Criteris d'admissió al programa i places

10/05/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudiants i estudiantes que complisquen els requisits detallats anteriorment seran admesos i admeses al període de recerca d'acord amb els requisits específics i criteris de valoració de mèrits següents:

  • Afinitat del perfil acadèmic. Es valorarà positivament la formació prèvia en estudis de gènere i la idoneïtat de la proposta de recerca, que haurà de vindre avalada per qui se propose com a directora o director de tesi.
  • Expedient acadèmic
  • Nivell d'idioma acreditat
  • Mèrits de recerca
  • Mèrits professionals

Les sol·licituds dels qui complisquen els requisits previs, que han de formalitzar-se en els terminis i conforme als procediments fixats per cadascuna de les universitats participants, seran sotmeses al judici de les respectives comissions acadèmiques de doctorat de les universitats participants, que determinarà l'adequació de la seua formació prèvia als estudis de doctorat (de les decisions adoptades en aquestes comissions s'informarà la comissió general del programa que contempla la presència d'un representant de cadascuna de les universitats participants). En aquest sentit, tindran prioritat els qui acrediten titulacions prèvies relacionades amb l'àmbit dels estudis de gènere i les persones sol·licitants que, procedents d'altres titulacions, acrediten experiència o formació addicional en els camps relacionats amb la temàtica del programa.

A fi de jutjar la coherència de l'expedient acadèmic, nivell d’idioma acreditat, i l'experiència professional prèvia de les persones sol·licitants amb la temàtica del programa, les respectives comissions acadèmiques de doctorat acararan les matèries universitàries cursades i l'experiència i formació addicional que acrediten, i es reserven el dret de realitzar, en cas de dubtes raonables, entrevistes personals a les persones sol·licitants.

En qualsevol cas, per a l'admissió, serà condició necessària haver presentat davant les respectives comissions acadèmiques de doctorat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. Aquesta proposta ha d'estar signada per la persona que es compromet a la seua direcció.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

El programa contempla la possibilitat d'admetre estudiants a temps parcial (possibilitat que inclou  el RD 99/2011 i la normativa de doctorat de la UAM i de les universitats participants). Aquests casos han de justificar-se sobre la base de la naturalesa del treball que es va a realitzar i de les condicions del doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, no es contempla que l'estudiantat puga canviar de modalitat, si bé la comissió acadèmica estudiarà sol·licituds sobre aquest tema degudament justificades.

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a l'estudiantat que tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a l'estudiantat amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa

 

Oferta de places

  • 5 places
Informació proporcionada per: InfoCampus