Criteris d'admissió al programa i places

30/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els requisits d'admissió i selecció específics del programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament són els següents:

  • Les persones sol·licitants que hagen realitzat el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, podran sol·licitar l'admissió en el programa de doctorat i la seua inscripció en una de les línies d'investigació del doctorat. 
  • Es podran admetre sol·licitants amb altres títols de màster (duració de 120 ECTS i defensa pública de la tesi). Aquesta possibilitat dependrà dels estudis previs, el currículum i l'experiència en temes de pau, conflictes i desenvolupament de qui sol·licita.
  • Es podran admetre sol·licitants amb un mínim de 60 crèdits en altres programes oficials de postgrau sempre que hagen completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de grau i postgrau. En aquest cassi la comissió acadèmica ho considera oportú donat el seu currículum, l'o l'estudiant seran convidats a cursar un dels tres semestres de docència obligatòria (30 ECTS) del Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament  i el quart semestre en la via d'investigació (30 ECTS) que inclou les dues matèries específiques d'investigació i la redacció i defensa pública de la tesi de màster (150 pàgines).
  • Es podran admetre candidatures amb estudis de postgrau estrangers amb títols homologats i no homologats d'acord amb la regulació vigent, article 6.d del Reial decret 99/2011, tal com s'especifica en els requisits d'admissió del màster.
  • Idiomes. L'alumnat haurà de demostrar coneixements i competències lingüístiques avançades en, almenys, una de les dues llengües vehiculars del doctorat, espanyol o anglès. Així, per a aquelles persones que vulguen realitzar la seua investigació en anglès i no tinguen aquest idioma com a llengua materna, es requereix còpia del certificat d'idioma TOEFL, IELTS o MERL nivell C1. Per a aquelles persones que vulguen realitzar la seua investigació en espanyol y no tinguen aquest idioma com a llengua materna, es requereix còpia del certificat d'idioma DELE o MERL nivell C1.

La baremació de les sol·licituds de preinscripció es realitzaran  d'acord amb els següents percentatges:

  1. Carta de Projecte (60%)
  2. Qualificacions (30%)
  3. Altres mèrits (10%)

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Segons l'expedient dels sol·licitants d'admissió al doctorat, el comitè acadèmic proposarà l'itinerari a realitzar en el màster, previ a ser admès en la línia d'investigació de doctorat corresponent.

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 

Oferta de places

  • 10 places
Informació proporcionada per: InfoCampus