UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials

Programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials

Última modificació: 03/12/2021 | Font: InfoCampus

El programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials té com a objectiu fonamental promoure la formació d'investigadors en l'àmbit de les enginyeries, el disseny i l'arquitectura. Es pretén dotar de rellevància el desenvolupament tecnològic, d'investigació i innovació en les tecnologies industrials i els materials del nostre entorn. El programa de doctorat està promogut per grups d'investigació de l'àmbit de les enginyeries que desenvolupen la seua investigació dins de les següents línies generals: Tecnologia ceràmica i materials; Tèrmica, fluids i medi ambient; Enginyeria de fabricació i automàtica; Disseny, mecànica i construcció.

El programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials és un programa de la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Natividad Cabedo Gomar
Coordinació acadèmica: Dr. Joaquín Navarro Esbrí

[Pla d'estudis anterior]

Perfil d'ingrés

Perfil d'ingrés

Quant al perfil d’ingrés, el més habitual o recomanat és el d’alumnat que ha cursat almenys 60 crèdits de màsters universitaris en la branca d’enginyeria i arquitectura. Així mateix, també podrà ser admès alumnat que ha cursat almenys 60 crèdits de màsters en disseny en la branca d’arts i humanitats, així com provinents de la branca de ciències. En aquests últims casos, la Comissió Acadèmica, d’acord amb el perfil d’ingrés i el currículum del doctorand o doctoranda, decidirà els complements de formació que ha de cursar, contemplats en l’RD 99/2011 i recollits també en la Normativa dels Estudis de Doctorat de la Universitat Jaume I, i definirà la relació d’assignatures que ha de cursar de l’oferta acadèmica de postgrau de la Universitat. El nombre de crèdits assignats oscil·larà entre 3 i 15 crèdits ECTS, a decisió de la Comissió Acadèmica. En el cas que ens ocupa, referit al programa de doctorat de Tecnologies Industrials i Materials, hi ha màsters afins a l’esmentat programa: màster universitari en Disseny i Fabricació, màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat, màster universitari en Enginyeria Industrial. La informació detallada d’aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d’Informació Acadèmica.

Amb caràcter general, tindrà accés al programa l’alumnat que ha cursat almenys 60 crèdits de màsters universitaris en la branca d’enginyeria i arquitectura. Així mateix, també pot ser admès alumnat que ha cursat almenys 60 crèdits en màsters en disseny (tant en la branca d’enginyeria i arquitectura com en la branca d’arts i humanitats) i en màsters de la branca de ciències.

En el cas de superació de les places oferides pel programa es realitzarà una baremació del curriculum vitae de les candidatures en què es tindrà en compte: expedient acadèmic del màster que dona accés al programa (70 %) i avaluació d’aspectes del curriculum vitae com ara publicacions on apareix com a autor o autora (10 %), participació en projectes públics i privats d’investigació (10 %), experiència laboral vinculada al màster que dona accés al programa (5 %) i idiomes (5 %).

 

Complements formatius

A l’alumnat que ha cursat màsters universitaris de la branca d’enginyeria i arquitectura no se li exigirà complements formatius. En relació amb l’alumnat de disseny que ha cursat màsters universitaris de la branca d’arts i humanitats o que ha cursat màsters de la branca de ciències, la Comissió Acadèmica, estudiant el perfil d’ingrés i el currículum del doctorand o doctoranda, decidirà els complements de formació que ha de cursar, contemplats en l’RD 99/2011 i recollits també en la Normativa dels Estudis de Doctorat de la Universitat Jaume I.

 

En concret, a l’alumnat amb perfil d’ingrés de disseny procedent de la branca d’arts i humanitats, la CAPD li assignarà els complements de formació entre les següents assignatures:

SDI213 Ecodisseny

SDI122 Disseny Assistit per Ordinador I (CAD I)

SDI123 Enginyeria Assistida per Ordinador I (CAU I)

SDI131 Disseny Assistit per Ordinador I (CAD II)

SDI132 Enginyeria Assistida per Ordinador I (CAU II)

SDI011 Metodologies de Disseny

SDI112 Innovació i Patents

SDI113 Disseny Conceptual Assistit per Ordinador

SDI224 Tendències i Promoció de Productes

 

En concret, a alumnat amb perfil d’ingrés de ciències procedent de la branca de ciències, la CAPD li assignarà entre aquestes assignatures els complements de formació:

SJF001 Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat

SJF002 Aprofitament i Valorització de Residus.

SJF005 Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i ACS

SJF003 Viabilitat i Planificació de Projectes.

SJF006 Eines de Certificació Energètica

SJF011 Auditoria i Gestió Energètica

SJF004 Instal·lacions de Climatització.

SJF007 Eficiència en el Transport de Fluids.

SJF008 Eficiència en Instal·lacions Elèctriques

SJF012 Emmagatzematge d’Energia Mitjançant Fluids

SJF013 Eficiència en Xarxes de Gas i Vapor

SJF014 Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

SJF015 Eficiència Energètica en Refrigeració

SJF016 Arquitectura Bioclimàtica

SJF017 Rehabilitació Energètica

SJF018 Sostenibilitat Urbana

SJF030 Construcció Sostenible

SJA003 Electrònica Industrial i Instrumentació

SJA008 Generació i Distribució d’Energia Elèctrica

SJA010 Automatització i Control Avançat de Processos

SJA018 Ampliació d’Instal·lacions Elèctriques

SJA011 Sistemes Integrats de Sistemes de Producció

SJA005 Selecció de Materials i Tractaments Superficials

SDI013 Electrònica Bàsica

SDI312 Transmissions i Sistemes de Guiatge en Maquinària

SDI322 Selecció i Control d’Accionaments Elèctrics

SDI323 Accionaments Pneumàtics i Hidràulics

SDI324 Automatització de Màquines

SDI112 Innovació i Patents

 

SDI: Màster Universitari en Disseny i Fabricació

SJF: Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

SJA: Màster Universitari en Enginyeria Industrial

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA).

Règim de dedicació a l'estudi

Què és el règim de dedicació a l'estudi?

Els estudis es poden cursar a temps complet o a temps parcial. El règim ordinari dels estudis és a temps complet. Per a cursar els estudis en la modalitat a temps parcial s'ha de presentar una sol·licitud motivada en el moment de l'admissió (necessitats educatives especials, la situació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt nivell, la conciliació familiar, ... ) i aportar la documentació justificativa dirigida a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat (CAPD). El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el moment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadèmic

El termini legalment establert per al dipòsit de la tesi doctoral, comptador des de la data d’admissió al programa, és de tres anys per a estudiantat a temps complet i de cinc anys per estudiantat a temps parcial. El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. No obstant això, es pot demanar de manera motivada la pròrroga a la CAPD (un any per a estudiantat a temps complet i dos anys per a estudiantat a temps parcial. També hi ha la possibilitat de sol·licitar una pròrroga extraordinària d’un any addicional. A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. 

Podeu consultar la normativa de permanència en els estudis de doctorat a la Universitat Jaume I aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Taxes

Administració doctorat

Segons DECRET 106/2020, de 7 d'agost del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/2021

 

Taxa d'equivalència per a l'estudi de títols estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior

 • Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de doctorat per a titulats o titulades estrangers sense títol homologat: 155,22 €.

 

Primera matrícula de doctorat

 • Primera matrícula a estudis de doctorat: 300.00€ (tant per a la modalitat a temps complet com per a temps parcial). 
 • Apertura expedient de doctorat: 27.34€
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€
 • Carnet estudiantat (tan sols si no es disposa de carnet UJI): 5.87€

 

Renovació de matrícula cada curs acadèmic

L'alumnat de doctorat ha de renovar la matrícula cada curs acadèmic fins a la defensa de la tesi. La taxa de matrícula s'abona per curs acadèmic. L'import és el mateix tant si es tracta d'estudis a temps complet com d'estudis a temps parcial.

 • Renovació de la matrícula acadèmica: 300,00 €/any.
 • Assegurança escolar (menors de 28 anys): 1.12€

 

Taxes acadèmiques per a la defensa de la tesis doctoral i expedició del títol de doctor o doctora

 • Examen de tesi doctoral: 143,73 €
 • Expedició de títol de doctor o doctora: 225,20 €

 

Exempcions i bonificacions

L'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o amb càrrec als pressupostos de la Generalitat; el que siga membre de família nombrosa; el que haja sigut víctima de bandes armades o elements terroristes o siga familiar d'aquell; el que siga membre de família monoparental i el que siga víctima d'actes de violència de gènere, així com els altres que es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix el Capítol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, gaudiran d'exempcions i bonificacions en els termes i condicions establides en l'esmentat article.

 

Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional 

L'alumnat que en virtut del que estableix l'article 4 del tex refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tindrà dret a l'exempció total de taxes en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari. 

 

Competències / Objectius

Els estudis de doctorat constitueixen el punt de trobada entre l'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu de recerca. D'aquesta manera, el doctorat proporciona les competències i habilitats necessàries per a realitzar una recerca científica de qualitat. Amb caràcter general, aquestes competències inclouen:

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

 • Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement a través dels mitjans i en les llengües d'ús habituals en la seua comunitat científica internacional.

 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

 

Capacitats i destreses personals

 • Situar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

 • Treballar, tant en equip com de manera autònoma, en un context internacional o multidisciplinari.

 • Integrar coneixements, enfrontar-se amb la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Aquestes competències s'aconsegueixen en les següents línies d'investigació.

Aquestes competències defineixen amb claredat la missió dels doctors i doctores en la nova societat del coneixement, la qual cosa redunda en el reconeixement professional i prestigi social, la idoneïtat en les perspectives laborals i en les seues aportacions en el nou model de societat basat en el coneixement.

 

Convenis

Tipus de conveni: Cotutela
Data: 22/2/2016
Institució/Empresa: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires​​

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 4/11/2014
Institució/Empresa: Universitat Rovira i Virgili​​

Tipus de conveni: Col·laboració
Data: 22/10/2012
Institució/Empresa: Universidad de Guanajuato​

Criteris d'admissió al programa i places

A més dels requisits d’accés generals per a tots els estudis de doctorat, cada estudi pot determinar condicions específiques d’admissió.

Aquest programa no ha establert requisits ni criteris d'admissió específics.

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 


Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Oferta de places

 • 25 places

Línies d'investigació

Tecnologia, ceràmiques i materials

Tèrmica, fluïds i medi ambient

Enginyeria de fabricació i automàtica

Disseny, mecànica i construcció

Professorat del programa

Amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes  de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professorat del programa, des del moment de la seua admissió. Per a aquest programa, el llistat de professorat amb capacitat de tutorització, agrupat per equips d'investigació, és:

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN DISENY, MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN ENGINYERIA DE FABRICACIÓ I AUTOMÀTICA

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA, CERÀMIQUES I MATERIALS

 

EQUIP D'INVESTIGACIÓ EN TÈRMICA, FLUÏDS I MEDI AMBIENT

Directors i directores de tesi externs al programa

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

 • Ana Isabel Almerich Chuliá (Universitat Politècnica de València)
 • Francisco Antonio Gilabert Villegas (Gent Universiteit, Bèlgica)
 • Isabel Goñi Echave (Universidad del País Vasco)
 • Manuel Lecuona López (Universitat Politècnica de València)
 • Manuel Salmeron Sánchez (University of Glasgow, Regne Unit)
 • Maria Angels Colomer Cugat (Universitat de LLeida)
 • Pere Fullana Palmer (Escola Superior de Comerç Internc. (ESCI-UPF))

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials està formada per setze membres, quatre membres de cada equip d’investigació, a proposta de cada equip i que es renova o ratifica cada tres anys. El coordinador o coordinadora del programa es tria entre els seus membres. Tots els membres de la Comissió Acadèmica han de complir tots els requisits exigits en la normativa d’Estudis de Doctorat de la Universitat Jaume I i l’RD 99/2011.


Coordinació i contacte dels estudis:  

Secretaria:

 • Dr. Julio José Suay Antón.

 

Membres representants de les línies de recerca

DISSENY, MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ.

 • Dra. Julia Galán Serrano.
 • Dra. Lola Martínez Rodrigo
 • Dr. Antonio Pérez González.
 • Dra Rosario Vidal Nadal.

ENGINYERIA DE FABRICACIÓ I AUTOMÀTICA.

 • Dr. Fernando Romero Subirón
 • Dr. Roberto Sanchis Llopis

TECNOLOGIA, CERÀMIQUES I MATERIALS

 • Dr. Juan Carlos Jarque Fonfria.
 • Dr. Kudama Habib Ameen.

TERMICA DE FLUÏDS I MEDI AMBIENT

 • Dr. Ramón Cabello López
 • Dr. Sergio Chiva Vicent.
 • Dr. Antonio Gallardo Izquierdo.

 

 

Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

Tots els tutors i tutores del Programa de Doctorat (PD), que han avalat aquest PD en la seua memòria, figuren en la pàgina web del PD. Tota persona que es dispose a iniciar la preinscripció en un PD en la Universitat Jaume I, després de consultar les línies de recerca del PD, haurà de triar a un professor o professora i haurà de proposar aquesta persona en la seua sol·licitud. Es recomana contactar amb aquest tutor o tutora prèviament. Així mateix, a suggeriment del tutor, o per iniciativa pròpia, podrà proposar a qualsevol doctor o doctora que treballe en aquesta línia de recerca per a dirigir la tesi.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), després de valorar la proposta, assignarà el tutor o tutora, en el moment de l'admissió del doctorand o doctoranda al PD, i en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es formalitze la matrícula, assignarà també un director o directora de tesi.

Les figures del tutor i director coincidiran sempre que siga possible. Solament en el cas que el director o directora no pertanga al PD, caldrà assignar com a tutor o tutora, a un professor o professora del PD.

Podran ser director o directora de tesi doctoral tots els doctors o doctores, amb acreditada experiència investigadora. En el cas que el director o directora que es proposa no compte amb un sexenni de recerca reconegut, haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'avaluació de cinc mèrits de recerca realitzats en els últims deu anys. La CAPD revisada la sol·licitud i podrà establir l'equivalència utilitzant els mateixos criteris establits per la CENAI per a la branca de coneixement a la qual pertanga el PD. Aquesta avaluació de mèrits es realitzarà amb anterioritat a l'assignació del director o directora.

L'assignació del director o directora de tesi portarà associada la signatura del Compromís Documental de Supervisió (CDS) signat pel doctorand o doctoranda, el director o directora, i tutor o tutora si escau, i la Direcció de l'Escola de Doctorat de l’UJI. Aquest document inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAPD, per altres doctors o doctores nacionals o estrangers amb acreditada experiència investigadora, amb independència de la Universitat, centre o institució en què presten els seus serveis, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de directors novells, de la interdisciplinarietat del tema o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Totes les persones que codirigisquen una tesi han d'haver signat el CDS i han d'estar implicades en el seguiment regular del doctorand o doctoranda mitjançant la realització dels informes anuals de seguiment i avaluació. Es requerirà un mínim de dos informes abans del tancament de l'expedient per a verificar que s'ha desenvolupat el seguiment del doctorand o doctoranda.

La CAPD, escoltats el doctorand o doctoranda i el director o directora i/o tutor o tutora, podrà modificar el nomenament del seu tutor o tutora la direcció en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concórreguen raons justificades.

Activitats formatives del programa

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 150
  • Hores màxim: 300
 • Estades
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 450
 • Formació Transversal 1
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 100
 • Formació Especíalitzada
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 100
 • Congressos científics especialitzats
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150
 • Exposicions artístiques
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 250
 • Participació en reunions de projectes I+D competitius o contractes d'investigació rel·lacionats amb el tema de la tesi
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 300
 • Altres
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
1 Consulteu el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 

 • Publicacions
  • Publicacions indexades derivades de la tesi:  150 hores
   • Articles en revistes indexades 
   • Llibre o capítol en editorial indexada 
  • Altres publicacions:  75 hores
   • Derivades de la tesi pero no indexades
   • No derivades de la tesi pero indexades
 • Estades
  • Internacionals:  40 hores semanals
  • Nacionals: 30 hores semanals
 • Formació Transversal
  • Cursos/ Seminaris
  • Conferències
 • Formació Especialitzada
  • Cursos/ Seminaris/ Tallers
  • Conferències
 • Congressos Científics Especialitzats
  • Internacionals: 50 hores
  • Nacionals: 35 hores
 • Exposicions Artístiques
  • Internacionals:  150 hores
  • Nacionals: 100 hores
 • Participació en reunions de projectes I+D competitius o contractes d'investigació rel·lacionats amb el tema de la tesi
 • Altres
  • Seminari per al seguiment d'avanç de resultats
  • Divulgació científica a la societat

La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original d'investigació en qualsevol àmbit del coneixement elaborat pel doctorand o doctoranda sota la direcció d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada  Amb l'elaboració de la tesi, el doctorand ha de mostrar competència per desenvolupar un treball autònom en l'àmbit de l'I+D+i. La tesi doctoral s'avalua en l'acte de defensa que consisteix en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació davant d'un tribunal avaluador en sessió pública.

D'acord amb la legislació vigent, els òrgans de govern de la Universitat Jaume I han establert diferents mecanismes a fi i efecte de garantir la qualitat i la publicitat de les tesis doctorals desenvolupades en els seus programes. Aquest procediment consta de tres fases que es realitzen de manera seqüencial:

Des d' aquest enllaç  podràs accedir al catàleg de procediments, on trobaràs tota la informació necessaria per efectuar el tràmit.

 

 

Doctors i doctores egressats

Informació pendent d'actualització.

Menció de Doctorat internacional

Qui pot sol·licitar?

Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctorat internacional, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o directora de tesi en que s’indique el nom de l’investigador o investigadora responsable de l’estada acompanyat d’un document de conformitat expressa emès pel dit investigador o investigadora responsable, i a més, han de ser avalades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (SOL.LICITUD A LA CAPD).
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyola. No pot emetre un informe com a expert avaluador internacional la persona responsable de l’estada.
 • Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en el requisit primer haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indique el corresponent conveni de col·laboració.

 

Procediment de sol·licitud

Per a optar a la menció de doctorat internacional cal presentar, en el moment del dipòsit de la tesi, la documentació següent: 

 1. Certificació, expedida per la institució d’ensenyament superior o centre investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com el nom de la persona responsable de l’estada.
 2. Document que acredite la residència habitual del doctorand/a des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral (volant d'empadronament, contracte de lloguer o document similar).
 3. Resolució de la CAPD amb l'aprovació de l'estada sol.licitada.

 

Article 44 del Reglament dels estudis de Doctorat, regulat pel RD99/2011, a la Universitat Jaume I i aprovat pel Consell de Govern num. 8 de 2 d'octubre de 2020.

Doctorat industrial

[Doctorat Industrial]

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses en els programes de doctorat així com la transferència de coneixement de les universitats a l'entorn socioeconòmic a través de la formació de joves investigadors.

L'objectiu del doctorat industrial és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seva tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

 

Com s'acredita el Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial Decret 43/2015 pel qual es modifica el Reial Decret 9/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor o Doctora pot incloure en el seu anvers la menció "Doctorat Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 1. El doctorand o la doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en una empresa o administració pública. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza.
 2. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o la doctoranda. El contracte es podrà establir per part d’una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.
 3. El doctorand o la doctoranda tindrà un tutor o una tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, Director o Directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

 

Modalitats del Doctorat Industrial:

 • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP).

 • Modalitat 2

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'empresa.

 

És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei el doctorand o doctoranda (Modalitat 2). En aquests casos serà necessari subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública. També pots accedir al model de conveni en anglès.

 

Qui finança el Doctorat Industrial?

El doctorand o la doctoranda estarà contractat per l'empresa o administració pública. Aquest contracte podrà ser finançat amb recursos propis de l'empresa o cofinançat a través d'ajudes públiques (per exemple, els ajuts per a la formació de doctors o doctores en empreses "Doctorats Industrials" del Ministeri d'Economia i Competitivitat o les convocatòries de xarxes ITN del programa H2020 de la UE, entre altres).

 

Requisits acadèmics

 • El doctorand o la doctoranda haurà d'estar matriculat en un programa de doctorat de la universitat i se li assignarà un tutor acadèmic que supervisarà el seu pla de formació.
 • Aquest pla de formació es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent de la universitat pel que fa a durada, activitats formatives, etc ...
 • El director o directora de tesi serà responsable de supervisar el projecte de recerca i haurà de ser doctor o doctora.
 • En el cas de doctorats industrials finançats per convocatòries públiques poden aparèixer requisits específics pel que fa a la vinculació del director o directora amb l'empresa o al tipus d'empresa.

 

Procediment

Durant el procés de seguiment i avaluació de la tesi doctoral s’aportaran els següents documents addicionals per tal d’acreditar la menció de “Doctorat Industrial”:

 • S’adjuntarà còpia del contracte amb l’empresa.
 • La relació del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental amb la tesi s’acreditarà en la memòria del Pla d’Investigació (PI) què serà avaluat per la CAPD de forma anual.  En el cas de la Modalitat 2, s’adjuntarà  el conveni de col·laboració signat entre la Universitat i l’empresa.

En el moment de dipòsit de la tesi se sol·licitarà la Menció de Doctorat Industrial.

Sistema d'assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=14107

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=14107

Normativa reguladora dels estudis de doctorat

Normativa Estatal

 

Normativa Universitat Jaume I

 

Reglament de funcionament de l'Escola de Doctorat

 

Codi de bones pràctiques Escola de Doctorat

Codi de Bones Pràctiques (CBP)

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I (EDUJI) és un conjunt de principis, criteris i compromisos al voltant de la pràctica investigadora que es realitza en el seu si destinat a:

 • garantir que la naturalesa de la relació entre els seus membres propicie la generació, transferència, distribució i difusió del coneixement i els avanços tecnològics i
 • evitar els problemes d’integritat en la conducta dels seus membres.

Tot això, amb l’últim objectiu d’afavorir la qualitat de la formació doctoral. 

El CBP és d’obligat compliment per tots els membres de l’EDUJI (article 9.8 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Als efectes d’aquest document, s’entén per membre de l’EDUJI els investigadors i investigadores en formació matriculats en els seus programes de doctorat, els investigadors i investigadores que participen en tasques de tutorització i/o direcció de tesi, independentment de la seua vinculació professional i/o contractual amb la Universitat Jaume I, i, en general, qualsevol persona que realitze tasques formatives o investigadores en l’EDUJI, ja siga de forma temporal o continuada.

El contingut del CBP és complementari i no substitutiu del que es disposa en les normes legals que regulen l’activitat científica i està fonamentat en la Carta Europea de l’Investigador i altra documentació de bones pràctiques científiques aplicables en altres organismes públics d’investigació. El CBP és d’aplicació en totes les activitats de formació d’investigadors realitzades en l’EDUJI. Aquestes activitats inclouen des de la formació fins a la planificació i el desenvolupament de la investigació, i des de la difusió dels resultats fins a l’aplicació i explotació dels coneixements derivats d’aquesta activitat.

 

El Codi va ser aprovat en la sessió número 6 del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 02 de febrer de 2015. Pots accedir al text complet polsant: CBP Escola Doctorat

 

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat davant la societat i, en conseqüència, constitueix una Comissió que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals o que en el futur es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit, amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la Comunitat científica i les normes de la Universitat.

El CBP exigeix ​​que els projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d'origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o utilitzen organismes modificats genèticament, compten amb la autorització expressa emesa per la Comissió Deontològica del centre en què es vaja a realitzar la investigació. És missió principal de la Comissió Deontològica la realització d'aquests informes.

 

Pots accedir a la web de la Comissió Deontològica polsant: Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I: normativa i formularis

 

Informació proporcionada per: InfoCampus