panoramica UJI

Criteris d'admissió al programa i places

Última modificació: 03/05/2016 | Font: USE

Requisit específic

Hauran d'haver cursat el màster o màsters associats a aquest programa de doctorat o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement. En el cas d'estar en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA) obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98 o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el RD 185/85 hauran d'haver-lo cursat en programes de doctorat afins.

En coherència amb els requisits establits per les diferents universitats participants per als seus títols de grau i master, serà requisit d'accés el coneixement acreditat de la llengua anglesa. 

Els estudiants que complisquen els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand o doctoranda segons els requisits específics i criteris de valoració de mèrits següents:

  • Valoració curricular (30%)
  • Expedient acadèmic (60%)
  • Expedient acadèmic de grau o llicenciatura (40%)
  • Expedient acadèmic de màster (20%)
  • Possibilitat d'entrevista (10%). Es valorarà l'experiència i els coneixements previs relacionats amb la química sostenible, així com altres habilitats personals (comunicació, iniciativa, etc.).

En aquest sentit, tindran prioritat els qui hagen cursat un màster en Química Sostenible i els sol·licitants que, procedents d'altres titulacions, acrediten experiència o formació addicional en els camps relacionats amb la temàtica del programa.

D'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, es reservarà un 5% de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen necessitat recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

Oferta de places

  • 6 places

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16