panoramica UJI
Organització dels estudis

Primer curs:

Formació bàsica (FB): 54 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 6 crèdits ECTS

Segon curs:

Formació bàsica (FB): 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 48 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 18 crèdits ECTS

Optatives (OP): 18 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE): 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG): 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2016/17 és de 23,85 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.431 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU 

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau. El treball s'ha de presentar i defensar davant un tribunal universitari de final de grau.

 TÍTOL I CERTIFICACIONS

 En acabar obtindràs:

 -Títol de graduat o graduada en Arquitectura Tècnica per la Universitat Jaume I.

-Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

A més, l’UJI ofereix la possibilitat d’obtenir el Títol Internacional de Bachelor of Architectural Technology and Construction Management (VIA University College, Dinamarca) i el grau en Arquitectura Tècnica (UJI) en els quatre cursos de duració del grau.

L'alumnat que obté el Doble Títol pot exercir la professió també a Dinamarca.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16