multidisciplinària.

INV - Competències en la recerca.

INV01 - Metodologia científica i de recerca. Ser capaç de: - Reconèixer la necessitat de la recerca per a la progressió del coneixement. - Conèixer la relació entre recerca bàsica i recerca clínica. - Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues recerques en equips multidisciplinaris. Conèixer: - La metodologia científica. - Els procediments bàsics d'un laboratori de recerca. - Com desenvolupar un projecte de recerca. - Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes de recerca. - La construcció d'una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals. - Com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica. - Com redactar un model d'article científic.
INV02 - Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació. Ser capaç de: - Aplicar l'estadística en la recerca clínica. - Descriure els caràcters quantitatius i qualitatius. - Dissenyar estudis, establir la grandària de la mostra i criteris d'inclusió i d'exclusió, comparar mesures, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesures de risc, models de regressió, mesura dels canvis, proves diagnòstiques. - Fer metaanálisis. - Conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics. - Conèixer la limitació de les proves estadístiques. - Reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadístic i clínicament rellevant.

CB - Coneixement de les ciències bàsiques, socials i clíniques, i dels seus principis fonamentals.

CB01 - Fisiologia. Conèixer els fonaments de la funció cel·lular. Conceptes d'homeòstasis i sistemes de control. Conèixer els principis bàsics de la comunicació intra- i intercelular. Conèixer les bases de les membranes excitables. Canales iònics; potencial de membrana i potencial d'acció. Conèixer els fonaments dels sistemes fisiològics.
CB02 - Biologia cel·lular i biologia del desenvolupament. - Saber descriure la cèl·lula i identificar els diversos orgànuls cel·lulars. Diferenciació i proliferació cel·lular - Saber establir les relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que realitzen. - Conèixer els processos de desenvolupament que condueixen en l'establiment del plànol corporal de l'organisme humà i els mecanismes cel·lulars i genètics corresponents.
CB03 - Biofísica. - Conèixer els fenòmens i mecanismes físics a nivell molecular, cel·lular i orgànic dels estats de salut i malaltia. - Conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la biofísica en l'estudi de les funcions de l'organisme humà. - Conèixer les bases físiques de les tècniques de diagnosis i teràpia.
CB04 - Bioquímica i biologia molecular. - Conèixer l'estructura de les biomolècules per a entendre les propietats determinants de la seua funció biològica en el context cel·lular i de l'organisme. - Conèixer les estructures i les funcions bàsiques de les cèl·lules de l'organisme humà, amb l'aplicació dels conceptes i el llenguatge bioquímics. - Aprendre a utilitzar l'enfocament bioquímic en l'estudi de les funcions cel·lulars i de l'organisme. - Conèixer les bases teòriques i pràctiques de les tècniques bioquímiques aplicades a la recerca i a la mesura de les funcions cel·lulars. - Conèixer les bases moleculars de la malaltia.
CB05 - Genètica. - Conèixer les bases genètiques que li permeten comprendre la fisiopatologia. Herència - Conèixer les bases de la teràpia gènica per a comprendre el futur desenvolupament de la mateixa. Informació, expressió i regulació gènica.
CB06 - Bioestadística. - Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferenciales aplicats a les ciències biomèdiques.
CB07 - L'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i de cadascun dels seus òrgans i aparells. - Conèixer i descriure l'estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l'organisme, en els diversos nivells d'organització (des de l'organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcelular i molecular). - Conèixer els mecanismes homeostáticos i de regulació dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer les bases teòriques i l'aplicació dels diversos mètodes d'exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l'entorn.
CB08 - El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l'estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.
CB09 - Aspectes conductuals de les relacions entre un individu i la família, els companys, l'entorn social, la societat, en general l'entorn físic. Tenir present, en la relació amb el malalt: - El paper de la família i dels amics en l'aprenentatge i el manteniment dels hàbits de salut i de les conductes malsanas. - Els aspectes de la relació laboral que poden incidir en la salut de l'individu. - L'adequació del subjecte a les normes de la cultura en què viu immers. - Les insuficiències de l'entorn físic que incideixen en la seua malaltia.
CB10 - Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme. Conèixer: - Les alteracions de l'estructura macroscòpica i microscòpica dels diversos òrgans i la relació amb la seua funció. - Les principals síndromes que afecten l'organisme i els diversos sistemes i aparells i, en concret: el concepte, l'etiopatogenia general, la fisiopatologia, la semiologia. - Les causes de les malalties més freqüents i prevalentes del nostre entorn.
CB11 - Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d'emmalaltir.
CB12 - Causes exògenes. Conèixer les causes externes de la malaltia: - Microbiologia. - Toxicologia. - Ocupacional.
CB13 - Formes d'emmalaltir. Ser capaç de: - Identificar i conèixer les causes de les principals patologies i el seu diagnòstic en els següents sistemes i aparells: circulatori, respiratori, nerviós, digestiu, urinari, locomotor, endocrí i metabòlic, immunològic, sanguini, reproductor i pell i òrgans dels sentits. - Identificar processos biològics específics de la dona. - Conèixer els signes i símptomes de les principals malalties fins al final del creixement i desenvolupament. - Identificar els fonaments dels trastorns psíquics. - Conèixer la història natural i com i quan intervenir en el seu pronòstic.
CB14 - Embriologia. Conèixer el desenvolupament embrionari i l'organogénesis.
CB15 - Farmacologia. - Conèixer els principals grups farmacològics. - Conèixer els conceptes bàsics de farmacodinamia i farmacocinética d'aqueixos grups. - Conèixer els principis generals del mecanisme d'acció dels fàrmacs, les bases de les interaccions i les reaccions adverses.
CB16 - Cirurgia. - Tenir coneixement de les diverses modalitats de tractament en cirurgia. - Tenir coneixement de la resposta de l'organisme a l'agressió. - Conèixer les bases de la cicatrització i tractament de les ferides. - Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides).
CB17 - Terapèutiques complementàries - Conèixer els fonaments físics de les tècniques utilitzades en les diferents terapèutiques i les seues aplicacions en cadascun dels trastorns dels diversos òrgans i sistemes.
CB18 - Epidemiologia i Salut Pública. Ser capaç de: - Tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge general. - Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes assistencials i de recerca, propis de la medicina preventiva actual. - Tenir una visió sanitària cap a les prioritats de la població en matèria de salut pública.
CB19 - Economia de la salut, gestió i planificació sanitària. Ser capaç de: - Conèixer la planificació i l'administració sanitàries. - Conèixer la gestió sanitària. - Tenir capacitat per a analitzar les implicacions organitzatives, econòmiques i socials que comporten les actuacions mèdiques. - Conèixer el cost aproximat de les activitats diagnòstiques i terapèutiques.
CB20 - Òrgans dels sentits. Conèixer la morfologia, estructura i funció dels òrgans dels sentits.
CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.
CB22 - Sang. Conèixer la morfologia, estructura i funció de la sang.
CB23 - Sistema circulatori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema circulatori.
CB24 - Sistema digestiu. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema digestiu.
CB25 - Sistema locomotor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema locomotor.
CB26 - Sistema reproductor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema reproductor.
CB27 - Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.
CB28 - Sistema respiratori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema respiratori.
CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes.
CB30 - Sistema endocrí. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema endocrí.
CB31 - Nutrició humana. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana.
CB32 - Sistema immune. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema immune.
CB33 - Metabolisme. Conèixer el metabolisme i la regulació i integració metabòlica.
CB34 - Sistema nerviós. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema nerviós central i perifèric.
CB35 - Microbiologia i parasitologia. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.
CB36 - Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.
CB37 - Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.
CB38 - Radiacions. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà.
CB39 - Radioteràpia. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia.
CB40 - Anatomia patològica. Conèixer l'anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes.

AER - Actituds, aspectes ètics i responsabilitats legals.

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de: - Establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-ho i adoptant una postura empàtica i holística. - Avaluar i preservar l'autonomia del pacient i mantenir la participació en totes les decisions que ho afecten. - Respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.
AER02 - Aspectes ètics. Ser capaç de: - Conèixer i entendre l'ètica mèdica contemporània i els principis ètics d'autonomia, beneficència, no maleficencia i justícia; els deures del metge i l'aplicació pràctica de les teories. - Conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics. - Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat. - Acceptar els drets del malalt. - Conèixer el codi deontològic de la professió. - Fomentar el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
AER03 - Responsabilitats legals. Ser capaç d'assumir les responsabilitats legals, particularment en: - La mort. - La prescripció de fàrmacs. - Els abusos físics i psíquics. - La declaració sobre la mala praxi d'altres professionals. - El respecte dels drets humans.
AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer: - Les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les. - La importància de l'aprenentatge d'idiomes. - L'existència de costums i de creences que poden aconsellar l'evitació o la modificació d'actituds diagnòstiques i terapèutiques.
AER05 - Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues tenint en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.
AER06 - Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient: - Del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina. - De l'obligació del metge a contribuir en aquest progrés. - Del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.
AER07 - Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.
AER08 - Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.
AER09 - Documents medicolegales. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.
AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l'honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l'excel·lència professional. Han d'estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.
AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic postmortem. Fonaments de criminologia mèdica.
AER12 - Valoració del dany. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

RJC - Competències per a prendre decisions, de raonament i judici clínic.

RJC01 - Raonament clínic. Ser capaç de: - Arreplegar i interpretar tota la informació obtinguda per l'anamnesi, l'exploració física i les exploracions complementàries. - Valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual. - Conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no s'avé amb les dades clíniques. - Conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar un diagnòstic diferencial raonat i en funció del pacient atès. - Identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència. - Reconèixer les limitacions pròpies (desconeixement, falta d'experiència) amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues.
RJC02 - Medicina basada en l'evidència (MBE) Ser capaç de: - Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible. - Conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir-les actualitzades. - Trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica. - Conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l'evidència. - Conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE. - Saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.
RJC03 - Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l'error en la presa de decisions. Ser capaç de: - Reconèixer un cert grau d'incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat. - Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant. - Reconèixer i acceptar les propietats limitacions. - Fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l'abast, l'ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió. - Escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars. - Admetre opinions d'altres col·legues, contràries a l'opinió pròpia. - Ser receptiu als canvis en la presa de decisions. - Assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d'un raonament clínic adequat i d'haver analitzat tota la informació a l'abast.
RJC04 - Creativitat i enginy. Ser conscient de: - Inculcar els avantatges de la creativitat, l'enginy i la iniciativa en l'àmbit de la medicina. - Aplicar la creativitat i l'enginy en la utilització de la instrumentalització en els pacients i en el desenvolupament de la metodologia científica. - La necessitat d'enfortir l'autoconfiança (sempre amb esperit crític) amb la finalitat de transmetre seguretat als pacients.
RJC05 - Ser capaç de prioritzar. Deu: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d'important i el d'urgent. - Aprendre a desenvolupar l'activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta al malalt com de tots els factors que ho envolten (personals, familiars, socials, ètics). - Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l'experiència i la iniciativa pròpia. - Aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).
RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

FSS - Competències per a aconseguir les funcions dins del sistema sanitari.

FSS01 - Sistemes de salut. Conèixer: - La visió i les demandes de la societat. - El paper dels diversos nivells d'assistència sanitària. - Els serveis sociosanitaris i pal·liatius d'atenció en la població. - El paper de les diverses professions sanitàries. - L'estructura del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana i a Espanya. - El paper de la medicina privada en el sistema sanitari - La legislació corresponent.
FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.
FSS03 - El metge com a investigador. Ser conscient: - De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional. - De la importància de la recerca com un factor per a la progressió professional. - De les oportunitats existents per a col·laborar en la recerca en el període de pregrau.
FSS04 - El metge com a docent. Ser conscient de: - La necessitat de ser docent i d'ensenyar a uns altres al mateix temps que es fa assistència. - La necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional. - La responsabilitat com a educador de la societat.
FSS05 - El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d'aconseguir la màxima eficàcia en, la seua actuació professional, amb el mínim cost econòmic i social.
FSS06 - El metge com a membre d'un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

DP - Competències de desenvolupament personal.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de: - Comportar-se d'una forma reflexiva i responsable, constructivament crític. - Actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats.
DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.
DP03 - Cura personal. Ser capaç de: - Descobrir i assumir les pressions i dificultats de la professió, els riscos potencials per a la salut, benestar i relacions amb els altres. - Mantenir un balanç adequat entre les metes i activitats professionals, personals i socials. - Atendre a les qüestions dietètiques i d'estil de vida. - Demanar ajuda i consell en situacions difícils. - Reconèixer els perills de l'automedicació o de l'abús de determinades substàncies. - Conèixer la influència i la prevenció de factors relacionats amb el treball sobre la salut pròpia i de l'entorn.
DP04 - Carrera professional. Ser capaç d'identificar els objectius professionals, a curt i llarg termini, els plans i les aspiracions personals i treballar per a aconseguir-los, mitjançant plans que es poden dur a terme i activitats rellevants, tenint sempre en compte el respecte als companys i a la institució a la qual es pertany.
DP05 - Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació malgrat les dificultats.
DP06 – Treball de final de grau. Ser capaç de realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, un treball en l'àmbit de la Medicina de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.


 

Pla d’estudis

Primer curs

Biologia (FBB)

Bioquímica (FBB)

Genètica Humana (OB)

Recursos Informàtics i Documentació (FB)

Anglès per a Mèdics (FB)*

Anatomia General, Embriologia i Histologia General (FBB)

Fisiologia General (FBB)

Aparell Locomotor (OB)

Aparell Digestiu i Nutrició (OB)

Segon curs

Bioestadística (FBB)

Psicologia Mèdica (FBB)

Bioètica i Professionalisme (FB)

Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits (OB)**

Aparell Cardiorespiratori (OB)**

Aparell Genitourinari i Renal (OB)

Endocrinologia i Sistema Immune (OB)

Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica (OB)

Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (FB)**

Tercer curs

Farmacologia General (OB)**

Microbiologia i Parasitologia General (OB)

Anatomia Patològica (OB)

Introducció a la Cirurgia (OB)

Estudi per la Imatge (OB)

Epidemiologia i Salut Pública (OB)**

Patologia General (OB)

Medicina Familiar i Comunitària (OB)

Optativa 1 (OP)

Cuart curs

Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques (OB)**

Malalties Respiratòries i Otorrinolaringologia (OB)

Malalties Infeccioses (OB)

Malalties Hematològiques i Oncològiques (OB)

Toxicologia i Medicina Legal (OB)**

Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I (OB)

Medicina Obstètrica i Ginecològica (OB)

Optativa 2 (OP)

Cinquè curs

Malalties de l’Aparell Digestiu i Endocrinològiques (OB)**

Malalties Neurològiques i Oftalmològiques (OB)

Malalties de l’Aparell Locomotor, del Sistema Immune i de la Pell (OB)**

Medicina d’Urgències, Emergències i Malaltia Crítica (OB)

Psiquiatria (OB)

Pediatria i Neonatologia (OB)

Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II (OB)

Optativa 3 (OP)

Sisè curs

Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i Medicoquirúrgica (PE)2

Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica (PE)2

Pràctiques Integrades d’Atenció Primària (PE)2

Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària (PE)2

Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatría (PE)2

Treball de Final de Grau (TFG)1

Optatives

Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Divulgació Pública per a Professionals de la Salut

Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Estereologia

Medicina Regenerativa i Teràpia Gènica

Medicina Esportiva

Neuropsicologia

Hàbits de Salut

Cures Pal·liatives

Medicina Física i Rehabilitació

Sociologia de la Salut

Pràctiques Psicològiques Basades en l’Evidència

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

1Per a cursar l'assignatura Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 90% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

2Per a cursar les assignatures de Pràctiques Externes (PE) cal haver superat el 90% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB)  i tenir aprovats els mòduls I i II.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera. 

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el Grau en Medicina?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
 • Màster Universitari en Ciències de la Infermeria 

Així mateix, amb el grau en Medicina també pots accedir a altres màsters.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

Formació MIR

La formació clínica de postgrau oficial posterior al Grau de Medicina per a poder obtenir el títol de Metge Especialista es realitza mitjançant la residència clínica via MIR (Mèdics Interns Residents), a la qual s'accedeix després de l'examen MIR.

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la Comissió de Titulació, responsable del títol.

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències de la Salut, aprovat pel Consell de Govern de 25 de juny 2013, es preveu que la composició de la comissió de titulació estiga formada per un representant de cadascun dels departaments implicats en la docència, el responsable de les pràctiques externes, el responsable del treball de finalització de grau i un representant de l’estudiantat. Entre els seus components, s’assignarà la coordinació de cadascun dels cursos de la titulació, de manera que ha d’haver-hi un coordinador o coordinadora per curs. Aquesta comissió ha de vetllar per la correcta coordinació de les diferents àrees per a garantir que el model integrador siga una realitat. Però, a més, es considera indispensable la creació de la figura del coordinador d’estudis, que és el responsable del desenvolupament i seguiment de la titulació i de la seua qualitat i de la coordinació de tots els agents implicats. Proposat per l’Equip de Govern de l’UJI, forma part de l’equip de deganat, presideix la comissió de titulació de la comissió gestora de grau i vetlla per la correcta organització de la docència.

Aquesta comissió és indispensable, en primer lloc per la particular metodologia docent proposta i descrita anteriorment, però també pel fet de tractar-se d’uns estudis de nova implantació, en una facultat de nova creació, sense una estructura constituïda i sense una dinàmica i uns procediments ben establits i contrastats. Per a la qual cosa, la seua constitució s’ha de realitzar abans de la implantació del pla d’estudis, comptant amb la suficient antelació per a garantir el correcte desenvolupament del mateix conforme a la metodologia proposada en el grau. 

Les reunions de curs s’ha de dur a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l’inici del curs, el responsable de curs ha de sol·licitar a cada professor o professora un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d’evitar encavalcaments entre les diferents activitats proposades. Així s’aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic.

Al final del curs acadèmic s’ha de dur a terme una segona reunió per a fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l’inici del següent curs. En aquesta segona reunió s’analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.

Entre les seues competències es troben les de garantir la coherència i coordinació de les matèries en el pla d’estudis, vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la normativa que, en matèria d’avaluacions, establisca la Universitat i elaborar per a cada curs acadèmic un informe sobre els resultats acadèmics. De manera detallada, la CGG assumeix com a pròpies les següents funcions:

 • Planificar, organitzar i coordinar el correcte desenvolupament curs a curs del pla d’estudis;
 • Organitzar els grups corresponents a les diferents unitats d’aprenentatge i coordinar-ne el treball;
 • Coordinar la creació i edició dels corresponents llibres de cada unitat d’aprenentatge;
 • Realitzar el seguiment de la qualitat de la docència:
  • Avaluació dels objectius aconseguits i del desenvolupament de la docència,
  • Avaluació de les pràctiques i rotacions externes,
  • Avaluació de la inserció en el món laboral i, d’una manera molt particular, de l’èxit aconseguit en el sistema MIR; 
 • Col·laborar en l’assistència pedagògica al professorat per a la implantació i adaptació de les tècniques d’ensenyament adequades en el context del model d’aprenentatge proposat;
 • Coordinar i realitzar el seguiment de la correcta aplicació dels criteris d’avaluació descrits en cadascun dels mòduls i de les unitats d’aprenentatge, així com de les avaluacions integrades;
 • Revisar anualment el desenvolupament del pla d’estudis i dels objectius d’aprenentatge, d’acord amb la informació i les avaluacions realitzades;
 • Proposar a la Comissió de Govern de la Universitat la modificació del pla d’estudis;
 • Coordinar des de la Facultat totes les accions encaminades a difondre internament i externament el pla d’estudis, el seu desenvolupament i els seus resultats.
Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Quant a la metodologia docent, el títol de Graduat o Graduada en Medicina incorpora metodologies actives per al desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge, proporcionant a l'estudiant un flux continu de tasques d'aprenentatge. En les assignatures descrites en el pla d'estudis s'inclouen metodologies en les quals es treballa amb el grup complet com les classes teòriques, en altres en les quals es treballa en grups reduïts com els seminaris, tutories, les classes de problemes i els laboratoris.

Entre les diferents estratègies d'ensenyament-aprenentatge es considera fonamental l'aprenentatge basat en problemes, originat i implementat amb èxit en la docència de la medicina. La finalitat és aconseguir que l'alumne s'involucri integralment en el procés d'aprenentatge per identificar les necessitats d'aprenentatge, facilitar el treball col·laboratiu, desenvolupar habilitats, i observar i reflexionar sobre actituds i valors.

Les metodologies formatives empleades durant l'ensenyament es divideixen en:
- Classes teòriques: Es realitzen amb tots els alumnes matriculats i tenen com a finalitat oferir el contingut teòric de la matèria. Els continguts teòrics de les classes s'han d'ajustar a aquells aspectes del coneixement que han de ser útils per a la formació dels metges.
- Seminaris: Es realitzen en grups reduïts. Tenen com a finalitat que els alumnes apliquin els conceptes teòrics en la resolució i que aprofundeixin en aquells aspectes més rellevants i complexos.
- Activitats virtuals: Són activitats realitzades de forma individual o en grup a través de la plataforma informàtica Aula virtual. A través d'aquesta plataforma els estudiants realitzen diferents activitats en grup o individuals vinculades a la resolució de problemes i aplicant mètodes de treball en equip (aprenentatge col·laboratiu) per a la resolució de problemes.
- Activitats aula informàtica: Es realitzen en grups reduïts. La finalitat és que els estudiants realitzin algunes activitats pràctiques amb programes informàtics de simulació i apliquin aspectes dels seus coneixements teòrics.
- Pràctiques de laboratori: Es realitzen en grups reduïts. La finalitat és que els estudiants es familiaritzin amb la metodologia científica en les ciències bàsiques, aprenguin a reconèixer les estructures macroscòpiques i microscòpiques del cos humà en el seu estat de salut i patològic.
- Tutories: Individuals, en grups reduïts o en grup complet amb la finalitat d'orientar i planificar de forma més personalitzada el treball autònom dels alumnes.
- Pràctiques assistencials clíniques: Es realitzen, amb grups reduïts (en dependència de l'oferta de tutors per part del sistema sanitari), en els centres d'assistència primària i hospitals. Aquestes pràctiques estan destinades a l'adquisició d'habilitats clíniques i de comunicació, utilitzant-se la*tutorizació individual i el portafolio de competències com a eines clau. El *portafolio consta dels següents documents: 
- Fulla en la qual s'estableixen els objectius i el seu seguiment
- Fulla amb una check-list sobre les competències que han d'adquirir els estudiants, a signar per part del tutor una vegada s'hagi comprovat la seva adquisició
- Fulla per avaluar a l'estudiant per part del tutor
- Plantilles de reflexió que s'han usat en les reunions preparatòries amb els tutors
- Fulla perquè l'estudiant avaluï al professor i la rotació
- Totes elles formen part del llibre del rotatori. 
L'avaluació és qualitativa, positiva o negativa, a partir de criteris objectius: 
- Realització de les reunions previstes amb el tutor
- Lliura del *portafolio en el temps previst
- Presència del contingut requerit 

Es requereix una avaluació positiva d'aquest *portafolio per superar el treball previst de finalització de grau. L'avaluació de totes les assignatures del grau està dirigida i coordinada per un organisme tècnic. L'organisme tècnic responsable organitza de forma trimestral els exàmens acreditatius de les assignatures en sessions conjuntes. L'avaluació en sessions conjuntes optimitza els recursos materials i humans. Els responsables de les assignatures són els que decideixen les preguntes en les sessions conjuntes i altres accions d'avaluació. Els tutors dels centres receptors dels estudiants en pràctiques avaluen als estudiants al seu càrrec sobre l'activitat desenvolupada durant les pràctiques.

- Mètode de cas: Aquest mètode s'usa per estimular el raonament clínic i el desenvolupament de competències analítiques en el procés diagnòstic i terapèutic. A més és especialment útil en les matèries contemplades com prioritàriament dedicades a l'anàlisi de situacions (bioètica, sociologia).
- Avaluació per un sistema de ECOE (Avaluació clínica objectiva i estructurada). Aquest sistema d'avaluació s'utilitza per valorar l'adquisició de competències i habilitats de comunicació dels estudiants.
- Activitats a l'aula d'habilitats i de simulació *monitorizadas: Es realitzen amb grups molt reduïts. Aquestes activitats tenen per objectiu que els estudiants realitzin exercicis de simulació i adquireixin habilitats clíniques abans de prendre contacte amb malalts.
- Aprenentatge basat en problemes. Ha de constituir un element important per la seva gran capacitat per estimular l'autoaprenentatge, contextualitzar el coneixement i desenvolupar les competències transversals. El seu lloc ha de definir-se dins d'activitats d'integració.
- Pràctiques en altres centres universitaris. El pla d'estudis contempla la possibilitat que els estudiants puguin realitzar un període de pràctiques fora de la universitat a fi de permetre el contacte amb entorns socials i lingüístics diferents (en el cas del programa Erasmus o acords bilaterals amb països de fora d'Europa). 
- Treballo fi de grau. Per al treball fi de grau l'alumne ha de presentar el seu *portafolio, és a dir, el registre d'evidències d'activitats formatives, experiències, exposicions, treballs en els quals ha participat l'alumne. A més ha de realitzar un treball de recerca o sobre un cas clínic complex sota l'adreça i supervisió per part d'un professor-tutor i exposar-ho en sessió pública davant d'una comissió d'avaluació.


Avaluació


L'última activitat considerada presencial és la que correspon a l'avaluació que es duu a terme mitjançant la realització d'exàmens escrits, de laboratori i/o avaluació de competències en entorns simulats o reals.
Les activitats no presencials tenen a veure amb totes les activitats formatives en les quals l'estudiant no compta amb la presència directa del professor, des de l'estudi diari i preparació d'exàmens fins a la resolució de problemes individuals i preparació de treballs.

Quant a les proves d'avaluació de l'aprenentatge, es consideren diferents tipus de proves: carpetes d'aprenentatge i/o portafolios, elaboració de treballs acadèmics, exàmens escrits, exàmens orals, memòries i informes de pràctiques, avaluació de competències en entorns simulats o reals, presentacions orals, projectes, resolució de casos, ECOE i resolució d'exercicis i problemes.
S'ha de mantenir la coherència entre els objectius d'aprenentatge, les activitats formatives i l'avaluació. L'avaluació, igual que l'aprenentatge, és conjunta i integrada. En matèries en les quals intervenen diverses àrees de coneixement l'avaluació és comuna.

Vinculació de les activitats formatives amb els mètodes d'avaluació

És evident que la relació s'estableix més en funció de les competències i objectius plantejats en cadascuna d'elles que de forma global. Respecte als mètodes, s'han d'utilitzar aquells que poden ser més adequats a cada objectiu d'aprenentatge:
• Per avaluar coneixements principalment s'utilitzen Proves tipus test d'Elecció Múltiple (PEM) i proves d'assaig de format divers i de diferent complexitat. Això permet avaluar activitats tals com a classes teòriques i alguns seminaris.
• Per avaluar l'activitat pràctica s'empren instruments com les memòries de pràctiques, els informes, la realització in situ d'activitats concretes i els *portafolios.
• Les competències clíniques s'avaluen mitjançant l'ús d'Avaluacions Clíniques Objectives i Estructurades (ECOE). Això permet avaluar les pràctiques internes reglades i les pràctiques clíniques.
• Per avaluar les activitats d'aprenentatge basat en problemes i en el mètode del cas clínic s'utilitza l'informe de cada tutor a partir del comportament durant les sessions (avaluació individual) i el resultat final de la resolució del problema (avaluació en grup). En aquest últim cas, el mètode específic d'evolució varia per facilitar l'adquisició de competències genèriques. En aquest sentit s'empren informes de tancament de problema, presentacions orals i redaccions d'articles científics. Això permet avaluar alguns seminaris o el treball en grup.
• Per avaluar el treball individual, l'activitat de tutories, s'empren memòries escrites, presentacions orals i portafolio.

Pràctiques externes

1. Objectius docents

Les pràctiques externes del Grau de Medicina permetran que el alumne puga desenvolupar actituds i aptituds relacionades amb la activitat assistencial, i adquirisca hàbits i valors propis de la professió mèdica.

El principal objectiu és el desenvolupament de una sèrie de competències transversals generals i altres específiques de cada camp de la medicina.

Dins de les competències generals està el aprenetatge de la correcta elaboració d'una història clínica, i el desenvolupament d'habilitats comunicatives que li permetran, dins de l'entrevista clínica, una correcta transmissió d'informació al malalt. També la consecució de valors professionals, actituds i comportaments ètics, així com l'adquisició d'hàbits de treball en equip. A més a més, la iniciació als conceptes i metodología bàsica en investigació clínica i  la familiarització amb el entorn sanitari a nivell institucional.

Les competències específiques es detallen dins de les guies docents

Les assignatures de Pràctiques Externes del Prácticum de sisè curs són les següents:

 • Pràctiques Integradas de Clínica Mèdica i Mèdic-quirúrgica (PE). Guia docent 
 • Pràctiques Integradas de Clínica Obstètrica i Ginecològica (PE). Guia docent 
 • Pràctiques Integrades d'Atenció Primària (PE).Guia docent 
 • Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària (PE). Guia docent
 • Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria (PE). Guia docent 

Però a més, en segon hi ha una assignatura obligatòria que consisteix en exclusivament en pràctiques clíniques en Centres de Salut, i en quart i cinquè curs també hi ha dues assignatures que consisteixen exclusivament en pràctiques clíniques:

 • Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica (OB). Guia docent 
 • Pràctiques de Clínica Mèdic-quirúrgica I (OB). Guia docent 
 • Pràctiques de Clínica Mèdic-quirúrgica II (OB). Guia docent 

Per tant, són tres assignatures que s'inclouen en aquest apartat, encara que es tracte d'assignatures obligatòries que consisteixen solament en pràctiques clíniques i que no pertanyen al Prácticum.

La tutoria de cada estudiant durant els diferents periodes de pràctiques, estarà a càrrec dels professors de la Universitat i els col.laboradors docents del diferents Centres Sanitaris.

Per a cursar les pràctiques tutelades (PE), no només han de tenir aprovat el 90% dels ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòries sinó també els mòduls 1 i 2.

 • Mòdul 1: Morfologia, estructura i funció del cos humà
 • Mòdul 2: Medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca

2- Tipologia de las entitats en que realizaran les pràctiques externes:

 • Hospitals:
  • Hospital General Universitari de Castelló
  • Consorci Hospitalari Provincial
  • Hospital la Plana de Villarreal
 • Centres de Salut
  • Departament de Salut de Castelló
   • Alcora
   • Almassora
   • Barranquet
   • Benicàssim
   • Fernando el Católico
   • Gran Vía
   • Grao de Castelló
   • Illes Columb/Raval
   • 9 d’Octubre
   • San Agustín-Borriol
   • Palleter
   • Pintor Sorolla
   • Rafalafena
   • Orpesa
   • Atzeneta
   • Vall d’Alba/Benlloch/Vilafamés
  • Departament de Salut de La Plana
   • Borriana I
   • Borriana II
   • Vila-real Carinyena.
   • Vila-real Cano Royo
   • Vila-real Bovila
   • Onda I
   • Onda II
   • Vall d’Uixó I
   • Vall d’Uixó II
   • Artana
   • Nules
   • Betxí
 • ONGs
 • Medicus Mundi
 • Centres de discapacitats
  • Centre de Dia de Creu Roja Castelló
  • Afanias
 • Unitats de Salut Mental
  • Departament de la Plana
   • Unitat de Salut Mental de Burriana
   • Unitat de Salut Mental de La Vall d'Uixó.
   • Unitat de Salut Mental de Vila-real
  • Departament de Castelló
   • Unitat de Salut Mental Illes Columbretes
   • Unitat de Salut Mental de Rafalafena
   • Unitat de Salut Mental de El Grao
  • Interconsulta de l'Hospital General
  • Consorci Hospitalari Provincial
  • Programa de Infantil i Trastorns de la Conducta Alimentària
  • Unitat de Hospitalizació Psiquiàtrica
  • Unitat de Mitja Estada
  • Hospital de Dia de Vila-real
 • Centre de Salut Pública de Castelló.

 3-Programa ERASMUS Pràctiques:

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Medicina en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Technische Universität Dresden
Dresden (Alemanya)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Erlangen (Alemanya)

Medizinische Universität Wien
Wien (Àustria)

KU Leuven
Leuven (Bèlgica)

University of Pécs
Pecs (Hongria)

Università degli Studi di Cagliari
Cagliari (Itàlia)

Università degli Studi di Ferrara
Ferrara (Itàlia)

Università degli Studi di Parma
Parma (Itàlia)

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawa (Polònia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Córdoba
Còrdova

Universidad Miguel Hernández
Elx

Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Les Palmes

Universidad de Alcalá
Alcalá de Henares, Madrid

Universidad Complutense de Madrid
Madrid

Universidad de Granada
Granada

Universidad de la Laguna
La laguna, Santa Cruz de Tenerife

Universidad de Murcia
Murcia

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universidad de Sevilla
Sevilla

Universidad de Málaga
Màlaga

Universitat de Lleida
Lleida

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://www.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Aspectes generals

El TFG constitueix una assignatura de 6 crèdits del pla d'estudis del Grau de Medicina, pertanyent al Sisè Curs, de caràcter anual. En ell es cursaran 2 crèdits ECTS en anglès.

El TFG és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat sota l'adreça i supervisió per part d'un professor-tutor, que haurà de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. Serà un treball de caràcter transversal que abaste de forma integrada una bona part dels continguts formatius i les competències adquirides en el Grau de Medicina.

S'exigeix com a requisit previ haver superat el 90% de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del Grau, excloses les optatives, les pràctiques externes i el Treball fi de grau.

Consulteu la guia docent de l'assignatura, i l'Aula Virtual del TFG.

Característiques i continguts del TFG

En cada curs acadèmic, el professorat de la Titulació de Medicina proposarà les diferents línies temàtiques amb un nombre de places suficient per a atendre les necessitats del TFG.

El contingut de cada TFG podrà correspondre a una de les següents tipologies:

 1. Treballs de recerca relacionats amb la titulació, que podrà ser bàsica/experimental, o Clínica/epidemiològica.
 2. Treballs de revisió i síntesi de l'evidència científica aplicats a la pràctica professional: Protocols de pràctica clínica
 3. Un altre tipus de treballs proposats pels docents o els propis estudiants, que siguen acceptats per la Comissió de Titulació de Grau

En el document GUIA del TFG, disponible en l'Aula Virtual de l'assignatura, s'indica de forma detallada les característiques i continguts que els TFG dels diferents tipus han de reunir

Metodologia didàctica

A l'inici del curs acadèmic, la Comissió de Titulació aprovarà i farà pública una relació amb els temes que els estudiants poden triar per a realitzar el TFG, així com els docents responsables de la seua tutela i el nombre de persones que poden escollir-ho.

L'estudiant realitzarà el TFG sota la supervisió d'un tutor i en una proposta o projecte concret. El tutor acadèmic és el responsable d'exposar als estudiants les característiques del TFG, definir els objectius i tasques dels estudiants, així com consensuar el cronograma i pla de treball conjunt. Al llarg de la realització del TFG, es pautarán les tutories necessàries per a assessorar a l'estudiant i presentar els seus avanços al tutor.

Durant el procés docent, es realitzen, a més, una sèrie de Seminaris orientats a reforçar els coneixements i les eines metodològiques dels estudiants, que aborden els següents temes:

 • Bases de dades bibliogràfiques i estratègies de cerca.
 • Revisions sistemàtiques de la literatura científica
 • Bioestadística aplicada
 • Edició científica

Els tutors i els estudiants podran plantejar altres seminaris específics addicionals al llarg de la realització del TFG.

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/as es realitzarà atenent als criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'aula Virtual de l'assignatura TFG.

Presentació del TFG

D'acord amb el procediment i en els terminis que establisca la Comissió de Titulació, l'estudiant lliurarà, amb el vistiplau del tutor, una versió escrita i una altra electrònica del treball realitzat.

El tutor acadèmic del TFG enviarà a l'Aula Virtual del TFG, amb una setmana d'antelació, un informe del treball tutelat ajustat al model que la Comissió de Titulació haja establit.

La Comissió de Titulació nomenarà els Tribunals Avaluadors dels TFG, que estaran constituït per tres docents de la titulació. Tots els tutors de TFG podran ser convocats a formar part d'un Tribunal que no incloga treballs tutoritzats per ell/ella.

S'anunciarà públicament amb antelació el lloc i hora en què es durà a terme la defensa dels treballs. L'acte de defensa consistirà en una exposició pública del TFG per part de l'estudiant, durant un temps màxim de 15 minuts, després de la qual els membres del Tribunal Avaluador podran realitzar les consideracions i preguntes que estimen oportunes, devent l'estudiant respondre a aquestes qüestions.

Avaluació del TFG

El Tribunal avaluarà si s'han adquirit les competències assignades al TFG i emetrà una Qualificació Global tenint en consideració els dos aspectes següents:

 • Treball escrit qualificat pel professor Tutor i pel Tribunal. Aquesta valoració (0-8 punts) tindrà un pes del 80% sobre la qualificació global, i s'avaluarà mitjançant: l'Informe del Tutor, atenent a la qualitat científica i tècnica del treball (0-3 punts), i a la participació activa de l'estudiant en el procés de tutorización (0-3 punts); i la valoració per part dels membres del Tribunal de la qualitat del treball escrit quant als aspectes formals i contingut (0-2 punts)
 • Defensa oral del TFG, avaluada pels membres del Tribunal. Aquesta valoració (0-2 punts) tindrà un pes del 20% sobre la qualificació global i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part del/l'estudiant.

Criteris d'avaluació del TFG per part del tutor (60%)

Per a l'avaluació del TFG per part del tutor se segueixen els següents criteris:

A. Qualitat del treball escrit (fins a 3 punts)

 • Estructura ordenada del text. El text ha d'estar organitzat segons els apartats indicats, en funció del tipus de TFG. Les idees han d'anar filades, sense canvis bruscs de la línia de l'exposició, ni voltes arrere o redundàncies.
 • Capacitat d'expressió. Es valorarà la sintaxi correcta i l'ús apropiat del vocabulari de la disciplina.
 • La comprensió del problema i el seu abast, que es pot apreciar en una bona introducció
 • Comprensió del disseny de recerca i la metodologia. Açò s'aprecia en la secció de material i mètodes
 • La descripció i presentació correcta dels resultats, que a més és indicativa que s'ha entès la metodologia emprada.
 • Capacitat de discutir els resultats en el context dels coneixements adquirits durant el Grau i en els obtinguts analitzant la bibliografia sobre el tema. Capacitat de qüestionar la validesa del treball i fer propostes per a millorar-ho.
 • L'ús adequat de la bibliografia. Cercar bibliografia sobre el tema, estudiar-la i saber citar l'article o llibre adequat en el lloc precís (no ha d'haver-hi afirmacions científiques no citades).

B. Actitud respecte de les tutories (fins a 3 punts): assistència regular, treball fet a temps, iniciativa pròpia, etc…

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Més informació ací: Treball Final de Grau

Consulta la guia docent de l'assignatura

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Conrado Martínez Cadenas 

(ccadenas@uji.es)

Vicedegà del Grau en Medicina

Coordinació de seguiment de la qualitat

 

María José Sánchez Catalán  macatala@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

María Muriach Sauri (muriach@uji.es)

Ana Sánchez Pérez (sanchean@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Francisco Ros Bernal

fros@uji.es

Francisco Olucha Bordoneau

folucha@uji.es

Elena María Sorlí Clemente

esorli@uji.es

Eva Moya Artuñedo

emoya@uji.es 

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Esther Castillo Gómez (escastil@uji.es)

 

Coordinació de treball de final de grau

Marisa Rebagliato Ruso

rebaglia@uji.es 

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=229

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=229

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Medicina ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. M’interessen els temes relacionats amb la salut humana     1)  2)  3)  4)  5)

2. Em preocupe pel benestar personal    1)  2)  3)  4)  5)

3. Tinc voluntat i constància    1)  2)  3)  4)  5)

4.  M’agraden les assignatures relacionades amb la salut     1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc interès pels temes científics     1)  2)  3)  4)  5)

6. Considere que sóc constant     1)  2)  3)  4)  5)

7. M’agrada tenir cura de la gent     1)  2)  3)  4)  5)

8. Em preocupe per ajudar els altres     1)  2)  3)  4)  5)

9.  M’agraden les assignatures relacionades amb les àrees experimentals     1)  2)  3)  4)  5)

10. Tinc bona memòria     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—l’interès pels temes científics i relacionats amb la salut... ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau gaudeixen cuidant la gent.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 • Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Medicina.
 • Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).
 • Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.
 • Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN MEDICINA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

 

TOTAL INCONVENIENTS

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

 

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Medicina

1. Què és el grau en Medicina?

L'objectiu genèric dels estudis de Medicina és preparar professionals d'acord amb les necessitats essencials del que serà la pràctica de la medicina en el segle XXI. És a dir, formar metges i metgesses capaços d'indicar i realitzar activitats de promoció, manteniment i recuperació de la salut. Es defineix un ensenyament efectiu que ha de proporcionar els fonaments per a la posterior formació en qualsevol de les branques de la medicina. Això suposa proporcionar un aprenentatge que tinga en compte la responsabilitat social dels metges i metgesses, els principis de la investigació biomèdica, la seua implicació en la comunitat en què treballaran i la relació amb la formació mèdica de postgrau.

Els graduats i graduades en Medicina per l'UJI aplicaran el model biopsicosocial d'atenció, seran professionals ètics, científics, humans i amb seguretat en ells mateixos, capaços de treballar en un sistema sota exigències d'eficàcia i eficiència, perfectament formats en competències relatives a la comunicació i amb una disponibilitat òptima per al treball en equip.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Ciències de la Salut.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències de la Salut (FCS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Disposa d'aules ordinàries proveïdes de taules multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules informàtiques dedicades a la docència proveïdes amb una mitjana aproximada de 40 punts de xarxa, amb canó de vídeo.

- Sala d'estudi.

- Seminaris amb capacitat per a 15 persones aproximadament, dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Altres recursos d'ús compartit: saló d'actes amb un aforament de 235 persones, una sala de graus amb aforament per 62 persones, una sala de juntes per 28 persones, un espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

- Laboratoris docents.

- Sales de simulació 4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

A més, a cada estudiant o estudianta se l'inclou en un programa tutorial des de l'inici dels seus estudis i disposa d'un professor o professora tutor o tutora acadèmic per al seguiment de tota la titulació.
A més, es compta amb infermeres de referència durant el període clínic.


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o estudianta la presa de decisió sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I


1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular a temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:


12. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Les Pràctiques Externes, en forma de rotatori clínic, suposen el 50% de temps dels cursos segon, tercer i quart i es realitzaran en centres assistencials dels departaments de salut de Castelló.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Medicina.

13. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Medicina. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no se supere el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les Pràctiques Externes.14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i titulades en el grau en Medicina poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:
- Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar
- Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

- Exercici de la medicina en el sistema sanitari públic i privat una vegada acabada la formació especialitzada corresponent (programa MIR).
- Investigació biomèdica tant bàsica com aplicada en centres públics o privats (indústria farmacèutica i/o biotecnològica).
- Gestió, administració i gerència de centres sanitaris, així com gestió i coordinació d'organitzacions d'assistència sanitària (agències públiques del sistema públic de salut, assegurances privades de salut, ONG, etc.).
- Docència universitària en la formació de professionals sanitaris (medicina, infermeria, fisioteràpia, etc.) i preuniversitària (ensenyament secundari, formació professional, etc.).

Més informació:


16. Qui és el vicedegà de la titulació?

Conrado Martínez Cadenas
Unitat Predepartamental de Medicina
Despatx: NA3003DD
Telèfon: 964 387724
Correu electrònic: ccadenas@uji.es


17. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat a local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Horari d'atenció personalitzada:  De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
Telèfon d'atenció: 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a: info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus