panoramica UJI

Perfil d'ingrés

Última modificació: 25/11/2015 | Font: USE

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, després d'estudiar el currículum del doctorand o doctoranda, decidirà sobre la pertinència que realitze complements de formació. Si escau, definirà la relació d'assignatures que ha de cursar de l'oferta acadèmica de postgrau de la Universitat, considerant la formació específica que es requereix per a l'adequat desenvolupament de la seua labor investigadora.

Els graduats, enginyers o llicenciats que accedisquen al programa en possessió d'un títol de màster  en Química Sostenible o un altre similar no necessiten cursar cap complement de formació.

En cas d'accedir mitjançant un altre títol, serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat qui valorarà la seua formació prèvia i li exigirà la formació complementària necessària segons el següent quadre (fins a un màxim de 20 crèdits ECTS en funció dels màsters cursats)

 • Accés sense haver cursat cap crèdit o experiència prèvia relacionats directament o indirectament amb la química sostenible (20 crèdits ECTS).
 • Accés havent cursat crèdits o amb experiència prèvia relacionats indirectament amb la química sostenible (fins a 15 crèdits ECTS).
 • Accés havent cursat crèdits o amb experiència prèvia directament relacionats amb la química sostenible (fins a 10 crèdits ECTS).

Conceptes Bàsics de Química Sostenible (3 crèdits):

 • Química, medi ambient i sostenibilitat.
 • Principis de la química verda i enginyeria verda.
 • Economia atòmica.
 • Mètriques.
 • Desenvolupament de reaccions/processos verds.
 • Desenvolupament de productes químics més segurs.
 • Analisis de cicle de vida; LCA una eina per al desenvolupament sostenible.

Aplicacions Industrials de la Química Sostenible (3 crèdits):

 • Química, indústria i medi ambient.
 • Història i desenvolupament de la química verda. Exemples d'aplicació industrial de la química verda.
 • Disseny de productes químics més segurs. Perfils (ECO) toxicològics.
 • Dissolvents més segurs: principis de disseny, formulacions i processos, criteris de selecció.
 • Biocarburants líquids: el cas del biodièsiel. Importància a Espanya i a Europa, especificacions de qualitat, procés industrial i les seues limitacions. Estabilitat i additius. El futur dels biocarburants. Resultats d'aprenentatge

Matèries Primeres Renovables (3 crèdits):
Concepte de matèries renovables. Biomassa. Productes químics a partir de fonts renovables. Biorefineries. Energia a partir de matèries primeres renovables. Economia relativa a les matèries renovables. Avaluació de la biomassa com a matèria primera. Resultats d'aprenentatge. 

Dissolvents Benignes (3 crèdits):

Definició de dissolvents i les seues característiques (pressió cohesiva, paràmetres de solubilitat d'Hildreband, constant dielèctrica, índex de refracció, etc.). Característiques i ús en processos químics de dissolvents benignes com ara aigua, líquids iònics, fluids supercrítics, dissolvents fluorats, etc.

Catàlisi Homogènia (3 crèdits), (Conceptes Bàsics de Catàlisi):

 • Catàlisi homogènia: organocatàlisi.
 • Catàlisi asimètrica.
 • Catàlisi acid-base.
 • Cicloaddicions catalitzades per àcids de Lewis quirals.
 • Hidreogenació; hidroformilació.
 • Epoxidació; Ciclopropanacin; Aziridinació.
 • Reaccions amb Pd.
 • Transformacions seqüencials.
 • Transformació de la llum en energia química: processos catalítics.
 • Fotocatàlisi positiva

Complements de Formació Transversal (6 crèdits):
Aquesta assignatura, en tractar-se de complements de formació, està integrada per diferents activitats: classes presencials, assistència a seminaris i conferències, realització de treballs, tutorització personalitzada i workshop.

Depenent de les mancances de formació de l'estudiant, per a completar la seua formació aquest haurà de participar en les activitats esmentades anteriorment.

Resultats d'aprenentatge. Adquirir coneixements bàsics complementaris en química sostenible, tant teòrics com experimentals, que permeten cursar i seguir el doctorat.

Avaluació.

 • 40% Proves escrites
 • 10% Participació en classe
 • 50% Treballs

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16