Relacions Laborals i Recursos Humans

Com a vicedegana de la titulació, constitueix per a mi un motiu de satisfacció poder presentar aquesta titulació a tots aquells que, després de finalitzar els estudis secundaris, volen accedir a la universitat per a poder ser graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

Com a vicedegana de la titulació, constitueix per a mi un motiu de satisfacció poder presentar aquesta titulació a tots aquells que, després de finalitzar els estudis secundaris, volen accedir a la universitat per a poder ser graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans.

Si heu decidit estudiar el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans us he de dir que heu triat uns estudis molt complets i que compten amb un gran ventall de possibles i variades eixides professionals. Es tracta d’uns estudis que se centren en el món del treball: dels treballadors i treballadores, de les empreses i els ocupadors i ocupadores, en totes les seues relacions on apareguen i on es pretén el tractament dels possibles conflictes que es plantegen al voltant de la contractació laboral, tenint en compte la perspectiva normativa, psicològica, d’organització empresarial i la sociològica, totes necessàries per al desenvolupament de qualsevol relació de treball.

Segurament coneixereu l’existència i l’actuació dels que fins fa uns anys eren coneguts com a diplomats o diplomades en Relacions Laborals (en l’actualitat graduats o graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans) i si en coneixeu algun, veureu com el seu camp d’actuació és molt ampli, ja que resolen i assessoren sobre totes les problemàtiques del món laboral. Si mireu al vostre voltant, podreu observar la quantitat de problemes que deriven del món del treball i als quals podreu donar solució amb aquesta titulació.

Comença una etapa molt important en la vostra vida que condicionarà el vostre futur. La universitat constituirà un període de gran importància en la vostra formació, no sols acadèmica sinó també personal, per les activitats que us ofereix i en les quals podreu participar. Us anime a començar, i continuar, amb il·lusió, el nou camí que trieu. Si dediqueu un moment del vostre temps a llegir aquesta informació, podreu adonar-vos que sou vosaltres qui escolliu, que haureu donat un pas endavant per a poder superar els primers dubtes que teníeu.

No vull acabar sense donar-vos la meua enhorabona per l’elecció efectuada així com donar-vos la benvinguda a la titulació.


 

Fernando Vicente Pachés

Vicedegà del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

devicent@uji.es

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Grups reduïts, la qual cosa facilita l’atenció i el seguiment de l’alumnat per part del professorat.

- Disseny de dos itineraris específics perquè l’especialització de l’estudiantat siga coherent amb una de les dues vessants de la titulació: el juridicolaboral i el de recursos humans.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes jurídiques especialitzats, bases de dades jurídiques.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions..., on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral.

- Programes Erasmus amb universitats europees i programes d’intercanvi amb universitats dels Estats Units i el Canadà.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

 

Què és important conèixer?

Què és?

 

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ofereix la formació que capacita per a la correcta adopció de decisions organitzatives i per a la prevenció i resolució de les qüestions i conflictes que puguen sorgir al voltant de les relacions laborals. Per això, s’estudia la canviant normativa juridicolaboral i s’adquireixen coneixements que versen sobre l’organització, mètodes de treball, sociologia i psicologia aplicats al treball humà.

Els graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran assessorar, representar i gestionar tots aquells assumptes que els encarreguen o sol·liciten els diferents agents implicats en el món laboral, des dels treballadors en els conflictes que se’ls puguen presentar en la concertació i execució del seu contracte laboral o en les seues relacions amb el sistema de seguretat social pública, fins a les empreses, l’Estat, els òrgans de l’administració local o autonòmica o les entitats gestores de la Seguretat Social, els sindicats i organitzacions empresarials. A més, també els permetrà encarregar-se de realitzar anàlisis i diagnòstics, de configurar estratègies en matèria de gestió de recursos humans, o de realitzar funcions de conciliació i negociació així com participar com a agent d’intermediació i col·locació en el mercat de treball.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 48 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crédits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 12 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 48 crédits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crédits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 6 crédits ECTS

Optatives (OP) 36 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crédits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crédits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2015/16 és de 16,31 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 978,6 € més taxes administratives.

Segons disposa la normativa de l’UJI el 5% de la docència en totes les titulacions ha de realitzar-se en anglès, amb la finalitat que l’alumnat de la Universitat adquirisca competències en aquesta llengua. En el grau en Relacions Laborals aquesta exigència s’ha traduït en dos aspectes: en primer lloc, en algunes de les assignatures cursades es portaran a terme activitats en anglès (docència, realització de treballs i tasques obligatòries, exposicions de tasques o treballs a l’aula); en segon lloc, la realització i exposició d’un resum executiu així com el material audiovisual de suport per a la presentació oral de la defensa del TFG serà en aquesta llengua.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

- Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans s’imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica
 • Seminaris
 • Línies d’investigació: als departaments relacionats amb aquest grau es desenvolupen els següents programes d’investigació:
  • Dret del Treball. Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals:
   • Dret del Treball (contractació laboral, especial referència a la contractació de persones estrangeres, temps de treball, suspensió contractual, extinció contractual, relacions laborals comuns i especials).
   • Seguretat Social (camp d’aplicació, prestacions, règims especials).
   • Salut laboral i prevenció de riscos laborals: sector maritimopesquer, contractes i subcontractes i construcció.
   • Dret col·lectiu del treball (negociació col·lectiva; eleccions sindicals).
  • Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones:
   • Models de gestió de qualitat i excel·lència: Normes ISO, Normes Q, Model EFQM.
   • Flexibilitat laboral.
   • Direcció estratègica de recursos humans.
   • Gestió del coneixement.
   • Direcció de la innovació.
  • Organització i Aprenentatge Virtual. Recursos Humans i Ciberpsicologia::
   • Noves tecnologies i organització de recursos humans.
   • Motivació, actituds i interacció virtual.
   • Comportament en l’organització. E-learning i entorns virtuals/presencials d’aprenentatge i interacció.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

 

Webs específics

Pàgina de l’Associació Estatal de Centres Universitaris de Relacions Laborals

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans són diversos:

 • Via administrativa
 • Via judicial
 • Empreses
 • Professional liberal
 • Docència
 • Assessories juridicolaborals
 • Associacions empresarials
 • Mútues col·laboradores
 • Sindicats
 • Administració pública
 • Empreses de treball temporal
 • Agències d’ocupació

 

Tasques professionals

Els graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans parteixen d’una mateixa base teòrica durant els tres primers cursos i trien la seua especialització en el quart curs, on poden optar entre l’itinerari jurídic i l’itinerari de recursos humans. La gran quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar la seua tasca fa que les seues funcions siguen molt diverses.

a) Via administrativa

- Representació i direcció tècnica de procediment davant:

- Inspecció de treball

- Servei de mediació, arbitratge i conciliació

- Institut Nacional de la Seguretat Social

- Servei públic d’ocupació estatal

- Tresoreria de la Seguretat Social

- Cos de gestió i escala superior de l’administració civil de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals (grups A1 i A2)

- Cos d’inspectors i subinspectors d’ocupació i de la Seguretat Social


- Representació i direcció tècnica en procediments d’inspecció.

Via judicial

Els professionals col·legiats poden actuar davant dels tribunals de l’ordre social de la jurisdicció en reclamacions laborals i de Seguretat Social, en primera i segona instància, com per exemple acomiadaments, prestacions de Seguretat Social (jubilació, invalidesa, orfandat, viduïtat i atur), reclamacions de salaris, classificació professionals, sancions, etc.

Empreses

Per la seua formació en matèries jurídiques, econòmiques i socials, el graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans està qualificat per a gestionar pimes, cooperatives i altres empreses de tipus social. S’ocuparà d’altes, baixes, nòmines, assegurances socials, comptabilitat, fiscalitat, conflictes col·lectius, selecció de personal, etc. També destaca la seua funció com a tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals en les empreses.

Professional liberal

La seua funció és assessorar les xicotetes i mitjanes empreses i els treballadors mitjançant l’exercici de funcions com ara: preparació d’expedients disciplinaris, tramitacions de subvencions, defensa dels drets laborals, anàlisi de les condicions de treball, estudis sobre absentisme, accidentalitat, malalties professionals, situacions d’invalidesa, representació en actes de conciliació i tribunals laborals.

e) Agències de col·locació i empreses de treball temporal.

 

RESUM

 

 • Exercici de la professió de graduat o graduada social, com a professional lliure, en l’assessorament d’empreses i treballadors en la direcció de departaments de recursos humans, incloent-hi la intervenció davant els tribunals de l’ordre social de la jurisdicció.
 • Responsables de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans. Experts en el control, l’elaboració i l’avaluació de polítiques d’ocupació, en assessorament en polítiques d’atracció i gestió de la mà d’obra.
 • Experts en prevenció de riscos laborals, en serveis de prevenció o en empreses consultores especialitzades. Experts en protecció social i Seguretat Social.
 • Experts en resolució de conflictes: en la intervenció o negociació en els convenis col·lectius, en l’arbitratge o resolució de conflictes laborals col·lectius o individuals.
 • Experts en representació d’interessos col·lectius i professionals, tant en l’àmbit privat com en l’administració pública.
 • Experts en col·locació i intermediació entre l’oferta i demanda de treball, tant en l’àmbit de les empreses de treball temporal com en agències de col·locació.


 

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El futur estudiant del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans seria convenient que tinguere aptituds com les que es relacionen a continuació:

 • Interès per aspectes relacionats amb el món laboral
 • Comprensió i anàlisi de textos
 • Bona expressió oral i escrita
 • Capacitat de síntesi i argumentació
 • Habilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions
 • Disposició per al treball en equip
 • Constància i responsabilitat en el treball

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar obligatòriament a la fase general de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase general, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase general, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase específica de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Pots consultar les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitathttp://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/estudiantat/accedeix/pondera/

Més informació: http://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/estudiantat/accedeix/accesbat/

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase específica de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Pots consultar les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat a http://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/estudiantat/accedeix/pondera/

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació a http://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/estudiantat/accedeix/accesfp/

 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau en Relacions Laborals i Recursos Humans per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació a http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/majorsde/25anys/

A la  Bústia de consultes pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau en Relacions Laborals i Recursos Humans per la via de persones majors de 40 anys s’ha de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació a  http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/majorsde/40anys/

A la Bústia de consultes pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau en Relacions Laborals i Recursos Humans per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

A més es realitza una entrevista personal, on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació a http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/majorsde/45anys/

A la Bústia de consultes pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau en Relacions Laborals i Recursos Humans per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS CURSATS A L’ESTRANGER

Per a accedir al grau en Relacions Laborals i Recursos Humans per aquesta via s’ha d’estar en possessió dels estudis requerits en funció del sistema educatiu d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un altre Estat amb el qual Espanya haja subscrit un acord internacional sobre aquesta matèria, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en el seus sistemes educatius, per tal d’accedir a les seues universitats.

Més informació a http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/base/acces-estudisoficials/graus/viespreins-general/estrangers/

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

•        En el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans s’ofereixen 80 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Relacions Laborals i Recursos Humans s’han oferit 80 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,270, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 80) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs 2016/2017 (.pdf)

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

• Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

 

Curs d'adaptació

Curs d’adaptació al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, dirigit als diplomats i diplomades en Relacions Laborals per la Universitat Jaume I i als Graduats i Graduades Socials per l'Escola Universitària de Castelló.

Més informació

Permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi. Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

El llistat de competències que els/les estudiants han d'acreditar en finalitzar els seus estudis i que atenen les dimensions necessàries del programa formatiu del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, estan en relació amb els objectius proposats de formació multidisciplinària i integral. Per a la seua determinació, s'ha tingut també com a referent el catàleg taxonomitzat do de competències genèriques transversals i específiques (classificades en competències disciplinessis (saber), professionals (saber fer) i acadèmiques, recollides en el Llibre Blanc, que va ser elaborat a partir dels resultats obtinguts mitjançant qüestionari obert i tancat a un conjunt de 350 enquestats/as entre professionals dels diferents perfils laborals - Graduats/as socials, agents de desenvolupament local, empreses de treball temporal, organitzacions sindicals, empresaris/àries (directors/as de recursos humans) magistrats/as, inspectors/as de treball, tècnics/as de la seguretat social- titulats/as amb experiència i, acadèmics/as pertanyents a diverses àrees de coneixement.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Aprenentatge autònom
CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG03 - Capacitat de gestió de la informació
CG04 - Capacitat d'organització i planificació
CG05 - Compromís ètic
CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG07 - Raonament crític
CG08 - Resolució de problemes
CG09 - Presa de decisions
CG10 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CEA-01 Anàlisi crítica de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.
CEA-02 Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
CEA-03 Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica
CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

CED-01 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les relacions laborals.
CED-02 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de la seguretat social i de la protecció social complementària
CED-03 Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu
CED-04 Capacitat per a planificar, dinamitzar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions
CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques de recerca social
CED-06 Capacitat per a aplicar els coneixements de psicologia del treball en els processos de negociació en l'àmbit laboral
CED-07 Capacitat per a conèixer i aplicar els coneixements sobre la salut laboral i prevenció de riscos laborals
CED-08 Capacitat per a comprendre i aplicar les teories i sistemes de relacions laborals
CED-09 Capacitat per a comprendre i aplicar els coneixements sobre la història de les relacions laborals
CED-10 Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l'economia i el mercat de treball
CED-11 Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les polítiques sociolaborals
CED-12 Capacitat per a definir i implementar els paràmetres d'una auditoria sociolaboral
CED-13 Capacitat per a conèixer les eines estadístiques bàsiques per a la presa de decisions i aplicar la més adequada en cada cas particular
CED-14 Capacitat per a analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
CEP-02 Capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
CEP-04 Capacitat per a desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit laboral.
CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.
CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans de l'organització.
CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció…).
CEP-08 Capacitat per a dirigir grups de persones.
CEP-09 Capacitat per a realitzar funcions de representació i negociació en diferents àmbits de les relacions laborals.
CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.
CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.
CEP-12 Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.
CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

Pla d’estudis

Primer curs

Introducció al Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Organització d’Empreses (FBB)

Introducció a la Sociologia (FBB)

Tècniques d’Investigació Social (OB)

Introducció a l’Estadística (FBB)

Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (FB)

Els Reptes de la Globalització (FB)**

Introducció al Dret Públic (OB)

Segon curs

Dret del Treball I (OB)

Dret Sindical (OB)

Introducció a la Psicologia Social (FBB)

Història Econòmica i Social del Treball (FBB)

Organització i Mètodes de Treball (OB)

Psicologia del Treball i dels Recursos Humans (OB)

Sociologia del Treball i les Relacions Laborals (OB)

Direcció i Gestió dels Recursos Humans (OB)

Dret de la Seguretat Social I (OB)

Dret del Treball II (OB)

Tercer curs

Dret del Treball III (OB)

Dret de la Seguretat Social II (OB)

Conflicte i Estructura de la Negociació (OB)**

Economia del Treball (OB)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II (OB)

Economia dels Recursos Humans (OB)

Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans (OB)**

Dret Jurisdiccional Laboral I (OB)

Direcció i Gestió de Recursos Humans II (OB)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II (OB)

Cuart curs

Dret Jurisdiccional Laboral II (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 (OP) o Itinerari 2 (OP)

Itinerari 1: Jurídic i Econòmic

Drets Fonamentals Inespecífics i Relacions Laborals (OP)

Règim Fiscal de les Relacions Laborals (OP)

Sistemes Extraoficials de Solució de Conflictes (OP)

Anàlisi del Mercat de Treball (OP)

Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers a Espanya (OP)

Polítiques Actives d’Ocupació (OP)

Règim Jurídic de la Descentralització Productiva (OP)

Itinerari 2: Recursos Humans

Anàlisi i Promoció de la Igualtat de Gènere en l’Àmbit Laboral (OP)

Psicologia de la Prevenció de Riscos Laborals (OP)

Habilitats de Negociació i Mediació (OP)

Sociologia de les Organitzacions (OP)

Gestió de la Qualitat i Recursos Humans (OP)

Gestió del Coneixement i TIC en l’Empresa (OP)**

Habilitats de Direcció i Coordinació (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://lleu.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.


 

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial està reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

 

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans?

-Màsters Oficials:

 • Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
 • Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

Així mateix, amb el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans també pots accedir a altres màsters i títols propis:

 • Curs d'especialització en Dret del Treball i la Seguretat Social ( gestionat per la FUE)

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/cepfc/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la comissió de titulació (CT), responsable del títol.
Segons la modificació del reglament marc sobre el funcionament dels centres de la Universitat Jaume I que s'està duent a terme, es preveu que la composició de la CT estiga formada per un representant de cadascun dels departaments implicats en la docència, el responsable de les pràctiques externes, el responsable del treball de final de grau i un representant dels estudiants. Entre els seus components, s'assignarà la coordinació de cadascun dels cursos de la titulació, de manera que hi haurà un coordinador per curs, evitant així duplicitats horitzontals i verticals i realitzant el seguiment de l'aprenentatge dels estudiants al llarg del procés.
Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. 
Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.


Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

 

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

- Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

- Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

- Seminaris.Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

- Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

- Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

- Treball personal.Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

- Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

 

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

- Dossiers d’aprenentatge.Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

- Diaris i/o quaderns de notes.Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

- Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

- Entrevista de tutorització i/o informes d'experts. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), i/o tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits).

- Memòries i informes de pràctiques.Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

- Observació/execució de tasques i pràctiques.Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

- Presentacions orals i pòsters.Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

- Projectes.Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

- Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

- Resolució d’exercicis i problemes.Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

1.- ASPECTES GENERALS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Les pràctiques externes del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans UJI és una assignatura obligatòria,  deº 4 curs, de 12 crèdits i integrada per a la seua impartició i desenvolupament en el Departament d'Administració d'empreses i Márqueting i en el Departament de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat Jaume I . Les Pràctiques Externes, consisteixen en la realització d'estades en pràctiques, mitjançant un sistema de permanències reglades en organitzacions administratives, econòmiques o professionals dels sectors públic o privat, que tenen com a finalitat complementar la formació científica de l'estudiant  i que serveixen perquè els mateixos tinguen una visió real dels respectius àmbits professionals.

Consulta guia docent de l'assignatura

Les Pràctiques Externes es justifiquen en la necessitat de consolidar una formació o educació integral, tractant d'equilibrar la formació teòrica i pràctica universitària. És una forma d'obtenir una breu experiència laboral, que propicie en un futur la  inserció de l'estudiant en el mercat de treball. És l'oportunitat de conèixer d'a prop la dinàmica de l'empresa (pública i privada), d'un despatx professional, de l'administració laboral (Inspecció, INSS, TGSS…), del sindicat, d'un servei de prevenció, d'una Mútua, d'una empresa de treball temporal (ETT)… D'altra banda, és una forma d'aconseguir una primera ocupació. A través d'aquestes pràctiques -utilitzades en ocasions a manera de període de prova per les entitats col·laboradores- estudiants de cursos anteriors han sigut contractats per a treballar en una empresa, assessoria, despatx professional, col·laboració en el sindicat… i han trobat per aquest mecanisme el seu primer lloc de treball. S'ha concretat l'oportunitat de celebrar, després de l'estada, un contracte en pràctiques o l'obtenció d'un primer lloc de treball a través d'altres modalitats contractuals.

L'inici d'un període de pràctiques és un pas significatiu per als estudiants del grau, ja que possiblement siga el seu primer contacte amb la realitat empresarial, però, d'altra banda, per a les empreses constitueix un dels processos de selecció més eficaces i idonis. Aquesta intersecció entre l'àmbit universitari i el sector soci-laboral (empreses, administració, sindicats, graduats socials, advocats laboralistas, mútues…) no hauria de limitar-se a un mer intercanvi d'alumnes durant un espai de temps determinat, sinó que hauria de facilitar i promoure una comunicació més fluïda entre ells, en la mesura en què la Universitat representa l'entitat pública essencial al servei de la formació d'estudiants i futurs professionals i suport per a la recerca i desenvolupament de l'entorn empresarial i de la societat en general.

2.- ENTITATS COL·LABORADORES ON REALITZAR LES PRÀCTIQUES EXTERNES ELS ESTUDIANTS DEL GRAU

Per a l'efectivitat de les  Pràctiques Externes, la Universitat té concertat una sèrie de Convenis amb diferents entitats: Institucions, Associacions, Empreses, Organitzacions Sindicals, Col·legis Professionals. A totes aquestes entitats o Institucions que han subscrit un Conveni amb la Universitat se'ls denomina entitats col·laboradores o cooperadores, entitats que col·laboren de forma altruista amb la Universitat, completant la formació de l'estudiant, possibilitant la realització d'un període de pràctiques en les mateixes. Com a entitats que han subscrit generalment Conveni amb la Universitat, a l'efecte d'acollir estudiants del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, podem esmentar les següents:

 • Administració Pública laboral: Inspecció de Treball, INSS, Tresoreria S. S., Institut Social de la Marina, oficines d'informació de la SS…, SERVEF, Comitè Econòmic i Social, Consellerías vinculades a la matèria soci-laboral…
 • Assessories laborals
 • Despatxos professionals (graduats socials, advocats laboralistas)
 • Departaments de recursos humans d'empreses de diferents sectors d'activitat: ceràmic, tèxtil, hostelero, construcció, metall…
 • Sindicats (gabinets jurídics)
 • Empreses de treball temporal  (ETTs)
 • Mútues d'accidents de treball i malalties professionals
 • Serveis de prevenció
 • Pimes
 • Associacions professionals,  fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre
 • Departaments de recursos humans  d'empreses o organismes públics.

Els estudiants poden accedir a través de l'IGLU per a conèixer l'oferta actualitzada d'entitats on realitzar les pràctiques externes durant el curs 2016/17.

Consulta entitats cooperadores.

3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES GRAU RELACIONES LABORALS I RECURSOS HUMANS

L'avaluació i qualificació de les pràctiques externes és competència dels  professors-tutors de pràctiques. En qualificar, els professors-tutors de pràctiques hauran de tenir en compte els següents criteris establits:

1º.- Realització de les pràctiques en l'empresa (240 hores), obligatorietat d'assistència a les tutories, assistència a les “activitats complementàries” i lliurament d'una memòria i informes de pràctiques: Els alumnes tenen l'obligació de lliurar al seu Professor-Tutor una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant la seua estada en l'empresa o entitat.  La realització de les pràctiques en l'empresa, la participació en les activitats complementàries i la seua justificació, l'assistència a les tutories i el lliurament de la memòria, són condicions necessàries per a aprovar i superar l'assignatura.

2º.- Informe del supervisor de pràctiques: El Professor-­Tutor a l'hora de qualificar a l'alumne haurà de tenir present l'informe i qualificació que emet el supervisor de l'empresa.  En les entrevistes i converses mantingudes amb el supervisor de l'empresa, el Professor-Tutor pot elaborar-se una opinió més encertada sobre l'actitud i coneixements de cada alumne.

3º.- Informe-qualificació del professor-tutor UJI: El Professor-Tutor avaluarà i qualificarà en funció dels epígrafs anteriors (1º i 2º) i en atenció a les característiques i circumstàncies particulars de cada alumne, açò és:

a) Expedient acadèmic de l'estudiant

b) Regularitat en l'assistència a les entrevistes de tutorización (cal recordar el caràcter obligatori que tenen les mateixes. La falta d'assistència injustificada implica no superar l'assignatura de pràctiques).

c) L'aptitud, interès i comportament que ha posat de manifest l'alumne en les entrevistes de tutorización. No caldrà oblidar, que amb caràcter totalment opcional, el Professor-Tutor, dins de la dinàmica de les seues tutories, podria realitzar algun tipus d'exercicis pràctics de caràcter formatiu per als estudiants que li poguera servir com un element més a tenir en compte a l'hora de qualificar als seus alumnes.

d) La realització per part de l'estudiant (a iniciativa d'aquest) d'un "treball de recerca extra", en el sentit de treball addicional o complementari de la mera realització de les pràctiques en l'empresa i del lliurament de la memòria.  Com a "treballs extres", es fa referència a treballs de recerca consistents en un estudi en profunditat sobre un tema concret relacionat amb la disciplina (laboral, sindical, seguretat social, seguretat i salut laboral, jurisdiccional laboral... ) treball el contingut del qual podria ser un estudi normatiu (anàlisi convenis col·lectius, normativa específica), jurisprudència (comentaris i anàlisis de sentències), doctrinal (estudie-opinió de la doctrina sobre algun aspecte controvertit) etc ... El lliurament de l'alumne d'un treball d'aquestes característiques podria donar lloc, si escau, a la qualificació d'excel·lent o matrícula d'honor en l'assignatura.

Aquests criteris van ser aprovats en la reunió del Consell de la UPD de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat de 3 de novembre de 2006 i en la Comissió Interdepartamental de la Titulació (CIT) de Relacions Laborals de 16 de novembre de 2006.

4º.- RELACIÓ DE TUTORS PER A la REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES DURANT EL CURS 2016/2017

Nom i cognoms

Càrrec

Àrea de coneixement

Despatx

Extensió

Correu

Beatriz García Ortega

Profa. Associada Laboral

Organització d'empreses

JC1042DD

7107

bortega@uji.es

Carla Sancho Mestre

Profa. Associada Laboral

Organització d'empreses

JC1041DD

7104

csancho@uji.es

Fernando de Vicente Pachés

Prof. Titular d'Universitat

Dret del Treball i S. Social

JC2127DD

8665

fernando.vicente@uji.es

Margarita Miñarro Yanini

Prof. Titular d'Universitat

Dret del Treball i S. Social

JC2128DD

8666

myanini@uji.es

Empare Garrigues Giménez

 

Prof. Titular d'Universitat

Dret del Treball i S. Social

JC2124DD

8662

garrigue@uji.es

5º.- ERASMUS PRÀCTIQUES

També cap la possibilitat de realitzar les pràctiques en l'estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions. Els principals objectius d'aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l'EuropeanQuality Charter for Mobility i està finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2016/

La Guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP arreplega tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlredirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Haute Ecole de Namur-Liege
Luxemburg (Bèlgica)

Università degli Studi di Modena 
Módena (Itàlia)

Università degli Studi di Genova
Gènova (Itàlia)

Università degli Studi di Teramo
Teramo (Itàlia)

Instituto Superior Da Maia
Maia (Portugal)

Valahia University of Targoviste
Targoviste (Romania)

Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy
Józefów (Polónia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

Coe College
Cedar Rapids, Iowa (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray, Kentucky (Estats Units)

Marshall University
Huntington, West Virginia (Estats Units)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

University of Muhammadiyah Yogyakarta
Yoguakarta (Indonèsia)

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

University of Malaya (UM)
(Malàisia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad del Museo Social Argentino
Buenos Aires (Argentina)

Universidade Brasilia
Brasilia (Brasil)

Universidade Sao Paulo
São Paulo (Brasil)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad del Estado de Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (Brasil)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat d’Alacant
Sant Vicent del Raspeig

Universitat de Barcelona
Barcelona

Universidad de Burgos
Burgos

Universidad de Granada
Granada

Universidad de la Rioja
Logronyo

Universidad de León
Lleó

Universidad de Málaga
Màlaga

Universidad de Murcia
Múrcia

Universidadde Santiago de Compostela
Santiago de Compostel·la

Universidad de Vigo
Ourense

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Biscaia

Universidad de Pablo de Olavide
Sevilla

Universitat Autònoma de Barcelona
Cerdanyola del Vallés

Universitat de les Illes Balears
Palma de Mallorca

Universitat de València
València

Universidad de Granada
Melilla 

Universidad de Córdoba
Còrdova

Universidad Rey Juan Carlos
Madrid

Universidad Miguel Hernández
Elx

Universitat Ramon Llull
Barcelona

Universidad de Sevilla
Sevilla

Universidad de Castilla La Mancha
Albacete, Ciudad Real, Conca


                                            Oficina de Relacions Internacionals (ORI)                                                          

  Més informació:

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de Grau, Master Universitari i Doctorat, (modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol), estableix en el seu article 12 que els ensenyaments oficials de Grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un Treball Final de Grau (TFG. 6 Crèdits ETCS) que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

Consulta la guia docent de l'assignatura

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantado, realitzat sota la supervisió d'un professor/a -tutor/a acadèmic. Ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant i defensat públicament.

Amb la finalitat d'unificar criteris en la seua elaboració i avaluació l'alumnat disposa en l'Aula virtual creada a aquest efecte, una detallada Guia docent, Normativa UJI, Normativa Facultat, també Recursos Informatius d'ajuda, normes d'estil, citació, enviament d'avisos i notícies per correu electrònic a tots/as integrants de la mateixa (estudiantado i tutors/as) a través del servei del fòrum.

Requisit: haver cursat el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatòria. Es recomana a l'estudiantado reforçar els seus coneixements en anglès.

Continguts temàtics

Treball autònom en el qual ha de demostrar l'adquisició de competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol. Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG.

El contingut del TFG podrà correspondre a una de les següents tipologies: a) Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. b) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. c) Treballs experimentals relacionats amb la titulació. d) Altres tipus de treballs.

Els Departaments implicats en la Titulació de Relacions Laborals i Recursos Humans (Dret del Treball, Psicologia Social, Administració i direcció d'empreses, Sociologia), proposaran les diferents línies temàtiques, ajustant-se en la mesura del possible als interessos de l'alumnat, l'assignació es realitzarà tenint en compte aquests interessos i la nota mitjana de l'expedient.

En funció del tema, es localitzarà pel propi alumne/a, amb l'ajuda i orientació del Tutor/a, la bibliografia necessària per a la seua elaboració (bàsica, complementària, web d'interès i altres recursos).

Es recomana l'assistència al Seminari "Recursos per a la Recerca".

Metodologia didàctica

El treball ha de realitzar-se de manera individual per l'alumnat sota la supervisió del director/a o tutor/a acadèmic/a, la funció del qual serà orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, fer un seguiment del treball realitzat durant el període de durada del treball a desenvolupar i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució del mateix. L'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor/a. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

El tutor/a emetrà una autorització perquè el treball puga ser defensat i si l'informe fóra negatiu, haurà d'esperar al següent curs acadèmic perquè, prèvia matrícula, siga autoritzada la seua defensa i s'inicie novament el procés.

No es proposa cap esquema tancat sent cada alumne/a amb el seu tutor/al qual dissenye el treball.

L'anglès constitueix llengua docent obligatòria en un 50% en el TFG. Serà el tutor/a qui determine amb l'alumne/a, al principi del procés de tutorización, la determinació concreta de les activitats que es realitzaran en llengua anglesa en l'àmbit de les tutories i el maneig de bibliografia, si escau.

En tot cas, i pel que fa a l'avaluació, s'haurà de presentar en llengua anglesa, almenys, un resum executiu d'entre 6 i 16 pàgines del treball presentat, el defensa del qual serà en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma.

Igualment, haurà d'estar redactat en llengua anglesa el material escrit (diapositives, posters, o equivalents) que l'alumne/a utilitze per a la defensa oral del citat TFG.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del Treballe Fi de Grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

Sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de 2 setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Les dates serien les següents, tenint en compte el calendari acadèmic del curs 2016/17), s'informarà amb la suficient antelació del dia concret, hora i lloc (AV):

 • Primera convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: 29 de maig 2017

Avaluació TFG: Entre el 12 i 16 de juny de 2017

 • Segona convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: 26 de juny de 2017

Avaluació TFG: Entre el 10 i 13 de juliol de 2017

Documentació a presentar per l'alumne/a

 • Lliurament en format electrònic (pdf), a través de l'espai habilitat en l'Av.
 • Lliurament en format papel, en la Secretària de la FCJE. S'haurà de lliurar un exemplar imprés i enquadernat TFG.
 • Dos impresos de sol·licitud de defensa i declaració ètica, tots dos seran datats i un d'ells li serà lliurat a l'alumne com a justificant d'haver dipositat el TFG en el termini establit a aquest efecte.
 • Autorització de defensa del TFG (en la data de lliurament del TFG).
  • Document d'autorització de difusió, per al Repositori de Biblioteca UJI (És obligatori emplenar i signar en paper l'autorització, tant si s'autoritza com si no s'autoritza l'accés obert. Si el/l'estudiant ho desitja, amb el vistiplau del tutor/a, el seu TFG podria ser consultat per qualsevol persona, és a dir, accés obert).
  • La falta de qualsevol d'aquests documents comporta la no recepció de la documentació per part del PAS encarregat de rebre-ho.
 • Tots els documents estaran a disposició en l'Av.

Tutors

El tutor/a haurà de lliurar a través de l'Aula Virtual en la data establida del TFG:

 • Autorització de defensa del TFG si considera procedent
 • Informe del TFG tutelat (com a mínim una setmana abans de l'inici del procés de defensa de TFG).

Consulta el perfil dels tutors del TFG

Procediment de defensa i avaluació

 • Les Comissions Avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El període de defensa pública dels TFG es publicaran cada curs acadèmic. L'alumnat disposarà de dues convocatòries. El dia i hora i lloc concrets de defensa dels TFG seran comunicats per Av.
 • L'alumnat haurà d'exposar el treball realitzat oral i públicament davant la Comissió d'Avaluació durant un temps no superior a 10 minuts. Després de l'exposició l'alumne haurà de contestar a les qüestions formulades, si es dóna el cas, per la Comissió.
 • Es valorarà la qualitat científica i tècnica del TFG, així com la participació activa de l'estudiant en el procés de tutorización.  (ponderació orientativa 80/%), a realitzar pel tutor/a, que s'inclourà en l'Informe de Tutor /a.
 • Es valorarà la claredat expositiva, presentació, ús de materials, etc. (ponderació orientativa 20/%), a valorar per la Comissió (Informe Tribunal).
 • La Comissió deliberarà a porta tancada i emetrà la qualificació de 0-10, tenint en compte la documentació presentada per l'estudiantado, l'informe del tutor/a i l'exposició pública.
 • S'entendrà que l'alumnat s'ha presentat quan el faig comparegut davant la Comissió i realitze l'exposició del seu treball. En els supòsits en els quals s'haja sol·licitat el dipòsit i l'autorització de defensa del TFG i l'alumne no comparega davant la Comissió, la qualificació que haurà d'aparèixer en l'acta és NP.
 • Aquells TFG amb millor qualificació optaran a les matrícules d'honor que puguen ser atorgades. En cas d'empat en la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora de TFG (afabra@uji.es).

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Fernando Vicente Pachés (devicent@uji.es)

Vicedegà del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Coordinació de curs

1r curs: Sara Ruano Albertos (ruanos@uji.es)

2n curs: Sara Ruano Albertos (ruanos@uji.es)

3r curs: Antonio Grandio Botella (Antonio.Grandio@uji.es)

4t curs: Antonio Grandio Botella (Antonio.Grandio@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Fernando de Vicente Pachés

dvicent@dtr.uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Alma Rodríguez Sánchez

Alma.Rodriguez@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Amparo Fabra Galofre

afabra@fis.uji.es

Delegats i delegades

Curs 2016 - 2017

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

 • 1A Delegada Gimeno Calatayud, Belen
 • 1A Subdelegat No hi ha, candidatura
 • 2A Delegada Alfonso Gomez, Irene
 • 2A Subdelegada Martinez Jorba, Laura
 • 3A Delegada Breva Ferraté, Natalia
 • 3A Subdelegada Lozano Martinez, Irene
 • 4A Delegada Muñoz Guardiola, Carlota
 • 4A Subdelegat Constantino Hervás, Daniel

Proclamació definitiva de resultats delegats/des i subdelegats/des (.pdf)

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=201

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=201

Altres

Valora la teua elecció

En aquest punt, considerem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot allò que t’exposem en els apartats següents.

 

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Relacions Laborals i Recursos Humans ha de tenir, et presentem el qüestionari següent. Per a complimentar-lo, pots respondre a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Tens interessos socials i polítics?     1)  2)  3)  4)  5)

2. Sents interès per les persones i els seus problemes?    1)  2)  3)  4)  5)

3.  Creus que tens capacitat d’anàlisi i síntesi?    1)  2)  3)  4)  5)

4.  Tens capacitat de concentració i atenció?     1)  2)  3)  4)  5)

5. Eres una persona amb bona memòria?     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tens bons nivells d’empatia?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tens preferència pel treball sedentari?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Et consideres una persona sociable i oberta?     1)  2)  3)  4)  5)

9.  Tens una bona comprensió i fluïdesa verbal?     1)  2)  3)  4)  5)

10. Creus que eres una persona amb facilitat per a tractar amb el públic?     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

 

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tenir en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– l’interès per les humanitats, la cultura..., ja que en definitiva les persones que volen fer aquest grau són persones amb interès per temes relacionats amb el món laboral, amb habilitat per a la negociació, resolució de problemes i presa de decisions.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una titulació universitària. En aquest punt, has de tenir en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Així que ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que poden ser-te útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amics i/o familiars.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

 

 

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 -Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.

 -Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

-Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

-Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per orientar-te:

 

 

PARLA AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda clicar on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16