Perfil d'ingrés

29/03/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

Atès el caràcter internacional, interdisciplinari i intercultural del doctorat, el perfil d'ingrés recomanat és molt variat. S'accepten estudiants de diverses disciplines, nacionalitats i cultures que tinguen interès i motivació a investigar en les tres grans línies de recerca del programa: 1) Comunicació i educació per a la pau; 2) Filosofia per a la pau i resolució de conflictes i 3) Desenvolupament social, sostenibilitat i calitat de vida.

El perfil de l'estudiant ha de respondre als següents requisits: 

 • Capacitats
  • L'estudiant haurà de demostrar suficiència investigadora acreditada, és a dir, que ja té experiència en l'elaboració d'una tesi de màster o treball de recerca dels antics programes de doctorat que haja inclòs una defensa pública.

En relació amb el règim de dedicació, s'accepten estudiants a temps complet i a temps parcial. En aquest sentit, el programa estimula la incorporació d'estudiants a temps complet que culminaran el seu procés en un període de tres anys. No obstant això, i prèvia autorització de la Comissió Acadèmica posteriorment a la presentació d'un informe raonat, es podran realitzar estudis de doctorat a temps parcial amb una durada màxima de cinc anys des de l'admissió del doctorand o doctoranda fins a la presentació de la tesi. Les possibles excepcions a aquests terminis són les previstes en l'article 3 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener. Així mateix, el doctorand o doctoranda podrà sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'admissió:

 • Carta del projecte. Un assaig de 2.000 paraules com a màxim, en anglès o en espanyol, segons la línia de matrícula escollida, on s'explique l'interès pels estudis de pau, conflictes i desenvolupament i la relació que pot tenir amb les seues carreres professionals. Els estudiants també hauran d'indicar les diferents activitats acadèmiques realitzades, com ara publicacions, assistència a congressos i activitats extracurriculars. En l'estructura també hauran d'aparèixer els objectius i interessos de la recerca, camp d'aplicació i bibliografia general.
 • Qualificacions. Còpia compulsada de títol de llicenciatura i títol d'estudis de postgrau (o equivalent) i acompanyats de tots dos certificat d'estudis. Després de l'acceptació oficial, és obligatòria la legalització del títol de llicenciatura segons el conveni signat entre Espanya i el país expedidor del títol
 • Currículum.
 • Dues cartes de recomanació de persones alienes a l'estudiant, referides a les seues habilitats acadèmiques i/o professionals.
 • Els estudiants que es matriculen en la línia en espanyol i no tinguen aquest idioma com a llengua materna, hauran de presentar una còpia compulsada del títol de Diploma Superior de Español (DSE) de l'Instituto Cervantes. 
 • Còpia del passaport (o DNI per a espanyols).  
 • Certificat de la universitat d'origen en el qual s'indique que els estudis del sol·licitant donen accés a un programa de doctorat al seu país.

 
 

Segons l'expedient dels sol·licitants d'admissió al doctorat, el comitè acadèmic proposarà l'itinerari que hauran de realitzar en el màster, previ a ser admès en la línia de recerca de doctorat corresponent.

Criteri de qualitat. El procés d'admissió inclou l'adequada valoració del potencial dels aspirants per a així determinar la seua idoneïtat com a doctorands. En qualsevol cas, aquesta idoneïtat no s'establirà atenent un sol criteri, sinó un conjunt de característiques que tinguen en compte la diversitat dels aspirants. Aquests queden emplaçats a presentar al comitè d'admissió tota aquella documentació que consideren oportuna i que millor descriga tant els seus mèrits com el seu potencial com a futurs investigadors.

En el procés d'admissió de candidatures i per a garantir l'excel·lència acadèmica de l'estudiantat s'apliquen els següents criteris de valoració i selecció:

L'avaluació dels antecedents dels sol·licitants es realitzarà d'acord amb els següents percentatges:

1) Carta de projecte. En aquest document s'han de fer constar els següents aspectes:

 • Publicacions  
 • Participació en congressos
 • Altres activitats acadèmiques

Aquests antecedents s'avaluaran amb un 60% de la qualificació final

2) Qualificacions

 • Certificat acadèmic de les qualificacions de màster
 • Tesi de màster
 • Notes de llicenciatura
 • Altres màsters

Aquests antecedents s'avaluaran amb un 30%de la qualificació final

3) Altres mèrits. Finalment, es valoraran també els següents aspectes:

 • Currículum (incloent-hi el seu treball previ, ONG, treball professional assimilable, etc.).
 • Dues cartes de recomanació.

Aquests antecedents s'avaluaran amb un 10% de la qualificació final.

Els criteris de valoració i selecció són els mateixos per a l'estudiantat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat. Entenem que aquest grup de persones també podrien destacar per la seua excel·lència acadèmica, però que s'haurien d'atendre més específicament les seues necessitats físiques o motores. Amb aquesta finalitat, l'UJI compta amb la Unitat de Suport Educatiu (la USE) per a oferir-los suport en la seua integració, així com en el context universitari. En cas d'estudiants que tinguen greus problemes de mobilitat, es podrien realitzar les adaptacions curriculars necessàries a través de l'aula virtual, el correu electrònic i reunions a través de Skype.

L'òrgan responsable de l'admissió de l'estudiant és la Comissió Acadèmica del Programa Doctorat formada per set membres amb el grau de doctor i pertanyents al personal docent i investigador de la Universitat.


Complements formatius

a.    Estudiantat de la línia espanyola:

 • SBG001 - Introducció als estudis de pau i cultura (6 ECTS)
 • SBG024 - Introducció als estudis de pau i conflictes (6 ECTS)
 • SBG047 - Introducció als estudis per a la pau i el desenvolupament (6 ECTS)
 • SGB070 - Metodologia i tècniques d'investigació I (3 ECTS)
 • SGB072 - Metodologia i tècniques d'investigació II (3 ECTS)


b.    Estudiantat de la línia anglesa:

 • SBG002 - Introduction to peace and culture studies (6 ECTS)
 • SBG048 - Introduction to peace and development studies (6 ECTS)
 • SBG025 - Introduction to peace and conflict studies (6 ECTS)
 • SGB071 - Methodology and techniques of research I (3 ECTS)
 • SGB073 - Methodology and techniques of research II (3 ECTS)
   
Informació proporcionada per: InfoCampus