Perfil d'ingrés

07/02/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat es defineix entorn de tres aspectes:

  • Capacitat investigadora en l'àmbit de l'educació (capacitat per a utilitzar criteris pedagògics en les diferents pràctiques docents sent capaces de raonar críticament, capacitat per a utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit educatiu, capacitat per a organitzar i desenvolupar, amb rigor científic i l'ètica lligada al procés, un treball de recerca tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment).

  • Possessió dels coneixements que és possible adquirir a través d'un màster en l'àmbit educatiu o psicopedagògic (coneixements sobre les tendències de l'educació contemporània, coneixements sobre les diferents teories educatives i la seua relació amb les ciències afins, coneixements de didàctica general o didàctiques específiques, així com les qüestions estretament lligades a aquestes com ara diversitat, interculturalitat, desenvolupament docent, ciutadania, planificació de la resposta educativa, desenvolupament de programes i propostes socioeducatives, metodologies didàctiques, etc.).

  • Coneixement del castellà de nivell B2 o equivalent


Alguns i algunes professionals que cursaran aquest doctorat són docents en actiu per la qual cosa el perfil d'estudiantat "a temps parcial" serà tingut en compte en la possibilitat de desenvolupar la tesi en cinc anys, així com en la
planificació de les accions formatives, la qual cosa es reflectirà al llarg dels diferents apartats d'aquesta memòria.

Per tant, el perfil d'ingrés recomanat són els estudiants i estudiantes que provenen del màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el màster en
Psicopedagogia, o de qualsevol altre màster relacionat amb l'àmbit educatiu, la pedagogia, les didàctiques específiques o la recerca educativa.

Els perfils addicionals d'ingrés seran la resta d'estudiants que sense tenir formació prèvia relacionada amb l'àmbit educatiu, compleixen la normativa de requisits d'accés al doctorat d'acord amb establits en el Reial
decret 99/2011 de 28 de gener, així com els establits en l'article 11 de la Normativa dels estudis de doctorat, regulats pel RD 99/2011, a la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener de 2012). Aquests hauran de cursar els complements formatius següents: l'assignatura SAW006 (Planificació i Disseny de la Recerca Educativa) del màster en Psicopedagogia i la SAP003 (Processos i Contextos Educatius) del màster en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

D'acord amb aquesta normativa, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de grau o equivalent i un títol oficial de màster universitari.


Així mateix, hi podran accedir les persones que complisquen algun dels següents requisits:

  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'educació superior, que habilita per a l'accés a màster d'acord amb l'establit en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster.

  • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats i titulades hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

  • Els titulats i titulades universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

  • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estiga en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de doctorat. El títol de doctorat així obtingut tindrà plena validesa a Espanya.

  • Podran ser admesos als estudis de doctorat conforme al RD 99/2011, els llicenciats i llicenciades, arquitectes o enginyers i enginyers, i titulats i titulades superiors de conservatori que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o havien assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

  • Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctorat obtingut segons anteriors ordenacions universitàries.

  • Estar en possessió d'una titulació universitària oficial espanyola obtinguda d'acord amb anteriors ordenacions universitàries, és a dir, persones amb un títol de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura, arquitectura tècnica i enginyeria tècnica (títols que habiliten per a l'accés a ensenyaments de màster universitari) i que hagen superat en el conjunt d'estudis universitaris oficials un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de màster. D'acord amb el que es disposa en la normativa del Consell de Govern de l'UJI núm. 44, de 14 de març de 2014: títols oficials universitaris anteriors als regulats pel RD 1393/2007.

En la següent adreça  es pot trobar tota la informació que disposem sobre els programes de doctorat segons el RD 99/2011.
http://www.uji.es/ca/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html


 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus