Criteris d'admissió al programa i places

31/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Com a requisit específic:

 • Estar en possessió d'un títol de màster univeristario oficial de l'EEES en l'àmbit de l'ètica i de la filosofia política.
 • També poden ser admesos els qui estiguen en possessió d'un títol de màster en l'àmbit de l'ètica i la filosofia política, obtingut conforme a sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, sense haver-lo d'homologar, però prèvia comprovació que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.

L'adequació d'aquests títols serà determinada per resolució del Vicerectorat de Recerca de la Universitat de València o de la Universitat Jaume I de Castelló, després de ser informada favorablement per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Els estudiants que complisquen els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand o doctoranda.

En cas que les sol·licituds que complisquen els requisits superen el nombre de places oferides, els criteris de selecció són els següents:

 • Currículum, que tindrà un pes total del 80% de la nota final.
  • Expedient acadèmic: fins a 60 punts
  • Experiència professional: fins a 10 punts
  • Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació, publicacions, estades en altres universitats (Programes Erasmus), etc.: fins a 10 punts.
  • Coneixement de llengües d'interès científic, nivell mínim B1: fins a 10 punts
 • Carta de motivació de l'estudiant en la qual expose els àmbits d'interès per a la seua recerca. Tindrà un pes del 10% de la nota final.
 • Cartes de recomanació de dos especialistes reconeguts en l'àmbit de recerca. Tindrà un pes del 10% de la nota final.

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Les universitats reservaran, almenys, un 5 per 100 de les places oferides per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els seus estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

 

Oferta de places

 • 2 places
Informació proporcionada per: InfoCampus