Infermeria

A la Universitat Jaume I, a partir del curs acadèmic 2011/12, s’implanten els estudis del grau en Infermeria. Es tracta d’estudis regulats per directives comunitàries, la qual cosa significa que, quan l’estudiantat finalitza la seua formació és  infermer o infermera responsable de cures generals, en l’entorn europeu. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

A la Universitat Jaume I, a partir del curs acadèmic 2011/12, s’implanten els estudis del grau en Infermeria. Es tracta d’estudis regulats per directives comunitàries, la qual cosa significa que, quan l’estudiantat finalitza la seua formació és  infermer o infermera responsable de cures generals, en l’entorn europeu.

La durada dels estudis és de 4 anys i en primer curs s’adquireix una formació bàsica que té com a objecte conèixer els aspectes biopsicosocials de les persones.

Durant els cursos segon, tercer i quart, la formació es realitza entre les aules de la universitat i els espais clínics, d’hospitals i centres d’atenció primaria de l’entorn de Castelló, sempre sota la tutela de professionals docents i assistencials degudament coordinats. L’estudiantat pren contacte progressiu amb els espais de salut i malaltia, de manera que en finalitzar la carrera estarà en condicions d’exercir la professió d’infermer o infermera responsable de cures generals.

Per a aconseguir aquest objectiu, la Universitat posa a disposició de la societat un equip humà competitiu, amb una formació sòlida així com un conjunt d’espais adequats, que faciliten l’aprenentatge de coneixements i habilitats necessaris en la formació de professionals del segle XXI capaços d’exercir una professió de servei, com és la infermeria.

La nostra missió és tractar de crear un entorn d’aprenentatge personalitzat que combine la professionalitat amb els valors ètics  i cobrir les expectatives de l’estudiantat.


Eladio Joaquín Collado Boira

Responsable del grau en Infermeria

colladoe@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Per la necessitat social de titulades i titulats d'Infermeria.
 • Per l'alta satisfacció dels alumnes egressats ( 8,49 sobre 10) i l'alta inserció professional immediata dels mateixos ( 78,05%)
 • Per l'alta qualificació del professorat i l'ús estès de nous recursos d'informació digital en el camp de les cures de la salut.
 • Metodologia docent d'integració teoria-pràctica-clínica que garanteix l'èxit de les competències seqüenciat i avaluat de manera continuada al llarg del procés d'aprenentatge.
 • Recursos  assistencials òptims i instal·lacions adequades a la metodologia didàctica. Tota la xarxa assistencial de la província de Castelló està posada a la disposició de l'alumnat d'Infermeria. Disposem de cuatros hospitals generals, un hospital sociosanitari i més de 20 centres de salut acreditats per a la docència. Al que cal afegir una sèrie de convenis per a pràctiques amb altres dispositius sanitaris de la província estratègics per a la realització de pràctiques clíniques ( SAMU, Diaverum, Rei Don Jaime, ITUM, benestar social etc.).  Tot açò, al costat de l'admissió d'únicament de 60 discents per curs, suposa una ràtio envejable per a les pràctiques de l'alumnat.
 • Oferta formativa de 60 places on es combina la tecnologia més avançada i l'aprenentatge d'anglès científic amb l'humanitarisme que ha de presidir l'exercici de les professions d'aquesta branca, orientades a la millora dels estats de salut i qualitat de vida de la població.
 • Programa d'acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l'alumnat de primer curs el Programa d'acció tutorial universitari amb la finalitat d'ajudar-lo en la seua adaptació en la Universitat Jaume I i d'integrar-lo en la vida universitària.

 

Què és important conèixer?

Què és?

L’obtenció del títol de graduada o graduat en Infermeria per la Universitat Jaume I permet obtindre les competències requerides per a l’exercici de la professió d’infermera o infermer responsable de cures generals. El grau està estructurat des d’una formació bàsica en primer curs fins a una formació clínica avançada que completa el programa en quart curs, i es tanca el cicle amb la defensa del treball de final de grau on s’avalua la competència global de “saber ser infermera o infermer”. La durada dels estudis és de 240 ECTS, tal com es contempla en la legislació actual (RD 1393/2007).

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 60 crédits ECTS

Segon curs

Obligatòries (OB) 30 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 30 crédits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 30 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 30 crédits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 12 crédits ECTS

Optatives (OP) 18 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 18 crédits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 12 crédits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2015/16 és de 24,89 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.493,4 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

 COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi.

- Aplicar els coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional.

- Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis.

- Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

- Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’han superat 168 crèdits ECTS de las matèries de formació bàsica i obligatòries del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Infermeria per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Infermeria s’imparteix de forma provisional a l’edifici d’ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i en aules i laboratoris docents de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, amb espais i laboratoris que són adequats per a impartir algunes matèries bàsiques de la titulació.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules informàtiques dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 punts de xarxa, amb canó de vídeo.
 • Sala d’estudi.
 • Seminaris amb capacitat per 25 persones aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d’ús compartit: aula magna amb un aforament de 174 persones, una sala de graus amb aforament per a  64 persones, un espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Laboratoris docents.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Tríptic informatiu del grau en Infermeria

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Consell general d'Infermeria

Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana

Consell internacional d'Infermeria

Escola Valenciana d'Estudis de la Salut

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local número 15 de l’àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. Des de la web d’Infocampus es pot accedir a:

 • Portal Nou estudiantat UJI. És el portal de referència informativa per a l’estudiantat de nou accés de grau.
 • Portal Estudiantat UJI. És el portal de referència informativa per a l’estudiantat de segon i posteriors cursos de grau.
 • Beques i ajudes per a estudis de grau.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus. Podràs consultar-la o rebre-la al correu electrònic o al mòbil (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatge que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories següents: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI, i a través d’internet, qualsevol persona, membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Els àmbits de treball es resumeixen en quatre: assistencial, docent, investigador i gestor.

- L’assistencial és el més freqüent i consisteix en el treball en hospitals, clíniques i ambulatoris, tant privats, com públics. Igualment, hi ha molts professionals que opten pel treball en els serveis sanitaris d'empreses o per especialitzar-se.

- L’àmbit educatiu:

Educació a la comunitat en àmbits rurals (prevenció, assistència i educació) i en àmbits urbans (centres de promoció de la salut i salut pública). Centres geriàtrics, centres de rehabilitació, guarderies i mútues sanitàries.

Ensenyaments superiors. Exercici docent en centres de formació professional i universitats.

- L’activitat gestora es desenvolupa a partir de llocs de responsabilitat en qualsevol àmbit sanitari o sociosanitari.

- La investigació és fonamentalment de clínica aplicada i es realitza a partir del doctorat.

- Hi ha també la possibilitat d'exercir lliurement la professió.


RESUM

El perfil de la titulació és infermera o infermer responsable de cures generals. El nombre més elevat de llocs de treball amb aquest perfil es troba en els centres assistencials del Sistema Nacional de Salut espanyol i de qualsevol sistema de salut del món. Hi ha, a més, oferta de treball en centres sociosanitaris i en la iniciativa privada sempre que es necessiten places d’aquest perfil competencial.


Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés de les persones que vulguen accedir als estudis de Grau en Infermeria implica:

- Compartir el compromís social de totes les professions de la salut de tenir cura de les persones i d’ajudar a promoure, millorar o restablir la salut de la població, amb la idea de treballar en equip en els diversos contextos sanitaris i sociosanitaris existents.

A més seria convenient que l’estudiantat tinguera una formació prèvia i un conjunt d’habilitats que li faciliten l’adquisició de les competències que s’associen a aquesta titulació:

- Ús correcte de la llengua castellana, oral i escrita, ja que és una eina de treball fonamental per a poder extreure les idees principals d’un text, sotmetre a judici crític el que s’afirma, ser capaç de contrastar amb unes altres fonts i tractar amb rigor la informació externa.

- Maneig bàsic de l’idioma anglès.

- Ús bàsic de les tecnologies, com saber editar un text, una imatge un vídeo, construir una base de dades, treballar amb un full de càlcul o configurar un compte de correu.

 

Vies d’accés

 L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

- Batxillerat+ PAU

- Cicles formatius de grau superior

- PAU Persones majors de 25 anys

- Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional

- PAU Persones majors de 45 anys

- Estudiantat amb titulació universitària

- Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

 

BATXILLERAT + PAU

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar obligatòriament a la fase general de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)      La qualificació de la fase general, que se exprese amb 3 decimals, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)      La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase general, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase específica de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Pots consultar les ponderacions de les assignatures per a l'accés a la universitat a  http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/est/pau/pondera/

Més informació en  http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/base/acces-estudisoficials/graus/viespreins-general/batxillerat/

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. La seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase específica de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Pots consultar les ponderacions de les assignatures per a l'accés a la universitat a  http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/est/pau/afp/

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran opció preferent les persones amb el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que volen cursar. Pots consultar el quadre de vinculacions a: http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/docs/tsfpe.pdf, http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/docs/tsapde.pdf, http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/docs/tsee.pdf)

     Més informació en  http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/est/pau/afp/

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau en Infermeria per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Infermeria pertany a la branca de ciències de la salut, els exercicis són:

1. Obligatori: Biologia

2. A elegir entre Física o Química

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació a http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/majorsde/25anys/

A la  Bústia de consultes pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau en Infermeria per la via de persones majors de 40 anys s’ha de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació a  http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/majorsde/40anys/

A la Bústia de consultes (http://www.uji.es/CA/infopre/25anys/e@22070)pots preguntar i resoldre qualsevol dubte. 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau en Infermeria per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació a http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/majorsde/45anys/

A la Bústia de consultes (www.uji.es/CA/infopre/25anys/e@22070)pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau en Infermeria per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS CURSATS A L’ESTRANGER

Per a accedir al grau en Infermeria per aquesta via s’ha d’estar en possessió dels estudis requerits en funció del sistema educatiu d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un altre Estat amb el qual Espanya haja subscrit un acord internacional sobre aquesta matèria, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en el seus sistemes educatius, per tal d’accedir a les seues universitats.

Més informació a http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/base/acces-estudisoficials/graus/viespreins-general/estrangers/

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

•        En el grau en Infermeria s’ofereixen 60 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Infermeria s’han oferit 60 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 10,574, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/orientacio/webtransiciosecundaria/docs/tall-v.pdf

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

•        Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

 Permanència 

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi. Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Infermeria, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
E02 Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. Seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajuda en les mateixes.
E03 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seua autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos.
E04 Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i/o efectes derivats de la seua administració i consum.
E05 Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
E06 Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
E07 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
E08 Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
E09 Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
E10 Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajuda en les mateixes.
E11 Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
E12 Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seues preocupacions i interessos.
E13 Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
E14 Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per a capacitar a l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.
E15 Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
E16 Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.
E17 Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les persones ateses.
E18 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
E19 Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
E20 Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
E21 Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut.
E22 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
E23 Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per a atendre a les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
E24 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
E25 Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
E26 Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
E27 Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides de la qual estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
E28 Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seues diferents fases.
E29 Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
E30 Analitzar les dades arreplegades en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seua avaluació.
E31 Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
E32 Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
E33 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
E34 Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climaterio i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada etapa.
E35 Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per a facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
E36 Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
E37 Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.
E38 Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar les seues manifestacions.
E39 Analitzar les dades de valoració del xiquet, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que poden presentar-se.
E40 Aplicar les tècniques que integren la cura d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els xiquets i els seus cuidadors.
E41 Seleccionar les intervencions dirigides al xiquet sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnostic i tractament.
E42 Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.
E43 Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seua repercussió en la salut.
E44 Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envellir.
E45 Conèixer els problemes de salut més freqüents en les persones majors.
E46 Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seua adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona anciana.
E47 Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol.
E48 Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
E49 Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques d'adreça de grups.
E50 Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria.
E51 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
E52 Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
E53 Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria
E54 Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.

CC1. Capacitat per a afrontar pacients hospitalitzats en Unitats de vigilància intensiva.
CC2. Capacitat per a afrontar problemes en Unitats de cures neonatals.

EN01 Conèixer els fonaments químics, bioquímicos i biològics de la composició dels aliments.
EN02 Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.
EN03 Conèixer i identificar les necessitats nutricionals en les diferents etapes de la vida.

E01.01 Conèixer i identificar diferents parts dels aparells i sistemes del cos.
E01.02 Conèixer i utilitzar de forma adequada la terminologia relativa a l'estructura i funció del cos humà.
E01.03 Ser capaç de seleccionar, sintetitzar i relacionar els coneixements anatòmics segons la seua aplicació clínica i necessitats pràctiques.
E01.04 Identificar components anatòmics en simulació (activitat de laboratori).
E01.05 Associar estructures anatòmiques i identificar les seues funcions.
E01.06 Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
E01.07 Identificar microorganismes comuns i diferents formes de contagi i propagació.
E01.08 Identificar les principals característiques microscòpiques de cèl·lules, teixits i òrgans humans.
E01.09 Conèixer i identificar els diferents mitjans de cultiu utilitzats per a la reproducció de microorganisme.
E01.10 Conèixer i aplicar els principis i mètodes de prevenció i control de la infecció nosocomial.

E04.1 Identificar, distingir i aplicar les diferents vies d'administració de medicaments.

E26.01 Conèixer l'estadística aplicada a les Ciències de la Salut.
E26.02 Coneixement rellevant i capacitat per a aplicar tecnologia i informàtica a les cures de salut.
E26.03 Capacitat per a identificar, interpretar i comunicar els resultats dels estudis en l'àmbit de les Ciències de la Salut (nivell bàsic).
E26.04 Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
E26.05 Coneixement rellevant i capacitat per a utilitzar els recursos informàtics, per a l'anàlisi de dades i altres eines d'avaluació de l'estat de salut d'una població.

ANEU01. Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació en idioma modern amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seues preocupacions i interessos.

UE1. Capacitat per a afrontar situacions de risc vital.
UE2. Realitzar suport vital avançat.
UE3. Capacitat d'afrontar situacions de risc extrahospitalàries.

T01. Capacitat de fer valdre els judicis clínics per a assegurar que s'aconsegueixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l'evidència.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s'ajusten a la consecució d'objectius d'aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i judici crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

TFG1. Ser capaç d'exposar l'adquisició de competències relacionades amb saber ser infermer responsable de cures generals.
TFG2. Capacitat per a qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament un ventall d'informació i fonts de dades que faciliten l'aplicació de cures d'infermeria de qualitat, així com faciliten la decisió del pacient.
TFG3. Ser conscients de la necessitat de fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la recerca científica i en la millor evidència disponible.
TFG4 Integrar l'atenció d'infermeria en els àmbits de salut, malaltia i soci-sanitari.

O - COMPETÈNCIES DE MATÈRIES OPTATIVES

OP1. Conèixer les diferències socioculturals vinculades a gènere en diferents parts del món.
OP2 Identificar la repercussió social del posicionament de les dones en diferents entorns geogràfics.
OP3 Conèixer els hàbits alimentaris i d'estils de vida en les cultures majoritàries del planeta.
OP4 Conèixer el paper de les organitzacions no governamentals en les polítiques de cooperació per al desenvolupament.
OP5 Analitzar la influència dels models polítics en el desenvolupament de les accions de cooperació .
OP6. Adquirir capacitat d'abordar diferents entorns socials evitant els judicis de valor.
OP7. Conèixer diferents llenguatges no verbals.
OP8. Conèixer el model D.Orem per a l'autocuidado.
OP9. Conèixer la legislació relacionada amb la dependència.
OP10. Adaptar el model d'autocuidado als entorns de dependència.
OP11.Conèixer l'adaptació de les persones amb problemes de dependència als diferents recursos.
OP12. Identificar el paper de la família en diferents situacions de dependència. Xiquets i majors.

 


 

Pla d’estudis

Primer curs

Anatomia Humana (FBB)

Microbiologia (FBB)

Bioestadística (FBB)

Bioquímica (FBB)

Fisiologia Humana (FBB)

Psicologia (FBB)

Ètica i Legislació (FB)

Anglès Aplicat a les Ciències de la Salut (FB)*

Nutrició Humana (FB)

Farmacologia Bàsica i Administració de Medicaments (FB)

Segon curs

Determinants de Salut (OB)

Salut Pública (OB)**

Programes de Salut en Infància, Adolescència i Edat Reproductiva (OB)

Programes de Salut en Persones Adultes i Persones Majors (OB)

Fonaments Teòrics i Metodològics (OB)

Cures Bàsiques d’Infermeria (OB)

Cures d’Infermeria en Processos Osteoarticulars (OB)

Cures d’Infermeria en Processos Digestius, Renals i Endocrins (OB)

Cures d’Infermeria en Processos Cardiovasculars i Respiratoris (OB)

Tercer curs

Cures de la Dona (OB)

Cures en la Infància i l’Adolescència (OB)

Cures d’Infermeria en Persones Majors (OB)

Cures de Salut Mental (OB)**

Cures en les Malalties Transmissibles (OB)

Cures en les Malalties Neurològiques i Sensorials (OB)

Cures Oncològiques (OB)

Processos Crònics (OB)

Gestió de Cures en l’Àmbit Sociosanitari (OB)

Quart curs

Cures Pal·liatives (OB)

Cures d’Infermeria en Urgències i Emergències (OB)

Cures Crítiques (OB)**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Itinerari 1: Equitat en Salut

Cures de Salut i Gènere

Transculturalitat i Atenció

Cooperació per al Desenvolupament

Treball de Final de Grau (TFG)

Itinerari 2: Cures en Situació de Dependència

Habilitats Socials per a la Cura

Autocura i Dependència

Institucionalització i Salut

Treball de Final de Grau (TFG)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.lleu.uji.es.

1Per a cursar l’assignatura Treball de Final de Grau (TFG) s'han d'haver superat 168 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB).

Les pràctiques externes, en forma de rotatori clínic, suposen el 50% de temps dels cursos 2n, 3r i 4t, i es realitzen en centres assistencials dels departaments de salut de Castelló.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el LLEU, llibre electrònic de les titulacions, trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta LLEU.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

 

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Infermeria?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Ciències de la Infermeria vinculat al Doctorat en Ciències de la Salut

Així mateix, amb el grau en Infermeria també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  http://ujiapps.uji.es/perfils/futurs/estudis/postgrau/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEPhttp://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Actualment pendent d'aprovació de la proposta de la Comissió Gestora assenyalada, l'estructura d'aquesta comissió és: 
Coordinació: professora doctora titular d'universitat, àrea de coneixement d’Infermeria
●Responsable de grau. 
●Coordinador/a curs: dependència directa de responsable de grau. 
●Unitats de suport: relacions internacionals. Intercanvis. 
●Secretària acadèmica. Funcions pròpies. 
●Departament. Unitat Predepartamental d’Infermeria. 
●Àrea de coneixement. Infermeria. 
La titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la comissió gestora de grau, responsable del títol. Aquesta comissió es regirà per les “Directrius generals sobre la composició i funcions de les comissions gestores de grau de la Universitat Jaume I” pel procediment AUD 1.2 “Revisió i millora anual de la qualitat de les titulacions”

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

 Metodologia docent.

La metodologia docent es realitzarà a través de sessions presencials amb tot el grup o amb grups reduïts en funció de les diferents activitats plantejades i es complementarà amb les activitats no presencials a través del treball personal de l'alumne.
Definicions a tenir en compte de les diferents activitats d'ensenyament aprenentatge en les fitxes de cada matèria/assignatura:
Ensenyament pràctic (problemes). Es considera Ensenyament Teòric-Pràctic: Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i/o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos.
Seminari. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o debat amb la finalitat d'aprofundir en continguts rellevants ja introduïts en l'assignatura en grup reduït.
Ensenyament pràctic (laboratori). Ensenyaments realitzats en laboratori d'informàtica, fisiologia, microbiologia, etc. que implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc. I laboratori de simulació com a pas previ als ensenyaments clínics, en grup reduït..
Ensenyaments pràctics. Pràctiques externes. Pràctiques tutelades/clíniques recollides amb aquesta denominació en l'ordre *CIN/2134/2008 i com a formació clínica en el Reial decret 1837/2008. Estada de l'alumne en el centre de pràctiques aproximadament el 90% del total de *ECTS: total hores 67 (incloses 2 hores d'avaluació) de les quals 30 hores seran amb tutela d'un professional d'infermeria/professor UJI, i la resta de *tutorización de la pràctica clínica (35,5 hores) s'ajustarà als conveni amb centres de pràctiques clíniques. En el cas dels estudis d'infermeria es realitzen en centres assistencials (Centres de salut i hospitals) sota la supervisió directa d'un infermer responsable de cures generals clínic de referència que juntament amb el/la tutor/a de alumne/a i el professor/a responsable de matèria avalua l'assoliment de la competència. L'estada clínica inclou: cures directes; cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc. En l'ordre *CIN/2134/2008 es reflecteixen en forma de rotatori clínic que juntament amb el treball fi de grau suposen 90 *ECTS.
Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup reduït, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (Implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
Treball personal de l'alumne. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o *grupal de seminaris, lectures, recerques, treball de camp, memòries, de quaderns de pràctiques, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. A més, conté el treball relacionat amb la revisió i estudi per als exàmens, inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. En les assignatures de contingut teòric –pràctic el treball de l'alumne suposa un 60% del total per a l'adquisició de la competència. En les assignatures amb contingut clínic el treball de l'alumne fora de centres assistencials suposa el 10%.També existeix en el treball personal de l'alumne un “Aprenentatge a través de l'Aula Virtual” que es descriu com: Situació d'ensenyament-aprenentatge en la qual s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del *curriculum.

Proves d'avaluació de l'aprenentatge. 


A continuació es detallen totes les proves d'avaluació amb les quals s'avaluaran les diferents matèries del Grau. Totes i cadascuna de les proves són obligatòries en cadascuna de les matèries en les quals apareixen.
• De continguts: Examen tipus test, pràctic o de desenvolupament realitzat a manera d'avaluació continuada en cada assignatura.
• De pràctiques (laboratori): Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els *descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.
• De pràctiques tutelades/clíniques. Observació de l'infermer responsable de cures generals de referència, tutor/a de pràctiques i professor responsable de matèria de les habilitats adquirides. L'observació es completa amb l'elaboració i lliurament d'un quadern de pràctiques (Memòries i informes de pràctiques clíniques) que inclou la realització d'activitats orientades cap a l'assoliment d'objectius. 
• Observació/execució de tasques i pràctiques clíniques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els *descriptores de l'execució (conductes observables).
• Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
• Examen oral: Prova d'avaluació per mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
• Memòria del treballo fi de grau. Exposició i defensa: Elaboració de memòria escrita amb defensa oral, relativa a un cas pràctic que integri coneixements, destreses i habilitats que mostrin l'adquisició de competències requerides per a l'exercici de la professió “infermer/a responsable de cures generals”.
• Resolució d'exercici i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
Aquesta metodologia sembla idònia en l'aprenentatge universitari en general i en Ciències de la Salut en particular d'acord amb els diferents estudis publicats a partir de l'inici del procés de reforma dels sistemes universitaris europeus per a la seva adaptació a la lliure circulació de titulats de 2010 com el que es recull en Lafuente JV, Escanero Jesús F, Mans JM, Mora S, Miranda T, Castillo M, Diaz-Veliz G, Gargiulo P,Bianchi R, Gorena D, Mayora J.Rev. Educació mèdica. 2007;10(2):86-92.

Pràctiques externes

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

No hi ha un mínim de ECTS per cursar pràctiques, atès que no hi ha una assignatura específica per a elles, sinó que s'integren en diverses assignatures començant ja en 2º curs.

Les pràctiques externes, en forma de rotatori clínic, suposen el 50% de temps dels cursos segon, tercer i quart i es realitzaran en centres assistencials dels departaments de salut de Castelló. 

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2015/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis d’aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes que apareixen a continuació.

Estudis en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS

El programa Erasmus, dins de l’ensenyament superior, concedeix ajudes de mobilitat, des de tres mesos fins a un curs acadèmic, per a estudiantat dels últims anys de carrera, de postgrau i de doctorat amb les finalitats següents:

•        Que cursen estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

•        Que milloren el seu coneixement de llengües.

•        Que adquirisquen identitat com a ciutadans i ciutadanes europeus.

 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Coimbra (Portugal)

Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
Leiria (Portugal)

Università Degli Studi di Parma
Parma (Itàlia)
 

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD, ÀSIA I OCEANIA

Aquest programa té la finalitat d’intercanviar estudiantat d’últims anys de carrera per a realitzar estudis de tres a sis mesos. L’estudiantat ha de cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa.

Coe College
Iowa (Estats Units)

Shawnee State University
Portsmouth, Ohio (Estats Units)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)
 

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LATINA

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidade de Brasilia
Brasilia (Brasil)

Universidade São Paulo
São Paulo (Brasil)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad del Estado de Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (Brasil)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

 

SICUE

El programa Sicue té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat per a realitzar estudis d’un mínim de quatre mesos i d’un màxim de nou mesos a qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universitat de Lleida
Lleida

Universidad de La Rioja
Logronyo

Universidad de Almeria
Almeria

Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostel·la

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Biscaia

Universidad de Murcia
Múrcia

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat 168 ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Assignatura : Treball de Final de Grau

Grau :  Graduat o Graduada en Infermeria per la Universitat Jaume I
Matèria : Treball de Final de Grau


Crèdits: 12
Curs: 4          Semestre: 2

Prerequisits:

Haver superat 168 ECTS de les matèries de formació bàsica i obligatòries del grau.

Continguts:

Aprofundiment en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupats al llarg del Grau (Matèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents matèries). Procés d’investigació i estructura de l’article científic. Pràctica clínica basada en l’evidència. Integració i desenvolupament disciplinar i professional d’infermeria. L’alumne cursarà 3 ECTS en anglès a través de la lectura i comprensió de textos en anglès.

 

Resultats d’Aprenentatge


Activitats: 

 

Places en primer any: 60

 

Activitats: Ensenyances pràctiques (pràctiques externes)

Competències:

 • PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i judici crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.
 • TFG1. Ser capaç d’exposar l’adquisició de competències relacionades amb saber ser infermer responsable de cuidats generals.
 • TFG2. Capacitat per qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament un ventall d’informació i fonts de dades que faciliten l’aplicació de cuidats d’infermeria de qualitat, així com faciliten la decisió del pacient.
 • TFG3. Ser conscients de la necessitat de fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica i en la millor evidència disponible.
 • TFG4 Integrar l’atenció d’infermeria en els àmbits de salut, infermetat i soci-sanitari.
 • T01. Capacitat de fer valer els judicis clínics per assegurar que s’arriben als estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.
 • CG1 - Coneixement d’una llengua estrangera

Hores Presencials: 50:00

Hores No Presencials:

Tipus grup: Grup reduït

 

Activitats: Seminaris

Competències:

 • E26 Analitzar les dades estadístics referits a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • TFG1. Ser capaç d’exposar l’adquisició de competències relacionades amb saber ser infermer responsable de cuidats generals.
 • TFG2. Capacitat per qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament un ventall d’informació i fonts de dades que faciliten l’aplicació de cuidats d’infermeria de qualitat, així com faciliten la decisió del pacient.
 • TFG3. Ser conscients de la necessitat de fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica i en la millor evidència disponible.
 • TFG4 Integrar l’atenció d’infermeria en els àmbits de salut, infermetat i soci-sanitari.
 • T01. Capacitat de fer valer els judicis clínics per assegurar que s’arriben als estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.
 • CG1 - Coneixement d’una llengua estrangera

Hores Presencials: 56:00

Hores No Presencials:

Tipus grup: Grup reduït

 

Activitats: Tutories

Competències:

 • TFG1. Ser capaç d’exposar l’adquisició de competències relacionades amb saber ser infermer responsable de cuidats generals.
 • TFG2. Capacitat per qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament un ventall d’informació i fonts de dades que faciliten l’aplicació de cuidats d’infermeria de qualitat, així com faciliten la decisió del pacient.
 • TFG3. Ser conscients de la necessitat de fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica i en la millor evidència disponible.
 • TFG4 Integrar l’atenció d’infermeria en els àmbits de salut, infermetat i soci-sanitari.
 • T01. Capacitat de fer valer els judicis clínics per assegurar que s’arriben als estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.
 • CG1 - Coneixement d’una llengua estrangera

Hores Presencials: 10:00

Hores No Presencials:

Tipus grup: Grup reduït

 

Activitats: Avaluació

Competències: Totes les de la matèria

Hores Presencials: 4:00

Hores No Presencials:

Tipus grup: Grup reduït

 

Activitats: Treball personal

Competències:

 • E26 Analitzar les dades estadístics referits a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i judici crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.
 • TFG1. Ser capaç d’exposar l’adquisició de competències relacionades amb saber ser infermer responsable de cuidats generals.
 • TFG2. Capacitat per qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament un ventall d’informació i fonts de dades que faciliten l’aplicació de cuidats d’infermeria de qualitat, així com faciliten la decisió del pacient.
 • TFG3. Ser conscients de la necessitat de fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica i en la millor evidència disponible.
 • TFG4 Integrar l’atenció d’infermeria en els àmbits de salut, infermetat i soci-sanitari.
 • T01. Capacitat de fer valer els judicis clínics per assegurar que s’arriben als estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.
 • CG1 - Coneixement d’una llengua estrangera

Hores Presencials:

Hores No Presencials: 180:00

Tipus grup: Grup reduït

L’acumulat total d’hores ha de ser: 300:00

 

Avaluació: 
 

Proves: Memòria del Treball de final de grau. Exposició i defensa

Competències:

 • E26 Analitzar les dades estadístics referits a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i judici crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.
 • TFG1. Ser capaç d’exposar l’adquisició de competències relacionades amb saber ser infermer responsable de cuidats generals.
 • TFG2. Capacitat per qüestionar, avaluar, interpretar i sintetitzar críticament un ventall d’informació i fonts de dades que faciliten l’aplicació de cuidats d’infermeria de qualitat, així com faciliten la decisió del pacient.
 • TFG3. Ser conscients de la necessitat de fonamentar la pràctica infermera en els resultats obtinguts de la investigació científica i en la millor evidència disponible.
 • TFG4 Integrar l’atenció d’infermeria en els àmbits de salut, infermetat i soci-sanitari.
 • T01. Capacitat de fer valer els judicis clínics per assegurar que s’arriben als estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.
 • CG1 - Coneixement d’una llengua estrangera

Ponderació: 100 %

 

Consulta guia docent de l'assignatura

El coordinador del Treball de Final de Grau es Jose Vicente Aniorte Sanchez.

Els tutors del Treball de Final de Grau es podem consultar ací.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Eladio Joaquín Collado Boira

( colladoe@uji.es)

Vicedegà del Grau en Infermeria

Coordinació de curs

1r curs: Aurora Esteve Clavero (estevea@uji.es)

2n curs: Pablo Salas Medina (psalas@uji.es)

3r curs: María Vicenta Lucas Miralles (mlucas@uji.es)

4t curs: José Vicente Aniorte Sánchez (aniorte@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Águeda Cervera Gasch ( cerveraa@uji.es)

MªPilar Molés Julio ( mjulio@uji.es)

Juan Antonio Bou Esteller (jestelle@uji.es)

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Teresa Ribera Asensi

mribera@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Jose Vicente Aniorte Sanchez

aniorte@uji.es

Delegats i delegades

Curs 2015 - 2016

Grau en Infermeria

 • 1A Delegada Sabater Feliu, Carmen
 • 1A Subdelegat Alarcon Guzman, Alberto
 • 2A Delegada Galan Tena, Rosa
 • 2A Subdelegada Llaves Arellano, Andrea
 • 3A Delegat Reyes Hidalgo, Carlos
 • 3A Subdelegat Romero Lecha, Sergio Pascual
 • 4A Delegat Sánchez Adsuara, Jesús
 • 4A Subdelegada Tirado Crespo, Blanca

Proclamació definitiva de resultats delegats/des i subdelegats/des (.pdf)

 

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=230

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=230

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Infermeria ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. M’interessen els temes relacionats amb la salut humana     1)  2)  3)  4)  5)

2. Em preocupe pel benestar personal    1)  2)  3)  4)  5)

3. Tinc voluntat i constància    1)  2)  3)  4)  5)

4.  M’agraden les assignatures relacionades amb la salut     1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc interès pels temes científics     1)  2)  3)  4)  5)

6. Considere que sóc constant     1)  2)  3)  4)  5)

7. M’agrada tenir cura de la gent     1)  2)  3)  4)  5)

8. Em preocupe per ajudar els altres     1)  2)  3)  4)  5)

9.  M’agraden les assignatures relacionades amb les àrees experimentals     1)  2)  3)  4)  5)

10. Tinc bona memòria     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres— l’interès pels temes científics i relacionats amb la salut... ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau gaudeixen cuidant la gent.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

-Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Infermeria.

               -Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

-Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

                -Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN INFERMERIA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

 

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16