UJI
 • UJI
 • Grau en Enginyeria Informàtica

Enginyeria Informàtica

Última modificació: 23/10/2017 | Font: InfoCampus

L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals compta amb una trajectòria de més de 20 anys formant enginyeres i enginyers en Informàtica. Les nostres actuals graduades i graduats són excel·lents professionals en empreses de consultoria de programari i d’implantació de sistemes informàtics, així com en els departaments d’informàtica de qualsevol tipus d’empreses, entitats financeres i administracions públiques. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Segell EURO-INF d'ANECA

INTRODUCCIÓ

Presentació

L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals compta amb una trajectòria de més de 20 anys formant enginyeres i enginyers en Informàtica. Les nostres actuals graduades i graduats són excel·lents professionals en empreses de consultoria de programari i d’implantació de sistemes informàtics, així com en els departaments d’informàtica de qualsevol tipus d’empreses, entitats financeres i administracions públiques. A més, gaudeixen d’una professió amb un alt nivell de creativitat, innovació, treball en equip, desenvolupament personal i amb la qual poden ajudar altres persones.

El grau en Enginyeria Informàtica, de quatre anys de durada, proporciona una formació completa, multidisciplinària i molt pròxima al món laboral. S’ofereixen quatre especialitats: Enginyeria del Programari, Sistemes d’Informació, Enginyeria de Computadors i Tecnologies de la Informació. Les quatre gaudeixen d’una àmplia varietat d’eixides professionals amb plena ocupació. A més, durant l’últim curs, les pràctiques externes en una empresa són una manera de completar el projecte de final de grau al mateix temps que es gaudeix d’un primer contacte amb el món laboral. Aquesta experiència suposa un gran avantatge per a trobar la primera ocupació.

Amb el grau en Enginyeria Informàtica podràs ser un professional altament capacitat.
 

Enllaços d’entrevistes a enginyers informàtics que expliquen com s’està desenvolupant la seua professió:

http://www.youtube.com/watch?v=_v4Gg4Z6q8Y

http://www.youtube.com/watch?v=CuqgF3seFNc

http://www.youtube.com/watch?v=svV6_nZYYyM

http://www.youtube.com/watch?v=jg1eVDmrjpE

http://www.youtube.com/watch?v=RXyGsTUzeeo

 

Reyes Grangel Seguer 

Vicedirectora del grau en Enginyeria en Informàtica

Adreça de contacte: grauinf@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Capacitat d'elecció: es pot obtenir un segon títol, el grau en Matemàtica Computacional, cursant un mínim de 72 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la matemàtica computacional. En menys de cinc anys pots completar els dos graus.
 • Formació completa. A més d’una excel·lent formació en tecnologies de la informació i les comunicacions, obtindràs altres competències necessàries per al desenvolupament professional, com ara la comunicació en anglès, la iniciativa empresarial, el treball en equip i l’aprenentatge autònom.
 • Noves tecnologies. Les assignatures del grau són eminentment pràctiques, amb grups reduïts i en laboratoris docents perfectament equipats amb les més modernes tecnologies.
 • Professorat amb àmplia experiència docent en titulacions de l’àrea de les tecnologies de la informació i les comunicacions i amb una excel·lent formació investigadora i completament accessible.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU). Aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària. 
 • Aquest títol ha rebut informe d’ANECA amb resultat d’obtenció del segell EURO-INF.
Què és important conèixer?

Què és?

La paraula enginyeria significa «engendrar, crear, projectar, idear, buscar la manera...». Tots aquests conceptes dibuixen el perfil del que es considera l’art d’aplicar els coneixements científics a la invenció, al perfeccionament o a la utilització de les tècniques en totes les seues determinacions dins de les tecnologies  de la informació i de les comunicacions.

L’enginyer o enginyera en Informàtica és capaç de dissenyar, d’implantar i de mantindre sistemes informàtics que donen solució als problemes plantejats per les empreses i les organitzacions, amb especial atenció a la interconnexió de computadores, als sistemes d’informació i a la informàtica aplicada a la indústria.

La formació de l’enginyer o enginyera en Informàtica ha de presentar una base de coneixements fonamentals que li permeten adaptar-se al ritme de canvi de les noves tecnologies.

Principalment, les activitats de base es realitzen en els camps de l’anàlisi (l’analista estudia les característiques del problema i proposa les estratègies per solucionar-lo) i el de la programació (el programador o programadora redacta les operacions successives que un ordinador ha de realitzar).

L’enginyeria Informàtica dóna als titulats i titulades una visió amplia i generalista dels processos informàtics (maquinari, programari, necessitats informàtiques de les organitzacions, etc.). També dóna els coneixements necessaris per entendre qualsevol aplicació, sistema o tecnologia.

La informàtica és una disciplina que s’ocupa del tractament automàtic de la informació per arribar a objectius diversos, com ara:

          - La realització de càlculs complexos a altes velocitats.

          - L’accés ràpid a informació emmagatzemada en arxius de memòria.

          - L’organització de la informació.

La base formativa d’aquests estudis està constituïda per la interrelació de quasi totes les branques del saber científic, que fonamentalment són: matemàtiques, lògica, enginyeria, electrònica, estadística, economia, física i lingüística.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 54 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Optatives (OP) 18 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Optatives (OP) 36 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) / Projecte de final del grau (PFG) 18 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2018/19 és de 20,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.216,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 69% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Informàtica. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

Els graduats i graduades en Enginyeria Informàtica poden obtenir un segon títol:

Grau en Matemàtica Computacional: s'ha de cursar un mínim de 72 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la matemàtica computacional.

Trets d'identitat

 Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

 El grau en Enginyeria Informàtica  s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Aules específiques: de dibuix…
 • Laboratoris específics de la titulació: laboratoris d’arquitectura de computadores, electrònica i automàtica, enginyeria de computadores i projectes informàtics.

Les línies d’investigació que desenvolupa el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics i el Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors són:

 • BASES DE CONEIXEMENT TEMPORAL: bases de dades, processament de la informació, biblioteques digitals, raonament temporal
 • BIOINFOGENÒMICA: informàtica biomèdica, bioinformàtica, epidemiologia genòmica, nutrigenòmica, gestió i auditoria de qualitat en investigació biomèdica, enginyeria de programari amb procés unificat i llenguatge unificat de modelització, integració de sistemes d’informació en salut.
 • CEVI-CENTRE DE VISUALITZACIÓ INTERACTIVA: informàtica gràfica, visualització interactiva, realitat virtual, realitat augmentada, sistemes d’informació geogràfica, infraestructures de dades espacials (IDE), serveis web.
 • ENGINYERIA VISUAL: visió artificial, reconeixement de formes, anàlisis d’imatge, inspecció visual, control de qualitat, estereoscòpia, anàlisi de color, anàlisi de moviment, decisió automàtica, classificació de textures.
 • GRUP DE XARXES: comunicacions, qualitat de servei, sistemes distribuïts, Internet, vídeo a la carta.
 • INTEGRACIÓ I ENGINYERIA DE SISTEMES: integració empresarial, sistemes CIM, reenginyeria, qualitat, auditoria tecnològica, modelatge, simulació.
 • PAL - PATTERN ANALYSIS AND LEARNING: reconeixement de formes, mineria de dades, classificació, selecció de prototips, selecció de característiques, combinació de classificadors, anàlisis de complexitat de les dades, agrupament, control de qualitat.
 • PERCEPCIÓ I APRENENTATGE COMPUTACIONALS - PAC: reconeixement automàtic del parla, traducció automàtica, aprenentatge computacional, reconeixement sintàctic i estructural de formes, xarxes neuronals, modelatge estadístic i estructural.
 • PROGRAMARI LLIURE I COMUNICACIONS - SOLICOM: programari lliure, comunicacions sense fils, simuladors de xarxes.
 • APPLYING INTELLIGENT AGENTS: Enginyeria Ontològica, Sistemes Multiagents, Aplicacions d’Agents Intel·ligents, Gestió del Coneixement en processos industrials, Sistemes Intel·ligents de Trànsit i Transport.
 • ARQUITECTURES I COMPUTACIÓ D’ALTES PRESTACIONS (HPCA: HIGH-PERFORMANCE COMPUTING AND ARCHITECTURES): Arquitectures d’altes prestacions, computació reconfigurable (FPGA), computació matricial, paral·lelisme, aplicacions científiques.
 • ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT: Sistemes basats en el coneixement, aplicacions dels sistemes basats en el coneixement, verificació i validació de sistemes basats en el coneixement, desenvolupament de sistemes basats en el coneixement a partir de components (per exemple, mètodes de resolució de problemes i ontologies).
 •  INTERACCIÓ I SISTEMES ROBÒTICOS –IRIS Lab: Interacció home-màquina, agafada basada en percepció, manipulació destra, telerobòtica, robòtica assistencial, robòtica d’intervenció autònoma submarina.
 •  XARXES NEURONALS I COMPUTACIÓ SUAU: Xarxes neuronals, reconeixement de patrons, lògica difusa, algoritmes genètics, computació suau, extracció de regles.
 • RobInLab-LABORATORIO DE ROBÒTICA INTEL·LIGENT: Aprenentatge per a la manipulació per mitjà de robots, raonament espacial, detecció de col·lisions, planificació del moviment, posicionament d’un braç robot per a l’agafada de peces, visió artificial, sensors intel·ligents.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Enginyeria Informàtica.

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

 Videos

http://www.youtube.com/watch?v=_v4Gg4Z6q8Y

http://www.youtube.com/watch?v=CuqgF3seFNc

http://www.youtube.com/watch?v=svV6_nZYYyM

http://www.youtube.com/watch?v=jg1eVDmrjpE

http://www.youtube.com/watch?v=RXyGsTUzeeo

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

Les eixides professionals estan ben recollides i tenen molta demanda, per la qual cosa les possibilitats d'atur són mínimes. Entre aquelles destaquem les següents:

 • Direcció d'informàtica i departaments de desenvolupament.
 • Direcció i organització de projectes informàtics de tota índole.
 • Direcció de centres de programació.
 • Organització i manteniment d'infraestructures.
 • Arquitectura, direcció i disseny de sistemes informàtics.
 • Assistència tècnica de sistemes informàtics, bases de dades i comunicacions.
 • Anàlisis, consultoria i auditoria informàtica.
 • Intel·ligència artificial i noves tecnologies.
 • Disseny, selecció i avaluació d'infraestructura de computació i lògica.
 • Direcció, gestió i optimització de sistemes de comunicació entre els ordinadors i els usuaris.
 • Concepció de projectes i aplicacions per a la seua posterior anàlisi i execució.
 • Docència en tots els nivells acadèmics.
 • Investigació, formació, docència, tècnics comercials i llocs de direcció en qualsevol àrea empresarial.

Tasques professionals

 • Exercir la direcció i ser responsable de projectes informàtics.
 • Analitzar i programar aplicacions informàtiques
 • Integrar-se en equips de desenvolupament de programari.
 • Dissenyar, seleccionar, mantenir i avaluar infraestructures de computació.
 • Aplicar sistemes especialitzats en xarxes de teleprocessos.
 • Dissenyar, construir i gestionar sistemes d’informació i eines de gestió per a la xicoteta i mitjana empresa.
 • Obrir empreses en Internet.
 • Exercir de cap i de tècnic de sistemes.
 • Gestionar sistemes d’informació oberts a la xarxa.
 • Realitzar el manteniment d’aplicacions i sistemes d’informació.
 • Dissenyar sistemes de bases de dades, de comunicació o de seguretat informàtica.
 • Consultoria tècnica en informàtica.
 • Auditories informàtiques.
 • Ensenyar i formar en temes relacionats amb la informàtica.
 • Exercir la direcció i ser responsable de projectes.

Relació amb els nous jaciments d'ocupacions

 • Serveis de la vida diària
  •  NTIC
   •  R+D de les tecnologies de la informació i la comunicació, i especialment Internet, intranet, extranet, comerç electrònic, etc.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Encara no hi ha proves d’accés especials, el perfil d’ingrés recomanat de l’estudiantat que vulga accedir a aquest grau és de persones a qui els agraden les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, amb capacitat de treball en equip i d’analitzar i resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Enginyeria Informàtica pertany a la branca d’enginyeria i arquitectura, els exercicis són:

1. Obligatori: Matemàtiques

2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

En el grau en Enginyeria Informàtica s’ofereixen 90 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Enginyeria Informàtica s’han oferit 90 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,533, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència 

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi.  Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Enginyeria Informàtica, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d'organització i planificació
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
CG08 - Aprenentatge autònom
CG09 - Motivació per la qualitat

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

EB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
EB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
EB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
EB04 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
EB05 - Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
EB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

ER01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
ER02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seua engegada i la seua millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
ER03 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
ER04 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.
ER05 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
ER06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
ER07 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
ER08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
ER09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
ER10 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
ER11 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
ER12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
ER13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
ER14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
ER15 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.
ER16 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
ER17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
ER18 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

PFG - Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte de l'àmbit de la tecnologia específica de l'Enginyeria en Informàtica escollida per l'estudiant d'entre les quatre oferides (Enginyeria de Computadors, Enginyeria del programari, Sistemes d'informació i Tecnologies de la informació) de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

IU01 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa empresarial en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Pla d’estudis

Primer curs

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Programació I (FB)

Anglès (FB) (Estil)*

Estructura de Computadors (FB)

Física (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Programació II (FB)

Organització i Gestió d’Empreses (FBB)

Arquitectura de Computadors (OB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Ampliació de Matemàtiques (FBB)

Programació Avançada (OB)

Sistemes Operatius (OB)**

Introducció a Xarxes (OB)

Electrònica (FB)

Bases de Dades (OB)**

Estructures de Dades (OB)

Administració de Sistemes Operatius (OB)

Administració i Configuració de Xarxes (OB)

Tercer curs

Algorítmia (OB)

Fonaments d’Enginyeria del Programari (OB)**

Programació Concurrent i Paral·lela (OB)

Sistemes Distribuïts (OB)

Gràfics i Multimèdia (OP)

Sistemes Intel·ligents (OB)**

Disseny i Implementació de Sistemes d’Informació (OB)

Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (OB)

Assignatures de tecnologia específica (segons l'itinerari triat). S’han de cursar les dues assignatures optatives de l’itinerari que s’ha triat.

Quart curs

Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (PE/PFG)1

Iniciativa Empresarial (OB)

Assignatures de tecnologia específica (segons l'itinerari triat). S’han de cursar les sis assignatures optatives de l’itinerari que s’ha triat.

ITINERARI 1: Enginyeria del Programari

48 crèdits ECTS

- Verificació i Validació (OP)

- Anàlisi de Programari (OP)

- Disseny de Programari (OP)

- Gestió de Projectes d’Enginyeria del Programari** (OP)

- Disseny i Implementació de Bases de Dades (OP)

- Paradigmes de Programari (OP)

-Taller d’Enginyeria del Programari** (OP)

- Mètodes Àgils (OP)

ITINERARI 2: Sistemes d'Informació

48 crèdits ECTS

- Sistemes d’Informació en les Organitzacions (OP)

- Anàlisi de Sistemes d'Informació (OP)

- Tecnologies Web per als Sistemes d’Informació (OP)

- Gestió de Projectes de Sistemes d’Informació** (OP)

- Disseny de Sistemes de Bases de Dades (OP)

- Sistemes d’Informació Integrats (OP)

- Sistemes de Suport a la Decisió** (OP)

- Tecnologies per a la Integració d’Informació (OP)

ITINERARI 3: Tecnologies de la  Informació

48 crèdits ECTS

- Gestió de la Informació en les Organitzacions (OP)

- Seguretat Informàtica (OP)

- Tecnologies i Aplicacións Web (OP)

- Arquitectura de Sistemes Informàtics (OP)

- Administració de Sistemes Informàtics (OP)

- Sistemes de Gestió de Bases de Dades** (OP)

- Administració de Serveis de Xarxa (OP)

- Tecnologies Emergents** (OP)

ITINERARI 4: Enginyeria de Computadors

48 crèdits ECTS

- Disseny i Gestió de Xarxes (OP)

- Seguretat Informàtica per a Enginyeria de Computadors (OP)

- Xarxes i Dispositius Mòbils** (OP)

- Programari de Sistemes i de Comunicacions (OP)

- Arquitectura de Sistemes Informatitzats (OP)

- Disseny de Sistemes Digitals (OP)

- Arquitectures Avançades** (OP)

- Disseny de Sistemes Encastats i de Temps Reals (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar l’assignatura Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (PE/PFG) s’ha d’haver superat el 69% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense comptar aquesta assignatura, i considerant obligatòries totes les assignatures de l’itinerari corresponent.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

 Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Informàtica?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents
 • Màster Universitari en Matemàtica Computacional
 • Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla de 2013)

 

Així mateix, amb el grau en Enginyeria Informàtica també pots accedir a altres màsters.

 

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Els membres de la Comissió de Titulació del Grau mantindran reunions de coordinació amb el professorat i representants de l'alumnat dels seus respectius àmbits d'actuació. L'objecte d'aquestes reunions és planificar la coordinació, informar formalment als agents implicats dels acords aconseguits i supervisar la seua execució. La Comissió de Titulació del Grau és el lloc apropiat perquè els responsables informen periòdicament de la marxa de la titulació en els dos aspectes: planificació de la dedicació de l'estudiant i coordinació de continguts. Per acabar, a continuació es detalla la llista de funcions de la Comissió de Titulació del Grau tal com apareix en les directrius generals aprovades pel Consell de Govern de l’UJI el 13 de juliol de 2009: 
a) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com ara: competències que s'han de treballar, modalitats organitzatives, tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
b) Coordinar-se amb altres comissions gestores de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
c) Supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiants amb títols equivalents d'altres universitats. 
d) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la seua correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 
e) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol, transmesa pels coordinadors de curs i l'adreça de la titulació i proposar, si escau, accions de millora. 
f) Vetllar pel manteniment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat en el títol que li corresponga. 
g) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent. 
h) Qualsevol altra competència que li delegue la direcció del centre o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d'Aprenentatge

Activitats presencials

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

SeminarisEs tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Activitats no presencials

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

Metodologies docents

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemas. Mètode d’ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l’estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i complet d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d’ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d’un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d’una sèrie d’activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicación d’aprenentatges adquirits i de l’ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d’organització del treball en l’aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estrategia de corresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l’Aula Virtual. Situació d’ensenyament-aprenentatge en les quals s’usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicación entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d’activitats formatives integrades dins del currículum.

Avaluació contínua. La majoria de les assignatures del grau plantegen més d’un itinerari d’avaluació, de manera que els alumnes poden acollir-se a un sistema d’avaluació contínua. Aquesta avaluació contínua es realitzarà de diverses formes: controls de curta durada al final de cada clase; carpetes d’aprenentatge; en assignatures amb gran càrrega de practiques, aquestes avaluen durant tot el curs, etc. En diverses assignatures es preveu que l’avaluació contínua es realitze per la combinació de diverses de les formes descrites.

Activitats d'avaluació de l'aprenentatge

Avaluació contínua. Control periòdic, carpeta d'aprenentatge, observació/execució  de tasques i pràctiques, presentació oral, resolució d'exercicis i problemes, treballs escrits, estudi de casos i procés d'avaluació entre estudiants.

Examen. Examen escrit, examen oral i examen en laboratori.

Avaluació de pràctiques. Control periòdic, carpeta d'aprenentatge, contracte d'aprenentatge, observació/execució de tasques i pràctiques, avaluació de projecte, informe de pràctiques i examen de laborati.

Projecte. Avaluació de projecte.

Avaluació de pràctiques externes i projecte. Informe de pràctiques, entrevista de tutorització o informe de experts, avaluació del projecte i presentació oral.

Treballs escrits en anglès.

Presentacions orals en anglès

Descripció de les activitats d'avaluació

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d’ensenyament/aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit.  El professorat ofereix unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació, i negocia amb l’alumne el seu pla d’aprenentatge.

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Control periòdic. Proves d'avaluació parcial que es realitzen durant el desenvolupament de l'assignatura.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Estudi de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar la conceptualització d'una experiència i de cercar solucions eficaces.

Examen en laboratori. Prova consistent en la resolució d'un o diversos problemes pràctics utilitzant les eines maquinari o programari d'un laboratori.

Examen escrit. Pot ser de qualsevol dels següents tipus:

De desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d'espai.

De resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. omplir buits).

Exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Informe de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Treball escrit. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentació oral. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Presentació oral en anglès. Presentació oral en llengua anglesa.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Avaluació del projecte. Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements multidisciplinaris. Pot requerir l'elaboració d'una memòria escrita l'estructura de la qual pot venir predefinida o deixar-se lliure.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Treball escrit en anglès. Treball escrit en llengua anglesa.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Objectius: l'assignatura de Pràctiques externes i projecte de fi de grau (Treball de fi de grau) té com a únic objectiu que l'estudiantat elabore individualment un projecte original de naturalesa professional del àmbit de la tecnologia específica d'Enginyeria en Informàtica escollida de entre les quatre ofertades (enginyeria del programari, sistemes de informació, Tecnologies de la informació, enginyeria de computadors). Aquest projecte es desenvoluparà parcialment en el transcurs d'una estada en pràctiques en una empresa que oferirà a l'estudiantat els mijans necesssaris per treballar en la seva realització. El projecte desenvolupat es completarà amb una memòria i una defensa davant d'un tribunal universitari. Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant tindre un primer contacte amb el món laboral per així potenciar la seva capacitat d'ocupació, alhora que elaborarà el seu projecte de fi de grau en un entorn professional real.

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

Normatives:

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I

Normativa dels treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Enginyeria Informàtica en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

University of Bremen
Bremen (Alemanya)

Universität Leipzig
Leipzig (Alemanya)

Westfällische Wilhelms-Universität Münster
Münster (Alemanya)

Centria University of Applied Sciences
Kokkola (Finlàndia)

University of Eastern Finland
Joensuu (Finlàndia)

University of Oulu
Oulu (Finlàndia)

Lapland University of Applied Sciences
Rovaniemi (Finlàndia)

Université de Bretagne Occidentale
Brest (França)

ISEN- Brest
Brest (França)

ENSTA-Bretagne
Brest (França)

Université de Savoie
Chambery (França)

Technological Educational Institution of Kavala
Kavala (Grècia)

Gheorghe Asachi, Technical University of Iasi
Iasi (Romania)

Universidade Nova de Lisboa-Eduginet
Lisboa (Portugal)

Université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand (França)

Ecole Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie
Lannion (França)

Nyíregyházi Foïskola
Nyíregyházi (Hongria)

Cork Institute of Technology
Irlanda (Cork)

Università degli studi di Bologna
Bologna (Itàlia)

Università degli Studi di Brescia
Brescia (Itàlia)

Università degli Studi di Genova
Gènova (Itàlia)

Università degli Studi di Milano
Milà (Itàlia)

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Leeuwarden (Països Baixos)

Rabdoud Universiteit Nijmegen
Nijmegen (Països Baixos)

Politechnika Slaska
Gliwice (Polònia)

Universidade de Lisboa
Lisboa (Portugal)

University Politehnica of Bucharest
Bucharest (Romania)

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Ploiesti (Romania)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

Shawnee State University
Portsmouth, Ohio (Estats Units)

Coe College
Cedar Rapids, Iowa (Estats Units)

The University of Texas at Dallas
Dallas, Texas  (Estats Units)

Algoma University
Sault Ste. Marie (Canadà)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA, ÀFRICA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia, Àfrica i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Sejong University
Seül (Corea del Sud)

National Taipei University of Technology
Taipei (Taiwan)

Tomsk Polytechnic University
Tomsk (Rússia)

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

Jinan University
(Xina)

M. Kh. Dulati Taraz State University
Kazakhstan

Université Abdelmalek Essaadi (ABDELM)
(Marroc)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

Universidad Federal de Pelotas
Pelotas (Brasil)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
(Xile)

Universidad Católica del Uruguay
(Uruguai)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Burgos
Burgos

Universidad de Castilla- la Mancha
Albacete / Ciudad Real

Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostel·la

Universidad de Sevilla
Sevilla

Universitat de Barcelona
Barcelona

Universitat de València
València

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid

Universitat Rovira i Virgili
Reus (Tarragona)

Universidad de Granada
Granada 

Universidad Rey Juan Carlos
Madrid 

Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona 

Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona

Universidad San Jorge
Saragossa 

Universidad de Murcia
Múrcia

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Biscaia

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Consulta guia docent de l'assignatura

 Objectius: l'assignatura de Pràctiques externes i projecte de fi de grau (Treball de fi de grau) té com a únic objectiu que l'estudiantat elabore individualment un projecte original de naturalesa professional del àmbit de la tecnologia específica d'Enginyeria en Informàtica escollida de entre les quatre ofertades (enginyeria del programari, sistemes de informació, Tecnologies de la informació, enginyeria de computadors). Aquest projecte es desenvoluparà parcialment en el transcurs d'una estada en pràctiques en una empresa que oferirà a l'estudiantat els mijans necesssaris per treballar en la seva realització. El projecte desenvolupat es completarà amb una memòria i una defensa davant d'un tribunal universitari. Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant tindre un primer contacte amb el món laboral per així potenciar la seva capacitat d'ocupació, alhora que elaborarà el seu projecte de fi de grau en un entorn professional real

 Normatives:

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I

Normativa dels treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Reyes Grangel Seguer (grangel@uji.es)

Vicedirectora del Grau en Enginyeria Informàtica

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Juan Carlos Amengual Argudo (jcamen@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

María Ángeles López Malo (lopeza@uji.es)

Coordinació de pràctiques

María Asunción Castaño Álvarez

castano@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Ismael Sanz Blasco

isanz@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Lledó Museros Cabedo

museros@uji.es

 

Delegats i delegades

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=225

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=225

Altres

Valora la teua elecció

 Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Enginyeria Informàtica ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

 

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. M’interessa tot el relacionat amb el món de la informàtica i les xarxes de comunicació     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tinc uns bons coneixements de matemàtiques    1)  2)  3)  4)  5)

3. Soc creatiu/creativa    1)  2)  3)  4)  5)

4. M’agrada la programació i les tecnologies de la informació i les comunicacions     1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc capacitat d’estudi     1)  2)  3)  4)  5)

6. M’agrada treballar en equips de treball multidisciplinari     1)  2)  3)  4)  5)

7. M’interessa mantindre’m al dia en les noves tecnologies que van sorgint     1)  2)  3)  4)  5)

8. Conec la funcionalitat dels aparells informàtics     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tinc una gran capacitat d’abstracció i raonament per a la resolució de problemes     1)  2)  3)  4)  5)

10. Sóc una persona innovadora     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—– la capacitat d’abstracció, el raonament… ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau gaudeixen amb la programació amb ordinador i creant o aplicant nous programes.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Enginyeria Informàtica.

               - Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

- Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

               - Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

 

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Enginyeria Informàtica.

1. Què és un enginyer o una enginyera en informàtica?

Els enginyers o les enginyeres en informàtica són enginyers experts en tecnologies de la informació i les comunicacions. La seua missió és posar tota aquesta tecnologia al servei de la societat. Avui dia, els enginyers i enginyeres en informàtica són peces clau per a l'èxit d'organitzacions i de les empreses al mateix temps que faciliten la vida de moltes persones. Des dels aeroports als supermercats, passant pels espais virtuals en Internet i sense oblidar-nos de llocs tan importants com els centres de recerca i els hospitals, a tot arreu hi ha professionals i persones, la tasca de les quals depèn del bon funcionament dels sistemes informàtics que tenen al seu servei. El treball dels enginyers i de les enginyeres en informàtica consisteix a fer que tot això siga possible.
 


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Enginyeria i arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assaigs fisicoquímics, d'assajos mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació.
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
- Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 
- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent. 

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, tret les cursades en un programa d'intercanvi. 
 

 

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als quals no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció. 

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat d’altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA poden consultar-se les restriccions de matrícula que té.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


13. Què és el programa individualitzat de segona titulació?


L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el qual un estudiant o una estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.

L'estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica té la possibilitat d'accedir a cursar simultàniament matèries específiques del grau en Matemàtica Computacional   

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que complisca els requisits següents:
- Tenir un rendiment excepcional i haver superat el primer curs complet  del grau en Enginyeria Informàtica. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vulga acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació

14. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional  o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Enginyeria Informàtica.

 

15. Hi ha itineraris o especialitats dins del títol?

A partir de tercer curs cada estudiant o estudianta ha d'escollir un dels quatre itineraris següents:

- Enginyeria del programari
- Sistemes d'informació
- Tecnologies de la informació
- Enginyeria de computadors

Més informació:

16. Què és el Treball de Final de Grau? 

Per a cursar l'assignatura de Pràctiques Externes i el Treball de Final de Grau (18 crèdits ECTS) cada estudiant o estudianta s'incorpora a una organització, on un supervisor o supervisora ja haurà definit, juntament amb un professor o professora tutor, el pla de treball i els objectius del projecte que cal desenvolupar. Les Pràctiques Externes es prolongaran per l'equivalent a 12 crèdits ECTS a fi de completar el projecte que finalment servirà per a elaborar durant la resta de l'assignatura una memòria del projecte. Durant tot el procés l'estudiantat, el supervisor o supervisora a l'empresa i el professorat tutor han d'interactuar per a assegurar-se que finalment el projecte culmina satisfactòriament. Una vegada conclòs el projecte, l'avaluació es durà a terme per un tribunal de professorat expert, i a més dels informes del supervisor o supervisora i del professorat tutor, es valorarà la memòria del projecte i la seua presentació oral.

L'assignatura Pràctiques Externes i el Treball de Final de Grau tenen com a prerequisit haver superat almenys el 69% dels crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, sense tenir en compte aquesta assignatura, i considerant obligatòries totes les assignatures de l'itinerari corresponent.

 

17. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i titulades en el grau en Enginyeria Informàtica poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Sistemes Intel·ligents
- Màster universitari en Matemàtica Computacional
- Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació 


18. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Direcció d'informàtica i departaments de desenvolupament.
- Direcció i organització de projectes informàtics de tota mena.
- Direcció de centres de programació.
- Organització i manteniment d'infraestructures.
- Arquitectura, direcció i disseny de sistemes informàtics.
- Assistència tècnica de sistemes informàtics, bases de dades i comunicacions.
- Anàlisi, consultoria i auditoria informàtica.
- Intel·ligència artificial i noves tecnologies.
- Disseny, selecció i avaluació d'infraestructura de computació i lògica.
- Direcció, gestió i optimització de sistemes de comunicació entre els ordinadors i els usuaris.
- Concepció de projectes i aplicacions per a la seua posterior anàlisi i execució.
- Investigació, formació, docència, tècnics comercials i llocs de direcció en qualsevol àrea empresarial.

Més informació:19. Qui és el vicedirector del títol? 

Reyes Grangel Seguer
Correu electrònic: grangel@uji.es
20. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus