Eixides professionals

Àmbits de treball

Són nombroses les activitats professionals que es relacionen directament amb la interpretació i aplicació de l’ordenament jurídic, la qual cosa explica també el perquè de la potencial demanda d’aquest grau. Aquest alt nivell d’impacte professional dels estudis de dret possibilita la incorporació dels graduats i graduades a una amplia i diversificada oferta d’activitats i, la mera obtenció del grau sense solució de continuïtat, els permet accedir al mercat laboral i els obri moltes possibilitats de trobar treball en diferents àmbits professionals, de gran qualitat en molts casos i de contingut molt delimitat. Per això, no és estranya la fundada i estesa creença que la carrera de Dret és una de les que més eixides professionals ofereix. I, en efecte, així és, ja que facilita tant el treball per compte propi, com per compte d’altri, ja siga en empreses o institucions de titularitat pública o privada. És ja tradicional agrupar aquesta àmplia gamma de professions vinculades al món del dret en tres camps, a saber: públic, privat i empresa.

Els llocs de treball on pot exercir la seua feina un graduat o graduada en Dret són diversos. A continuació oferim una relació dels àmbits de treball i on es desenvolupen:

- Exercici professional lliure: advocat o advocada, procurador o procuradora (prèvia superació dels requisits de capacitació professional).
- Assessoria jurídica mercantil, fiscal o laboral.
- Treballs de gestió en l'àmbit empresarial. Banca i assegurances.
- Oposicions: jutge o jutgessa, fiscal, secretari o secretària judicial; notari o notària; registrador o registradora de la propietat i mercantil; secretaria, intervenció, tècnics i personal jurídic de l'administració local; cos jurídic militar; inspecció de treball; inspecció d'Hisenda; advocats i lletrats de les administracions públiques i dels òrgans constitucionals (advocacia de l'Estat, de les comunitats autònomes, o d'entitats locals, lletrats del Consell d'Estat i òrgans consultius autonòmics, lletrats del Tribunal de Comptes, etc.).
- Docència i investigació universitària

Tasques professionals

Les funcions que desenvolupen els graduats i graduades en Dret són diverses segons el camp en què treballen. Algunes d’aquestes, segons la professió, són:

  • Advocats i advocades

Realitzen diferents funcions que es poden englobar en dues àrees: l’assessorament i la defensa jurídica. Han d’assessorar els clients sobre quina és la forma correcta de realitzar les seues relacions jurídiques. Per a portar a terme la defensa jurídica han de comparèixer davant els tribunals i defensar els interessos dels seus representats.

  • Procuradors o procuradores dels tribunals

Es dediquen a representar les parts litigants davant dels tribunals de justícia. El procurador o procuradora és la persona que, en els processos judicials, realitza tots els actes de representació que pertoquen a les persones demandades. Aquests professionals ajuden l’advocat en totes les tasques de gestió, de formalització de les proves, vigilen els terminis, etc.

L’accés a aquestes professions no es produeix directament amb el títol de grau, sinó que és obligatori cursar un màster i superar un examen nacional. Aquest sistema d'accés el regula la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, modificada parcialment per la Llei 5/2012, de 6 de juliol, i desenvolupada pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny, modificat parcialment pel Reial decret 150/2014, de 7 de març. La Universitat Jaume I ofereix des del curs 2012/13 el màster universitari d'Advocacia, en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Castelló.

Més informació sobre aquest màster a http://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/advocacia/

  • Notaria i registre

Exerceixen funcions públiques i són les persones encarregades de constatar que s’han portat a terme determinades situacions amb transcendència jurídica.

  • Jutjat

Professionals del dret que estan especialitzats en la tasca d’interpretar i aplicar les normes jurídiques als casos particulars i que fan complir el que s’ha jutjat. Formen part del funcionariat de l’Estat.

  • Fiscalia

És el funcionariat públic que integra el Ministeri Públic, que té com a funció promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets de la ciutadania i de l’interès públic tutelat per la llei.

  • Juristes en l’Administració pública

Aquests juristes representen i defensen l’Estat en tots aquells assumptes en els quals l’Administració té un interès directe. També s'ocupen de l’assessoria jurídica en la gestió quotidiana dels òrgans administratius i de govern. A més, poden realitzar funcions  d’assessoria i de consulta, com fan els lletrats  en institucions com ara el Consell d’Estat, les Corts, etc.

  • Docència i investigació

Es dediquen a la investigació científica i a la formació de nous juristes.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16